Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag er en tverrfaglig grunnbok.

Denne fjerde utgaven er omfattende revidert og oppdatert, og den er verdt å studere for så vel nye som gamle lesere.

Del 1 tar opp ulike etiske teorier med relevans for helse- og sosialarbeidere og gjennomgår profesjonsetikkens tradisjoner og utvikling. Les mer
Vår pris
442,-
Spar
147,-

Veil. pris: 589,-  (Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 442,-
Spar: 147,-

Veil. pris: 589,-  (Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag er en tverrfaglig grunnbok.

Denne fjerde utgaven er omfattende revidert og oppdatert, og den er verdt å studere for så vel nye som gamle lesere.

Del 1 tar opp ulike etiske teorier med relevans for helse- og sosialarbeidere og gjennomgår profesjonsetikkens tradisjoner og utvikling. I denne nye utgaven er særlig diskursetikkens plass i yrkesetikken grundigere presentert, og introduksjonen av etiske teorier er gjort lettere forståelig.

Del 2 gjennomgår og drøfter de grunnleggende verdiene i helse- og sosialfagene, og tar opp verdienes betydning for yrkesutøvelsen i vår samtid. Denne utgaven retter kritisk lys på overflatiske og unyanserte forståelser av sektorens verdigrunnnlag, og det er særlig lagt vekt på den enkeltes personlige ansvar for sine etiske valg og handlinger.
Del 3 tar opp sentrale etiske utfordringer som helse- og sosialarbeidere møter i vår tid. Hvordan kan bevissthet om verdier legges til grunn for god og grundig refleksjon når etiske valg skal treffes? Verdibevissthet og diskursetisk refleksjon er bokas bumerke, og i denne utgaven drøftes hvordan helt aktuelle teknologiske, samfunnsmessige og faglige utviklingstrekk fører yrkesutøveren inn i verdikollisjoner og dilemmaer som krever en økende oppmerksomhet på etikk og verdivalg.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 280
ISBN: 9788205387836
Utgave: 4. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING
Bokas målgrupper

Etikk og yrkesetikk

Verdigrunnlag

Yrkesetiske utfordringerDEL 1 ETIKK OG YRKESETIKK
KAPITTEL 1 NOEN MORALFILOSOFISKE EMNER
Etikk og moral
Primær og sekundær etikk

Moralisme

Normativ etikk, deskriptiv etikk og metaetikk


Inndeling av den normative etikken
Grunnlagsetikk og omradeetikk

Deontologisk og teleologisk etikk

Sinnelagsetikken

Pliktetikken

Formålsetikken

Konsekvensetikken


Hvordan kan vi begrunne etiske normer?

Ulike utforminger av normer
Praksisnær regeletikk

Regeletikk med situasjonsbedømmelse

Situasjonsbestemt omsorgsetikk

Flervinklet verdietikkKAPITTEL 2 DISKURSETIKK - ET SLAG FOR FORNUFTEN
Sporene etter Habermas

Sorntalen som basis for gjensidig forståelse

Modernitetens farvel til den religiøse etikken

Grunnelementene i diskursetikken

Modernitetens paradoks

Kritikken av diskursetikken

Diskursetikk og yrkesetikk


KAPITTEL 3 HISTORISKE UTVIKLINGSTREKK
Den hippokratiske legeeden

Florence Nightingales sykeplerered

Profesjonalisering og yrkesetikk i nyere tid

Etikkinteressen tiltar i 1970- og 80-åra

1990-åra etikkens tiår


KAPITTEL 4 YRKESETIKKENS SYMBOLVERDI
Trekk ved de tradisjonelle yrkesetiske retningslinjene

Yrkesetikkens og fagetikkens funksjon

Profesjonalisering og yrkesetikk
Fordeler og ulemper

Yrkesetikken avgrenser og beskytter profesjonen

Yrkesetikkens symbolverdi for fagforbundeneKAPITTEL 5 FRA TRADISJON ELL TIL NY ETIKK
Kritikken av den tradisjonelle yrkesetikken
Tilslørende og profesjonssjåvinistisk

Lojalitetskonflikter blir fornektet i tradisjonell harmonitenkning

Kan regler gi svar om rat og galt?

Oppgjør rued objektgjørende relasjonstenkning

midlingspr oblemene i den tradisjonelle yrkesetikken

Praksisnære regler eller situasjonsetikk?

Pleie uten omsorg?

Yrkesetisk reformiver

Flervinklet verdietikk for yrkesutøvelse
DEL 2 VERDIGRUNNLAG
KAPITTEL 6 BAKGRUNNEN FOR VERDIVALGENE
Hva er verdier?

Verdiers karakter

Hvorfor disse verdiene?

Møte med nye utfordringer


KAPITTEL 7 SELVREALISERING
Er selvrealisering en vestlig verdi?

