Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Respiratorbehandling - Knut Dybwik - Paperback (9788200451990)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
261
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788200451990
Utgave:
2. utg.
Emne:

Respiratorbehandling

lærebok for sykepleiere

av
Paperback Leveringstid: Ikke i salg
Vår pris: 476,-
Dette er første norske læreboka om sykepleie til respiratorpasienter. Den beskriver både de fysiske og psykiske aspekter knyttet til respiratorbehandlingen, fra pasienten intuberes til respiratoravvenningen avsluttes. Boka ble første gang utgitt i 1996. I denne reviderte utgaven presenteres nytt og aktuelt stoff om bukleie ved ARDS, perkutan dilatasjonstrakeostomi, høyfrekvent oscillatorventilasjon (HFOV), maskeventilasjon, hjemmerespirator-behandling og dagbok og samtale. Boka er skrevet spesielt for sykepleiere som arbeider i intensivavdelinger, og for spesialelever under videreutdanning i intensiv- og anestesisykepleie. Deler av innholdet vil også være nyttig for helsepersonell med ansvar for hjemmerespiratorpasienter og for medisinstudenter.
Boka beskriver både de fysiske og psykiske aspekter knyttet til respiratorbehandlingen, fra pasienten intuberes til respiratoravvenningen avsluttes. Boka er skrevet spesielt for sykepleiere som arbeider i intensivavdelinger, og for spesialelever under videreutdanning i intensiv- og anestesisykepleie. Deler av innholdet vil også være nyttig for helsepersonell med ansvar for hjemmerespiratorpasienter, og for medisinstudenter.Har litteraturliste, oversikt over forkortelser og forklaringer, samt stikkordregister.

