Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Den gode oppgaven - Lotte Rienecker - Paperback (9788245004526)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Fagbokforl.
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
381
Format:
24 x 17 cm
ISBN:
9788245004526
Utgave:
1. utg.

Den gode oppgaven

håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole

av ;

Peter Stray Jørgensen

;

Lis Hedelund

m.fl.
Paperback Leveringstid: Ikke i salg
Vår pris: 449,-
Den gode oppgaven er en håndbok i oppgaveskriving for studenter og lærere på universitet og høyskole. Boken fokuserer på kvalitetene i den ferdige oppgaven og de arbeids- og skriveprosessene som fører til kvalitet. Hovedtemaene er: - oppgavetyper og kvalitetskriterier. - gode skriveprosesser, veiledning og håndtering av skriveblokkeringer. - problemformulering og fokus i oppgaven. - litteratursøking og bruk av kilder, lesing og notattaking. - teori, empiri og metode i oppgaven. - argumentasjon. - innholdselementer og disposisjon i oppgaven. - akademisk språk og formalia. Boken inneholder mange eksempler fra både humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige oppgaver.
Boka er ei håndbok i oppgaveskriving. Den fokuserer på kvaliteten til den ferdige oppgava og på de arbeids- og skriveprosesser som fører til kvalitet. Den tar bl.a. opp forskjellige oppgavetyper og kvalitetskriterier, problemformulering og fokus i oppgava, litteratursøking, teori, argumentasjon og akademisk språk. Har litteraturliste og register.

