Det er barnets sak - 
      Elisabeth Gording Stang

Det er barnets sak

barnets rettstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4

I denne boka analyseres og beskrives barnevernets hjelpetiltak fra et praktisk og juridisk perspektiv. Dette er nytt og etterlyst fagstoff. Framstillingen tar utgangspunkt i konkrete saker fra barneverntjenesten. Les mer
Vår pris
889,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Innbundet
Legg i
Vår pris: 889,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

I denne boka analyseres og beskrives barnevernets hjelpetiltak fra et praktisk og juridisk perspektiv. Dette er nytt og etterlyst fagstoff. Framstillingen tar utgangspunkt i konkrete saker fra barneverntjenesten. Tidligere barnevernsbarns uttalelser knyttet til bruken av hjelpetiltak er brukt som illustrasjoner for å løfte fram barnas stemmer. Boka har et gjennomgående fokus på barnet og på barnets egen deltakelse i saken. Et hovedbudskap er at hensynet til barnet i større grad enn det som hittil har vært vanlig skal prioriteres, både i teori og praksis. I boka skisseres flere forslag til å styrke barnets stilling. Hensynet til barnets beste, det biologiske prinsipp og det minste inngreps prinsipp diskuteres.

Boka behandler blant annet spørsmål om:
- barnets rett til å bli sett og hørt
- prosessuelle rettigheter
- samtykke
- bruk av tvang
- retten til hjelp
- erstatning for barnevernets unnlatelser
- forholdet mellom barnevernloven og FNs barnekonvensjon.

Målgruppen er alle som arbeider med barns rettigheter og barnevernsspørsmål. Boka retter seg også mot studenter innenfor juss- og barnevernpedagogutdanningen, og bør for øvrig kunne leses av alle med interesse for barnerett og barnevern. Framstillingsformen er lettfattelig, grundig og oversiktlig.

Elisabeth Gording Stang er ansatt som forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Boka ble til i årene som stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt boka Barns rett til foreldre. Tvangsadopsjon av fosterbarn etter barnevernloven (1995).

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 469
ISBN: 9788215012094
Utgave: 1. utg.
Format: 25 x 18 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Kapittel 1 Innledning
1.1 Bakgrunn for prosjektet og valg av tema
1.1.1 Forprosjektet

1.1.2 Hovedprosjektet


1.2 Perspektiver
1.2.1 Fra foreldre- til barneperspektiv

1.2.2 Barnas egen stemme


1.3 Empirisk undersøkelse
1.3.1 Deltakende observasjon

1.3.2 Bakgrunnen for undersøkelsen

1.3.3 Utvalg og innsamling av materiale

1.3.3.1 Innledning

1.3.3.2 Bykontoret

1.3.3.3 Landkontoret

1.3.3.4 Sakstilgang og arkivsystemer

1.3.4 Materialets alder og dens betydning for sakenes relevans


1.4 Oversikt over framstillingen


Kapittel 2 Bokas verdi- og kildegrunnlag
2.1 Hjelpetiltakenes verdigrunnlag
2.1.1 Innledning

2.1.2 Prinsippet om barnets beste

2.1.3 Det biologiske prinsipp

2.1.4 Det minste inngreps prinsipp

2.1.5 Prinsippet om frivillighet og hjelp til selvhjelp


2.2 Rettskilder
2.2.1 Innledning

2.2.2 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950

2.2.3 FNs konvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989

2.2.4 Barnevernloven av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)

2.2.5 Forarbeider

2.2.6 Rettspraksis

2.2.6.1 EMD-praksis

2.2.6.2 Norsk rettspraksis

2.2.7 Forvaltningspraksis

2.2.7.1 Fylkesnemndpraksis

2.2.7.2 Kommunal forvaltningspraksis

2.2.7.3 Særlig om forvaltningspraksis som rettskildefaktor

2.2.8 Andre kilder

2.2.8.1 Juridisk litteratur

2.2.8.2 Samfunnsforskning


2.3 Begrepet gjeldende rett


Kapittel 3 Barnet i fokus
3.1 Utviklingen i synet på barn
3.1.1 Barns samfunnsmessige verdi

