Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Hovedlinjer i internasjonal privatrett - Jørg Cordes - Innbundet (9788202294328)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Cappelen akademisk
Innb:
Innbundet
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
483
Format:
23 x 16 cm
ISBN:
9788202294328
Utgave:
2. utg.

Hovedlinjer i internasjonal privatrett

av ;

Laila Stenseng

;

Peter Lenda

Innbundet Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager
Legg i handlekurv
Vår pris: 573,-
Spar: 86,-
Veil.pris: 659,-
Boken behandler internasjonale rettskonflikter på det privatrettslige området. Det blir pekt på viktige rettsspørsmål og antydet løsninger på internasjonal-privatrettslige utfordringer rettsanvenderen kan møte. Det gis også en bred fremstilling av en rekke rettsvalgsregler som kommer til anvendelse i internasjonale rettsforhold. Hovedlinjer i internasjonal privatrett vil være et nyttig hjelpemiddel for jurister i forvaltningen, advokater, dommere, studenter og andre som trenger kunnskap om det internasjonal-privatrettslige regelverket. Boken inneholder omfattende referanser til rettspraksis og norsk og utenlandsk teori.
Bokens utvalgte emner gjelder internasjonale rettskonflikter på det privatrettslige området. Det blir pekt på de viktigste rettsspørsmål og antydet løsninger på de internasjonal-privatrettslige utfordringer rettsanvenderen kan møte. Det gis en bred fremstilling av en rekke rettsvalgsregler som kommer til anvendelse i internasjonale rettsforhold. Boken inneholder dessuten omfattende referanser til rettspraksis og norsk og utenlandsk teori. Har oversikt over forkortelser, litteraturliste, doms- og stikkordregister.

Hovedlinjer i internasjonal privatrett