Den gode oppgaven

Forord
Nytt fra 2.9 til 3. utgave
Målgruppe
Eksempler på Den gode oppgaven i boken
Pedagogikken bak
Bidrag til denne og framtidige utgaver
Supplementer til Den gode oppgaven
Leseveiledning 1 Oppgaver innenfor høyere utdanning - sjangeren og sjangrer
Selvstendige oppgaver
I den vitenskapelige sjangeren undersøkes et faglig problem
Begrepsforklaring
Hva mener vi med vitenskap?
En stein til vitenskapens store hus
Akademiske språkhandlinger og framstillingsformer
Uakademiske språkhandlinger
Grunnlaget for undersøkelsen - oppgavens pentagon
Andre akademiske sjangrer som brukes som oppgaver
Rapporter
Registrerende rapporter
Praksisrapporter
Synopsiser
Det faglige essayet
Bundne oppgaver, ukeoppgaver - "kunstige" faglige oppgaver
Ferdighetsoppgaver
Prøveoppgaver
Vis den faglige kvalifikasjonen
Eksamensoppgaver - under press
Faglige formidlingsoppgaver - ut av elfenbeinstårnet
Hva en selvstendig oppgave ikke er
Læreboken
Leksikonartikkelen
Populariserende faglige artikler
Hjemmesider
Det personlige essayet
2 Kvalitetskriterier for den gode oppgaven
Produkt
Prosess
Advarsel!
Unngå vanlige misforståelser om hva den gode oppgaven er
Innholdskriterier og vitenskapsretorikk
En sensors sjekkliste
Vitenskapsretorikk
1. Oppgaveforfatteren er til stede som fagperson og viser selvstendighet i den gode oppgaven
2. Den gode oppgaven forholder seg til vitenskapen og sjangeren oppgave på universitet og høyskole
3. Den gode oppgaven bruker fagets kunnskap og redskaper
Kunnskapsproduksjon
4. Den gode oppgaven er fokusert
5. Den gode oppgaven "skriver" høyt på Blooms taksonomi for læremål
Karakterforskriften uttrykker nivåer for de Ønskede kvalifikasjonene
En sidebemerkning
6. Den gode oppgaven er et argument
7. Den gode oppgaven forholder seg til stoffet, faget og seg selv
8. Den gode oppgaven metakommuniserer
Eksempler på kvaliteter i oppgaver
1. The Translated Laugh Calvin & Hobbes - a case study
2. The Chinese Postman Revisited
3. Er det mulig å forutsi volatiliteten på aksjemarkeder ved hjelp av en statistisk modell?
4. Mozarts liv
Anglosaksisk og kontinental vitenskapstradisjon har ulike idealer
Råd til studenter som skriver kontinentalt
3 Skriveprosessen ved selvstendige oppgaver
Temavalg
Det gode temaet
Din interesse i temaet
Teoretiske, abstrakte eller konkrete temaer?
Det første du gjør etter å ha valgt temaet, er å skrive
Skriv før du leser - og mens du leser
I gang med skrivingen - ja, men hva?
Forslag til innledende skriving
Skriv bakfra - begynn med konklusjonen
Begynn med det sentrale
Sikt mot å fylle ut hjørnene i pentagonen tidlig
Vent med å gå i dybden med teori og historikk, referater og beskrivelser
Skriv fleksibelt
Den innledende skrivingen er tenkeskriving
Tenkeskrivingens (stoffgenererings)teknikker
Brainstorming
Mindmapping
Hurtigskriving
Rundt omkring-skriving
Displayer (grafisk framstilling), det vil si å tegne det sentrale innholdet i oppgaven
Hvorfor tenkeskriving?
Jo lengre tekst, jo flere omskrivinger
Fra tenkeskriving til kladding til ferdige oppgaver
Skriving med og uten disposisjon
Tekstene i oppgaveskrivingen: notater, utkast og ferdig tekst
Dokumenters status i oppgaveskrivingen
Nok en overveielse i prosessen: Bør man skrive med en leser i tankene?
Revidere tekst
Ta en pause
Revider på papir
Kriterier for revisjon
Fraforfatter- til leserbevissthet når man reviderer
Få tilbakemelding
Få lærerens kriterier
Prosjektplanlegging av oppgaveprosessen
Eksperimenter!
4 Skriveprosessen ved bundne oppgaver, ukeoppgaver og lignende
Les oppgaveformuleringen
Bruk kjernepunktene i undervisningen og faget
Begynn bakfra og skriv de siste sidene først
5 Veiledning - bruk veilederen din godt
God veiledning
Ulike veilederholdninger
Valg av veileder: Må veilederen være faglig ekspert?
Søk informasjon om veiledningen
Det første veiledningsmøtet
Husk et følgebrev
Forberedelse til veiledning
E-postkontakt med veileder
Flere veiledninger
Veilederen og kvaliteten på arbeidet ditt
Etterarbeid etter veiledning
Få tilbakemelding på alle oppgaver
Ingen veiledning eller dårlig veiledning?
Bytte veileder
Alternativer til veiledning
6 Problemformulering - fra tema til fokus og spørsmål
Produkt
Prosess
Definisjoner: "problem" og andre problemord
Eksempel med kommentarer
Må det finnes et egentlig problem (og for hvem) for at man skal kunne skrive en selvstendig oppgave?
Hvor kan man problemformulere?
Problemformuleringer i "harde" og "myke" fag
Et spørsmål?
En god problemformulering hjelper deg å skrive den gode oppgaven
Eksempler på gode problemformuleringer
1. Problemformuleringen styrer oppgavens pentagon
2. Problemformuler kunnskapsbrukende og høyt på Blooms taksonomi
