Seinmoderne fosterfamilier

en kulturpsykologisk studie av barn og voksnes fortellinger

- Hvordan forstår og utformer barn og voksne i vår tids fosterfamilier et felles hverdagsliv? - Hva betyr fosterforeldreskap for kvinner og menn som velger dette og hvordan forholder de seg til penger, kjærlighet og arbeid? - Hvilke muligheter for relasjonsdannelse har barn og voksne innenfor rammene av dette omsorgsarrangementet? -Hvordan konstruerer fosterbarn mening med sin historie og det hverdagslivet de lever?
Et kunnskapsbasert barnevern er en offentlig målsetting. Les mer
Vår pris
350,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 350,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

- Hvordan forstår og utformer barn og voksne i vår tids fosterfamilier et felles hverdagsliv? - Hva betyr fosterforeldreskap for kvinner og menn som velger dette og hvordan forholder de seg til penger, kjærlighet og arbeid? - Hvilke muligheter for relasjonsdannelse har barn og voksne innenfor rammene av dette omsorgsarrangementet? -Hvordan konstruerer fosterbarn mening med sin historie og det hverdagslivet de lever?
Et kunnskapsbasert barnevern er en offentlig målsetting. Oddbjørg Skjær Ulvik utfordrer noen av barnevernets etablerte forståelsesformer og diskuterer hvordan ulike former for kunnskap og teoretiske perspektiver kan bidra til å utvikle bedre praksis. Hun drøfter utviklingsmulighetene for fosterforeldreskap som ligger i en kulturpsykologisk tilnærming.
Studien er basert på intervjuer med fosterbarn og fosterforeldre i 18 norske familier, og viser den kulturelle forankringen i fosterfamiliers meningskonstruksjon. For dem som vil utforske barns meningsdannelse, i praksis eller i forskningssammenheng, presenterer forfatteren mulige metodologiske framgangsmåter. Boka retter seg mot studenter, forskere, beslutningstakere og andre som har interesse for barn, barndom og barnevern. Den er også relevant for dem som er interessert i hvordan kulturpsykologi kan anvendes i empiriske studier. I tillegg kan de som boka handler om, de som lever eller har levd et fosterfamilieliv, ha nytte av å lese den.
Oddbjørg Skjær Ulvik er psykolog, dr.psychol. og førsteamanuensis ved masterstudiet i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo. Hun har også utdanning som barnevernspedagog.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 Fosterfamilie - en måte å skape barndom på
Omsorgsarrangementer i tid og rom

Fosterfamilie som barndomsvariant

Kjernefamilien som hegemonisk modell

Hva er fosterforeldreskap?

Forrang for familiebaserte løsninger

Fosterfamilie som familievariant

Det norske fosterhjemsarrangementet

Fosterforeldreskap i en seinmoderne kontekst

Individualisering og selvskaping

Generasjonsrelasjoner

Nye barnekonstruksjoner

Barneperspektiver og barns stemmer

Barn som deltakere i forskning - den nye barneforskningen

Forskning om barnevern og fosterfamilier

Barnevernskulturens språk

Forskning i et normativt felt

Et kulturpsykologisk kunnskapsprosjekt


Kapittel 2 Fra metateori til analytiske redskaper
Forholdet mellom teori og empiri

Kritikk av moderne psykologi

En kulturpsykologisk tilnærming

Kulturelle redskaper, mestring og appropriering

Diskurs og posisjonering

Narrativer og storylines

Selvfortellinger

Forhandling

Utvikling som kulturelle, historiske og individuelle prosesser

Fra metateoretisk posisjon til design


Kapittel 3 Metodologiske refleksjoner og konkrete framgangsmåter
Subjektive beretninger og forankring i levd liv

Benevnelser for dem som deltar i intervjuet

Forskersubjektets posisjonering

Rekruttering av informanter

Intervjusekvensen

Fosterfamiliene som deltar

Fosterbarn og fosterforeldre som informanter

Intervjuer med voksne fosteraktører

Å intervjue paret sammen

Første intervju om beslutningsprosessen

Seinere intervjuer

Intervjuer med fosterbarn

Relasjonsarbeid og informert samtykke - etiske overveielser ved barneintervjuer

Å tilrettelegge en samtalesituasjon med et barn

Konvensjoner for samtaler mellom barn og voksne

Å følge et barn ut på viddene

Forsker og behandler - overlappende praksisrepertoarer

Barnas framtredelsesformer og selvpresentasjon i intervjusituasjonen

Hvordan fortellingene blir til

Hva gjøres til det empiriske materialet?

Analysearbeidet - dialogen mellom teori og empiri

Å gjøre seg kjent med materialet

Valg av analysetema

Utvikling av analysemodeller for de utvalgte temaene

Forholdet mellom kunnskapskilder og perspektiver

Kjønn og generasjon - prioritering mellom analytiske akser

Å romme både fellestrekk og særtrekk i analysen

Lytteberedskap for flertydighet og interesse for det motsetningsfylte

Analyser av forandring og utviklingsforløp

Tekstens møte med leseren

Anonymisering og bruk av empirisk materiale

Forskningsfortellingen

Hvilke kunnskapspåstander kan en framsette fra en slik studie?

Hva er relevante etiske problemstillinger?