I INTRODUKSJON
1 Innledning
1.1 Generelt
1.2 Begrepet IPR
1.3 Nærmere om rettsvalgsproblemet
1.4 Sondringen mellom materielle regler og rettsvalgsregler
1.5 Rettslig plassering av IPR
1.6 Tilgrensende rettsområder og deres påvirkning på IPR
1.6.1 Folkerett
1.6.2 EU-rett
1.6.3 Offentlig rett
1.6.4 Utlendingsrett
1.6.5 Komparativ rett
1.6.6 Interlokal/interprovinsiell rett
1.6.7 Interpersonal rett
1.6.8 Intertemporal rett
1.7 Kort om internasjonal-privatrettens historie
1.7.1 Antikken og tidlig middelalder (ius gentium og stammerett)
1.7.2 Middelalder (statutteoriene)
1.7.3 Nyere tid (comitas gentium)
1.7.4 Moderne IPR
1.8 Begrunnelsen for anvendelsen av fremmed rett
1.9 Rettskilder og metode
1.10 Bokens oppbygging og struktur
2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål
2.1 Oversikt
2.2 Vernetingsspørsmålet
2.2.1 Internasjonal domskompetanse
2.2.2 Alminnelig verneting
2.2.3 Verneting som kan velges av saksøkeren
2.2.4 Vernetingsavtaler
2.2.5 Behandling av vernetingsspørsmålet
2.2.6 Lugano-konvensjonen 1988 og 2007
2.3 Kvalifikasjonsspørsmålet
2.4 Rettsvalgsspørsmålet
2.4.1 Lex fori
2.4.2 Lex loci
2.4.3 Lex rei sitae
2.4.4 Lex causae
2.4.5 Personalstatuttet (lex domicilii)
2.4.6 Arvestatuttet
2.4.7 Ekteskapsstatuttet, personstatuttet og formuesstatuttet
2.4.8 Lex communis
2.4.9 Den individualiserende metoden / nærhetsprinsippet
2.5 Subsumsjonsspørsmålet
2.6 Spørsmålet om begrensninger i anvendelsen av fremmed rett
2.7 Øvrige IPR-spørsmål
2.8 Rettslig plassering av IPR-spørsmål
II DEN ALMINNELIGE DEL 3 Kvalifikasjon
3.1 Oversikt
3.2 Problemet
3.3 Ulike typetilfeller
3.3.1 Systemforskjeller mellom egen materiell rett og egen IPR
3.3.2 Systemforskjeller mellom egen og fremmed materiell rett
3.3.3 Systemhull i egen materiell rett
3.4 Kvalifikasjonsstatuttets formål
3.5 Bakgrunn
3.6 Ulike hovedløsningsmodeller
3.6.1 Kvalifikasjon lex fori
3.6.2 Kvalifikasjon lex causae
3.6.3 Rettskomparativ kvalifikasjon
3.6.4 Funksjonell kvalifikasjon
3.7 Kvalifikasjonsstatuttet
3.7.1 Hovedregel
3.7.2 Modifikasjoner
3.7.2.1 Ukjente rettsinstitutter og rettsbegreper
3.7.2.2 Begrepshenvisning
3.7.2.3 Internasjonale rettsbegreper
3.7.2.4 Renvoi som følge av avvikende kvalifikasjon
4 Enkelte alminnelige IPR-spørsmål
4.1 Oversikt
4.2 Prejudisielle spørsmål
4.3 Delspørsmålet
4.4 Substitusjonsspørsmålet
5 Særlig om formregler
5.1 Oversikt
5.2 Fakultativ hovedregel
5.2.1 Generelt om formstatuttet
5.2.2 Norsk rett er lex causae
5.2.3 Fremmed rett er lex causae
5.3 Reelle hensyn
5.4 Noen lovfestede internasjonale rettsvalgsregler
5.4.1 Arverett
5.4.2 Avtalerett
5.5 Unntak fra den fakultative hovedregelen
5.5.1 Tingsrett
5.5.2 Ekteskapsrett
5.5.3 Prosessrett
5.6 Særlig om distanseavtaler
5.7 Kort om kvalifikasjonsproblemet
6 Personalstatuttet
6.1 Oversikt
6.2 Domisil- eller statsborgerprinsippet
6.2.1 Norsk rett de lege lata
6.2.1.1 Hovedregel
6.2.1.2 Modifikasjoner
6.2.2 Norsk rett de lege ferenda
6.3 Domisilprinsippets innhold
6.3.1 Problemet
6.3.2 Hovedregelen
6.3.3 Nærmere om "faktisk opphold"-vilkåret
6.3.4 Nærmere om "vilje til varig opphold"-vilkåret
6.3.5 Modifikasjoner
6.4 Kasuistikk
6.4.1 Yrkesmessige oppdrag
6.4.2 Studier i utlandet
6.4.3 Langtidsopphold i utlandet
6.4.4 Innvandrere
6.4.5 Ufrivillig opphold
6.4.6 Flyktninger
