Skolen som læringsarena

selvoppfatning, motivasjon og læring

; Sidsel Skaalvik

Denne boka handler om læring og betingelser for læring. Boka belyser læring fra ulike perspektiver og gir en innføring i de mest sentrale teoriene. Forfatterne drøfter nyere forskning og viser at læring, selvoppfatning og motivasjon utgjør en helhet og må ses i sammenheng. Les mer
Vår pris
389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Denne boka handler om læring og betingelser for læring. Boka belyser læring fra ulike perspektiver og gir en innføring i de mest sentrale teoriene. Forfatterne drøfter nyere forskning og viser at læring, selvoppfatning og motivasjon utgjør en helhet og må ses i sammenheng. Forfatterne intensjon er å gi innsikt i viktige prinsipper for tilrettelegging og læring. Gjennom hele boka belyser forfatterne det teoretiske stoffet ved hjelp av eksempler. Boka er skrevet for lærere, lærerstudenter og andre som jobber med barn og ungdom. Boka bygger på og er en videreføring av Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø, 1996. Med referanser og litteraturliste.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 276
ISBN: 9788215005645
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning
Disponering og oppbygging av boka


Kapittel 1 Læring
Innledning

Læring på skolen og i hverdagslivet

Hva elevene lærer i skolen

Faglige kunnskaper og ferdigheter

Kunnskap om samfunnet og kulturelle forskjeller

Atferd, kommunikasjon og sosiale ferdigheter

Emosjoner

Selvoppfatning, forventning om mestring og motivasjon

Læringsstrategier

Forsvarsstrategier

Teorier om læring

Behavioristiske teorier - læring ved betinging

Klassisk betinging

Operant betinging

Systematisk bruk av behavioristisk teori i skolen

Kognitiv innflytelse på behavioristisk teori

Sosial læringsteori - modell-læring

Betingelser for modell-læring

Hva er det som læres gjennom modell-læring?

Hvem kan fungere som modeller?

Kognitive teorier om læring

Informasjonsprosessering

Konstruktivistiske teorier

Piagets induktive perspektiv

Ausubels deduktive metode

Sosiokulturell teori

Den nærmeste utviklingssonen

Veiledning og støtte

Læring som praksisfellesskap

Vurdering

Teorier om kognitiv konsistens - læring av holdninger

Reduksjon av kognitiv dissonans

Avgjørelser og valg kan følges av dissonans

Erklæringer virker bindende - egen atferd krever rettferdiggjøring

Avslutning


Kapittel 2 Selvoppfatning
Innledning - betydningen av selvoppfatning

Hva er selvoppfatning?

Selvoppfatning som fellesbetegnelse

Selvoppfatning som en bevisst prosess

Egoutvidelse

Selvoppfatning er både spesifikk og generell

Selvoppfatning har både beskrivende, vurderende og emosjonelle dimensjoner

Selvoppfatningen inkluderer både roller og egenskaper

Identitet

Reell og ideell selvoppfatning

Selvvurderinger og forventninger

Selvpresentasjon

Oppsummering

Teorier om påvirkning av selvoppfatning

Noen innledende betraktninger

Mestringserfaringer

Andres vurderinger

Sosial sammenlikning

Internale sammenlikninger

Andres eksempler

Selvattribusjon

Verbal overtalelse

Fysiologiske og emosjonelle reaksjoner

Psykologisk sentralitet

Oppsummering om kilder til selvoppfatning

Selvoppfatning i skolen

Noen forskningsresultater

Analyse av skolen


Kapittel 3 Motivasjon
Innledning - kan motivasjon observeres?

Teori om forsterking

Pedagogiske implikasjoner av teori om forsterking

Teorier om behov

Maslows behovshierarki

Deci og Ryans teori om selvbestemmelse

Teorier om motivasjon og selvoppfatning

Forventninger om mestring

Atkinsons teori om prestasjonsmotivasjon

Banduras teori om "self-efficacy"

Eccles' "expectancy-value" -teori

Motivasjon og selvverd

Selvverdsmotivet

Rosenbergs teori om psykologisk selektivitet

Covingtons teori om selvverd

Selvpresentasjon, selvvalgte handikap og hjelpsøkende atferd

Teori om lært hjelpeløshet

Pedagogiske implikasjoner av motivasjonsteorier som tar utgangspunkt i selvoppfatning

Teori om målorientering

Oppgaveorientering versus egoorientering

Andre målorienteringer?

Skolens målstruktur - pedagogiske konsekvenser av teori om målorientering

Motivasjon og atferd

Reaksjonsformer når selvoppfatningen er truet


Kapittel 4 Læringsmiljø
Innledning - om en inkluderende skole

Tilpassing av undervisningen til elevenes forutsetninger

Skolens målstruktur og graden av sosial sammenlikning

Struktur og oversikt

Medbestemmelse for elevene

Analyse av elevrollen

Endring av lærerrollen

Medansvar for egen læring?

Vurdering

Uformell vurdering

Formell vurdering

Forholdet mellom formell og uformell vurdering

Vurdering av motivasjon, innsats, holdninger og samarbeid

Sosialt miljø

Sosial status

Elevene som aktører i det sosiale samspillet

Læreren som aktør i det sosiale samspillet

Elevsamarbeid

Mot en mer inkluderende skole?


Kapittel 5 Læringsstrategier
Innledning

Læringsteknikker og læringsstrategier

Framkalling av relevante forkunnskaper

Finne fokus og strukturere stoffet

Sette seg mål og vurdere seg selv

Tilrettelegging, organisering og bruk av miljøet

Metakognisjon

Selvregulert læring

Planleggingsfasen

Handlingsfasen

Selvrefleksjonsfasen

Når selvreguleringen svikter

TIL-modellen: En didaktisk modell som legger mulighetene til rette for tilpasset undervisning og selvregulering

Innledning

Presentasjon av TIL-modellen

Drøfting av modellen

Når kan modellen brukes?

Premisser for bruk av TIL-modellen

Avsluttende refleksjoner


Referanser

Register