Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Sårbare unge - Edvard Befring - Paperback (9788205396937)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal akademisk
Innb:
Paperback
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
275
Format:
24 x 16 cm
ISBN:
9788205396937
Utgave:
1. utg.

Sårbare unge

nye perspektiver og tilnærminger

av

Edvard Befring

(Redaktør) ;

Ivar Frønes

(Redaktør) ;

Mari-Anne Sørlie

(Redaktør)
Paperback Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 387,-
Spar: 58,-
Veil.pris: 445,-
Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og samfunnsmessige forhold. Dette kan blant annet komme til uttrykk gjennom samhandlingsproblemer i barnehagen, tilkortkomming på skolen, psykiske og fysiske helseproblemer, ensomhet, kriminalitet, alkohol- og stoffmisbruk og arbeidsledighet. Sårbare unge formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov. Bokens bidragsytere gir innsikt i problemtilstander, tiltak, ulike faglige forståelsesmåter og mulighetsperspektiver med praktisk relevans.
Boka gir kunnskap om barn og unge, deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov. Den gir innsikt i problemtilstander, tiltak, muligheter og ulike faglige forståelsesmåter med praktisk relevans. Bidragsyterne oppsummerer og gir eksempler på problemforståelse og mulighetsperspektiver fra ulike innfallsvinker og faglige posisjoner. Med stikkordregister.