6.4.7 Avledet bopel
6.4.8 Flere domisil
6.4.9 Intet domisil
6.4.10 Domisil under flytting
6.5 Særlig om habitual residence (vanlig bosted)
7 Renvoi
7.1 Oversikt 142 7A Tilbakevisning
7.2 Problemet
7.3 Rettskildesituasjonen i Norge
7.4 Innholdet i tilbakevisningsinstituttet
7.4.1 Utgangspunktet
7.4.2 Krav om fremmed rett som lex causae (minimumskrav)
7.4.3 Krav om å hensynta dobbel tilbakevisning?
7.4.4 Krav om positiv hjemmel?
7.4.5 Krav om automatisk tilbakevisning på enkelte rettsområder?
7.4.5.1 Ekteskapsrett
7.4.5.2 Arverett
7.4.5.3 Personrett
7.4.5.4 Erstatningsrett
7.4.5.5 Tingsrett
7.4.5.6 Avtalerett
7B Viderehenvisning
7.5 Problemet
7.6 Rettskildesituasjonen i Norge
7.7 Kort om innholdet i viderehenvisningsinstituttet
7.7.1 Utgangspunktet
7.7.2 Krav til viderehenvisningsinstituttets rekkevidde?
8 Begrensninger i anvendelsen av fremmed rett
8.1 Oversikt
8A Ordre public
8.2 Problemet
8.3 Ulike typer ordre public-normer
8.3.1 Permissiv og prohibitiv ordre public
8.3.2 Negativ og positiv ordre public
8.4 Innholdet i ordre public
8.4.1 Utgangspunktet
8.4.2 Krav om et fundamentalt samfunnsstridig resultat
8.4.2.1 Hovedregel
8.4.2.2 Unntak
8.4.3 Krav om innenlandstilknytning
8.5 Aktuelle anvendelsesområder
8.5.1 Ekteskapsrett
8.5.2 Barnerett
8.5.3 Arverett
8.5.4 Erstatningsrett
8.5.5 Tingsrett
8.6 Rettsvalget ved ordre public-anvendelsen
8B Øvrige begrensninger
8.7 Norske inngrepsnormer
8.7.1 Problemet
8.7.2 Hovedregel
8.7.3 Unntak
8.8 Fremmed offentlig rett
9 Norske domstolers anvendelse av fremmed rett
9.1 Oversikt
9.2 Skal domstolene anvende fremmed rett av eget tiltak (ex officio)?
9.2.1 Utgangspunktet
9.2.2 Hovedregel
9.2.3 Modifikasjon
9.3 Fastleggelse av fremmed retts innhold
9.4 Problemer med fremmed retts innhold
III DEN SPESIELLE DEL 10 Personrett
10.1 Oversikt
10.2 Rettsevne
10.2.1 Problemet
10.2.2 Erverv av rettsevne
10.2.3 Bortfall av rettsevne
10.2.4 Kort om den spesielle rettsevnen
10.3 Forsvunne personer
10.3.1 Problemet
10.3.2 Vernetingsregler i Norge
10.3.3 Anerkjennelse av utenlandsk avgjørelse om forsvunne personer
10.4 Rettslig handleevne
10.4.1 Problemet
10.4.2 Hovedregelen
10.4.3 Unntak
10.4.3.1 Utlendingers prosessdyktighet
10.4.3.2 Veksel- og sjekkforpliktelser
10.4.3.3 Godtroerverv
10.5 Bopelskifte
10.5.1 Flytting til en stat med lavere myndighetsalder
10.5.2 Flytting til en stat med høyere myndighetsalder
10.6 Umyndiggjørelse
10.6.1 Problemet
10.6.2 Vernetingsregler i Norge
10.6.3 Umyndiggjørelsens rettsvirkninger
10.7 Vergemål
10.7.1 Problemet
10.7.2 Vernetingsregler i Norge
10.7.3 Vergemål i utenomnordiske forhold
10.7.3.1 Hovedregelen
10.7.3.2 Unntak
10.7.4 Vergemål i internordiske forhold
10.8 Kort om den spesielle rettslige handleevnen
10.9 Navnerett
11 Selskapsrett
11.1 Oversikt
11.2 Vernetingsregler i Norge
11.3 Selskapsstatuttet
11.3.1 Problemet
11.3.2 Selskapsstatuttet innenfor EU-/EØS-området
11.3.3 Selskapsstatuttet utenfor EU/EØS-området
12 Ekteskapsrett
12.1 Oversikt
12.2 Ekteskapsinngåelse
12.2.1 Problemet
12.2.2 Vielseskompetansen
12.2.2.1 Utgangspunktet
12.2.2.2 Modifikasjoner
12.2.3 Rettsvalgsregler for ekteskapsvilkårene
12.2.3.1 Hovedregelen
12.2.3.2 Unntak
12.2.3.3 Virkningene av at ekteskapsvilkårene ikke er fulgt
12.2.4 Rettsvalgsregler for vielsens formregler