Kapittel 4 Å skape seg selv som fosterbarn
Anja - et barnevernsbarn av sin tid

Barnet som integrert kulturell deltaker

Diskursen om barns rettigheter

Diskurser om barn og foreldre

Barns meningsskaping er interaksjonell og kontekstforankret

Fosterbarnas meningskonstruksjon

Fortellinger om å bli et fosterbarn

Variasjon i agentposisjoner

Å utnytte kulturell kompetanse

Utviklingsmessige bevegelser og variasjon i fortellinger

Ulike storylines

Barnevernet som agent i barnas fortellinger

Flertydige tilhørigheter

Fortolkning av barnas tilhørigheter og ønsker

Informasjon og meningskonstruksjon

Fortellinger om å være et barnevernsbarn blant andre barn

En fortelling om begrenset handlingsrom

En fortelling om fosterbarnsituasjonen som kompetanseutviklende

En fortelling om diffus annerledeshet og forhandlinger om eksklusjon

Voksne som medkonstruktører av mening og voksnes selvkonstruksjon


Kapittel 5 Penger, kjærlighet og arbeid: Fosterforeldreskap som personlig konstruerte prosjekter
Begrepet motiv som utgangspunkt for forskning

Prosjekt versus motiv

En analysemodell

Analysemodell: Fosterforeldres personlig konstruerte prosjekter

Fosterforeldreskap som relasjon

En fortelling om Ellen og Einars prosjekt

Gyldig kompetanse for fosterforeldreskap

Profesjonalitet og evne til kjærlighet

Emosjonell foreldreberedskap

Forrang for det praktiserte foreldreskapet

Alternativ jobb

Selvkonstruksjon og valg av livsform

En fortelling om Lars og Lines prosjekt

Samvær med barn - et gode for voksne

Profesjonelt partnerskap som utviklingsmulighet

Asymmetrisk voksen-barn-vennskap med ansvar til de voksne

Pengene i det sosiale blikk

Oppdragets innhold: Utviklingsstøtte til selvskaping

Diskvalifiserte opprinnelsesforeldre

Oppsummering av to prosjekter

Fosterforeldreskap som en måte å skape, gjenskape eller bekrefte en familie etter konvensjonell modell

Bekreftelse av parforhold og fellesskap

En fortelling innenfor en moderskapsdiskurs

Muligheter for relasjonsutforming

Legitimiteten av fosterforeldreskap som foreldreskap

Når fosterforeldreskap inngår i et ukonvensjonelt livsprosjekt

Konvensjonelle modeller blir relevante

Fosterforeldreskap som lønnsarbeid

Fosterfaderskap og nye maskuliniteter

Fosterforeldreskap som selvskapingsprosjekt

Prosjekter stabiliseres eller endres


Kapittel 6 "Hvem skal vi være for hverandre?" Relasjonsforhandlinger mellom barn og voksne i fosterfamilier
Relasjonsutforming analysert som forhandlinger

Forhandlinger om relasjonskategori og hvordan den konstitueres

Når barnet skaper seg en familie

Forhandlinger om relasjonens emosjonelle kvalitet

Når gjensidighet ikke oppnås

Test på morsfølelse

Det selvskapende barnet som relasjonspartner

Relasjoner som forhandlingsforløp

Diskurser om barn og relasjoner


Kapittel 7 Komplekse omsorgssystemer som ramme for kompliserte forhandlinger
Norsk barnevern og hensynet til barnets opprinnelse

Fenomenfelt og forskningsinteresse

Variasjon i praktisert kontakt mellom barnet og opprinnelsesfamilien

Et omsorgssystem hvor hensynet til barnets opprinnelse er konfliktfylt

Et omsorgssystem der omsorg for barnets opprinnelsesforeldre inkluderes i det praktiserte foreldreskapet

Forhandlinger om fosterfamilie som normaliserende livsform

Forhandlinger om hva som er god omsorg

Legitimiteten av det praktiserte foreldreskapet

Foreldrekontakt som fortolkningsramme for barnets væremåter

Når barnets tilhørigheter og identifikasjonsmuligheter ikke rommes i det konvensjonelle familiekonseptet


Kapittel 8 "En vanlig unge": Utviklingsstøtte og kulturell korreksjon
Analytisk fokus

Forholdet mellom begrepene omsorg og utviklingsstøtte

Forholdet mellom begrepene utviklingsstøtte og kulturell korreksjon

Overordnede utviklingsmål

Barnets historie som fortolkningsramme for væremåter i nåtid

Diskursen om barnet med begrenset ansvar

Det selvskapende barnet som utviklingsmål

Å si fra og be om det en vil ha

Lære seg å velge selv

Å oppøve sensitivitet for egne behov - en måte å bli selvstyrt på

Rene barn versus selvinitiert dusjing

Barnet som partner i eget utviklingsprosjekt

De voksnes utviklingsmål sett fra barnets posisjon

Kjønns- og aldersadekvat deltakelse som utviklingsmål

Adekvat sosial deltakelse blant jevnaldrende som utviklingsmål

Væremåter som forhindrer jevnaldringskontakt

Kulturell korreksjon og den terapeutiske diskurs

Barns forståelse av seg selv innenfor en terapeutisk diskurs

Fosterforeldres bidrag til fortellinger om kontinuitet

Fosterforeldres ambisiøse utviklingsmål for barnet


Kapittel 9 Kunnskapsbidrag fra en kulturpsykologisk studie av fosterforeldreskap
Barns mening versus barns meningskonstruksjon

Fosterbarns jevnaldringsrelasjoner: Et underutforsket fenomen og et underutnyttet potensiale

Forholdet mellom kunnskap og kjærlighet

Fosterforeldreskap, foreldreskap og den terapeutiske diskurs

Relasjoner som kulturell praksis

Koblinger mellom biologisk slektskap og relasjoner

Spenningen mellom det opprinnelige og det praktiserte foreldreskapet

Mål og måloppnåelse med fosterfamilie som omsorgstiltak

Kulturpsykologi og emosjonell bearbeiding

Kulturpsykologi som fagkritikk

Bidrag til det barnevernfaglige praksisfeltet

Kunnskapssituasjonen i barnevernet - en teoretisk kunnskapskrise


Referanser