Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Vurdering, prinsipper og praksis - Stephen Dobson - Paperback (9788205391734)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
311
Format:
24 x 16 cm
ISBN:
9788205391734
Utgave:
1. utg.

Vurdering, prinsipper og praksis

nye perspektiver på elev- og læringsvurdering

av

Stephen Dobson

(Redaktør) ;

Astrid Birgitte Eggen

(Redaktør) ;

Kari Smith

(Redaktør)
Paperback Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 425,-
Spar: 64,-
Veil.pris: 489,-
Vurdering er et viktig pedagogisk verktøy alle lærere må kunne bruke for å fremme elevenes læring. Bokas hensikt er å utvikle leserens kunnskap om vurdering, både teoretisk og praktisk. Vurderingskompetanse er grunnleggende for utvikling av gode vurderingskulturer.Temaer som er tatt opp i boka er blant annet:· Teori om vurdering og vurderingsprinsipper· hensikten bak ulike former for vurdering · valg mellom vurderingsformer · fagdidaktiske og pedagogiske utfordringer for lærere og skoleledere· ideologiske og politiske debatterForfatterne reflekterer rundt nye trender, både her hjemme og i utlandet, som kan sees som et resultat av den økende bruken av ekstern vurdering gjennom nasjonale og internasjonale tester, men også som følge av større fokus på læringsfremmende vurdering.
Temaer som belyses i denne boken er blant annet teori om vurdering og vurderingsprinsipper, hensikten bak ulike former for vurdering, valg mellom vurderingsformer, fagdidaktiske og pedagogiske utfordringer for lærere og skoleledere, og ideologiske og politiske debatter. Forfatterne reflekterer rundt nye trender, både her hjemme og i utlandet, som kan sees som et resultat av den økende bruken av ekstern vurdering gjennom nasjonale og internasjonale tester, men også som følge av større fokus på læringsfremmende vurdering.