3.1.2 Skoler og forbedringsanstalter

3.1.3 Barn som egen gruppe i samfunnet

3.1.4 Blir barn diskriminert?


3.2 Barn som rettssubjekt
3.2.1 Generelt om barn og rettigheter

3.2.2 Barn og grunnrettigheter

3.2.2.1 Hva er grunnrettigheter?

3.2.2.2 Grunnrettigheter av særlig betydning for barn

3.2.2.3 Verdi- og rettighetspyramide


3.3 Barneperspektiv
3.3.1 Innledning

3.3.2 Flere slags barneperspektiv

3.3.3 Barnets perspektiv på seg selv

3.3.4 Bokas barneperspektiv


3.4 Barnets interesser
3.4.1 Innledning

3.4.2 Forholdet til foreldrenes interesser

3.4.3 Typetilfeller

3.4.3.1 Typetilfelle 1

3.4.3.2 Typetilfelle 2

3.4.3.3 Typetilfelle 3

3.4.3.4 Typetilfelle 4


3.5 Barnevernssaken er barnets sak
3.5.1 Barnet som eier av saken

3.5.2 Barnet som part

3.5.3 Retten til å ytre seg og bli hørt, barnekonvensjonen artikkel 12

3.5.4 Andre hensyn bak barnets rett til deltakelse

3.5.5 Rett til å snakke med en voksen og bli ivaretatt, barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 2


3.6 Praksis i barnevernssaker
3.6.1 Barnet blir oversett og utelatt

3.6.2 Årsaker til ekskludering av barnet

3.6.2.1 Ambivalent syn på barn og barndom

3.6.2.2 Manglende tillit til barn

3.6.2.3 Faglig uenighet

3.6.2.4 Faglig beskjedenhet?

3.6.2.5 Ønske om å skåne barnet og hindre opptrapping av konflikten

3.6.2.6 Ønske om å skåne seg selv

3.6.2.7 Bvl. § 4-3 som skranke?

3.6.2.8 Andre årsakerKapittel 4 Hjelpetiltak etter bvl. § 4-4
4.1 Oversikt over kapitlet

4.2 Formål med hjelpetiltak: forebygging og hjelp

4.3 Omfang av hjelpetiltak

4.4 Melding og undersøkelse
4.4.1 Meldeplikt til barneverntjenesten, bvl. § 6-4, 2. ledd

4.4.2 Bekymringsmelding, bvl. § 4-2

4.4.3 Undersøkelsesplikt og -rett, bvl. § 4-3

4.4.4 Samtale med barnet under undersøkelsen

4.4.5 Undersøkelser av barnet utenfor hjemmet


4.5 Råd og veiledning, bvl. § 4-4, 1. ledd

4.6 Hjelpetiltak, innledning
4.6.1 Lovtekst

4.6.2 Forholdet til sosialtjenesteloven

4.6.3 Anvendelsesområdet for bvl. § 4-4

4.6.3.1 Hjelpetiltak til barn og foreldre

4.6.3.2 Barn som bor hjemme

4.6.3.3 Barn i fosterhjem

4.6.3.4 Barn på behandlingsinstitusjon og senter for foreldre og barn

4.6.3.5 Barn på krisesenter

4.6.3.6 Barn på asyl- og flyktningmottak

4.6.3.7 Barn uten omsorg

4.6.3.8 Barn som skal tilbakeføres etter oppheving av omsorgsvedtak


4.7 Frivillige hjelpetiltak, bvl. § 4-4, 2.-3. ledd
4.7.1 Grunnvilkår: særlig behov for hjelp

4.7.1.1 Hva er særlig behov?

4.7.1.2 Hvor særlig må behovet være?

4.7.1.3 Særlig behov i praksis

4.7.2 Hensynet til barnets beste

4.7.3 De ulike tiltakene

4.7.3.1 Utformingen av § 4-4

4.7.3.2 Oversikt over de mest brukte tiltakene

4.7.3.3 Økonomisk stønad

Innledning

Dårlig økonomi som grunnlag for tiltak

Dårlige boforhold et særlig problem

Bruk av økonomisk stønad i praksis

4.7.3.4 Barnehageplass

Innledning

Stimulering, trygghet og sosial kompetanse

Avlastningstiltak og rådgivning til foreldrene

Utredning, tilsyn og kontroll

Særlig om barn i omsorgssviktsituasjoner

Avslutning

4.7.3.5 Besøkshjem

Avlastning for foreldrene, fritidstilbud til barnet

Kontroll og forberedelse til omsorgsovertakelse

4.7.3.6 Støttekontakt

Avlastning for foreldrene, fritidstilbud til barnet

Støttekontakt til foreldrene

Støttekontakt som tiltak etter sosialtjenesteloven

4.7.3.7 Tilsyn

Innledning

Først og fremst kontroll

Særlig om barn i omsorgssviktsituasjoner

Bruk av tilsyn i praksis

Tilsyn som forberedelse til omsorgsovertakelse

Tilsyn for å hjelpe mor over en krise

Tilsyn for å gi nybakt mor en sjanse på tross av alvorlig bekymring for hennes omsorgsevne/ønske om å bedre mors omsorgsevne

