Nettverk og sosial kompetanse

; Luke Moynahan ; Tor Selmer Olsen (Illustratør)

Med utgangspunkt i ulike modeller innenfor nettverksteori og eksempler fra praksis, gir denne boka nyttige bidrag for å forstå og løse problemstillinger som personer med utviklingshemming og psykiske/sosiale vansker ofte møter. Les mer
Vår pris
659,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 659,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Med utgangspunkt i ulike modeller innenfor nettverksteori og eksempler fra praksis, gir denne boka nyttige bidrag for å forstå og løse problemstillinger som personer med utviklingshemming og psykiske/sosiale vansker ofte møter. Nye anvendelige retninger som PAST (positiv atferdsstøtte) presenteres både teorietisk og ved eksempler fra praksis. Boka tar også for seg begrepet .sosial kompetanse. og viser eksempler på validerte metoder som ART, PEACE, Prepare og .Nettverksferdighetstrening". Målgruppa er studenter ved pedagogiske høgskoler, sosial- og helsefaghøgskoler, samt foreldre, lærere, personale og andre som samhandler med personer med atferdsvansker/ funksjonsehemminger.Boka er en videreutvikling og oppdatering av Nettverk og sosiale ferdigheter fra 1995.

Fakta

Innholdsfortegnelse
INNLEDNING


DEL 1 NETTVERK
KAPITTEL 1 Generelt om nettverksarbeid

KAPITTEL 2 Individfokusert nettverksarbeid
Grunnsyn

Generelle rammer/ lovverk

Levekår

Nettverk/ nære relasjoner

Kompetanse

Kommunikasjon

Rekreasjon

Dagliglivets oppgaver

Sosial kompetanse

Kunnskaper

Sosial støtte


KAPITTEL 3 Nettverkskartlegging
Ulike grader av nærhet i nettverket

Det intime nettverket (de som står oss nærmest)

Det effektive nettverket (de vi møter daglig)

Det tilgjengelige nettverket (de vi møter sjelden)

Det utvidete nettverket (de vi kaller for bekjente)

En enkel metode for oppsett av et nettverkskart

Å skaffe seg et overblikk

Den logiske sammenbindingen

Å tegne et nettverkskart

Kartlegging av problemer i nettverket


KAPITTEL 4 Nettverkets struktur
Nettverkets størrelse

Tette nettverk eller klynger?

Nøkkelpersoner

Privat bekjent

Varighet i bekjentskap

Tradisjoner

Hyppighet

Avstand til nettverket

Variasjon

Nettverkets mobiliserbarhet

Arena for møter med nettverksmedlemmene


KAPITTEL 5 Samspillet i nettverket
Roller i nettverket

Balanse og retning

Inkorporasjon (omsorg/empati)

Makt

Bytte

Intensitet og emosjonell tilknytning

Lojalitetskonflikter i nettverket

Grunnleggende kontaktvansker


KAPITTEL 6 Aktivitetsbasert nettverksarbeid
Aktivitetsfellesskap

Kommunikasjonsfellesskap

Etablering av vennskap gjennom aktivitetsfelleskap

Aktivitetsfellesskap i forbindelse med rehabilitering


KAPITTEL 7 Ulike deler av nettverket
Familie/slekt

Offentlig ansatte

Kamerater

Lag og foreninger

Nærmiljø


KAPITTEL 8 Krav og ressurser i sosialt nettverk
Personlige ressurser

Personlige krav

Formelle krav

Uformelle krav

Miljøets ressurser

Miljøets krav


KAPITTEL 9 Døgnsirkel

KAPITTEL 10 Grunnlaget for positive atferds- og støttetiltak (PAST)
Anvendt atferdsanalyse

Utvidet modell for analyse av atferd

Funksjonell kartlegging av atferd

Atferdsanalyse i naturlige lettinger

Normalisering og inkluderingsbevegelsen

Personsentrert planlegging (Person Centered Values)

Sentrale kjennetegn ved positive atferds- og støttetiltak

Omfattende livsstilsendringer og livskvalitet

Ekstern validitet

Nettverksinvolvering

Systemendring og multimodale intervensjoner

PAST i skolen

Fleksibilitet med henblikk på vitenskapelig praksis

Multiple teoretiske perspektiverDEL 2 SOSIAL KOMPETANSE
KAPITTEL 11 Trening av sosial kompetanse

KAPITTEL 12 Hva er sosial kompetanse?

