Funksjonshemmete barn i skole og familie - Jan Tøssebro

Funksjonshemmete barn i skole og familie

inkluderingsideal og hverdagspraksis

Jan Tøssebro (Redaktør) ; Borgunn Ytterhus (Redaktør)

Denne boka handler om barn med funksjonsnedsettelser, barnas og familienes hverdagsliv.

Den analyserer hvordan dagens politiske idealer om inkludering og normalisering treffer bakken når barna begynner på skolen. Les mer
Vår pris
629,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 629,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boka handler om barn med funksjonsnedsettelser, barnas og familienes hverdagsliv.

Den analyserer hvordan dagens politiske idealer om inkludering og normalisering treffer bakken når barna begynner på skolen.

Forfatterne tar opp spørsmål knyttet til barnas samspill med jevnaldrene, sosialt miljø, foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet, familiemønster og yrkesdeltakelse, lærernes arbeidsvilkår og hvordan beslutninger tas i skolen. Fokus er på endringer i løpet av barnas ti første leveår.
Boka er en antologi og er basert på omfattende kvalitativ og kvantitativ forskning om funksjonshemmete barns oppvekstvilkår og familiesituasjon. Kapitlene er knyttet sammen på en måte som gjør boken spesielt egnet som lærebok for sosialfaglige og pedagogiske høgskoleutdanninger. Den gir viktig kunnskap til alle som arbeider med funksjonshemmete barn og deres familier.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 320
ISBN: 9788205358584
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Kapittel 1 Introduksjon: Å vokse opp med funksjonshemming - i kontekst
Fugleperspektivet - de store linjene

Fra løsning til problem - kort om kritikken av institusjonene

Integrering og barndom - internasjonalt utsyn

Utviklingstrekk i norsk spesialundervisning

Å vokse opp hjemme - om utviklingen av en hovedpilar

Integrering og inkludering - en begrepsavklaring

Om de enkelte kapitlene


Kapittel 2 Kort om datagrunnlaget
Om betegnelsene lærehemning, nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming

Å vokse opp med funksjonshemming i dagens Norge

En skole for alle

Om presentasjonsformen


Kapittel 3 Jevnaldermiljøet. Mellom organisert barndom og selvforvaltning
"Å kunne leke med en venn, det er viktigheten!"

Moderne barndom

A komme med i jevnaldergruppa

Samhandlingsregler

Påbudsregler og statuskongruens

Nye grenseland - muligheter og begrensninger i jevnaldermiljøet


Kapittel 4 Har vi en inkluderende skole?
En underskog av ordninger som fører bort fra andre barn?

Og vanlig klasse betyr?

Nærmere om spesialpedagogisk tildeling

Sluttord


Kapittel 5 Hvor skal barnet gå? Om inkluderingens kår og foreldres medvirkning i "valg" av skole
Inkluderende ideal, segregerende praksis?

Brukermedvirkning. Om inkludering og foreldres rett og mulighet til å velge

Valg av type skole fra foreldrenes ståsted, hva vet vi?

Om analysen

Foreldres skolevalg i tall

Når valg mellom skoler ikke er aktuelt

Ulike typer valg

Avslutning - inkluderingens grenser og betydninger


Kapittel 6 Hva og hvem bestemmer? Om organiseringen av opplæringen til barn med lærehemminger i "en skole for alle"
Kort om føringer i lov- og regelverk

Sosiale representasjoner

Ulike representasjoner - ulike sosiale konsekvenser

Lærernes behov for faglig fellesskap

Beslutninger på kommunenivå

Beslutninger på skolenivå

Beslutninger på individnivå

Samarbeid og innsikt på tvers av beslutningsnivå

Hva og hvem bestemmer organiseringen av opplæringa til barn med lærehemninger i "en skole for alle"?


Kapittel 7 Sosial deltakelse i skolen
Hovedtrekk i sosial deltakelse

Nærmere om den vanskelige deltakelsen

Sosial kontakt - konflikt og omsorg

Avslutning


Kapittel 8 Skole - Fri - Tid. For hvem og hvordan?
SFO som arena; utvikling og særtrekk

Elever med funksjonshemming i SFO

Forventinger og virkelighet

SFO: En kulturell arena som legger til rette for inkludering?

Tilsyn og avlastning blir fort oppbevaring

Skole-tid, fri-tid: Planer, struktur og stimulering

SFO i spesialtilbud

Behov for helhet

Fra individuelle initiativ til helhet


Kapittel 9 Hva med jobben? Om yrkesaktivitet blant foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne
Den norske konteksten og yrkesaktivitet blant norske mødre og fedre

Betydningen av kjønn

Mors og fars arbeidstilknytning

Sammenligning med foreldre flest

Foreldreerfaringer og ønsker

Økonomisk støtte eller praktisk hjelp?

Norske mødre til barn med nedsatt funksjonsevne: Lav eller høy yrkesaktivitet?

Avsluttende kommentar: kjønnete tilpasninger for mor og far


Kapittel 10 "Det er jo milepæler hele tiden". Om familien og "det offentlige"
Skolestart - det tredje møtet

Et tilbakeblikk på førskolealder

Tilfredshet med hjelpeapparatet - fra førskole- til småskolealder

Tjenester og støtteordninger i småskolealder

Et mylder av ordninger, regler og personer

Avslutning - om fleksibilitet og regler der familiene møter det offentlige


Kapittel 11 Vendepunkt - fra "småunge" til "storunge"
Praktiske vendepunkt

Et vendepunkt i væren

Fra småunge til storunge - et vendepunkt på godt og vondt

Vedlegg. Nærmere om undersøkelsen. "Å vokse opp med funksjonshemming i dagens Norge" og bruken av statistiske mål.

Å vokse opp med funksjonshemming i dagens Norge

Målgrupper og rekruttering av utvalg

Datainnsamling

Statistiske mål

Grad av funksjonshemming/funksjonsnivå


Forfatterne

Stikkord