Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Arbeidsinkludering - Thorgeir Hernes - Paperback (9788205392564)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
291
Format:
24 x 16 cm
ISBN:
9788205392564
Utgave:
1. utg.

Arbeidsinkludering

om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge

av

Thorgeir Hernes

(Redaktør) ;

Ingar Heum

(Redaktør) ;

Paal Haavorsen

(Redaktør) m.fl.
Paperback Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 347,-
Spar: 52,-
Veil.pris: 399,-
Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer.
Boken summerer opp og gir perspektiver på svært mange av de innholdsutfordringene vi står overfor når det gjelder arbeidsinkludering av grupper med bistandsbehov. Arbeidsinkludering kan bidra til en mer reflektert praksis «ute i felten», i møtet med de brukerne som tjenestene er til for. Her er det ofte tunge skjønnsvurderinger og vanskelige menneskelige avveininger som dominerer, og som krever et reflektert forhold til egen rolle og til hvilken større sammenheng en inngår i. Noen sentrale begreper i boka er:InkluderingsstrategierFordeling av velferdstjenesterArbeidsevnevurderingeerBruk av skjønnDen norske arbeidslinjaBoken gir bidrag til utviklingen av en ny faglig plattform og bedre forståelse på tvers av gamle fag- og profesjonsgrenser.
Boka handler om et politikk- og forvaltningsområde som omfatter ei lang rekke inntektssikringsordninger, tiltak, tjenester, faggrupper, arbeidsmåter, metoder og tilnærminger. Den beskriver det reformarbeidet som foregår bl.a. i NAV, trekker opp historiske linjer fram mot det som nå ser ut til å bli rådende politikk og fagutvikling og ser på de tenkemåtene og ideologiene som har preget og tildels preger både debatt og praksis. Har litteraturliste.

