Rettspsykiatri

en introduksjon

Leger og psykologer må til tider komme med uttalelser vedrørende psykiatriske pasienters særstilling i forhold til lover. Det kan dreie seg om uttalelser i forbindelse med ulike behandlingsmessige tvangstiltak, vurderinger i forhold til psykiatriske pasienters sivilrettslige handlingsevne, erstatningsansvar eller erstatningskrav, eller deres evne til å møte i en rettssak eller sone en dom. Les mer
Vår pris
329,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 329,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Leger og psykologer må til tider komme med uttalelser vedrørende psykiatriske pasienters særstilling i forhold til lover. Det kan dreie seg om uttalelser i forbindelse med ulike behandlingsmessige tvangstiltak, vurderinger i forhold til psykiatriske pasienters sivilrettslige handlingsevne, erstatningsansvar eller erstatningskrav, eller deres evne til å møte i en rettssak eller sone en dom. Denne boken gir en introduksjon i ulike juridiske forhold behandlere bør kjenne til i slike sammenhenger. Her gis også en innføring i regelverket og råd til behandlere som blir bedt om å skrive vurderinger eller møte i retten som vitne eller sakkyndige.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 144
ISBN: 9788215012902
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord


DEL 1 RAMMENE FOR RETTSPSYKIATRISK ARBEID
Kapittel 1 Hva er rettspsykiatri?

Kapittel 2 Sakkyndigoppdrag

Kapittel 3 Rettergang i straffesaker og sivile saker, sakkyndiges roller
3-1 Rettergang i straffesaker

3-2 Saksgangen i sivile saker

3-3 fagkyndig meddommer

3-4 leger og psykologer i retten


Kapittel 4 Lovtekst, forarbeider og juridisk teori

Kapittel 5 Holdninger til sakkyndigoppdrag, dokumentasjon av det sakkyndige arbeidet

Kapittel 6 Utlevering av helseopplysninger

Kapittel 7 Kriminalomsorgen


DEL 2 STRAFFERETTSPSYKIATRI
Kapittel 8 Strafferettspsykiatri er en del av psykiatrien
8-1 forholdet mellom helselovgivning og straffelov

8-2 Rettspsykiatri er ikke noen spesialitet i Norge

8-3 Psykiatere som behandlere av pasienter med kriminell atferd

8-4 Innleggelse for rettspsykiatrisk observasjon, straffeprosessloven § 167

8-5 Innleggelse som varetektssubstitutt, straffeprosessloven § 188

8-6 Overføringer fra fengsel hjemlet i straffegjennomføringsloven


Kapittel 9 Reglene om utilregnelighet og særreaksjoner
9-1 Historisk utvikling, det medisinske prinsipp

9-2 Straffeloven § 44

9-3 Straffeloven § 56

9-4 Særreaksjon for utilregnelige

9-5 forvaringsstraff for tilregnelige lovbrytere, straffeloven § 39c.

9-6 Rettspsykiatriske utfordringer i fremtiden


Kapittel 10 Legeattester i forbindelse med straffegjennomføring
10-1 Sykemelding for hovedforhandling

10-2 Momenter som kan påvirke straffeutmålingen

10-3 Behandling som premiss for betinget dom

10-4 Soningsutsettelse, soningsdyktighet

10-5 BenådningDEL 3 SIVIL RETTSPSYKIATRI
Kapittel 11 Sivile erstatningssaker ved psykisk skade
11-1 Økonomisk tap

11-2 Medisinsk invaliditet

11-3 Invaliditetstabellens omtale av psykiske lidelser

11-4 Kausalitet, inngangsinvaliditet og utgangsinvaliditet

11-5 Oppreisning

11-6 Rettferdsvederlag


Kapittel 12 Erstatning for psykisk skade etter straffbare forhold
12-1 Borgerlig rettskrav i forbindelse med straffesak

12-2 Voldsoffererstatningsordningen


Kapittel 13 Psykiatriske pasienters sivile handlingsevne
13-1 Utilregnelige personers erstatningsansvar

13-2 Testasjonshabilitet

13-3 Umyndiggjørelse og hjelpeverge

13-4 Pasientrettighetsloven, informert og representert samtykke

13-5 Pasienter som motsetter seg behandling og ikke har samtykkekompetanseDEL 4 PSYKISK HELSEVERN, SIVILE TVANGSHJEMLER OG DOM TIL TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN
Kapittel 14 Psykisk helsevern
14-1 Psykisk helsevern

14-2 Behandling av psykotiske pasienter med kriminell atferd og stoffproblemer

14-3 Behandling av ikke-psykotiske pasienter med kriminell atferd og stoffproblemer


Kapittel 15 Frivillig behandling og tvangsinnleggelse etter psykisk helsevernloven kapittel 3
15-1 Frivillig behandling

15-2 Tvangsinnleggelse etter kapittel 3

15-3 Øyeblikkelig hjelp

15-4 Innleggelsesbegjæring fra politi eller annen offentlig myndighet. Klage på nektet innleggelse eller planlagt utskrivning


Kapittel 16 Pasienter innlagt etter dom, psykisk helsevernloven kapittel 5
16-1 Dom til tvungent psykisk helsevern

16-2 Hvilken institusjon skal ta imot?

16-3 Inntak i psykiatrisk institusjon, overføringer

16-4 Opphør av særreaksjonen

16-5 Gjennomføring av behandling, den faglig ansvarliges plikter, samarbeidet med påtalemyndigheten

16-6 Når behandler er uenig i dommen eller det ikke er noe behandlingsbehov

16-7 Fornærmedes rettigheter


Kapittel 17 Dom til tvungen omsorg

Stikkord