Hvordan utforsker man medieerfaringer?

kvalitativ metode

Denne metodeboken prøver å dekke behovet for både en teoretisk og praktisk innføring i kvalitativ empirisk mediebruksforskning. Den tar utgangspunkt i begrepet erfaring, slik at det tradisjonelle, ganske blodfattige bruksaspektet fremstår som teknologiske og tekstlige erfaringer, sanselig-perseptuelle, kognitive, emosjonelle og estetiske erfaringer, samt individuelle og kollektive sosiale erfaringer. Les mer
Vår pris
509,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 509,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Denne metodeboken prøver å dekke behovet for både en teoretisk og praktisk innføring i kvalitativ empirisk mediebruksforskning. Den tar utgangspunkt i begrepet erfaring, slik at det tradisjonelle, ganske blodfattige bruksaspektet fremstår som teknologiske og tekstlige erfaringer, sanselig-perseptuelle, kognitive, emosjonelle og estetiske erfaringer, samt individuelle og kollektive sosiale erfaringer.


Kvalitativ metode er åpen eksplorerende og ikke så regelbunden som den kvantitative tilnærmingen. Men boken insisterer på en del systematikk og regler allikevel. Slik anerkjennes for eksempel den kvantitative metodens krav om validitet og reliabilitet også for kvalitative studier. Men generaliseringskravet betraktes som ikke brukbart for kvalitative studier, og erstattes med kravet om analytisk kompleksitet.


Hvordan utforsker man medieerfaringer er beregnet for studenter og ferske forskere fra samfunnsfag og humanioria, både på universitets- og høyskolenivå.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Kapittel 1 Medieerfaringer
Erfaring

Dimensjoner av medieerfaringer
Kjøp og konsum av medie-hardware og -software

Mediepersepsjon, eller den fysisk-sanselige relasjonen til et mediums brukergrensesnitt

Estetiske erfaringer av både tekster og mediene selv

Kognitive erfaringer av både mediet selv og innholdet det formidler

Den sosiale dimensjonen av medieerfaringen

Kommunikative erfaringer


Erfaring som forsømt aspekt i hittidig mediebruksforskning

Bruker- og produsenterfaringer

Intensjoner og avgrensinger


Kapittel 2 Samfunnsvitenskapens teoretiske dilemmaer
Teori om praksis? Pierre Bourdieu og Bent Flyvbjerg

Situert kunnskap: Donna Haraway

Thick description: Clifford Geertz

Flerstemmig og dialogisk kunnskapsproduksjon


Kapittel 3 Hva er kvalitativ metode?
Hva er metode og hvorfor lære metode?

Hva er empirisk metode?

Forskjell mellom kvantitativ og kvalitativ metode

Den kvalitative metodes epistemologi

Noen vesentlige trekk ved kvalitativ metode
Eksplorerende undersøkelse, induktiv analyse

Kasusstudier

Undersøkelser under naturlige betingelser

Datamaterialet: med sine egne ord

Forskerens og informantenes særlige rolle og interaksjon i kvalitative studier

Forskningsprosessens fleksibilitet

Refleksivitet


Kvalitativ metode og kravet til reliabilitet, validitet og generaliserbarhet
Reliabilitet

Validitet

Generaliserbarhet


Etiske problemer

Den kvalitative metodens særlige muligheter for å utforske medieerfaringer - og dens begrensninger


Kapittel 4 Datainnsamling
Forberedende fase
Formulering av en problemstilling

Innledende undersøkelse av fenomenet


Forskningsdesign
Informanter: antall, sampling og rekruttering

Pilotstudie


Feltforskningen
Intervjuer


Innsamling av skriftlig materiale
Dagbøker

Brev

Datainnsamling på nett: chat og innlegg på egen hjemmeside

E-postintervjuer


Deltagende observasjon

Feltarbeidets gleder - og problemer
Å gå inn i feltet

Å være i feltet


Evaluering av materialet og prosessen så langt


Kapittel 5 Organisering og analyse av datamaterialet
Bearbeiding av datamaterialet
Immersjon: å dykke ned i materialet

Transkribering

Redusere: Kondensere, prioritere

Strukturering og koding av datamaterialet

Datamatriser

Imøtekomme endringskrav fra informanter?


Analyse av datamaterialet
Kriser og fristelser

Hva gjør man med selvmotsigelser i materialet?

Komme i gang med analysen

Analyse langs ulike akser: personsentrert eller temasentrert?

Betydningsstrukturer nedenfra og ovenfra

Deskriptiv analyse eller kartlegging av et fenomen

Analyse av datamaterialet fra profesjonelle aktører

Ulike former for fordypet analyse

Analyse av observasjonsdata


Kvalitetssikring
Kvalitetssikring gjennom triangulering?


Grounded theory?


Kapittel 6 Evaluering av prosjektet og rapportskriving
Evaluering
Kritisk gjennomgang av hele prosessen

Reliabilitet, validitet og analytisk kompleksitet?


Rapportskriving


Kapittel 7 Fremtidens utfordringer til studier av medieerfaringer
(Nye) forskningsemner
Brukernes omgang med medienes materialitet og teknologi

Undersøkelser med fokus på medienes interface

Interaktivitet

Brukeren som produsent

Virtualitet

Erfaringer mellom det globale og lokale

Medieerfaringer og etnisitet

Barn og unge som mediebrukere

Kjønnsspesifikke medieerfaringer

Definisjon av publikum/mediebrukere

Sosiokulturelle betydninger av kommunikasjonsforholdene


(Nye) metoder for utforskningen av nye medieerfaringer


Litteratur

Stikkordregister