Sosialt nettverk

teori og praksis

Boka Sosialt nettverk: Teori og praksis gir en grundig innføring i hvilke muligheter som ligger i samspillet mellom enkeltindivider og deres sosiale nettverk. Dette er en grunnbok for alle som skal arbeide med mennesker i et relasjons- og nettverksperspektiv. Les mer
Vår pris
589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Boka Sosialt nettverk: Teori og praksis gir en grundig innføring i hvilke muligheter som ligger i samspillet mellom enkeltindivider og deres sosiale nettverk. Dette er en grunnbok for alle som skal arbeide med mennesker i et relasjons- og nettverksperspektiv.
Boka gir en innføring i betydningen av å analysere og forstå samspillet mellom den formelle og den uformelle nettverksstrukturen innenfor større sosiale systemer, og vi får en omfattende oversikt over ulike analysemåter på individ-, organisasjons- og lokalsamfunnsnivå. Denne tilnærmingen gjør det mulig å se hvordan sosiale nettverk innvirker på de ulike sosiale systemene. Forfatteren presenterer også metodiske tilnærminger både for å identifisere problemer og for å endre og styrke et nettverk bl.a. ved å samarbeide med frivillige og delta i selvhjelpsgrupper. Ved å knytte forskning og teori sammen med praksis synliggjør forfatteren hvordan nettverksintervensjon kan være et kraftig virkemiddel både overfor dem som søker hjelp, overfor organisasjoner, i skolen og i lokalsamfunnet.

Live Fyrand er ansatt som førsteamanuensis ved Avdeling for forskning og utvikling ved Diakonhjemmets Høgskole. Hun har en dr.philos.-grad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo innen området sosialt nettverk og helse hos pasienter med kronisk, somatisk sykdom.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord til 2.utgave

Innledning

Kapittel 1 Relevante teorier for å forstå og analysere sosiale nettverk
Ross Speck og Carolyn Attneave - pionerene for utvikling av nettverksmøter

Historikk og bakgrunn for begrepet sosialt nettverk

Definisjon av begrepet sosialt nettverk

1 Sosialantropologenes bidrag til videreutvikling og definisjon av begrepet sosialt nettverk

2 Sosiologers definisjon av begrepet sosialt nettverk - norsk anvendelse av begrepet sosialt nettverk

3 Psykologens definisjon av begrepet sosialt nettverk

Oppsummering

Tre sentrale begreper: sosialt nettverk, sosiale støttesystemer og sosial kapital

Sosialt nettverk

Sosiale støttesystemer

Sosial kapital

Det sosiale behovstriangelet - et utgangspunkt

Sosiologiens bidrag til nettverksanalyse og nettverksintervensjon: utvalgte teorier

Sosialt system

Sentrale begreper

Sosial kontroll og sosialt rollemønster

Roller, normer, sanksjoner og sosial kontroll

Forholdet mellom formell og uformell kontroll

Ulike sosiale relasjoner og roller har ulike særtrekk - Parsons mønstervariabler

Grupper - sosiale systemer som er avgrenset i forhold til en omverden

Primærgruppen

Sekundærgruppen

Gruppene utfyller hverandre

Bronfenbrenners sosialøkologiske utviklingsmodell

Bronfenbrenners modell er et nyttig hjelpemiddel

Valg- og normperspektivet

Strategisk velgende mennesker - sosialt bytte

Motivene for hva vi velger og hva vi bytter

Psykologiens og sosialpsykologiens bidrag til nettverksanalyse

og nettverksintervensjon: utvalgte teorier

Personligheten vår legger viktige føringer for vårt forhold til andre mennesker

Det psykodynamiske og det psykologiske læringsteoretiske perspektivet

Det psykodynamiske perspektivet

Menneskets utviklingsstadier - Eriksons faseteori

Forsvarsmekanismer - en sentral del av egopsykologien

Mestringsstrategier

Tilknytningsteori

Psykologisk læringsteori

Sosiale ferdigheter - sosial kompetanse

Vår konstruksjon av virkeligheten er subjektiv og legger føringer for kommunikasjonen

Sosiale ferdigheter - sosial trening

Avslutning

Arbeidsoppgaver


Kapittel 2 Sosialt nettverk og livssituasjon
Innledning

Alder

Barndom

Ungdom

Problemskapende nettverk - en ond sirkel

Foreldrenes forhold til ungdommen

Oppsummering

Voksne

Isolasjon - ensomhet

Alderdom

Hvilke kontakter har eldre til forskjellige grupper?

