Barn og foreldre

forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer

; Peter Lødrup

Barn og foreldre er en klassiker innen barne- og familierett. Boken gir en oversiktlig innføring i barnerettens privatrettslige regler, og egner seg både som lærebok og som håndbok for praktikere

Papirutgaven av denne boken er utsolgt, men e-boken er tilgjengelig for salg her. Les mer
Vår pris
489,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Innbundet
Innbundet
Vår pris: 489,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Barn og foreldre er en klassiker innen barne- og familierett. Boken gir en oversiktlig innføring i barnerettens privatrettslige regler, og egner seg både som lærebok og som håndbok for praktikere

Papirutgaven av denne boken er utsolgt, men e-boken er tilgjengelig for salg her.
Barneloven har etter årtusenskiftet vært gjenstand for en rekke endringer, særlig når det gjelder reglene om farskap, bidrag og saksbehandlingen i saker om foreldreansvar og hvor barnet skal bo fast. Forfatterne er professorer i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Begge har i en årrekke arbeidet med familie- og barnerettslige spørsmål. Lucy Smith er for tiden medlem av FNs barnekomité.Denne 7. utgaven av Barn og foreldreer ajourført med lovendringer og ny praksis per våren 2006.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Forkortelser mv

§ 1. Oversikt
I. Lovstoffet

II. Rettsreglenes betydning

III. Hvem er barn - litt terminologi

IV. Økonomiske og ikke-økonomiske forhold

V. Barn født i ekteskap og barn født utenfor ekteskap noen utviklingslinjer

VI. Noen faktiske forhold

VII. Foreldre og barn på det internasjonale plan


§ 2. Hvordan loven utpeker foreldrene
I. Noen utgangspunkter

II. Hvem som er barnets mor

III. Om hvordan faren pekes ut - barn født av en gift mor

IV. Farskapsspørsmålet når moren ikke er gift
1. Oversikt

2. Erkjennelse av farskap

3. Farskapsforelegg

4. Fastsettelse av farskapet ved dom

5. Nærmere om domstolsbehandlingen


V. Assistert befruktning mv
1. Oversikt

2. Nærmere om assistert befruktning

3. Særlig om eggdonasjon

4. Sædgivers anonymitet§ 3. Endring av et etablert farskap
I. Problemstillingene

II. Litt om rettsutviklingen
1. Tiden 1956-1997

2. Lovendringene i 1997 og 2002


III. Endring av farskapet ved enighet

IV. Endring av farskap som følger av pater est-regelen, bl. § 3, eller erkjennelse, bl. § 4 - assistert befruktning

V. Gjenåpning av saker avgjort ved rettskraftig dom

VI. Noen oppsummerende vurderinger

VII. Prejudisielle avgjørelser

VIII. Slektskapssaker (nedstamningssaker)


§ 4. Vilkårene for å avsi dom for farskap
I. Oversikt

II. DNA-analysen og dens betydning for farskapsspørsmålene
1. DNA-analysen

2. DNA-analysens betydning


III. De materielle vilkår for farskap i bl. § 9 annet og tredje ledd
1. Utgangspunktet

2. Det er bare en aktuell far

3. Flere menn kan være far til barnet


IV. Opphevelse av ektemannens farskap


§ 5. Foreldreansvaret
I. Oversikt

II. Hvem som har foreldreansvaret

III. Foreldreansvarets innhold

IV. Nærmere om barnets medbestemmelsesrett

V. Nærmere om barnets selvbestemmelsesrett


§ 6. Foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og omsorgen ved samlivsbrudd
I. Noen utgangspunkter

II. Saksbehandlingsregler

III. Hva avgjørelsen skal bygge på

IV. Særlig om felles foreldreansvar

V. Særlig om "delt bosted" - barnet skal bo fast hos begge

VI. Rettsstillingen til den som ikke har foreldreansvaret

VII. Endring av en avtale eller avgjørelse om foreldreansvaret m.v.


§ 7. Samværsretten
I. Noen utgangspunkter

II. Samværsrettens omfang - "vanlig samværsrett"

III. Overgangsordninger

IV. Samværsrettens utøvelse

V. Nektelse av samværsrett


§ 8. Tvangsmidler
I. Behovet for tvangsmidler

II. Tvangsmidlene

III. Hva som kan danne grunnlag for tvangsfullbyrdelse (tvangsgrunnlaget)

IV. Nærmere om namsrettens kompetanse - "umulighet"

V. Straffesanksjoner mot unnlatelse av å overlate barnet til den som har foreldreansvaret

VI. Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske avgjørelser - barnebortføring


§ 9. Foreldrenes underholdsplikt mv
I. Noen utgangspunkter

II. Hvordan bidraget fastsettes når foreldrene ikke bor sammen

III. Nærmere om fastsettelsen av bidraget når dette gjøres av bidragsfogden
1. De grunnleggende utgangspunkter

2. "Underhaldskostnaden"

3. Inntektsfastsettelsen

4. Barnets inntekt

5. Bidragsevnevurderingen

6. Samværsfradraget

7. Delt bosted

8. Skjønnsmessig fastsettelse av bidraget

9. Tilleggsbidrag og maksimumsgrense for bidrag

10. "Særtilskott"

11. Oppsummering - bidragskalkulatoren


IV. Endring av bidraget

V. Midlertidige avgjørelser

VI. Tvangsfullbyrdelse av krav på bidrag

VII. Offentlige støtteordninger som kommer barnefamiliene til gode

VIII. Særlig om de ulike offentlige stønader til enslige forsørgere

IX. Tilbakesøking av bidrag når farskapet blir opphevet


§ 10. Innkreving og forskuttering av bidrag
I. Oversikt

II. Når innkreving skal skje

III. Forskutteringsreglene

IV. Nærmere om innkrevingsmåten

V. En av partene er bosatt i utlandet


§ 11. Offentlige inngrep i forholdet mellom foreldre og barn
I. Oversikt

II. Særlige tiltak

III. Opphevelse av omsorg

IV. Fratakelse av foreldreansvaret. Adopsjon

V. Særlige tiltak for barn med atferdsvansker

VI. Saksbehandlingen


Domsregister

Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot

Grunnlagstal for utrekning av fostringstilskot