12.2.4.1 Hovedregelen
12.2.4.2 Unntak
12.2.4.3 Virkningene av at formreglene ikke er fulgt
12.3 Ekteskapets rettsvirkninger
12.3.1 Problemet
12.3.2 Norske vernetingsregler
12.3.3 Personlige rettsvirkninger
12.3.3.1 Personstatuttets omfang
12.3.3.2 Hovedregelen
12.3.3.3 Modifikasjoner
12.3.4 Formuerettslige virkninger
12.3.4.1 Formuesstatuttets omfang
12.3.4.2 Hovedregelen
12.3.4.3 Uforanderlighetsprinsippet
12.3.4.4 Ektefellene har ingen første felles bopel
12.3.4.5 Ektefellenes rettsvalgsadgang (partsautonomi)
12.3.4.6 Ektefellenes gjeldsansvar
12.3.4.7 Renvoi
12.3.4.8 Internordiske ekteskap
12.3.4.9 Ordre public-normen
12.3.5 Ektepakten
12.3.5.1 Ektepaktens formkrav
12.3.5.2 Ektepaktens materielle innhold
12.4 Ekteskapets oppløsning i Norge
12.4.1 Problemet
12.4.2 Norsk verneting i ekteskapssaker
12.4.2.1 Vernetingsregler i utenomnordiske forhold
12.4.2.2 Vernetingsregler i internordiske forhold
12.4.2.3 Ekteskapsrettslige vernetingsavtaler
12.4.3 Særlig om europeisk jurisdiksjon og lovvalg i ekteskapssaker
12.4.3.1 Generelt
12.4.3.2 Alminnelige vernetingsregler
12.4.3.3 Anerkjennelse av rettsavgjørelser
12.4.3.4 Forslag om ektefellenes avtale om verneting og lovvalg
12.5 Rettsvalget for separasjon og skilsmisse
12.6 Anerkjennelse av utenlandske avgjørelser om ekteskapsoppløsning
12.6.1 Problemet
12.6.2 Anerkjennelse av avgjørelser i utenomnordiske forhold
12.6.2.1 Generelt
12.6.2.2 Hovedregelen
12.6.2.3 Modifikasjoner
12.6.3 Anerkjennelse av avgjørelser i internordiske forhold
13 Barnerett
13.1 Oversikt
13.2 Vernetingsregler i Norge
13.2.1 Generelt
13.2.2 Farskap/medmorskap, jf. bl. § 81
13.2.3 Foreldreansvar og samværsrett, jf. bl. § 82
13.2.4 Underholdsplikt, jf. bl. § 83
13.2.5 Internordiske forhold
13.3 Barnelovens preseptoriske karakter
13.4 Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske barnesaker
13.4.1 Generelt
13.4.2 Utenomnordiske forhold
13.4.3 Internordiske forhold
13.4.4 Kort om anerkjennelse av farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet
13.5 Særlig om adopsjon
13.5.1 Generelt
13.5.2 Vernetingsregler i Norge
13.5.3 Rettsvalget
13.5.4 Anerkjennelse av adopsjon fastsatt i utlandet
13.5.5 Internordiske forhold
14 Arverett
14.1 Oversikt
14.2 Vernetingsregler i utenomnordiske forhold
14.2.1 Utgangspunktet
14.2.2 Uavklart bopelsbegrep de lege lata
14.3 Vernetingsregler i internordiske forhold
14.4 Prinsippet om skiftets enhet
14.5 Arvestatuttet
14.5.1 Problemet
14.5.2 Utgangspunkter
14.5.3 Særlig om det internordiske arvestatuttet
14.6 Prinsippene om universalsuksesjon og scission
14.6.1 Problemet
14.6.2 To hovedløsningsmodeller
14.6.3 Hovedregel
14.6.4 Mulige modifikasjoner
14.6.4.1 Tilbakevisning (renvoi)
14.6.4.2 Norske inngrepsnormer
14.6.4.3 Ordre public-normen
14.7 Arv etter testament
14.7.1 Utgangspunkter
14.7.2 Testasjonshabilitet
14.7.3 Testamentsformen
14.7.4 Testamentets innhold
14.7.5 Tolkning av testamenter
14.7.6 Testators rettsvalgsadgang
14.8 Uskifte
14.8.1 Utenomnordiske forhold
14.8.2 Internordiske forhold
15 Kontraktsrett
15.1 Oversikt
15.2 Vernetingsregler i Norge
15.3 Rettsvalget
15.3.1 Rettsutviklingen
15.3.2 Hovedregelen.Partsautonomi
15.3.3 Legislativ begrunnelse
15.3.4 Unntak
15.4 Partenes rettsvalgsadgang, herunder spørsmålet om anvendelsen av internasjonalt preseptoriske regler