Hva-, hvorfor- eller hvordan-spørsmål
En parentes: historie problemformuleringer
Et eksempel: en klassisk tredelt problemformulering
3. Problemformuleringen styrer oppgaven som et argument
4. Problemformuleringens bredde kontra sneverhet
Problemformuleringen styrer oppgavens avgrensning
5. Hovedspørsmålet i problemformuleringen bør gå klart fram
Del opp i hovedspørsmålet og nødvendige arbeidsspørsmål
6. Problemformuleringen må være språklig presis
Bruk fagets ord og termer
Skriv problemformuleringen kort og tydelig
7. Bruk åpne/lukkede spørsmål bevisst i problemformuleringen
Sjekk problemformuleringen din selv underveis - og revider den ved behov
Hva er en dårlig problemformulering?
Prosessen: fra tema til problemformulering
Ideer til hvordan du kommer fra tema til problemformulering
Problemformuler fra svaret til spørsmålet
En observasjon
Bruk hv-ord
Fyll ut en mal
Be veilederen din om å reagere på problemformuleringen
En god problemformulering er ingen garanti
7 Oppgavens disposisjon og strukturelementer
Produkt
Prosess
Når og hvordan disponerer man?
Bruk problemformuleringen som rettesnor for disposisjonen
Strukturen er gitt av sjangeren
Den vitenskapelige strukturen avspeiler framgangsmåten
Den vitenskapelige strukturen har elementene i argumentasjonen innebygd
Generelt - konkret - generelt, oppe - ned - opp
Avslutt oppgaven oppe
Se på oppgaven i et fugleperspektiv
Kvaliteter ved en disposisjon
En flat struktur
Struktureringsprosessen
Problemer med a disponere
Framstillingsformer - byggesteinene i den akademiske teksten
Refererende og parafraserende avsnitt
Beskrivende, karakteriserende avsnitt
Fortellende, forklarende avsnitt
Sammenlignende avsnitt
Analyserende og tolkende avsnitt
Diskuterende avsnitt
"Hva mener du selv?"
Vurderende avsnitt
Handlingsanvisende, perspektiverende avsnitt
Innledning og konklusjon
Innledningen som mal
Temavalg, problemavgrensning, motivasjon og problemformulering
Hypoteser
Begrepsdefinisjoner
Hvor vil du med teksten? Det står i "formålet med oppgaven"
Synsvinkel
Metode
Teori(er)
Empiri
Avgrensning
Framgangsmåten for og oppbyggingen av oppgaven
Innledningen presenterer prosjektet, ikke tvilen
Konklusjon
Oppgavens praktiske serviceavsnitt
Forside
Innholdsfortegnelse
Bilag
Noter, noteavsnitt og litteraturhenvisninger i teksten
Sammendrag - abstrakt
8 Litteratur- og informasjonssøking til oppgaven
Litteratur til oppgaver - hvordan man søker
Litteratur- og informasjonssøking på bakgrunn av en utfylt pentagon
Finnes det "kildehull" i pentagonen?
Fra bred til snever søking - før problemformulering
Gå på kurs
Søkemetoder
Kjedesøking
Systematisk søking
Artikler og annet materiale
Hjelp til å søke etter litteratur og informasjon
Søkeord på norsk og engelsk
Hva er gode søkeord?
Søkeord og oppgavens vinkling
Selve søkingen
For mye litteratur
Hvis det ikke finnes noen litteratur?
Søketeknikk
Kan man tillate seg å late som om kilder ikke eksisterer?
Å dokumentere litteratur- og informasjonssøkingen
Vurdering av Internett-tekster
Nyhetsgrupper som informasjonskilde
Veilederen og litteratur- og informasjonssøking
9 Lese og ta notater til oppgaven
Lese til oppgaver
Ta notater til oppgaven
Pensum- og oppgavelesing krever ulike lese- og notatstrategier
Lese til oppgaver
Lesemåter 1: formål og innhold
Lesemåter 2: grundighet
Skumme - å lese for å orientere seg om emnet
Selektiv lesing - målrettet lesing til oppgaveskriving
Kort om lesehastighet
Konsentrasjonsvansker og leseblokkeringer
Ta notater til oppgaven
Hvordan oppbevare notater?
Understreking i tekstene og refererende notater
Bearbeidende notater
Notater som setter ting i sammenheng
Notater på vei mot selve oppgaven: notatfiler
10 Litteratur og kilder
Litteraturen er fagets grunnlag
Kildenes funksjoner i og til oppgaven
Brukstekster
Kilders grad av faglighet og vitenskapelighet
Hvorfor bruke sekundærlitteratur?
Bruk av sekundærlitteratur i oppgaver - hva slags litteratur og hvordan?
Hvor mange kilder?
Hva kan brukes i en kilde?
Problemformuleringen er peilepinne og målestokk for kildehåndteringen
Hvor står hvilke kilder i pentagonen?
Hvor og hvordan omtaler du sekundærlitteratur i din tekst?
Kvalifiser sekundærlitteratur
Kritikk av kilder
Hvordan gjengi kildene?
Sitat
Sitatteknikk
Parafrase og referat
Hvordan lage henvisninger til kildene?
Hvilke kilder må ha henvisninger?
Distanse til kildene
Avsmitting og plagiat
Litteratur- og kildefortegnelse
Vær konsekvent
Henvisninger til bøker
Henvisning til tidsskrifter
Henvisning til artikler i bøker eller tidsskrifter
Elektroniske kilder
Brosjyrer og lignende
Annet materiale
Hvis opplysningene mangler