Familie

Familiens betydning

Familiens utfordringer

Klasse - sosial lagdeling - kultur

Nettverksstrukturen er forskjellig

Kjønn

Helse

1 Kontakt mellom mennesker eller sosiale nettverk oppmuntrer mennesker til å engasjere seg i forebyggende helsearbeid

2 Kontaktene mellom mennesker fungerer som ressurser for å hanskes med diverse aspekter av dagliglivet

3 Mennesker med utpreget sosialt støttenettverk føler i større grad at' de mestrer og kontrollerer sine omgivelser

4 Sosial, kulturell og geografisk mobilitet medfører ofte at mennesker kommer inn i marginalitetsposisjoner

Bufferteorien og hovedeffektteorien

Sykdom

Kronisk sykdom - somatisk og psykisk

Langtidssykemeldte og sosialt nettverk

Undersøkelser om funksjonshemmede og nettverk

Arbeidsoppgaver


Kapittel 3 Kartlegging og analyse som grunnlag for intervensjon - noen begreper
Innledning

Nivå for nettverksanalyse

Personlige nettverk

Kontekstuelt/totalt nettverk

Partielle nettverk

Mønster

Praktisk nettverksarbeid

Kriterier for kartlegging og analyse

Strukturelle og interaksjonelle trekk

Nettverkets struktur og form

Avgrensning

Størrelse

Sammensetning

Sektorer

Betydning - viktighet

Tetthet

Løse nettverk - for liten sosial kontroll?

Sentralitet - ulike roller

Nøkkelpersoner

Isolaten

Klynger i nettverket

Multipleks itet

Separat eller felles nettverk?

Nettverkets interaksjonelle trekk og kvalitet

Innholdet i samhandlingen - hva utveksles i de sosiale relasjonene?

Retning - grad av symmetri

Gjensidighet

Hyppighet

Varighet

Tilgjengelighet

Kontaktavgrensning

Oppsummering

Arbeidsoppgaver


Kapittel 4 Eklektisk nettverksperspektiv
Hvorfor velge et eklektisk nettverksperspektiv?

Tre kompetansesystemer

Forholdet mellom Eriksons handlingssystemer og de tre kompetansesystemene

Nettverksorienterte arbeidsmetoder på forskjellige systemnivåer

To hoveddeler i eklektisk nettverksintervensjon

Behandlende nettverksstrategi

Forebyggende nettverksstrategi

Noen tanker om valg av intervensjonsnivå

Arbeidsoppgaver


Kapittel 5 Indirekte nettverksintervensjon.Kartlegging av det sosiale nettverket på individ- og familienivå
Innledning

Kartlegging av nettverk

Kartlegging ved hjelp av nettverkskart/-diagram

Målsettingen med kartlegging er å skape grunnlag for valg av intervensjon

Ulike kartleggingsmåter

God kartlegging og analyse av nettverket er viktigst

Nettverkskart - synliggjøring av våre viktige mennesker inndelt i sektorer

Sentrale forhold i en kartlegging?

Nettverkets struktur

Størrelse og sammensetning

Betydning - grad av viktighet

Tetthet - sentralitet

Mangfold/multipleksitet

Separat eller felles nettverk

Interaksjonelle trekk

Innhold - og kontaktens form

Retning/gjensidighet

Hyppighet

Varighet

Tilgjengelighet

Kartet som helhet

Noen forhold som har innvirkning på ressursene i nettverket vårt

Kjønn

Alder

Arbeid og utdanning

Andre påvirkninger

Ressursmobilisering

Nettverkskartlegging - en viktig del av endringsarbeidet

Konfrontasjon med nettverksfattigdom

Ta hensyn til følelser

Kartleggingen medfører ofte en endringsprosess

Økt bevissthet

Andre framgangsmåter

Samarbeid profesjonell/klient

Klienten kartlegger selv

Kartlegging i gruppe

Spør også nøkkelpersoner

Kartlegging av det aktuelle nettverket

Samarbeidspartnere

Endring av nettverket - "ønsket nettverkskart"

Finne ressurser - "historisk nettverkskart"

Sveins nettverk

Anvendelsesmåter

Oppsplittet nettverk - dårlig mesosystem - manipulasjon

Anvendelighet - holdninger i nettverket - behandlingsplan

Arbeidsoppgaver


Kapittel 6 Indirekte nettverksintervensjon - handlingsstrategier på individ- og familienivå
Innledning

Intervensjonsstrategier

Aktuelle strategier

Vedlikehold, utvidelse, utdypning, redefinering og sanering

Vedlikeholdelse

Utvidelse

Når nettverket er for lite

Kontaktengstelse er ofte årsak til at nettverket blir lite

Forhold som virker inn på størrelsen av nettverk

Øving på kontaktferdigheter (sosial kompetanse)

Kommunikasjon - grunnleggende ferdighet i vår sosiale kompetanse

Hvor kan man hente inn nye kontakter?

