Barnefordelingstvister

håndbok i barnerettslige emner

; Sigrid Redse Johansen

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet til barnefordelingstvister. Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær. Les mer
Vår pris
589,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 589,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet til barnefordelingstvister. Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær. Boken omtaler også lovgivers vurderinger av spørsmålet om delt bosted (omsorg). Med lovendringen fra 1. april 2004 ble saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker gjenstand for omfattende revisjon. Denne boken inneholder en gjennomgang av reglene og nyere rettspraksis på området. Boken passer for praktiserende jurister, advokater, dommere og andre som til daglig arbeider med disse spørsmålene, for eksempel ansatte ved familievernkontorene. Boken omfatter også sentrale deler av det som er læringskrav i valgfag barnerett blant annet ved Universitetet i Oslo. Gunn-Mari Kjølberg er advokat og jobber i Kindem & Co i Oslo. Barnefordelingssaker utgjør en stor del av hennes portefølje. Sigrid Redse Johansen er advokat og har tidligere jobbet som advokat i Kindem & Co. i Oslo. Hun er nå tilsatt ved Forsvarets stabsskole i Oslo.

Fakta

Innholdsfortegnelse
1 Innledning
1.1 Hva er barnerett?

1.2 Historikk - utvikling og tilbakeblikk

1.3 Et moderne fenomen

1.4 Barnefordelingstvister i rettssystemet - et fugleperspektiv på den videre fremstilling
1.4.1 Barnets beste - en rød tråd

1.4.2 Høring av barn - barnets medbestemmelsesrett

1.4.3 Sakkyndig i barnefordelingstvister

1.4.4 Rettens plikt til å opplyse saken

1.4.5 Prosessen i en barnefordelingstvist

1.4.6 Domstol som tvisteløsningsorgan

1.4.7 Forholdet til barnevernretten


1.5 Sentrale begreper i barnefordelingstvister
1.5.1 Foreldreansvar og fast bosted (daglig omsorg)

1.5.2 Delt bosted

1.5.3 Samvær2 Foreldreansvar
2.1 Definisjon og innhold

2.2 Hvem har foreldreansvar?

2.3 Praktisk og rettslig betydning av felles foreldreansvar
2.3.1 Når foreldrene bor sammen

2.3.2 Betydningen av felles foreldreansvar etter samlivsbrudd

2.3.3 Nærmere om innholdet i foreldreansvaret

2.3.4 Begrensninger i foreldreansvaret som følge av samlivsbrudd og bostedsforelderens bestemmelsesrett

2.3.5 Rettsstillingen til den som ikke har del i foreldreansvaret

2.3.6 Kritiske bemerkninger til foreldreansvaret som rettslig regulering


2.4 Tvist om foreldreansvaret
2.4.1 Barnets beste

2.4.2 Rettspraksis


2.5 Foreldreansvaret etter dødsfall
2.5.1 Historikk

2.5.2 Nærmere om bestemmelsen og saksbehandlingen

2.5.3 Avsluttende bemerkninger - lovendring3 Fast bosted
3.1 Terminologi

3.2 Hvor skal barnet bo - hva er barnets beste?

3.3 Momenter i skjønnsutøvelsen
3.3.1 Risikoen ved miljøskifte - hensynet til status quo

3.3.2 Best mulig samlet foreldrekontakt

3.3.3 Stabile forhold i hjemmet

3.3.4 Foreldrenes personlige egenskaper - omsorgsevne

3.3.5 Hensynet til ikke å dele søskenflokk

3.3.6 Barnets kjønn

3.3.7 Utillatelige og irrelevante momenter


3.4 Barnets beste i juridisk terminologi

3.5 Lovgiver

3.6 Teori

3.7 Rettspraksis
3.7.1 Oppsummering av rettspraksis - bemerkninger


3.8 Alternativer til domstolsbehandling
3.8.1 Private avtaler

3.8.2 Delt bosted4 Samvær
4.1 Omfanget av samværet
4.1.1 Samvær er til barnets beste

4.1.2 Legaldefinisjonen "vanlig samvær"

4.1.3 Ovale helger og delt bosted

4.1.4 Feriesamvær

4.1.5 Momenter ved den konkrete samværsfastsettelsen

4.1.6 Når skal det ikke være samvær?


4.2 Hindring av samværsrett for den andre forelderen

4.3 Samvær og overgrep - barnets beste
4.3.1 Hvilket beviskrav skal legges til grunn ved påstand om vold eller overgrep?

4.3.2 Rettspraksis i overgrepssaker


4.4 Vilkår for gjennomføring av samværsretten
4.4.1 Hvilke vilkår kan oppstilles

4.4.2 Noen typetilfeller


4.5 Betydningen av barnets mening og alder ved fastsettelsen av samværet

4.6 Reisekostnader ved samvær
4.6.1 Noen utgangspunkter

4.6.2 Hva er reisekostnader?

4.6.3 Hva er inntekt?

4.6.4 Inndrivelse

4.6.5 Beregning

4.6.6 Behandling i retten eller av Fylkesmannen - annen fordeling i særlige tilfeller

4.6.7 Endring etter bl. § 64


4.7 Samværsrett for andre enn foreldrene
4.7.1 Generelt om saker etter bl. § 45 første og annet ledd

4.7.2 Samvær med andre der den ene eller begge foreldrene er døde

4.7.3 Samvær med andre der den ene forelderen er nektet samvær


4.8 Særlig om endringssaker om samvær

4.9 Utenrettslige avtaler om samvær


5 Prosessen for rettsapparatet / domstolsprosessen
5.1 Innledning - nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker

5.2 Melding ved familievernkontor eller annen godkjent melder

5.3 Prosessforutsetningene: Partsevne og rettslig interesse

5.4 Rett verneting
5.4.1 Sak som er reist i forbindelse med sak etter ekteskapsloven

5.4.2 Norske domstolers kompetanse når en av partene har tilknytning til utlandet


5.5 Partenes rådighet over tvistegjenstanden
5.5.1 Rettens forhold til avgjørelsesgrunnlaget

5.5.2 Uteblivelse og fravær

5.5.3 Rettens forhold til partenes påstander


5.6 Søksmål i barnefordelingstvister
5.6.1 Stevning og tilsvar

5.6.2 Rettens valg av virkemidler etter bl. § 61

5.6.3 Saksforberedende møte i retten

5.6.4 Foreløpige avtaler

5.6.5 Utredning av saken - rettens ansvar for sakens opplysning

5.6.6 Taushetsplikt, vitneforbud og meldeplikt

5.6.7 Dommerens habilitet

5.6.8 Alternative måter å anvende sakkyndig på

5.6.9 Dom uten hovedforhandling

5.6.10 Kjæremål


5.7 Midlertidige avgjørelser
5.7.1 Generelt om adgang til midlertidig avgjørelse etter bl. § 60

5.7.2 Sakens opplysning ved midlertidig avgjørelse

5.7.3 Varigheten av en midlertidig avgjørelse - frist for å reise søksmål

5.7.4 Før stevning - "særlige grunner"

5.7.5 Midlertidig besøksforbud

5.7.6 Kontradiksjon og muntlige forhandlinger

5.7.7 Midlertidig avgjørelse der en av partene har tilknytning til utlandet

5.7.8 Midlertidig avgjørelse ved drapssiktelse

5.7.9 Kjæremål


5.8 Utreiseforbud og utreisetillatelse

5.9 Endringssaker
5.9.1 Rettskraft og endringssaker

5.9.2 Hva er særlige grunner?


5.10 Høring av barn
5.10.1 Barn og partsrettigheter

5.10.2 Barnets medbestemmelsesrett


5.11 Advokatens rolle
5.11.1 Advokat for barnet etter bl. § 61 nr. 5


5.12 Omkostninger
5.12.1 Tvistemålslovens (og tvistelovens) regler

5.12.2 Fri rettshjelp

5.12.3 Omkostningsmessige konsekvenser av de nye saksbehandlingsreglene6 Sakkyndige
6.1 Alternative måter å benytte sakkyndig bistand

6.2 Formålet med bruk av sakkyndig

6.3 Kompetansekrav

6.4 Når bør sakkyndig bistand innhentes
6.4.1 Sakkyndig i saksforberedende møte (§ 61 nr. 1)

6.4.2 "Tradisjonell" sakkyndig utredning (§ 61 nr. 3)

6.4.3 Sakkyndig veiledning for foreldrene (§ 61 nr. 7)


6.5 Den sakkyndiges habilitet

6.6 Den sakkyndiges oppnevning, mandat og arbeid

6.7 Fagkyndige meddommere


7 Økonomi
7.1 Bidragsreglene

7.2 Beregnet bidrag

7.3 Merknader til det beregnede bidragsbeløpet
7.3.1 Den bidragspliktiges bidragsevne

7.3.2 Maksimumsgrense ved stort samlet barnebidrag

7.3.3 Delt bosted for samme barn

7.3.4 Endring av barnebidrag er 10 % eller mindre ("10 %-regelen")


7.4 Vurdering av de nye reglene

7.5 Skattemessige konsekvenser
7.5.1 Bidragsreglene

7.5.2 Foreldrefradrag og klassefastsettelse


7.6 Særlig om delt bosted


8 Tvangsfullbyrdelse
8.1 Begjæring til namsretten/tingretten
8.1.1 Tvangsgrunnlag

8.1.2 Prosessen for namsretten

8.1.3 Namsrettens kompetanse

8.1.4 Ikke krav om muntlige forhandlinger


8.2 Barnets rett til uttalelse

8.3 Vilkår for gjennomføring
8.3.1 Tvangsgrunnlaget må være tilstrekkelig klart

8.3.2 Ikke umulighet


8.4 Tre alternative fullbyrdelsesmåter
8.4.1 Forelderen henter selv barnet

8.4.2 Namsmannen henter barnet

8.4.3 Løpende tvangsmulkt

8.4.4 Straff9 Barnerett og barnevernrett
9.1 Foreldreansvar etter barneloven og tiltak etter barnevernloven

9.2 Fast bosted og (daglig) omsorg i barnerett og barnevernrett

9.3 Samværsrett etter barnelov og barnevernlov

9.4 Barnets beste både i barnelov og i barnevernlov

9.5 Forholdet mellom barnelov og barnevernlov - domstolenes kompetanse og partenes søksmålsadgang
9.5.1 Rettens kompetanse i barnelovsak

9.5.2 Kommunens (barneverntjenestens) forhold til rettens avgjørelser etter barneloven

9.5.3 Nærmere om foreldrenes søksmålskompetanseLitteraturliste

Lovforarbeider

Rundskriv

Lovregister

Forkortelser

Internett-adresser

Domsregister

Stikkord