Gå til våre mobile nettsider
Bokkilden Geriatri - Torgeir Bruun Wyller - Innbundet (9788205412224)
Del med andre
Utgitt:
Forlag:
Gyldendal akademisk
Innb:
Innbundet
Språk:
Norsk Bokmål
Sider:
459
Format:
26 x 20 cm
ISBN:
9788205412224
Utgave:
1. utg.
Emne:

Geriatri

en medisinsk lærebok

av ;

Deborah Maizels

(Illustratør)
Innbundet Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag
Legg i handlekurv
Vår pris: 674,-
Spar: 101,-
Veil.pris: 775,-
Boken tar for seg det medisinske grunnlaget for behandling av geriatriske pasienter. Kunnskap om dette er avgjørende for leger som skal ha behandlingsansvar for slike pasienter, men også for andre involverte yrkesgrupper. Boken legger stor vekt på en strukturert vurdering av symptomspekteret hos gamle pasienter, gir generelle prinsipper for behandling, og gir dessuten en systematisk sykdomslære med vekt på de typiske alderssykdommene og på de særtrekk sykdommene får når de presenterer seg hos gamle. Boken er helt nyskrevet og gjennomillustrert i farger. Det er rikelig med kasuistikker som illustrerer de kliniske poengene
Boka handler om medisinsk geriatri, og gir en bred omtale av symptombildet hos eldre, geriatriske undersøkelsesmetoder, geriatrisk behandling og av det geriatriske sykdomspanoramaet. De aller fleste kapitlene innledes og avsluttes med en kasuistikk, som eksemplifiserer sentrale poenger. Med forkortelser. Har register.