4.7.3.8 Hjemkonsulent

Innledning

Bruk av hjemkonsulent i praksis

4.7.3.9 Familiebaserte tiltak

Innledning

Multisystemisk terapi (MST)

Parental Management Training - Oregon-modellen (PMTO)

4.7.3.10 Andre hjelpetiltak etter § 4-4, 2. og 3. ledd

Innledning

Rådgivning og veiledning som går ut over § 4-4, 1. ledd

Økonomiske støttetiltak til formål som ligger utenfor § 4-4, 3. ledd

Behandlingstiltak til foreldrene

Kontroll med foreldrenes rusmiddelmisbruk


4.8 Pålegg om hjelpetiltak, bvl. § 4-4, 4. ledd
4.8.1 Vilkår for å pålegge hjelpetiltak

4.8.2 Særlig om pålegg om tilsyn

4.8.2.1 Innledning

4.8.2.2 Omsorgsovertakelse er ikke til barnets beste

4.8.2.3 Saken er ikke godt nok opplyst til at omsorgsovertakelse kan vedtas

4.8.2.4 Fylkesnemnda har tiltro til foreldrenes forbedringspotensial og gir dem en siste sjanse

4.8.2.5 Sikkerhetsnett for barneverntjenesten

4.8.2.6 Et lite brukt tiltak

4.8.3 Pålegg av foreldrestøttende tiltak

4.8.4 Avslutning


4.9 Frivillig plassering utenfor hjemmet, bvl. § 4-4, 5. ledd
4.9.1 Innledning

4.9.2 Et ekstraordinært hjelpetiltak

4.9.3 Frivillighet

4.9.4 Plasseringens varighet

4.9.5 Bruken av frivillige plasseringer i praksis

4.9.5.1 Innledning

4.9.5.2 Utslitt mor - vanskelige tenåringer

4.9.5.3 Mangelfull omsorg, plassering av mindre barn

4.9.6 Vurdering av omsorgsovertakelse, bvl. § 4-4, 5. ledd i.f

4.9.7 Flytteforbud, bvl. § 4-8, 1. ledd

4.9.8 Omsorgsovertakelse, bvl. § 4-8, 2. og 3. ledd


4.10 Oppsummering

4.11 Oppfølging og tiltaksplaner, bvl. § 4-5

4.12 Overprøving av vedtak etter bvl. § 4-4
4.12.1 Klage på vedtak om hjelpetiltak

4.12.2 Klage på "ikke-vedtak"?

4.12.2.1 Henleggelse av melding i form av søknad, avvisning

4.12.2.2 Klage på avgjørelse om ikke å iverksette undersøkelse

4.12.2.3 Klage på beslutning om henleggelse av undersøkelse, unnlatt iverksetting av tiltak

4.12.2.4 OppsummeringKapittel 5 Barnet i saken - deltaker eller tilskuer?
5.1 Innledning

5.2 Trekk ved barnas livssituasjon
5.2.1 Barn av enslige mødre

5.2.2 Dårlig økonomi

5.2.3 Alder og kjønn


5.3 Meldingsinstans og årsak til melding

5.4 Ble barna sett?
5.4.1 Innledning

5.4.2 Beskrivelser av barnet i vedtakene

5.4.2.1 Beskrivelse av barnet mangler helt

5.4.2.2 I stedet beskrives mor

5.4.2.3 Barnet beskrives bare utenfra

5.4.2.4 Barnet beskrives både utenfra og innenfra

5.4.3 Beskrivelser av barnet i de øvrige saksdokumentene

5.4.3.1 Innledning

5.4.3.2 Beskrivelser av barnet mangler helt

5.4.3.3 I stedet beskrives mor?

5.4.3.4 Barnet beskrives både utenfra og innefra


5.5 Ble barnet snakket med, hørt og ivaretatt?
5.5.1 Innledning

5.5.2 Snakket saksbehandler med barnet under undersøkelsen?

5.5.3 Kommer barnets syn fram i vedtakene?

5.5.4 Kommer barnets syn fram i de øvrige dokumentene?

5.5.4.1 Generelt om barnets uttalelser

