Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Offentlig økonomi og økonomisk politikk - Vidar Ringstad - Paperback (9788202226091)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Cappelen akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
398
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788202226091
Utgave:
5. utg.

Offentlig økonomi og økonomisk politikk

av
Paperback Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager
Legg i handlekurv
Vår pris: 460,-
Spar: 69,-
Veil.pris: 529,-
Boken viser at vi i Norge har en blandingsøkonomi med stor vekt på offentlig sektor. Det er lagt vekt på å forklare hvilke samfunnsøkonomiske begrunnelser det kan være for å tilrettelegge fellesorganer i samfunnet som staten og kommunene bestemte arbeidsoppgaver. Det drøftes hvordan disse best kan løses.
Dette læreverket er skrevet for innføringskursene i samfunnsøkonomi ved universiteter og høgskoler. Det er lagt vekt på generelle metoder som brukes i analyser av samfunnsøkonomiske problemstillinger og der det er mulig, tatt utgangspunkt i den aktuelle økonomisk-politiske debatt. Stoffet bærer preg av den norske blandingsøkonomi med stor offentlig sektor, og vår avhengighet av internasjonale økonomiske forhold. Egner seg også til selvstudier. Med litteraturliste og stikkordregister.

Offentlig økonomi og økonomisk politikk

Forord til 5.utgave Studietips 1 Den offentlige sektoren
1.1 Den offentlige sektorens struktur, vekst og omfang
1.2 Hvorfor har vi en offentlig sektor?
De tre hovedoppgavene til den offentlige sektoren
Målsettinger, virkemidler og økonomisk politikk
1.3 Tematisk profil
Behovet for et bredt metodegrunnlag
Tematiske tyngdepunkt
Sentrale begreper i kapittel 1
Øvingsoppgaver til kapittel 1
2 Litt grunnleggende økonomisk teori
2.1 Kriterier for effektiv ressursbruk
2.2 Rettferdighet og velferdsfordeling
2.3 Fullkommen konkurranse og effektiv ressursutnyttelse
Innledning
Betalingsvillighet, etterspørsel og konsumentoverskudd
Alternativkostnader, tilbud og produsentoverskudd
Samfunnsøkonomisk overskudd og effektiv ressursutnyttelse
Adam Smiths usynlige hånd og samfunnsøkonomisk overskudd
Sentrale begreper i kapittel 2
Øvingsoppgaver til kapittel 2
3 Individ, kollektiv og teorier for politiske beslutninger
3.1 Grunnlaget for kollektive handlinger
Grunnlaget for kollektiv atferd
Kollektiv atferd og samfunnsøkonomi
Individ, kollektiv og lovgivning
Litt om grunnlaget for statsdannelser
3.2 Aggregering av preferanser
Preferanser og politikere
Avstemningsparadokset
Medianvelgerteoremet
Kostnader ved kollektive beslutninger
3.3 Litt om byråkrati og interessegrupper
3.4 Stemmehandel
Sentrale begreper i kapittel 3
Øvingsoppgaver til kapittel 3
4 Skatter
4.1 Litt om det norske skattesystemet
4.2 Tre sentrale spørsmål
Hvorfor har vi skatter?
Hvorfor er skattesystemet så komplisert?
Hva karakteriserer et godt skattesystem?
4.3 Effektivitets- og fordelingsvirkninger av beskatning. Innledende analyse
Virkninger av en produktavgift
Betydningen av et bredt skattegrunnlag
4.4 Lønnsskatt og arbeidsgiveravgift
Virkninger av en lønnsskatt
Virkninger av en arbeidsgiveravgift
4.5 Skatt og tilbudssideøkonomi
4.6 Litt om beskatning i tilfelle ufullkommen konkurranse
4.7 Nærmere om nøytral og ikke-nøytral beskatning
Avgift på konsumgode versus lønnsskatt
Virkningene av en inntektsavhengig versus en inntektsuavhengig skatt
Nøytralitet/ikke-nøytralitet i bedriftsbeskatning
4.8 Skatteunndragelse
Sentrale begreper i kapittel 4
Øvingsoppgaver til kapittel 4
5 Markedssviktog den offentligesektor
5.1 Hovedformer for markedssvikt
5.2 Kollektive goder
Ulike typer goder