Geriatri

Del 1 Geriatriens grunnlag Kapittel 1 Hva er geriatri?
1.1 Den geriatriske pasienten
1.2 Geriatrisk spesialisthelsetjeneste
1.3 Geriatri i primærhelsetjenesten
Kapittel 2 Biologisk aldring
2.1 Kronologisk og biologisk alder
2.2 Sykdom eller fysiologiske aldersforandringer?
2.3 "Frail" eller "fit" - sårbar eller robust?
2.4 Sarkopeni og inflammasjon
2.5 Kan aldringsprosessen påvirkes?
Kapittel 3 Kunnskapsgrunnlaget i geriatrien
3.1 Evidensbasert og erfaringsbasert medisin for gamle
3.2 Diagnosen i geriatrien
3.3 Behandlingsmål
Kapittel 4 Tjenestemodeller
4.1 Geriatriske sykehustjenester
4.2 Sykehjem og andre spesialiserte boformer
4.3 Hjemmebasert omsorg
Del 2 Symptomer hos gamle Kapittel 5 Organrettede og generelle symptomer
5.1 Akutt funksjonssvikt
5.2 Subakutt funksjonssvikt
5.3 Kronisk funksjonssvikt
Kapittel 6 Kognitiv svikt
6.1 Hva er kognisjon, og hva er kognitiv svikt?
6.2 Akutt og kronisk - global og fokal kognitiv svikt
6.3 "Mild kognitiv svikt"
Kapittel 7 Fall og falltendens
7.1 Nyoppstått falltendens
7.2 Kronisk falltendens
Kapittel 8 Dehydrering, hypovolemi og elektrolyttforstyrrelser
8.1 Osmoregulering og volumregulering
8.2 Hypovolemi
8.3 Hyponatremi
8.4 Hypernatremi
8.5 Hyperkalemi
8.6 Hypokalemi
8.7 Hypomagnesemi
8.8 Hyperkalsemi
Kapittel 9 Underernæring og dårlig appetitt
9.1 Vekt og vektutvikling i eldre år
9.2 Årsaker til vekttap hos gamle
Kapittel 10 Dyspné Kapittel 11 Ødemer Kapittel 12 Smerte
12.1 Kronisk og akutt smerte
12.2 Nociseptiv smerte
12.3 Nevropatisk smerte
12.4 Sentral smerte
12.5 Psykogen smerte
12.6 Vurdering av smerteintensitet
12.7 Vurdering av smerte hos pasienter med redusert kommunikasjonsevne
Kapittel 13 Vannlatingsforstyrrelser
13.1 Vannlatingsfunksjonen
13.2 Nyoppstått og kronisk inkontinens
13.3 Stressinkontinens
13.4 Overaktiv blære og hastverksinkontinens
13.5 Overløpsinkontinens
13.6 Inkontinens ved hjernesykdommer
13.7 Funksjonell inkontinens
13.8 Tømningsproblemer
Kapittel 14 Søvnforstyrrelser
14.1 Søvnmønsteret hos eldre
14.2 Søvnrelaterte sykdommer
14.3 Sykdommer assosiert med redusert søvnkvalitet
Kapittel 15 Syns- og hørselsproblemer
15.1 Redusert syn
15.2 Hørselssvikt
Del 3 Undersøkelse av den geriatriske pasienten Kapittel 16 Generell medisinsk undersøkelse
16.1 Anamnese
16.2 Komparentopplysninger
16.3 Status presens
16.4 Nevrologisk undersøkelse
16.5 Epikrisen
Kapittel 17 Kognitiv vurdering
17.1 Generelt om kognitive tester
17.2 Mini Mental Status Evaluering (MMSE)
17.3 Klokketesten
17.4 Sekstrinns kognitiv screeningtest
17.5 Tiordstesten
17.6 Trail-making-test A og B (TMT-A og TMT-B)
17.7 Tester for neglekt, rom-retningsvansker og apraksi
17.8 IQCODE - spørreskjema til pårørende
17.9 Klinisk demensvurdering (KDV)
17.10 Confusion Assessment Method (CAM)
Kapittel 18 Vurdering av depresjon, angst og atferdsforstyrrelser
18.1 Montgommery-Aasberg depresjonsskala (MADRS)
18.2 Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD)
18.3 Geriatrisk depresjonsskala (GDS)
18.4 Cornelis skala for depresjon ved demens
18.5 Neuropsychiatric inventory (NPI)
Kapittel 19 Vurdering av gangfunksjon, balanse, falltendens og synkope
19.1 Anamnese ved ustøhet og falltendens
19.2 Generell klinisk undersøkelse ved ustøhet og falltendens
19.3 Timed Up-and-Go (TUG)
19.4 Bergs balanseskala (BBS)
19.5 Fall Efficacy Scale International (FES-I)
19.6 Supplerende undersøkelser ved ustøhet og falltendens
19.7 Utredning av falltendens i primærhelsetjenesten
19.8 Utredning av falltendens i geriatrisk spesialisthelsetjeneste
Kapittel 20 Vurdering av selvstendighet i daglige aktiviteter
20.1 Barthel ADL-indeks
20.2 Nottingham Extended ADL Scale (NEADL)
Kapittel 21 Vurdering av vannlatingYfunksjonen
21.1 Miksjonsliste
21.2 Urodynamisk undersøkelse
Kapittel 22 Vurdering av søvnen
22.1 Søvndagbok
22.2 Aktigrafi
22.3 Polysomnografi
Kapittel 23 Vurdering av pårørendebelastning
23.1 Skala for pårørendestress (RSS)
Kapittel 24 Vurdering av ernæringsstatus
24.1 Kroppsmasseindeks (BMI)
24.2 Andre antropometriske mål
24.3 Mini Nutritional Assessment (MNA) og andre skåringsverktøy
24.4 Blodprøver til vurdering av ernæringsstatus
Kapittel 25 Supplerende undersøkelser ved utredning av geriatriske pasienter
25.1 Medisinsk-biokjemiske undersøkelser
25.2 Bildeundersøkelser
25.3 Ekkokardiografi
25.4 Spirometri
Kapittel 26 Undersøkelser ved vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring
Del 4 Geriatrisk behandling Kapittel 27 Den tverrfaglige geriatriske behandlingsmetode
27.1 Bred geriatrisk vurdering
27.2 Koordinert tverrfaglig samarbeid
27.3 Optimalisering av komorbide tilstander
27.4 Optimalisering av generell fysiologisk homeostase
27.5 Legemiddelgjennomgang
27.6 Rehabilitering integrert med akuttbehandling
27.7 Ernæringsintervensjon hos akutt syke
27.8 Rammevilkår for geriatrisk intervensjon