5.5.4.2 Barnets mening om tiltaket

5.5.4.3 Barnets formidling av hendelser og opplevelser

5.5.4.4 Konkrete saksopplysninger

5.5.5 Blir barnet ivaretatt?


5.6 Er vedtakene begrunnet i barnets behov?
5.6.1 Forvaltningslovens krav til begrunnelse

5.6.2 Barnets behov

5.6.3 Barnets og mors (fars) behov

5.6.4 Mors (fars) behov


5.7 Er barnets behov utredet og vurdert i saken for øvrig?
5.7.1 Innledning

5.7.2 Sakkyndig utredning av barnets behov

5.7.3 Barnets egne uttalelser

5.7.4 Spørsmål som burde vært utredet

5.7.5 Oppfølging av tiltakene

5.7.6 Helhetsinntrykk


5.8 Oppsummering


Kapittel 6 Foreldrenes valg eller barnets rett?
6.1 Samtykke som rettsgrunnlag
6.1.1 Frivillighet og tvang

6.1.2 Hva er samtykke?

6.1.3 Krav til et gyldig samtykke

6.1.3.1 Innledning

6.1.3.2 Personell kompetanse

6.1.3.3 Prosessuell kompetanse

6.1.3.4 Rett til informasjon

6.1.4 Hvem skal samtykke?

6.1.4.1 Hjelpetiltak i hjemmet

6.1.4.2 Hjelpetiltak utenfor hjemmet

6.1.4.3 Barnets samtykkekompetanse

Retten til å nekte tiltak

Rett til å samtykke i tiltak på tvers av foreldrenes vilje

6.1.4.4 Rett til "skilsmisse" fra foreldrene?


6.2 Hjelpetiltakenes tvangspotensial

6.3 Relativisering av samtykkekravene?

6.4 Samtykke i undersøkelsen

6.5 Samtykke og samarbeid som hinder for hjelp til barnet
6.5.1 Innledning

6.5.2 Saken blir henlagt før tiltak

6.5.3 Iverksatte tiltak stanses

6.5.4 Iverksetting av mildere tiltak


6.6 En materiell rett til hjelpetiltak?
6.6.1 Rettighetsbegrepet

6.6.1.1 Innledning

6.6.1.2 Den nasjonale tilnærming

6.6.1.3 Den menneskerettslige tilnærming

6.6.2 Retten til vern og omsorg etter barnekonvensjonen artiklene 3 nr. 2 og 19

6.6.2.1 Retten til omsorg, artikkel 3 nr. 2

6.6.2.2 Retten til vern mot omsorgssvikt, mishandling, overgrep og annen fysisk eller mental skade, artikkel 19 nr. 1

6.6.3 Oppsummering

6.6.4 Retten til hjelp etter bvl. § 4-4

6.6.4.1 Innledning

6.6.4.2 Definering av rettighetssituasjonen

6.6.4.3 Uklart innhold

6.6.4.4 Rett til tvang

6.6.4.5 For mange meningsberettigede

6.6.4.6 Rettigheter uheldig for de mest sårbare

6.6.4.7 Loven er god nok

6.6.4.8 Departementet opprettholder sitt standpunkt

6.6.4.9 Bvl. § 4-4 kvalifiserer som rettighetsbestemmelse

6.6.5 Rett til erstatning for barnevernets unnlatelser

6.6.5.1 Innledning

6.6.5.2 Erstatningsansvar fastslått

6.6.5.3 Erstatningsansvar ikke fastslått

6.6.6 Forholdet mellom barnevernloven og barnekonvensjonen

6.6.7 Lovendring nødvendigKapittel 7 Avslutning
7.1 Om prosessen

7.2 Barnets rettslige stilling
7.2.1 Barnets rett til hjelp

7.2.2 Barns rett til deltakelse

7.2.3 Barnets prosessuelle stilling for øvrig


7.3 Barnets faktiske stilling

7.4 Barneperspektivet


Vedlegg
Saksresymeer

Litteratur

Offentlige dokumenter

Domsregister

Lovregister

Stikkordregister