Sårbare unge

FORORD SÅRBARE UNGE - NYE PERSPEKTIVER OG TILNÆRMINGER KAPITTEL 1 BARNEVERNET I HISTORISK LYS
Barnevernets formål
Utviklingen i hovedtrekk
Redningsbevegelsen
En legendarisk institusjonsteori
Vergerådsloven med noen konsekvenser
Barnevernlovene av 1953 og 1992
Nye utredninger og utviklingstiltak
Kvalitetssikring av institusjoner
Avsluttende kommentarer
Litteratur
KAPITTEL 2 KUNNSKAPSSAMFUNN, SOSIALISERING OG SÅRBARHET OM UTVIKLING OG BARNEVERN UNDER KUNNSKAPSSAMFUNNETS BETINGELSER
Samfunnsformen og struktureringen av barndom og ungdomstid
Kunnskapssamfunnets livsløp
Samspill, utvikling og sårbarhet
Mønstre i problematferd
Forebyggende strategier
Litteratur
KAPITTEL 3 RETTSSIKKERHET FOR BARN OG UNGE I SÅRBARE SITUASJONER
Innledning: barn og unges rettssikkerhet
Hva menes med rettssikkerhet?
Status når det gjelder barn og unges rettssikkerhet
Problemstillingen
Kravet til lovhjemmel og til innholdet i loven
Hensynet til barnets beste, skjønn og forutsigbarhet
Barnevernloven som en rettighetslov for barn?
Barns rett til deltakelse
Avsluttende kommentarer: Er rettssikkerhet viktig for barn?
Litteratur
KAPITTEL 4 ATFERDSPROBLEMER HOS UNGDOM UTVIKLING, RISIKOFAKTORER OG BEHANDLING
Antisosial atferd: definisjoner og forventet utvikling
Alder og kjønn
Livsvedvarende problematferd versus problematferd tidsbegrenset til ungdomstiden
Komorbide sinnstilstander og atferdsmønstre
Atferdsproblemer forstått gjennom miljø- og transaksjonsmodellen
Risiko- og beskyttelsesfaktorer
Effektiv behandling av antisosial ungdom
Funksjonell familieterapi(FFT)
Multisystemisk terapi (MST)
Multidimensjonell behandling i fosterhjem (MTFC)
Litteratur
KAPITTEL 5 FØLSOM, FORMBAR OG UFERDIG EPIGENETIKK, UTVIKLING AV HJERNEN OG STRESSBARNET
Gener er bare halve sannheten
Samspillet mellom gen og miljø
Spedbarnet - et eksternt foster
Stress er ikke bare stress
Avsluttende kommentarer
Litteratur
KAPITTEL 6 FOREBYGGENDE ARBEID I SKOLEN
Hva er forebyggende arbeid?
Skolens forebyggende ansvar
Problematferd og skolefaglig tilkortkomming henger sammen
Viktig med både et problemperspektiv og et ressursperspektiv
Kjennetegn ved virksomme forebyggende tiltak i skolen
Tidlig innsats på lavest mulig nivå
Fra universell forebygging til mer intensive individuelle tiltak
Avsluttende kommentarer
Litteratur
KAPITTEL 7 VERDIEN AV Å REDUSERE OG FOREBYGGE SKOLEMOBBING
Hvor alvorlig er detå bli mobbet?
Bidrar mobbede elever til sin egen skjebne?
Mobbeofreneslangsiktige utvikling
Hva med mobberne?
Mobbernes langsiktige utvikling
Oppsummerende kommentarer
Er det mulig å forebygge og redusere mobbeproblemene i skolen?
Olweus-programmet i ny nasjonal satsing
Prinsipper for Olweus-programmet
Kostnader og mulige besparinger for samfunnet?
Avsluttende kommentarer
Litteratur
KAPITTEL 8 OPPFØLGINGSGRUPPER FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
Safia, Ibrahim og Asif
Forklaring på traumer
Fra traume til bombe?
Traumegrupper og oppfølgingsgrupper
Formålet med oppfølgingsgrupper
Fordelene rned gruppearbeid
Individfokuserte samtalegrupper
Myke metoder
Metodekatalogen
Setningsutfylling
Ordassosiasjoner
Fortelle til høyere makter
Bønn og søvn
Skrive brev
Sirkelmetoder
Figur for følelser
Emosjonelt leksikon
Tenker du mest på det verste?
Diagrammer
Kildesortering
Forberedelse til gruppestart
Arbeidsboken er obligatorisk
Hvor ofte og hvor lenge av gangen?
Start med ganske små grupper
Det første møtet felles plattform
Ledelse av grupper
Vi kan love noe - men ikke for mye
Vi må satse på formidling av kunnskap
Veiviserne - de tre store
Litteratur
KAPITTEL 9 NÅR BARN ER INFORMANTER. KOGNITIVE FAKTORER OG GODE STRATEGIER
Innledning
Konsekvenser av omsorgssvikt
Sosiale og kognitive faktorer i barnet
Hukommelse
Forberedelse
Kunnskap
Kildehukommelse
Eksekutive kontrollfunksjoner
Foreldres tilknytningsstil
Ytre faktorer - samtale og intervju av barn
Trinnvist intervju
Kognitivt intervju
NIC H D-protokollen
Barnehusene i Norge
Avsluttende kommentarer
Litteratur
KAPITTEL 10 FORSKNINGSBASERTE INSTITUSJONER I BARNEVERNET - FRA IDÉ TIL REALITET
Institusjon som barneverntiltak
Forskning om institusjoner som tiltak
Prinsipper for effektiv behandling
Skadelige effekter av institusjonsopphold?
Tilstrekkelig med institusjonsopphold?
