Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Geologi og landformer i Norge - Dagfinn Trømborg - Innbundet (9788252928594)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Landbruksforl.
Innb:
Innbundet
Språk:
Bokmål Norsk
Sider:
130
Format:
28 x 21 cm
ISBN:
9788252928594
Utgave:
1. utg.
Emne:

Geologi og landformer i Norge

av
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager
Legg i handlekurv
Vår pris: 387,-
Spar: 58,-
Veil.pris: 445,-
Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer.
Boka forteller hvordan Norges landskap har blitt til, og tar for seg norges geologiske historie, landformer og landskapstyper, innsjøer, myrer, breer, mineraler, bergarter, jord, olje og gass. Boka kan brukes som innføringsbok for studenter ved høgskoler og universiteter, og som ressursbok i grunn- og videregående skole.

Geologi og landformer i Norge

LANDSKAP I FORANDRING
Struktur, prosess og stadium
HVORDAN LANDET BLE TIL
Urtid
Oldtid
Fjellkjedefolding
Vulkansk aktivitet
Mellomtid
Tertiær
Kvartær - istider
Siste istid
Innlandsisen smelter
Raet
Fjellområdene
Havet trenger inn over land
Landhevningen
Marin grense
Tida etter siste istid
Menneskene forandrer landskapet
LANDFORMER I FAST FJELL
Bergets overflate
Forvitring
Avskalling
Knudrete bergoverflate
Forvitringsgroper
Lagdelte bergarter
Kalksteinsoverflater
Bølgeslagsmerker
Bølgeslagsmerker i folkekulturen
I bratte skråninger
Rassår
Tre kjente fjellras
Rasskar
Avskalling
Spor etter breen
Skuringsstriper
Sigdbrudd
Rundsva
Plastiske skuringsformer
U-daler
Hengende daler
Dal i dalen
Fjorder
Botner
Egger og tinder
Langs elva
Elvegjel
Tørre elvegjel, "tørrdaler"
V-daler
Elvegjel i folkekulturen
Jettegryter
Der bølgene slår
Strandlinjer
Næringer
Rauker
Huler og kløfter
Jettegryter
I kalkfjellet
Huler og grotter
Dryppstein
Fjellets topp
Fjellnavn
LANDFORMER I LØSMASSER
Langs elva
Forgreinet elveløp
Elvesletter
Elvesvinger
Elvevifter
Delta
Terrasser
Flom
Landformer i morene
Randmorener
Drumliner
Stripet morene
"Knaus med hale"
Rogenmorener
Flyttblokk
Flyttblokker i folkekulturen
Breelver og breelvavsetninger
Spylerenner
Eskere
Dødisgroper
Dødisterreng
Brefrontavsetninger
Isranddelta
Bredemte sjøer
I skråninger
Ur
Ura i folkekulturen
Steinbreer
Jordsig
Leirskred
Det store leirskredet i Verdalen (1893)
Raviner
Fårestier
Jordpyramider
Frostfenomener
Utfryste steinblokker
Blokkhav
Steinringer
Steinstriper og steingroper
Små terrasser
Tuemark
Langs stranda
Strandlinjer
Strandvoller
Sandbukter og sandtanger
Hevede strandlinjer - marin grense
Vindformer
Sanddyner
LANDFORMER OG LANDSKAPSTYPER
De gamle landformene
Vidder
Sørlandsheiene - Ryfylke
Grunnfjellsområdene øst for Oslofjorden
Landskap dominert av breerosjon
Alpine landskap
Lavlandet rundt Oslofjorden
Landskapet rundt Trondheimsfjorden
Morenelandskapet på Jæren
Store moreneavsetninger i innlandet
Hoveddaler
Elvemønster
Agnordaler
Landskap og berggrunn
Dypbergarter med kollelandskap
Lavaplatå og brattkant
"Trappetrinnlandskap"
Foldede bergarter
Kysttyper og kystlandskap
Fjordkyst
Næringskyst
Strandflata
Skjærgårdskyst - fjärd
Løsmassekyst
Forkastningskyst
INNSJØER, MYRER OG BREER
Innsjøer
Fjordsjøer
Hvor mange innsjøer er det i Norge?
Fjellsjøer
Botnsjøer
Langs sprekkesoner
Oppdemte sjøer
Dødisgroper
I ujevnt morenedekke
Kroksjøer
Strandsjøer
Når hav blir til innsjø
MYRER
Nedbørmyrer
Grunnvannsmyrer
Palsmyrer
Pollenanalyse
Brenntorv
BREER
Bretyper
Bevegelse i breen
Erosjon og morener
Smeltevann
Breer og klimavariasjoner
Navn på breer
STEIN, JORD, OLJE OG GASS
Mineraler
Kvarts
Feltspat
Bergarter
Eruptive bergarter
Granitt
Larvikitt
Gabbro
Rombeporfyr
Basalt
Sedimentære bergarter
Kalkstein
Omdannede bergarter
Kleberstein
Marmor
Gneis
Skifer
Marmorkirken i København
Jordarter
Morene
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger
Elveavsetninger
Jordsmonn
Podsoljord
Brunjord
Olje og gass
Geologiske betingelser
Litteratur Referanse til figurene Internett Stikkord
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Det som ble Norge - Reidar Müller
44,-
Reidar Müller
Det som ble Norge
Vår pris: 305,-
Spar: 44,-
Stein - Frode Andersen
Frode Andersen
Stein
Vår pris: 135,-
Spar: 20,-
Stein på stein - Dagfinn Trømborg
Dagfinn Trømborg
Stein på stein
Vår pris: 309,-
Spar: 46,-