Arbeidsinkludering

KAPITTEL 1 ET BAKTEPPE
Betydningen av arbeid
Arbeidets idehistorie
Alle hender må tas i bruk
Har vi godt av å arbeide?
Dagens utfordringer
Noen historiske utviklingstrekk og spenningsfelt
Velferdsordningene og den nordiske modellen
Arbeidsmarkedspolitikken
Fra narrenes skip til moderne inkluderingsvelvilje
KAPITTEL 2 OM ARBEIDSLINJA
Den norske arbeidslinja
Arbeidslinja som kamparena
Kan vi få flere i arbeid?
KAPITTEL 3 NAV - HVORFOR OG HVORDAN
Bakgrunn og begrunnelser
De mange små skritt
Ansvarsrokering og samarbeidsbestrebelser
Arbeidsretting av sosial- og velferdspolitikken
Ny arbeidsmarkedspolitikk
Utviklingstrekk som krevde et organisatorisk svar
Modernisering
Arbeidslinjebegrunnelsene
Den norske arbeidsmarkedsmodellen
Samfunnsøkonomien og brøken arbeidsaktive/arbeidspassive
Systemutfordringene
Store reformer krever vektige begrunnelser
De gordiske knutene
En stor etat?
Stat eller kommune?
NAV-løsningen
Det nye innholdet
En reform med fødselsveer
KAPITTEL 4 FOREBYGGING, TIDLIG INTERVENSJON OG DEN NORSKE IA-MODELLEN
Innledning
Noen utviklingstrekk og mulige årsaker
Det gjenstridige sykefraværet
Det gåtefulle sykefraværet
Tilnærminger til forebygging og tidlig intervensjon
Insentiver
Legenes rolle og bidrag
Tidlig intervensjon og tettere oppfølging
Det unikt norske: IA-konseptet
IA i det større bildet
Hva er IA?
IA og nye virkemidler
Konsultativ, systemrettet bistand - arbeidslivssentrene
Men virker det?
Quo vadis?
KAPITTEL 5 INKLUDERINGSSTRATEGIER OG ARBEIDSRETTEDE TILTAK
Strategier og tiltak som skal sikre innpass
Holdningspåvirkning
Juridiske virkemidler
Økonomiske subsidier
Arbeid med bistand
Å gjøre den enkelte konkurransedyktig
De individrettede tiltakene
Tiltaksbruk og spesielle samfunnsbehov
Avrunding
KAPITTEL 6 FORDELING AV VELFERDSTJENESTER
Likebehandling
Likhetsprinsippet
Fortjenesteprinsippet
Behovsprinsippet
Behovsprøving - forsorg eller skreddersøm?
Innsats, motivasjon og trynetillegg
Insentiver og effekter
Tilbudslikhet og resultatlikhet
Er likebehandling alltid målet - er likebehandling alltid mulig?
Hvordan ivaretar velferdslovene rettferdighetsprinsippene?
Et sterkere individfokus
Målgruppe
Individfokus
Skreddersøm koster mer, men treffsikkerheten øker
Enten-eller, eller både-og
Brukerinnflytelse
Brukerretting og brukerorientering
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning på systemsystemnivå
Brukerstyring og brukervalg
Innflytelse og rettferdighetsprinsippene
Skjønn
Forvaltningsskjønn
Profesjonelt skjønn
Skjønnets frihetsgrader
Demokratiets sorte hull?
Et standardisert skjønnsgrunnlag
En standardisert skjønnsprosedyre
Kompetansekrav til skjønnsutøveren
Dokumentasjon av skjønn
Klageadgang på skjønnsbeslutningen
Brukerinnflytelse og tillit
Handlingsrom
Et symmetrisk handlingsrom
Handlingsrommets fire vegger
Veien videre
KAPITTEL 7 BRUKERRETTET ARBEIDSMETODIKK I NAV
Metodiske grunnprinsipper
Med arbeidsevnen som utgangspunkt
Oppfølging av brukere i NAV
Hva er nåsituasjonen?
Kartlegging
Behovsvurdering
Egenvurdering
Ressursprofil og arbeidsevnevurdering
Vurdering av inngangsvilkår til rettigheter
Ett mål og en retning
Rett til en plan, eller rett til innholdet i en plan
Aktivitetsplan
NAV-loven § 14a - oppfølgingsvedtak i NAV
Arbeidsavklaringspenger
KAPITTEL 8 MEDISIN, HELSE OG NAV
Sykdomsbegrepet
De medisinske årsakene til sykdomsbaserte ytelser
Medisinsk behandling
Det medikaliserte utenforskapet
Sykdomstilnærmingens nisser på lasset
Bevegelse i alternative retninger
Arbeidsevnevurderinger - et mulig nytt fundament?
Legenes rolle og bidrag
Avklaring av behovet for ytelser
Oppfølging av brukere
Konfliktområder
Leger i helsetjenesten
Fastleger
Sykehusleger og spesialister
Leger i NAV - de rådgivende legene
Rammen for det trygdemedisinske arbeidet
Nye formål og oppgaver
Kvalitet og utdanning
Helsetjenestene og NAV: samarbeid, overlapp og ansvarshull
Gråsoner og skiftende ansvarsforankring
Institusjonsutfordringen
Sam handlingsutfordringen
KAPITTEL 9 SOSIALT ARBEID I NYE OMGIVELSER
Sosiale tjenester - fra kommunal fattigomsorg
til aktivt medeierskap i arbeidslinja
De sosiale tjenestene - et kommunalt ansvar
Det sosiale behandlingsmandatet i de sosiale tjenestene
Forsøk på å forene det lokale sosiale behandlingsmandatet og det nasjonale arbeidsmarkedsmandatet
Sosialt arbeid og NAV - som hånd i hanske?
Perspektiver på sosialt arbeid
Hjørnesteiner i sosialt arbeid
NAV-kontorene - en god ramme for å utøve sosialt arbeid?
Fremdeles noen utfordringer
NAV åpner muligheter for sosialt arbeid
LITTERATUR OM FORFATTERNE
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Fagopplæringsboka 2014/2015 - Espen Lynghaug
Espen Lynghaug
Fagopplæri..
Vår pris: 425,-
Åpenhet, ytring og varsling - Marit Skivenes
Marit Skivenes
Åpenhet, ytring og varsling
Vår pris: 278,-
Spar: 41,-
Manda' morra rus - Kristin Buvik
Kristin Buvik
Manda' morra rus
Vår pris: 304,-
Spar: 45,-