Andre kilder
Eksempler på ulike typer litteraturhenvisninger
Andrehåndskilder
11 Teori, begreper, faglige metoder og undersøkelsesmetode
Definisjoner
Teorier i oppgaven
Begreper
Problemer med teori i oppgaven
For mye eller for lite teori
Valg av teorier til selvstendige oppgaver og hoved-/masteroppgaver
Fra problemformulering til teori og faglige metoder og undersøkelsesmetode
Hvordan finne teorier selv?
Foreldede teorier
Bruk veilederen din
Hvor i oppgaven skriver man om teorier og faglige metoder?
Teori introduseres i innledningen eller i teoriavsnitt
Fagets metoder
Å gjøre en teori til metode (analyseredskap)
Vurdering og kritikk av teorier og faglige metoder
Oppgavens undersøkelsesmetode
Diskusjon av undersekelsesmetoden
12 Empiri i oppgaven
Kvalitativ og kvantitativ empiri
Før du velger empiri
Forbered alltid innsamlingen grundig
Litterær empiri
Teoretiske kilder som empiri
Presentasjon av empiri i oppgavens innledning
Skrive empiri inn som dokumentasjon i oppgaven
Empirien kan diskuteres i avsnitt om metodekritikk, diskusjon og konklusjon
13 Oppgaven som et argument
Argumentasjonen i oppgaver og andre sjangrer
Elementene i oppgaven som et argument
1. Argumentasjonens faglige kontekst
2. Konklusjon
Konklusjoner i oppgaver trenger ikke å være store
3. Dokumentasjon
Dokumentasjon i forskjellige fag
Hva kan du bruke som dokumentasjon - og til hva?
Faglige autoriteter - vær på vakt
4. Undersøkelsesmetoden (og faglige metoder)
Metoden i ulike fag
Teoriers og metoders plassering i oppgaven som et argument
Implisitt metode i teoretiske oppgaver?
5. Diskusjon og metodekritikk
1. Diskusjon med deg selv i oppgaven
Metodekritikk
Støtte for metoden
Metodeargumentasjon
2. Diskusjon med andre kilder i oppgaven
Motargumentasjon
Argumentasjonen vises i oppgavestrukturen
Eksempel på argumentasjonen i en oppgave
Den akademiske argumentasjons etiske idealer
14 Vitenskapelig språk
Aller først: Ikke tenk på å finformulere før til slutt
Det vitenskapelige språk
Skriv "tillatte" språkhandlinger/framstillingsformer
Skriv metakommuniserende
Vitenskapelig metakommunikasjon
Men vær på vakt!
Metakommunikasjon fremmer kunnskapsbruk i skriveprosessen
Skriv et presist, entydig (fag)språk
Velg presise og konkrete ord
Når skal man definere begreper, termer og uttrykk?
Velg subjekt og verbal med omhu
Subjektene - hva er i fokus?
Verbalene i setningen kan godt være konkrete
Begynnelsen, midten og slutten av det gode avsnitt
Bruk faglige nøkkelord til å vise sammenheng i avsnittet
Ofte stilte spørsmål
Bruk av vurderende ord?
Variasjon i språket?
Litterært språk?
Formidlingsspråk?
Talespråk, dagligspråk, slang?
Bruk av "jeg", aktiv og passiv
Klart språk
Vanskelig språk?
Substantivisk stil? Både ja og nei
Språklig distanse og avsmitting
15 Korrekt språk i oppgaven
Har du hull i språket?
Hvilke feil begår jeg?
Brudd på rettskrivingsreglene
Talespråket som en hjelper
Ett eller flere ord
Ukorrekte sammenskrivinger - og korrekte
Tegnsetting
Et spesielt tegnproblem
Bøying
Brudd på gjeldende bruk og betydning
Bruk ordbøker, lytt og les
Hvordan oppdage egne feil?
Bøker til hjelp i tekstproduksjonen
16 Typografi og layout
Må en oppgave være fint satt opp?
Tekstspalten
Marger
Linjeavstand
Litt om "maks. antall sider"
Avsnittsmarkering
Overskrifter
Hvis du bruker illustrasjoner
Skriften
Unngå salatbordet
Skriftstørrelse
Utheving
Sidetall
17 Skrivestans - årsaker og handlingsmuligheter
Fra skrivestans til skriveblokkering
De mange årsakene til skriveblokkeringer
Diagnostiser skrivestansen
Tekstmessige problemer
Følelsesmessige blokkeringsårsaker
Ambisjoner og prestasjonsangst som årsak til skriveblokkeringer
Manglende engasjement i oppgaveskrivingen
Ta tak i en skrivestans før den blir alvorlig
Dårlige vaner
Veilederens rolle i forhold til skriveblokkeringer
Skriveblokkeringer som krever terapi
Hvordan studenter har kommet i gang med å skrive igjen
18 Etterord: Hvis du vil skrive bedre oppgaver snakk med læreren din 19 Vi anbefaler litteratur om oppgaveskriving
Les videre om
Oppgaveeksempler
Oppgaveskriving generelt
Skriveprosess
Problemformulering
Argumentasjon
Språk og formalia
Essays
Rapporter
Hoved /masteroppgaver
Synopsiser
Formidlingsoppgaver
Litteraturliste til Den gode oppgaven
Alle forfatternes utgivelser om studieteknikk m.m. Register
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Metode- og oppgaveskriving for studenter - Olav Dalland
Olav Dalland
Metode- og oppgaveskr..
Vår pris: 339,-
Spar: 51,-
The Good Paper - Lotte Rienecker
Lotte Rienecker
The Good Paper
Vår pris: 380,-
Skrive for å lære - Olga Dysthe
Olga Dysthe
Skrive for å lære
Vår pris: 326,-
Spar: 49,-