Nye aktivitetsarenaer gir store kontaktmuligheter til nye mennesker

Grupper som nettverksutvidende tiltak

Kontakttrening og nettverksutvidelse

Kobling til ressurspersoner og frivillige organisasjoner gir nye kontaktmuligheter

Utdypning

En bedre utnyttelse av tilstedeværende og latente ressurser i nettverket

Motstand mot endringen er følgesvennen til enhver endringsprosess

Redefinering

Nødvendig strategi for å gjøre en relasjon mer hensiktsmessig

Sanering

Strategi for endring av problemvedlikeholdende og/eller problemskapende sosiale nettverk

Arbeidsoppgaver


Kapittel 7 Direkte nettverksintervensjon - nettverksmøter
Målsetting med nettverksmøter

Begrepsdefinisjon og avklaring

Nettverksterapi - nettverksmøter - nettverksintervensjon

Nettverksmøter - dialog mellom tre kompetansesystemer

Den integrerte hovedmodellen

Holyoke-teamets "tre-fase-modell" og Speck og Attneaves "seks-fase-modell"

Nettverksmøtets tre hovedfaser - målsettinger

"Seks-fase-modellen" til nettverksintervensjonens "foreldre": Ross Speck og Carolyn Attneave

Mål 1 i tre-fase-modellen: forening og møte mellom nettverksmedlemmene (convening)

Mål 2 i tre-fase-modellen: kobling mellom nettverksmedlemmene (connecting)

Mål3 i tre-fase-modellen: overføring av ansvar til nettverket

Forberedelsesfasen

Første forberedelsesmøte

Avklaring av spørsmålet: Er nettverksmøte et relevant og nyttig tiltak? Hvis ja, hvorfor?

Hvem skal inviteres til nettverksmøtet?

Balansert sammensetning på møtet: deltakere både fra den indre og den ytre sirkel

Opphevelse av taushetsplikt - nødvendig når problemer kollektiviseres

Hensiktsmessig tilrettelegging av praktiske forhold

Hvilken rolle/funksjon har møtelederen (-lederne)?

Varigheten og antallet av nettverksmøtene

Hvor hører nettverksmøter hjemme?

Hvem trenger nettverksmøter?

Når er det hensiktsmessig å anvende nettverksmøter?

Fokusert nettverksterapi

Partielle nettverksmøter - sektormøter

Anvendelsesområder

Andre typer nettverksorienterte metoder

Arbeidsoppgaver


Kapittel 8 Samarbeid og kobling med frivillige/uformelle hjelpere
Strategien "kobling med frivillige" omhandler i hovedsak kobling av en-til-en-kontakt

Hjelperatferd

Kobling med frivillige er aktuelt når ressursene i eget nettverk ikke er tilstrekkelige

Behovet for frivillig hjelp og frivillig innsats er fortsatt stort i Norge

Det frivillige feltet er preget av mangfoldighet og satt i system ved flere organisasjoner - noen eksempler

Behovs- og ressurskobling mellom klient og frivillig hjelper

Hjelper - likemann - rollemodell

Utvidelse av nettverk: frivillige som brobyggere til nye kontakter og aktivitetsarenaer

"Dronningen" og "kongen" blant frivillige hjelpere - naturlige hjelpere

Kobling mellom bruker og frivillig hjelper via frivillighetssentralen

Hvem blir frivillige hjelpere, og hvorfor?

Hvordan velge den "riktige" frivillige?

"Varsko-plakat"

Rekruttering av de ulike gruppene av frivillige hjelpere

Prinsipper for samarbeid mellom frivillige hjelpere og profesjonelle

Avklaring av roller

Ett eksempel som framheves grunnet sin fortsatte aktualitet

Arbeidsoppgaver


Kapittel 9 Nettverksorientert arbeid på gruppenivå - selvhjelpsgrupper
Hvorfor selvhjelpsgrupper?

Selvhjelpsgrupper bygger ikke på en ensidig sykdomsorientering

Grunnleggende prinsipper for selvhjelpsgrupper

Hjelperterapiprinsippet

Amatørprinsippet - forbrukerintensivitet

Sentrale terapeutiske prinsipper: gruppeprinsippet - kontinuitetsprinsippet - selvhjelpsprinsippet

Karakteristika for selvhjelpsgrupper

Endringsmekanismer - hva skjer i selvhjelpsgrupper - hvilket utbytte har deltakerne av å delta i en selvhjelpsgruppe?