15.5 Presumsjonsregler
15.5.1 Problemet
15.5.2 Fast eiendom
15.5.3 Standardavtaler
15.5.4 Arbeidsavtaler
15.5.5 Kausjonsforpliktelser
15.6 Internasjonale kjøpsforhold
15.6.1 Innledning
15.6.2 Lovvalgsloven av 1964
15.6.2.1 Anvendelsesområdet
15.6.2.2 Partsautonomien
15.6.2.3 Gyldigheten av lovvalget
15.6.2.4 Lovvalget når lovvalgsavtale ikke er inngått
15.6.2.5 Undersøkelse av varen
15.6.2.6 Ordre public-normen
15.6.3 Forbrukerkjøp
15.6.4 Kort om kjøpsloven av 1988
15.7 Allment om EU-forordningen 593/2008 av 17.juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktsrettslige forpliktelser ("Roma I")
15.7.1 Anvendelsesområdet
15.7.2 Partsautonomi
15.7.3 Lovvalget når lovvalgsavtale ikke er inngått
15.7.4 Spesialregler - "weak-party contracts"
15.7.5 Internasjonalt preseptoriske regler
15.7.6 Spørsmål om gyldighet, kontraktsstatuttets rekkevidde m.m
15.7.7 Kreditorskifte
15.7.8 Tilbakevisning og ordre public
15.7.9 Vurdering
15.8 Særlig om foreldelse
15.9 Særlig om erstatningsrett i kontraktsforhold
16 Internasjonal privatrett og Internett
16.1 Oversikt
16.2 Jurisdiksjon og Internett
16.3 Lovvalg og Internett
16.3.1 Innledning
16.3.2 Elektronisk handel og etableringsstedet
16.3.2.1 Utgangspunktet
16.3.2.2 E-handelslovens interlegale aspekt
16.3.2.3 Nærmere om etableringslandsprinsippet
16.3.3 Personvern og e-handel
16.3.3.1 Problemet
16.3.3.2 Personopplysningsloven
16.3.3.3 Det interlegale aspektet
16.3.3.4 Lovvalget i personopplysningsloven
16.3.4 Opphavsrett på Internett
16.3.4.1 Problemet
16.3.4.2 Utgangspunktet
16.3.5 Kontrakt og e-handel
16.3.5.1 Lovvalgsloven av 1964
16.3.5.2 Utenfor lovvalgsloven av 1964
16.3.5.3 Den individualiserende metoden og e-handel
16.3.5.4 Forbrukerforhold
16.3.6 Erstatning og e-handel
17 Erstatningsrett
17.1 Oversikt
17.2 Vernetingsregler i Norge
17.3 Rettsvalget
17.3.1 Rettsutviklingen
17.3.2 Hovedregelen
17.3.3 Legislativ begrunnelse
17.3.4 Unntak
17.4 Skadevolder og skadelidte har bopel i samme land
17.5 Handlingsstedets kontra virkningsstedets rett
17.6 Særlige lovvalgsregler
17.6.1 Produktansvar
17.6.2 Skader i/under skipsfart
17.6.3 Skader inntruffet på norsk kontinentalsokkel
17.7 Allment om EU-forordningen 864/2007 om lovvalgsregler for forpliktelser utenfor kontrakt ("Roma II")
18 Tingsrett
18.1 Oversikt
18.2 Tingstatuttets omfang
18 A Fast eiendom
18.3 Vernetingsregler i Norge
18.4 Rettsvalget
18.4.1 Hovedregelen
18.4.2 Legislativ begrunnelse
18.4.3 Lex rei sitae i kontraktsforhold 451 18 B Løsøre
18.5 Problemet
18.6 Godtroerverv
18.6.1 Hovedregelen
18.6.2 Unntak
18.7 Hevd
18.7.1 Problemet
18.7.2 Proporsjonalitetsmetoden
18.7.3 Fradragsmetoden
18.7.4 Konklusjon
18.8 Kreditorvern
18.8.1 Dobbeltsuksesjonskonflikten
18.8.2 Hjemmelsmannskonflikten
18.9 Ting under transport
Litteratur Lover, forarbeider, konvensjoner, dommer m.m Stikkord
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer - Lars Anders Heimdal
Lars Anders Heimdal
Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer
Vår pris: 644,-
Spar: 96,-
Internasjonal privatrett - Giuditta Cordero-Moss
Giuditta Cordero-Moss
Internasjo..
Vår pris: 547,-
Spar: 82,-
Jurisdiction and Private International Law - Patrick J. Borchers
Patrick J. Borchers
Jurisdicti..
Vår pris: 7900,-