Kapittel 28 Rehabilitering
28.1 Hva er rehabilitering?
28.2 Hvem skal drive rehabilitering - når og hvor?
28.3 ICF-modellen - en modell for tenkemåten i rehabilitering
28.4 Arbeidsmetoder i rehabilitering
28.5 Vurdering av rehabiliteringspotensial
Kapittel 29 Ernæring
29.1 Energibehov
29.2 Generelle tiltak ved underernæring
29.3 Optimalisert kosthold
29.4 Næringstilskudd
29.5 Sondeernæring
29.6 Intravenøs ernæring
29.7 Reernæringssyndrom
Kapittel 30 Legemidler
30.1 Polyfarmasi - til skade eller gagn?
30.2 Aldersbetingede farmakodynamiske endringer
30.3 Aldersrelaterte farmakokinetiske endringer
30.4 Bivirkninger
30.5 Interaksjoner
30.6 Hjerte- og karmidler
30.7 Antitrombotiske midler
30.8 Kolesterolsenkende statiner
30.9 Bronkolytika
30.10 Antidiabetika
30.11 Psykofarmaka
30.12 Analgetika
30.13 Osteoporosemidler
30.14 Inkontinensmidler
30.15 Kolinesterasehemmere
30.16 Protonpumpehemmere
30.17 Kortikosteroider
Kapittel 31 Vaksiner Kapittel 32 Kirurgi
32.1 Operabilitetsvurdering
32.2 Optimalisering av preoperativ status
32.3 Postoperativ behandling
Kapittel 33 Andre høyteknologiske behandlingsmetoder
33.1 Intervensjonsradiologi
33.2 Elektromedisinske behandlingsmetoder
33.3 Strålebehandling
33.4 Dialyse
Kapittel 34 Psykoterapi
34.1 Kognitiv atferdsterapi
34.2 Ikke-medikamentell behandling av søvnforstyrrelser
34.3 Psykoterapeutiske tilnærminger til pasienter med demens
Kapittel 35 Palliativ behandling
35.1 Palliasjon hos geriatriske pasienter
35.2 Smertebehandling hos gamle
35.3 Kvalme og anoreksi
35.4 Dyspné
35.5 Angst, uro og delirium
Kapittel 36 Nedtrapping av livsforlengende behandling
Del 5 Det geriatriske sykdomspanorama Kapittel 37 Demenssykdommer
37.1 Hva er demens?
37.2 Alzheimers sykdom
37.3 Vaskulær demens
37.4 Demens med lewylegemer
37.5 Demens ved Parkinsons sykdom
37.6 Frontotemporallappsdemens
37.7 Sekundære demensformer
37.8 Utredning ved mistanke om demens
37.9 Behandling av demens
Kapittel 38 Delirium
38.1 Hva er delirium?
38.2 Patofysiologien ved delirium
38.3 Årsaker til delirium
38.4 Utredning av pasienter med delirium
38.5 Behandling av delirium
Kapittel 39 Hjerneslagsykdommer
39.1 Definisjon av hjerneslag
39.2 Diagnostikk av hjerneslag
39.3 Symptomspekteret ved hjerneslag
39.4 Diagnostisk subklassifisering
39.5 Inndeling etter alvorlighetsgrad
39.6 Behandling
39.7 Sekundærprofylakse
39.8 Hjerneslag og bilkjøring
Kapittel 40 Infeksjoner
40.1 Aldring og infeksjonssykdom
40.2 Mikrobespektrum og antibiotikavalg
40.3 Sepsis
40.4 Luftveisinfeksjoner
40.5 Urinveisinfeksjoner
40.6 Endokarditt
Kapittel 41 Hjertesykdommer
41.1 Koronar hjertesykdom
41.2 Hjertesvikt
41.3 Arytmier
41.4 Hypertensjon
41.5 Synkope
Kapittel 42 Lungesykdommer
42.1 Aldersrelaterte endringer i lungefunksjonen
42.2 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
42.3 Parenkymatøse lungesykdommer
Kapittel 43 Nyresykdommer og nyresvikt
43.1 Aldersrelaterte endringer i nyrefunksjonen
43.2 Kronisk nyresykdom og nyresvikt
43.3 Akutt nyresvikt og akutt forverring av kronisk nyresvikt
Kapittel 44 Diabetes mellitus
44.1 Forekomst og diagnostikk
44.2 Behandlingsmål og behandlingsintensitet
44.3 Behandling
Kapittel 45 Gastrointestinale problemer
45.1 Orale problemer
45.2 Øvre gastrointestinale sykdommer
45.3 Obstipasjon
Kapittel 46 Anemi Kapittel 47 Kreftsykdommer
47.1 Onkogeriatri
47.2 Kolorektalkreft
47.3 Prostatakreft
Kapittel 48 Osteoporose og brudd
48.1 Diagnostikk av osteoporose
48.2 Behandling av osteoporose
48.3 Det osteoporotiske virvelbrudd
48.4 Brudd i øvre femurende
Kapittel 49 Thyreoideasykdommer
49.1 Hypotyreose
49.2 Hypertyreose
Kapittel 50 Trykksår Kapittel 51 Polymyalgia rheumatica Kapittel 52 Parkinsonisme og Parkinsons sykdom
52.1 Parkinsonisme
52.2 Parkinsons sykdom
52.3 Andre sykdommer med parkinsonistiske symptomer
52.4 Behandling av parkinsonisme og Parkinsons sykdom
Kapittel 53 Epilepsi
53.1 Epilepsi hos gamle - forekomst og årsaker
53.2 Kliniske særtrekk ved epilepsi i eldre år
53.3 Behandling av epilepsi hos gamle
Kapittel 54 Depresjon
54.1 Forekomst av depresjon hos gamle
54.2 Kliniske særtrekk ved depresjon i eldre år
54.3 Depresjon og demens
54.4 Behandling av depresjon hos eldre
Kapittel 55 Angst
55.1 Forekomst og symptomer
55.2 Behandlingstiltak
Kapittel 56 Psykoser
56.1 Å eldes med kronisk psykotisk sykdom
56.2 Psykotiske symptomer ved demens
56.3 Psykotiske symptomer ved delirium
56.4 "Parafreni" - alderdommens psykose
Kapittel 57 Alkoholmisbruk Forkortelser Stikkord
Kampanje!
Du vil kanskje også like:
Geriatrisk sykepleie - Marit Kirkevold
Marit Kirkevold
Geriatrisk sykepleie
Vår pris: 850,-
Annual Review of Gerontology and Geriatrics, Volume 34, 2014 - Sprott, Richard L
Sprott, Richard L
Annual Review of Gerontolog..
Vår pris: 1510,-
Geriatric Medicine - Christine K. Cassel
Christine K. Cassel
Geriatric Medicine
Vår pris: 2581,-