KAPITTEL 13 Forholdet mellom sosial kompetanse og avvikende atferd
Utstøtningsmekanismer

Ulike normer og regler

Brudd på sosiale normer og avvik

Aksept på å være annerledes

Hva regulerer normer og regler for samspill?

Nedskrevne offentlige lover og regler

Uskrevne generelle normer og regler

Normer og regler som gjelder spesifikke arenaer

Regelstyring

Prinsipper for god behandling av atferdsvansker

Risikoprinsippet

Behovsprinsippet

Responsivitetsprinsippet


KAPITTEL 14 Teoretisk bakgrunn for trening av sosial kompetanse
Albert Banduras' sosiale læringsteori

Oppmerksomhetsprosesser

Egenskaper ved modellen

Egenskaper ved aktiviteten som skal læres

Forutsetninger hos observatøren

Hukommelsesprosesser

Motorisk utførelse

Motivasjonsprosesser


KAPITTEL 15 Trening av sosial kompetanse med grupper
PREPARE-curruculum

Aggression Replacement Training (ART)

Generelt om ART

Den ytre struktur/leksjonsstrukturen i ART

Komponent 1 Sosial ferdighetstrening

Gjennomføring av sosial ferdighetstrening (skillstreaming)

Komponent 2 Sinnekontrolltrening

Gjennomføring av sinnekontrolltrening

Komponent 3 Moralsk resonnering

Umoden moraloppfatning: Stadium 1 og 2

Moden moraloppfatning: Stadium 3 og 4

Selvsentrert (primær tankefeil)

Bagatellisering (sekundær tankefeil)

Skylde på andre (sekundær tankefeil)

Anta det verste (sekundær tankefeil)

Strukturen i Gibbs moralske dilemmadiskusjon

Strukturen i moralsk resonnering etter John Gibbs modell

Andre måter å gjennomføre moralsk resonnering på

PEACE4Kids

Foreldrestyrking

Empatitrening

Karakterdannelse


KAPITTEL 16 Implementering og generalisering
Implementering

Generalisering


KAPITTEL 17 Nettverksferdighetstrening
Grunnelementene i nettverksferdighetstrening

Forberedende fase

Kartleggingsfase

Ferdighetstreningen

Strukturert NFT i arbeid med utviklingshemmede (mikrotrening)

Konklusjon


KAPITTEL 18 Erfaringer med bruk av individ basert ART-trening
HÅKON, EN UNG MANN MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING: EKSEMPEL PÅ EN EKSPERIMENTELL TILNÆRMING Tove og Ole Jacob Skeie - Håkons foreldre

Foranledningen

Mari Amundsgård og Runa Sørlie Rekstad - Bergmarksetra Ressurssenter

Bakgrunn og problemområder

Forberedelser til ART-trening

Om ART-treningen

Foreldrenes opplevelse av ART-treningen

Utviklingen videre på Bergsmarksetra

Egne ARTige videreutviklinger

Effekt av ART

Foreldrene legger til

Positivt samspill

Erfaringer og utfordringer med denne typen ART-trening

Fra foreldrenes synsfelt

ART-diplom og-medalje

Boligens og samfunnets mottakelse

Nettverk og sosial kompetanse

Foreldre samarbeider med foreldre - januar 2004

Personalet

Foreldre som formidlere av fag

En Fugl Fønix - en ny ung mann kommer fram

Felles eksperimentelt samarbeid

Fase 1: Interventiv kartlegging og felles funksjonell analyse

Fase 2: Kompetansestyrkings- og koblingsfase

Fase 3: Konsolidering


LITTERATUR

VEDLEGG 1 Nettverkskart

VEDLEGG 2 Aktivitetskartleggingsskjema fra Haugesund

VEDLEGG 3 Ferdighetskort

VEDLEGG 4 Skjema i arbeid med dilemma

VEDLEGG 5 Registrering av positiv samhandling

STIKKORD