Respiratorbehandling

Forord Innledning Kapittel 1 NORMAL ANATOMI OG FYSIOLOGI VED SPONTANVENTILASJON
Respirasjonssystemets anatomi
Luftveiene
Lungene
Toraks
Lungenes kapasitet og volum
Lungekretsløpet
Regulering av respirasjonen
Respirasjonsfysiologi ved spontanventilasjon
Tilførsel og transport av oksygen
Transport og eliminasjon av karbondioksid
Lungenes betydning for syre-base-balansen
Luft- og blodfordelingen i lungene
Kapittel 2 RESPIRASJONSSVIKT
Årsaker
Begreper
Patofysiologi
Diagnostikk
Klinikk og sykehistorie
Laboratorieundersøkelser
Behandling
Behandling av hypoksi
Behandling av hyperkapni
Behandling av grunnsykdommen
Konklusjon
Kapittel 3 OBSERVASJON, MONITORERING OG EVALUERING AV RESPIRASJONSARBEIDET
Observasjoner
Monitorering
Pulsoksymeter
Kapillære, venøse og arterielle blodgasser
Kapnograf
Kontinuerlig hemodynamisk monitorering
Stetoskop
Røtgenfotografering av toraks (RTH)
Kapittel 4 INTUBERING - INDIKASJONER OG PROSEDYRE
Indikasjoner
Skaffe frie og sikre luftveier
Drenering av luftveiene
Mulighet for å gi overtrykksventilasjon
Forberedelse og prosedyre
Intuberingsutstyr
Medikamenter til intubering
Organisering
Komplikasjoner i forbindelse med intuberingen
Kontroll av tubeposisjonen etter intuberingen
Nasal intubering kontra oral intubering
Trakeostomi
Bruk av trakeostomitube med mulighet for tale
Perkutan dilatasjonstrakeostomi
Historikk
Teknikk
Fordeler sammenliknet med kirurgisk trakeostomi
Ulemper
Akutt luftveisobstruksjon
Stell og observasjoner
Minitrakeotomi
Fiksering og stell av de ulike tubetypene
Forberedelser
Fiksering av orale tuber
Fiksering av nasale tuber
Fiksering av trakeostomituber
Forsterket fiksering
Kontroll av tubeposisjon etter tubestellet
Komplikasjoner knyttet til endotrakeal og trakeal intubering
Komplikasjoner forbundet med oral og nasal intubering
Komplikasjoner forbundet med trakeostomi
Komplikasjoner som er forbundet med alle typer intubering
Cuff
Suging via kunstige luftveier
Pasientens opplevelse av sugeprosedyren
Komplikasjoner forbundet med trakealsuging
Hygieniske hensyn
Prosedyre
Trakealsuging av svært ustabile pasienter
Munnstell til respiratorpasienten
Inspeksjon og prosedyre
Tannpuss
Stell av respiratorpasientens øyne
Fukting og oppvarming av kunstige luftveier
Fukting og oppvarming ved bruk av respirator
Fukting og oppvarming når den intuberte pasient ikke er tilkoplet respirator
Skader på grunn av høy oksygenkonsentrasjon
Kapittel 5 MASKEBEHANDLING
Historikk
Begrepsavklaringer (CPAP og BIPAP)
CPAP
BIPAP
Indikasjoner
Valg av maske
Kontraindikasjoner og begrensninger
Komplikasjoner/bieffekter
Ansvarsfordeling mellom sykepleier og lege
Monitorering
Oppsummering
Kapittel 6 RESPIRATORBEHANDLING
Historikk
Dagens utstyr i forhold til "gammel" teknologi
Respiratorbehandling og etiske problemer
Indikasjoner for respiratorbehandling
Fysiologiske forandringer under overtrykksventilasjon
Hemodynamiske forandringer
Forandringer i luft- og blodfordelingen i lungene
Observasjoner og monitorering under respiratorbehandlingen
Komplikasjoner til respiratorbehandling
Infeksjonsfare
Barotraume
Komplikasjoner ved redusert mobilitet
Alternative metoder til respiratorbehandling
Kapittel 7 RESPIRATORENS ULIKE FUNKSJONER
Generell oppbygging av respiratoren
Gasslevering
Kontrollpanelet
De ulike ventilasjonsfunksjonene
Kontrollert ventilasjon
Kombinert ventilasjon
Spontan eller understøttende ventilasjon
Høyfrekvent oscillatorventilasjon (HFOV)
Bruk av positivt endeekspiratorisk trykk (PEEP)
PEEP er ikke PEP
Virkningsmekanismer for PEEP
Bivirkninger ved bruk av PEEP
Auto-PEEP
Forholdet mellom inspirasjons- og ekspirasjonstiden
Inspirasjonstiden
Pausetid og ekspirasjonstid
Respiratorens alarmfunksjoner
Triggerfunksjoner
Respiratorbehandling med bruk av Dräger Evita
Forklaringer
Flowtrigging
Alarmer
Ventilasjonsfunksjoner for Evita 4
Kapittel 8 HJEMMERESPIRATORBEHANDLING
Fordeler med hjemmerespiratorbehandling