Vurdering, prinsipper og praksis

INNLEDNING
Vurdering som prosess
Vurdering av, vurdering for og vurdering som læring
Vurdering og syn på læring og kunnskap
Vurdering som kompetanseområde og som kultur
Bokens oppbygning
DEL 1 IDEOLOGISKE PRINSIPPER VED VURDERING AV ELEVER KAPITTEL 1 SAMSPILLET MELLOM VURDERING OG MOTIVASJON
Introduksjon
Vurdering
Motivasjon
Vurdering og motivasjon
Tilbakemelding
Fremovermelding
Samspillet mellom vurdering og motivasjon
Typer av tilbakemelding
Elevmedvirkning
Oppsummering
Litteratur
KAPITTEL 2 VURDERING OG VALIDITET
Definisjoner av og diskusjoner om validitet
Indre validitet - begrepsvaliditet og læreplan
Indre validitet og didaktiske diskusjoner
En skole i arbeid med Kunnskapsløftet
Ytre validitet og konsekvensiell validitet
Konsekvensvaliditet - i møtepunkter mellom eksterne og interne vurderinger
Rettferdighet, likhet og likeverd
Validitet forankret i ulike læringssyn og kunnskapssyn
Litteratur
KAPITTEL 3 NASJONALE STANDARDER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE
Bakgrunn
Ny giv i forbindelse med Kunnskapsløftet
Standarder
Målrelaterte og normative
Prosjekt "Bedre vurderingspraksis"
Litteratur
KAPITTEL 4 VURDERING, EVALUERING OG LÆREPLANER SOM KUNNSKAPSOMRÅDE
Språket om og for vurdering og evaluering
Evalueringsteoretisk og læreplanteoretisk innramming
Et dikotomt språk for vurderingspraksier
Mangfoldig vurderingskompetanse: Mot et ikke-dikotomt språk
Læreplaner og vurdering i Norge frem til Kunnskapsløftet
Om forholdet mellom læreplan og testing av elever
Kunnskapsløftets læreplaner og vurdering
Demokrati og vurderingskompetanse
Litteratur
KAPITTEL 5 VURDERINGSDEBATTEN I NORGE FRA M 74 TIL K 06
1970-tallet og en karakterfri barneskole
Forsøk på en karakterfri ungdomsskole
1980-tallet og tilpasset opplæring
1990-tallet og helhetlig kompetanse
2000-tallet og læringsresultater
Veien videre
Litteratur
KAPITTEL 6 ARBEID MED ELEVVURDERING SOM UTVIKLING AV SKOLENS LÆRINGSKULTUR
Innledning
Vurderingspraksisen på barnetrinnet
Vurdering på ungdomstrinnet og videregående opplæring
Vurdering i skolens arbeid med læreplanene
Skolekultur
Organisasjoner - og læring
Oppsummering
Litteratur
KAPITTEL 7 VURDERING SOM LÆRING INNENFOR EN USIKKERHETSPEDAGOGIKK
Nyskriving av pedagogikken
Formell negativitet og usikkerhet som styrke i pedagogikken
En annen måte å vite på; vingling mellom eller en konstant jakt på mening; form og utdanning
Vurdering som læring eller utvikling mot en diskusjonsetikk
Litteratur
DEL 2 METODISKE OG FAGDIDAKTISKE PRAKSISER KAPITTEL 8 NASJONALE LESEPRØVER I ET DIDAKTISK OG TESTTEORETISK PERSPEKTIV
Innledning
Nasjonal måling av elevers læringsutbytte
Hva prøver måler - og ikke måler
Noen utfordringer knyttet til nasjonale prøver
Fra teoretisk rammeverk til ferdig prøve
Publisering av resultatene
Avslutning
Litteratur
KAPITTEL 9 MAPPEVURDERING ELLER PORTEFØLJEMETODIKK2
Begrepsavklaringer
Formativ og summativ vurdering
Porteføljemetodikk
Leseforståelse og porteføljemetodikkens tre stadier
Det praktiske eksempelet på porteføljeperspektiv
Kjennetegn på måloppnåelse som kriterier for refleksjon og egenvurdering
Oppsummering og refleksjon
Litteratur
KAPITTEL 10 MUNTLIG VURDERING - UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Innledning
Hva er muntlig vurdering?
Hva skjer i muntlig prøving?
Hvordan kan vi sikre kvalitet i vurdering av muntlig?
Oppsummering
Litteratur
KAPITTEL 11 ELEVSAMTALEN SOM JEVNLIG DIALOG
Sammendrag
Teoretiske perspektiver på dialogen
Tidligere forskning om elevsamtalen
Elevsamtalen som jevnlig dialog
Jevnlige elevsamtaler i styringsdokumenter og evalueringsstudier
Er det rom for jevnlige elevsamtaler i dagens skole?
Litteratur
KAPITTEL 12 VURDERING FOR OG AV LÆRING I YRKESFAG
Innledning
Yrkeskompetanse og vurdering
Yrkeskompetanse - ramme for tolkning av læreplaner
Ulik, men likeverdig fagkompetanse
Utvikling av yrkeskompetanse
Organisering av opplæringen i Vg1 og Vg2 og vurdering av læringsutbytte
Hensiktsmessig dokumentasjon av yrkeskompetanse
Vurdering for læring i ulike praksisfellesskap
Vurderingstradisjoner i yrkesopplæringen
Behov for nye vurderingsformer i yrkesopplæringen?
Hvem er de beste til å vurdere yrkeskompetanse?
Litteratur
KAPITTEL 13 VURDERING I NORSK, EN OPPDAGELSESREISE I ELEVTEKSTER
Kvalitetstrekk finnes i tekster fra både sterke og svake skrivere
Målsettinger med denne studien
Hvorfor er studien viktig?
Analyseredskaper for vurdering av elevtekstene utvikles
Drøftinger av makronivå og mikronivå i elevenes tekster
Kvalitativ sammenlikning av 2-tekster og 5-tekster, makronivå: struktur og tid
Gjentakelser som strukturert gjennomgangsprinsipp
Avansert struktur med parallellhandlinger og rammefortellinger
Konklusjon på struktur
Mikronivåanalyser
Mikronivå med replikker og føringsverb
Oppsummering av 2- og 5-skrivernes bruk av føringsverb
Mikronivå: Skildringer som virkemiddel
Oppsummering
Litteratur
KAPITTEL 14 ELEVVURDERING I FREMMEDSPRÅK
Internasjonal påvirkning - Europarådets arbeid med fremmedspråk
Språkdidaktisk tenkning - en aktiviserende tilnærming til språklæring
Læreplanarbeid i klasserommet
Avslutning
Litteratur
KAPITTEL 15 STEGMODELLEN I MATEMATIKK - ET VERKTØY FOR VURDERING FOR LÆRING2
Bakgrunn
Stegmodellen
Prosjektet
Tilpasset opplæring
Matematisk kompetanse og målene i LK06
Lærernes arbeid med stegmodellen
Diskusjon
Litteratur
EPILOG
Vurdering - fra teori til praksis
Vurdering som utgangspunkt for lokalt læreplanarbeid
Planarbeid på barnetrinnet
Planarbeid på ungdomstrinnet
Tid
Vurdering
Kjennetegn på måloppnåelse - kvalitet på måloppnåelse
Elevmedvirkning
Elevsamtalen
Foreldremedvirkning
Oppsummering
OM FORFATTERNE
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Vurdering for læring i fag - Stephen Dobson
Stephen Dobson
Vurdering for læring i fag
Vår pris: 338,-
Spar: 51,-
Vurdering for læring i klasserommet - Trude Slemmen
Trude Slemmen
Vurdering for læring i klasseromm..
Vår pris: 321,-
Spar: 48,-
Vurdering for læring i skolen - Roar Engh
Roar Engh
Vurdering for læring i skolen
Vår pris: 304,-
Spar: 45,-