Effektive metoder
MultifunC
Organisering av behandlingstilbudet i MultifunC
Faser i institusjonsoppholdet
Metoder i institusjonsarbeidet
Familiearbeid
Organisatorisk modell i MultifunC
Evaluering
Avsluttende kommentarer
Litteratur
KAPITTEL 11 NY KUNNSKAP OM HVORFOR DET OFTE ER VANSKELIG Å ENDRE NEGATIVE SAMHANDLINGSMØNSTRE I FAMILIER
Fem strukturelle endringer som følger tvingende samhandling
Overklassifisering
Negativ attribusjon
Akselererende straff
Manglende responsivitet på sosiale stimuli
Regulering av følelser
Motstand - en hemmende faktor i endringsarbeidet med familier som er fanget i tvingende samhandling
Avsluttende kommentarer
Litteratur
KAPITTEL 12 LANDSDEKKENDE IMPLEMENTERING AV BEHANDLINGSMETODEN PARENT MANAGEMENT TRAINING FOKUS PÅ KVALITETSSIKRING
Bakgrunn for innføringen av PMTO
Kort innføring i Parent Management Training - Oregon-modellen (PMTO)
Implementering, implementeringskvalitet og metodeintegritet
Nasjonal implementeringsstrategi
Fremmende og hemmende faktorer i kvalitetssikringen
Utforming av et opplæringsprogram og dokumentasjon av metodens innhold
Opplæring i metoden
Opplæringsveiledning
Utøvelse av metoden
Å bevege seg fra ekspert til samarbeidspartner
Å følge en agenda
Motstand mot å anvende en hovedkomponent
Foreldres forståelse av kunnskapen og motivasjon til å ta den i bruk
Kvalitetssikring etter endt opplæring
Sertifisering
Vedlikeholdsveiledning og videreutvikling
Avsluttende kommentarer
Litteratur
KAPITTEL 13 KVALITETSVURDERING AV PSYKOSOSIALE TILTAK
Implementeringsintegritet
Kvalitetssikring
Manualbaserte tiltak
Sertifisering
Riktige målgrupper
Gruppesammensetning
Samarbeid mellom spesialist- og førstelinjetjenester
Behovet for norsk forskning
Vurdering av et tiltaks evidensnivå og dokumentasjonsgrad
Evidensnivå 1: Potensielt virksomt tiltak
Evidensnivå 2: Sannsynlig virksomt tiltak
Evidensnivå 3: Funksjonelt virksomt tiltak
Evidensnivå 4: Dokumentert virksomt tiltak
Ønskede tilleggskvaliteter ved evalueringen
Revisjon av evidensbaserte tiltak
Vedlikehold av kvalitet
Monitorering av tiltaket
Trusler mot vedlikehold av kvalitet
Refusjonssatser
Institusjonell glemsel
Ideologisk motstand mot evidensbaserte tiltak
Konsekvenser for tiltaket
Oppsummering
Litteratur
KAPITTEL 14 REGISTERDATA I ANALYSER AV FAMILIER I BARNEVERNET
Analyser av data
Registerdata om barnevern
Variabler
Alder, kjønn og landbakgrunn
Registerdataenes verdi
Hva er multisystemisk terapi (MST)?
Inklusjonskriterier
Eksklusjonskriterier
MST etter kjønn, alder og fylke
De andre klientene
Hva karakteriserer familier som får MST som tiltak?
Utdanning
Inntekt
Sosialhjelp
Dødelighet
Avsluttende kommentarer
Litteratur
KAPITTEL 15 RUSBEHANDLING FOR UNGDOM I TIDLIG RUSKARRIERE
Kunnskap om rusmiddelbruk blant unge i Norge
Risikofaktorer for senere rusproblemer
Behovet for tidlig intervensjon for ungdom med gryende ruskarriere
Grunnforskning på variabler som påvirker inntak av rusmidler
Likheter mellom mennesker og dyr
Ubetinget eller betinget?
Skille mellom behandling av rusmisbruk og behandling av rusmisbrukeren
Praktiske implikasjoner av grunnforskningen
Læringsbasert rusbehandling (LBR)
Behandlingsmanual
Behandlingsforskning på LBR med voksne
Innvendinger mot læringsbasert rusbehandling
Læringsbasert rusbehandling for ungdommer
Implementering - Hva kan gjøres?
LBR og krav til god rusbehandling for ungdom
Litteratur
KAPITTEL 16 KUNNSKAPSDREVET PRAKSIS I ARBEIDET MED ATFERDSPROBLEMER BLANT BARN OG UNGE
Et kort historisk tilbakeblikk
Evidensbasert praksis
Erfaringsbasert praksis
Kunnskapsbasert praksis
Eksplorerende praksis
Forholdet mellom kunnskap, forskning og praksis
Avsluttende kommentarer
Litteratur
ETTERORD - ET KOMPETANSEBASERT BARNEVERN
Forebygging og virksomme hjelpetiltak
Nye praksisutviklende tiltak
Hva menes med kunnskapsbasert?
Det sikre, det gode og det nye
Hvordan finner man ut om noe virker?
Med hjertet og hodet
FORFATTERNE STIKKORD
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Spesialpedagogikk - Edvard Befring
Edvard Befring
Spesialped..
Vår pris: 591,-
Spar: 88,-
Barnehagepedagogikk - Edvard Befring
Edvard Befring
Barnehagep..
Vår pris: 286,-
Spar: 43,-
Understanding Adolescents for Helping Professionals - Avidan Milevsky
Avidan Milevsky
Understand..
Vår pris: 600,-