Kierkegaards eksistensialisme

Frihet fra maktavhengighet

Gjensidig avhengighet


KAPITTEL 8 FRIGJØRING GJENNOM SOLIDARITET
Undertrykking og frigjøring som problemforståelse

Likestilling - Solidaritet - Samhold

Positiv forskjellsbehandling og tilrettelegging

Avsløring av undertrykkingsmekanismer

Arbeid for undertrykte gruppers interesser
Svaktstilte gruppers uforløste ressurserKAPITTEL 9 VERN OM LIVET OG LIVETS MANGFOLD
Livets ukrenkelighet

Helsearbeideren som "plastikator"

Livets mangfold

Dødens alvor

Livets grenser


KAPITTEL 10 DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHETER
Menneskerettighetene i utvikling

Demokrati, flertall og mindretall
Når flertallet tråkker på små, svaktstilte grupper


Barns rettigheter

Urbefolkningers rettigheter

Menneskerettighetene som menneskehetens fellesverdi

Ikke-diskriminering
Kjønn

Etnisk diskriminering

Religion og livssyn

Politisk oppfatning

Alder

Seksuell orientering


Toleransens yttergrenser


KAPITTEL 11 PERSONVERN
Personvernet - en gammel verdi som trues

Taushetsplikten

Opplysningsplikten

Innsynsretten


KAPITTEL 12. BRUKERMEDVIRKNING, MYNDIGGJØRING OG SELVBESTEMMELSE
Partisipasjonsprinsippet i behandling og forebygging

Medvirkning. og hjelp til selvhjelp

Medbestemmelse, ressursmobilisering og likemannsarbeid

De som ikke kan delta

Prinsippet om informert samtykke

Selvbestemmelse og makt

Njir tvang er nødvendig for andre verdier

Samvittighetsfritak for ansatte

De enkle losningenes politikk


KAPITTEL 13 RELASJONSKOMPETANSE OG YDMYKHET
Posisjon, forforståelse og forståelse

Informasjoners gang

Å ta inn andres budskap
Spraket som filter

Den som har en hammer, ser spiker overalt

Fagspesifikke briller

Problemfiksering


Det instrumentalistiske menneskesynet

Kritikken i kommunikative prosesser


KAPITTEL 14 GJØRE GODT OG AVVISE BRUTALITET
Kan målet hellige midlet?

Helse- og sosialarbeid i krig

Fengsel og isolasjon


KAPITTEL 15 DET PERSONLIGE ANSVAR FOR EGNE HANDLINGER
Det eksistensielle valg og ansvar

Nürnberg- prinsippet

De gode unnskyldningeneDEL 3 YRKESETISKE UTFORDRINGER
KAPITTEL 16 MELLOM BARKEN OG VEDEN
Å fremme og forsvare verdier

Å prioritere

Å løse dilemmaer
Interessekonflikter

Helse- og sosialarbeider - bruker

Motsetninger mellom bruker og andre enkeltpersoner

Motsetninger mellom ulike brukergrupper

Motsetninger mellom brukere og befolkning

Motsetning mellom system og brukergrupper

Motsetninger mellom system og helse- og sosialarbeider

Motsetninger mellom profesjonerKAPITTEL 17 HJELPER OG KONTROLLØR
Hjelp og kontroll
Individnivå

Mesonivå

Makronivå


Statens eller folkets tjenere?
Fagutøvelse må respektere folkestyret

Fagene må stille seg bak mindretallsgruppers rettigheter

Fagene er viktige premissleverandører


Når profesjonsfunksjoner undergraver selvrealisering


KAPITTEL 18 TEKNOLOGI OG PERSONVERN
Truer IKT personvernet?
Brukeres rettssikkerhet

Den nye teknologiens muligheter - bare fordeler?

Helse- og sosialtjenester via IKT

Brukerferdighet kan ha etiske følger


Personopplysninger og datateknologien

Bruk av personopplysninger i strukturinnrettet arbeid

Datakvalitet kan ha etiske konsekvenser

Rasjonalisering, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid


KAPITTEL 19 VEILEDNING - FORUM FOR ETISK REFLEKSJON
Fagforbund og profesjonelle samarbeidsorganer

Hvem bør sanksjonere mot etiske overtramp?

Handlingsveiledere

Veiledning og konsultasjon som metoder i yrkesetisk arbeid
Etikk i veiledning

Veiledning i etikk

KonsultasjonKAPITTEL 20 GODT - EN ETISK REFLEKSJONSMODELL
Grunnlagsverdienes betydning

Omgivelsenes påvirkning av valget

Deontologiske perspektiver

Teleologiske perspektiver
Systematisk refleksjon


Etikk som etterpåklokskap
Fasitsvar fins ikke i etikkenLITTERATUR

STIKKORD

PERSONREGISTER