Allsidighet - normalitet - støtte - aksept

En sekundær gevinst - nettverket endret

Økt mestring

Engasjement skaper utbytte på det personlige og relasjonelle plan

Initiering av selvhjelpsgrupper - profesjonelles rolle

Mulige framgangsmåter for å initiere selvhjelpsgrupper

Igangsetting og utvikling av selvhjelpsgrupper - noen sentrale forhold

Hvem er målgruppen?

Avklaringer før start av selvhjelpsgrupper

Forhold som må avklares før oppstart

"Farer" forbundet med å delta i selvhjelpsgrupper

Forholdet mellom profesjonelle og deltakere i selvhjelpsgrupper

Arbeidsoppgaver


Kapittel 10 Lokalsamfunn og nettverk
Intervensjon på lokalsamfunnsnivå

Draby-prosjektet

Lokalsamfunnet som intervensjonsnivå

Hvorfor er det så viktig å være opptatt av menneskers forhold i lokalmiljøet?

Nærmiljø - lokalsamfunn

Analyse av lokalsamfunn

Sosiokulturell integrasjon vs.desintegrasjon - funksjonelle kriterier i en lokalsamfunnsanalyse

Lokalsamfunnstypologier kan være vår "veiviser" i et vanskelig terreng

Warren og Warrens lokalsamfunnstypologier

Utkantbygda bygdebyen - småbyen - store, nye boligområder

Kobling av to typeinndelinger for å øke vår forståelse av lokalsamfunn som sosial enhet

Nabonettverket - mangfoldig og sårbart

Aldersgrupper og "cost-benefit"

Naboer - venner - utviklingsmuligheter og utfordringer i våre bomiljøer

Den fysiske strukturen skaper sosiale og psykologiske "tilhørighetsområder"

Samfunnsskapte endringsprosesser i bomiljø

Nettverksintervensjon i lokalmiljø

Lokalsamfunnsutvikling

Sentrale informanter: klientene - brukerne - pasientene - samarbeidende institusjoner

Naboskapsetnografi - en kvalitativ kartleggingsmetode

Modifisert surveymetode - en "feltorientert" metode

"Naturlige hjelpere" - lokalsamfunnets uformelle informanter og hjelpere

Lokalsamfunnsprofil - oppskrift på en omfattende kartlegging

Aksjonsforskning: Intervensjon og kartlegging går "hånd i hånd"

Intervensjon - valg av ulike strategier

Strategienes fordeler og ulemper

Intervensjon sett i forhold til integrerte og desintegrerte nabolag

Varierende kvalitet på nettverket

Samarbeid med beboergrupper og formelle og uformelle ledere

Betydningen av samarbeid med formelle og uformelle ledere i bomiljøet

Samarbeid med uformelle hjelpere

Betydningen av opprettelse av og samarbeid med grupper

Katalysator - nettverksarbeiderens rolle i lokalsamfunnet

Den profesjonelles rolle

Oppsummering

Arbeidsoppgaver


Kapittel 11 Sosialt nettverk satt inn i et organisasjonsperspektiv
Innledning

Analyse og intervensjon

To begrunnelser og perspektiver for å fokusere på det uformelle nettverket i organisasjoner

Det intraorganisasjonelle perspektivet

Human relations-retningen (organiske organisasjoner) versus byråkratiretningen (mekanistiske organisasjoner)

Formelle (instrumentelle nettverk) og uformelle grupper (primære nettverk)

Mål: å forstå forholdet mellom de formelle og de uformelle prosessene

Mekanistiske og organiske organisasjoner har også ulik nettverksstruktur

Mekanistiske organisasjoners styrke

Organiske organisasjoners styrke

Ulike roller i det uformelle nettverket

Innholdet i det uformelle nettverket

Personlig kontakt - klikker - klynger

Nettverkets funksjon - hjelperessurs og konfliktskaper?

Analyse av nettverket

Sentrale problemstillinger

Posisjonsanalyse gir en rammeforståelse av den formelle strukturen

Innsideanalyse - hvem tillegges sentral betydning i det uformelle nettverket?

Beslutningsanalyse - kartlegging av de formelle og uformelle kanalene

Interaksjonsmetoden - en tillempning av de nevnte analysemetodene

Noen tanker om nettverksorganisasjoner

Det interorganisasjonelle perspektivet

Mulige framgangsmåter ved behov for intervensjon i organisasjoner

Arbeidsplassens betydning for den enkelte arbeidsstaker

Arbeidsoppgaver


Litteratur

Sluttnoter

Vedlegg

Stikkordregister