Optimal dimensjonering av et kollektivt gode
Majoritetsavgjørelser i forbindelse med dimensjonering av et kollektivt gode
5.3 Fåtallsdominans, store faste kostnader
Innledning
Det enkle monopoltilfellet
Tilfelle med store faste kostnader
5.4 Nærmere om dimensjonering og prissetting av offentlig framstilte goder
5.5 Ufullstendig informasjon
Innledning
Ufullstendig prisinformasjon
Manglende informasjon om eksistensen av et gode
Ufullstendig/feilaktig informasjon om et godes egenskaper
Konsumentinformasjonspolitikk
5.6 Formyndergoder
Sentrale begreper i kapittel 5
Øvingsoppgaver til kapittel 5
6 Eksterne virkninger
6.1 Hva er eksterne virkninger?
6.2 Ulike typer eksterne virkninger
6.3 Effektivitetstap ved eksterne virkninger
6.4 Internalisering av eksterne virkninger.Coases teorem
6.5 Metoder for korreksjon av eksterne virkninger
Offentlig produksjon
Miljøavgifter
Påbud, inngrep og reguleringer
6.6 Kollektive goder og eksterne virkninger
6.7 Nærmere om "forurenser skal betale"-prinsippet
6.8 Eksterne virkninger som beskatningsgrunnlag
6.9 Eksterne virkninger og ufullkommen konkurranse
Sentrale begreper i kapittel 6
Øvingsoppgaver til kapittel 6
7 Nytte-kostnadsanalyse
7.1 Hva er nytte-kostnadsanalyse?
7.2 Sammenveiing av virkninger på ulike tidspunkt
Eksempel på en enkel nåverdiberegning
Et eksempel uten investeringskostnader
7.3 Valg av kalkulasjonsrente
7.4 Et eksempel på en analyse som er gjennomført
7.5 Kalkulasjonspriser når markedsprisene er "feil"
7.6 Kalkulasjonspriser når markeder ikke eksisterer
7.7 Skal effektivitetstapet ved beskatning regnes med?
7.8 Hvordan håndtere ugjenkallelige kostnader?
7.9 Fordelingsvirkninger
7.10 Budsjettskranker: rangering av prosjekter
7.11 Følsomhetsanalyse
Sentrale begreper i kapittel 7
Øvingsoppgaver til kapittel 7
Tillegg til kapittel 7
Eksempel på bruk av nytte-kostnadsanalyse
8 Fordelingspolitikk og fordelingsvirkninger av den offentlige sektoren
8.1 Sentrale fordelingspolitiske spørsmål
8.2 Inntektsfordeling
Inntektog velferd
Nærmere om årsaker til inntektsforskjeller
Kapitalinntekter
Ikke-registrerte inntekter
Inntektsfordelingeni Norge
8.3 Fordelingspolitikk.Velferdsstaten
Velferdsstatens hovedkomponenter
Inntektsskatter og overføringer til husholdninger
Kunnskapskapital og utdanningspolitikk
Konsumstyrende tiltak; helsepolitikk
Tiltak i arbeidsmarkedet
Tiltak overfor næringslivet
8.4 Utilsiktede virkninger av fordelingspolitiske tiltak
Asymmetrisk informasjon og moralsk risiko i trygdesystemet
Arbeidsløshetstrygd og arbeidsløshet
Litt om arbeidsløshets- og fattigdomsfeller
Effektivitetsvirkninger av offentlig produksjon
Utilsiktede virkninger av tiltak overfor arbeids- og næringslivet
8.5 DUP-aktiviteter
DUP-aktiviteter som dilemmasituasjon
Eksempler på DUP-aktiviteter
Sentrale begreper i kapittel 8
Øvingsoppgaver til kapittel 8
9 Veksten i den offentlige sektoren.Årsaker og motkrefter
9.1 Innledning
9.2 Mulige årsaker til veksten i den offentlige sektoren
9.3 Er Leviatan i ferd med å overta?
9.4 Motkrefter mot Leviatan
Sentrale begreper i kapittel 9
Øvingsoppgaver til kapittel 9
Eksamensoppgaver i offentlig økonomi ved Høgskolen i Telemark 1999-2003
Eksamen 4.1.1999
Eksamen 6.5.2000
Eksamen 30.4.2001
Eksamen 8.5.2002
Eksamen 16.5.2003
Oversikt og omtale av sentrale begreper Stikkordregister
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider - Vidar Ringstad
Vidar Ringstad
Samfunnsøk..
Vår pris: 565,-
Spar: 84,-
Mikro- og markedsøkonomi - Vidar Ringstad
Vidar Ringstad
Mikro- og markedsøko..
Vår pris: 469,-
Spar: 70,-
Makroøkonomi og norsk stabiliseringspolitikk - Vidar Ringstad
Vidar Ringstad
Makroøkono..
Vår pris: 452,-
Spar: 67,-