Mellom makt og hjelp

om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper

Hva skjer når mennesker blir klienter? Boken tar utgangspunkt i vanlige og hverdagslige forhold i møtet mellom klient og hjelpeapparat. Boken setter søkelyset mot de problemområdene som er en uløselig del av forholdet mellom de to partene, og bygger blant annet på forfatterens egne erfaringer som behandler. Les mer
Vår pris
369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Hva skjer når mennesker blir klienter? Boken tar utgangspunkt i vanlige og hverdagslige forhold i møtet mellom klient og hjelpeapparat. Boken setter søkelyset mot de problemområdene som er en uløselig del av forholdet mellom de to partene, og bygger blant annet på forfatterens egne erfaringer som behandler. Med pedagogisk arbeidshefte til bruk i undervisning, selvstudier og kursvirksomhet. Har oversikt over relevante lover og litteraturliste.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

1 Innledning

2 Tilnærmingsmåte
Om det flertydige - en fortelling

Metodevalg og verdisyn


3 Begrepsavklaring
Klient og hjelper

Profesjonalitet og nestekjærlighet

Klientstyring og ressurstenkning

Makt

Hjelp


4 Å bli klient
Fra subjekt til objekt

Avprivatisering

Fra person til kasus

Fra normalitet til avvik

Livslang status

Fra hverdagsspråk til fagspråk

Eierandel og kompetansekonflikt


5 Klient og hjelper - et flertydig forhold
Sosialisering og rollelæring

Hvem vet hva? Kunnskap som makt

Å bli utspurt eller lyttet til

Forvaltningen av kunnskap som profesjonelt dilemma

Det personlige, det private og det profesjonelle

Hjemmebesøket: På klientens territorium og hjelpeapparatets premisser

Rapporter og journaler


6 Makt og hjelp
Analytisk tilnærming

Systemnivå og personnivå


7 Oppsummering

8 Når hjelpere krenker og misbruker makt
Innledning og avgrensing

Krenkelser og handlingsunivers

Sender, mottaker og intensjonalitet

Krenkelser, overgrep og mishandling


9 Krenkelser av klienter
Innledning

Når barn blir klienter

Utgangspunkt: barnets opplevelser

Krenkelser og selvaktelse

Psykiske og fysiske krenkelser

Aktive og passive, åpne og skjulte krenkelser

Tvetydige krenkelser - handlinger i gråsonen


10 Hvordan motvirke at hjelpere krenker
Innledning

Holdninger som barrierer i kampen mot krenkelser

Strukturelle betingelser


Vedlegg: Pedagogisk arbeidshefte

1 Soloppgaven

2 Ufullendte setninger

Fortelling med åpne spørsmål

Oversikt over relevante lover for helse og sosialsektoren

Litteraturliste

Stikkord