Pasientens opplevelse av hjemmerespiratorbehandling
Tiltak for å redusere psykiske og fysiske ubehag
Indikasjoner for hjemmerespiratorbehandling
Tilpasning og valg av utstyr
Trakeostomi eller maske
Hjemmerespiratoren
Behandlingsansvar og dekning av økonomiske utgifter
Tilpasning og oppfølging
Kapittel 9 RESPIRATORSTRATEGI VED ARDS
Forekomst
Definisjon
Disponerende faktorer
Klinikk
Behandling
Overtrykksventilasjon yed ARDS
Bruk av NO ved ARDS
Bukleie
Monitorering ved ARDS
Kapittel 10 EKSTRAKORPORAL MEMBRANOKSYGENERING - EN KORT INNFØRING
Definisjon
Historikk
Indikasjoner
Kontraindikasjoner
Absolutte
Relative
ECMO-prinsipper
Respiratorinnstilling
Observasjoner og monitorering
Blødning/koagulasjon
Respirator/respirasjon
Monitorering
Hemofiltrasjon
Hygiene
Sosiale forhold
Kapittel 11 AVVENNING FRA RESPIRATORBEHANDLING
Viktige forutsetninger for å kunne gjennomføre en vellykket respiratoravvenning
Tålmodighet
Planlegging og samarbeid
Kontinuitet
Tidspunkt og kriterier for å starte avvenningen
Avvenningsmetoder og strategi
Avvenning med bruk av respirator
Avvenning med bruk av vekselvis T stykke og respirator
CPAP ("continuous positive airway pressure")
Viktige observasjoner under avvenningen
Ekstubering
Når skal pasienten ekstuberes?
Forberedelse og prosedyre
Kapittel 12 PASIENTENS OPPLEVELSE AV RESPIRATORBEHANDLINGEN
Balanse mellom teknologi, behandling og omsorg
Sedering av respiratorpasienten
Medikamentvalg og bivirkninger
Sederingsstrategi ved respiratoravvenning
Pasientens ubehagelige opplevelser
Pasientens dyptgripende opplevelser
Tap av stemmen og kommunikasjonsproblemer
Betydningen av kontakt med andre mennesker
Angst og usikkerhet
Endret tidsopplevelse
Endret kroppsopplevelse
Pårørendes betydning for respiratorpasienten
Søvnproblemer på intensivavdelingen
Intensivpsykose
Pasientens opplevelse
Utløsende faktorer
Konsekvenser for sykepleien
Når respiratorpasienten gir opp og trekker seg tilbake
Sykepleierens opplevelse når respiratorpasienten trekker seg tilbake
Konsekvenser for sykepleien
Respiratorpasientens behov for oppfølging etter avsluttet respiratorbehandling og overflytting
Pasientens reaksjon etter overflytting fra intensiv avdeling
Konsekvenser for sykepleien
Dagbok og samtale
Hva er "dagbok til intensivpasientene"
Hensikt
Hva kan dagbokteksten inneholde
Språket i dagboken
Etiske og juridiske aspekter ved dagboken
Erfaringer med dagbok
Tilbud om samtale
Kapittel 13 HVORDAN HINDRE SKADE PÅ PASIENTEN
Internundervisning og prosedyrebok
Kontroll av utstyret før og under bruk
Meldeplikt ved skade eller uhell
Respiratorrelaterte oppgaver - et delegert ansvar
Kapittel 14 SKIFTE- OG RENGJØRINGSRUTINER FOR RESPIRATORUTSTYR
Skifterutiner
Masker, filter og slanger til elektronisk CPAP/BIPAP og hjemmerespirator
Filter og respiratorslanger (sykehusrespirator)
Varmefukter
T stykke/eksternt CPAP-utstyr
Annet utstyr
Prosedyre for rengjøring av respiratorens ytre deler
Prosedyre for rengjøring av respiratorens indre deler og annet utstyr
Rengjøring av utstyr til elektronisk CPAP/BIPAP og hjemmerespirator
Rengjøring av indre deler etter 1000 timers bruk (sykehusrespirator)
Rengjøring av indre deler og respiratorslanger ved bruk av godkjent HME-filter
Rengjøring av indre deler, fukterdeler og respiratorslanger ved bruk av varmefukter
Rengjøring av ventilasjonsbag, CPAP-utstyr og flergangs sugekolbe
Rengjøring av innerkanyler på trakeostomituber (Shiley)
Montering av indre deler på respirator og deler til bag
Litteraturliste Vedlegg Ordforklaringer og forkortelser Stikkord
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Lungesykdommer - Petter Giæver
Petter Giæver
Lungesykdo..
Vår pris: 499,-
ny
Acute Respiratory Distress Syndrome, an Issue of Clinics in Chest Medicine - Ware, Lorraine B.
Ware, Lorraine B.
Acute Respirator..
Vår pris: 724,-
Equipment Theory for Respiratory Care - Gary C. White
Gary C. White
Equipment Theory for Respirator..
Vår pris: 1279,-