Rus

bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie

Rusmidler er et felt hvor ..alle.. mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebildet og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Les mer
Vår pris
579,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 579,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Rusmidler er et felt hvor ..alle.. mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebildet og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere og folk i helse- og sosialtjenesten som på ulike måter har med rusproblemer å gjøre.Hans Olav Fekjær er en av våre mest anerkjente fagfolk på rusproblematikk. I sin bok Rus tar han for seg hele bredden av rusfeltet med forskningsbasert dokumentasjon. Mye av stoffet er lite kjent, og vil overraske mange. Det gir nye perspektiver til alle som møter rusproblemer i sitt arbeids- eller privatliv og til andre interesserte. I denne 3. utgaven av boka er det foretatt omfattende oppdateringer når det gjelder forskning, statistikk, lover og tiltak.

Fakta

Innholdsfortegnelse
ORD SOM STYRER VÅRE TANKER: HVA ER RUS OG RUSMIDLER?


DEL 1 RUSFELTETS HISTORIE
KAPITTEL 1 ALKOHOLBRUKENS HISTORIE
Alkohol i tidlige tider

Alkoholbruk i Norge


KAPITTEL 2 NARKOTIKABRUKENS HISTORIE
Narkotikabruk før narkomaniens tid

Narkomanien kommer

Hva er egentlig narkotika?

Legemiddelmisbruk


KAPITTEL 3 RUSFELTETS IDEHISTORIE
Rusproblemer kommer tidlig på dagsordenen

Problemet er fylla

Hensynsløs rusatferd skaper motstand

Var den folkelige kampen mot drikkingen effektiv?

For avhengighetenstid

Aksjemegler Wilson finner opp alkoholismen

Alkoholismeteorien og forskningen

En annen måte å se rusproblemene på

Folkehelseperspektivet

Kritikken mot folkehelseperspektivet


KAPITTEL 4 RUSORGANISASJONENES HISTORIE
Avholdsorganisasjoner

Narkotikaorganisasjonene

Brukerorganisasjonene

Selvhjelpsgrupper

Organisasjoner for pårørende

Organisasjoner forfagfolk


KAPITTEL 5 RUSPOLITIKKENS HISTORIE
Tidlige reaksjoner mot alkoholen

Delvis alkoholforbud i Norge

Alkoholforbudi USA

Strenge tiltak i andre land

De finske eksperimentene

Gorbatsjov-perioden i Sovjet

Narkotikapolitikkens historie


KAPITTEL 6 RUSBEHANDLINGENS HISTORIE
Vidunderkurer og skuffelser

Alkoholistbehandlingens historie

Narkotikabehandlingens historie

Tvangsbehandling


KAPITTEL 7 RUSFORSKNINGENS HISTORIE


DEL 2 BRUK OG "MISBRUK"
KAPITTEL 8 ALKOHOLBRUKEN FØR OG NÅ
Alkoholomsetningen endrer seg

Det uregistrerte forbruket

Unge menn har høyest alkoholforbruk

Ungdom bruker alkohol mest til fyll, eldre som et hyggeritual

Forbruket er svært skjevt fordelt

Velstående drikker mest

Nordmenn drikker mindre enn mediebildet forteller


KAPITTEL 9 NARKOTIKABRUKEN
Hvor mange ungdommer har brukt narkotika?

De fleste nøyer seg med å prøve

Hvem som bruker ulovlige stoffer, er ikke tilfeldig

Ikke-narkomane brukere av ulovlige stoffer

Måteholdsbrukere av heroin

Hvem blir narkomane?

Er det foreldrenes skyld?

Gårsdagens gatealkoholikere, dagens gatenarkomane

"Trappetrinnsteorien": Begynner det med hasj?DEL 3 MOTIVER FOR Å BRUKE RUSMIDLER
KAPITTEL 10 BIOLOGISKE TEORIER OM MOTIVENE
All menneskelig aktivitet er biologi, men

Brukes rusmidlene på grunn av sine behagelige virkninger?

Rusmidler er ikke alltid rusmidler

Dopaminøkning - både ved behagelige og ubehagelige stimuli

Hvordan kjemiske stoffer blir stemplet som "rusmidler"

Vil forskning på gnagere gi løsningen på menneskers rusmiddelbruk?


KAPITTEL 11 RUSMIDLER SOM SYMBOL OG RITUAL
"Et glass vin er så hyggelig"

Symboler skaper følelser

Rusmidlenes symbolfunksjoner

Ritualer og fellesskap

Vinsnobberiet og kokainsnobberiet

Vinsnobberiets yppersteprester

Snobberi merkes aldri subjektivt


KAPITTEL 12 KJEMISK RUS SOM ALIBI FOR NEDERLAG
Kjemisk rus som sosialpsykologisk fenomen

Hvordan vi forklarer prestasjoner og atferd

Handikapklassens fordeler

Rusmidler som angstdempere

Hvorfor bruker tapermiljøene så mye rusmidler?


KAPITTEL 13 ET ALIBI FOR HANDLINGER OG UNNLATELSER
Ansvar for rushandlinger

"Tilgi dem, ti de vet ikke ..."

"Nå er det ikke så farlig" - på godt og vondt

Når samvittigheten får ferie

Kjemisk rus til mange formål

Framvisning av alibiet

Vet man virkelig ikke hva man gjør?

Kjemisk rus som kollektivt selvbedrag


KAPITTEL 14 ER RUSMIDLENE MAGISKE STOFFER?
Magiske stoffer eller lærte virkninger?

Forskning om rusmidlenes virkninger

Hvordan identifiserer vi våre følelser?

Kan kjemiske virkninger læres?

Troens slagkraft: de mektige forventningseffekter

Kan rusmidler undersøkes ved blindprøver?


KAPITTEL 15 HAR NARKOTIKA BEHAGELIGE VIRKNINGER?
Forskning om cannabisrusen

Har amfetamin, ecstasy og kokain behagelige virkninger?

Er narkomane ute etter de kjemiske virkningene?

Psykiske virkninger av morfin og heroin

Psykiske virkninger av LSD, "sniffing" og annet


KAPITTEL 16 HVA ER ALKOHOLENS PSYKISKE EFFEKTER?
Alkoholvirkninger i ulike kulturer

Alkoholens magi kan læres

Hemningsløse etter klare regler

Blindforsøk med alkohol

Resultatene av blindprøver med alkohol

Alkoholens psykiske virkninger: konklusjoner


KAPITTEL 17 RUS OG KJEMI: KONKLUSJONER
Eventyrlige opplevelser i rus og religion

Det farmakologiske grunnlaget for kjemisk rus

Kjemisk rus: ikke en virkning, men en tolkning

Fra overtro til forskning: avmystifisering av rusmidlene

Hvordan ble rusmidlene rusmidler?

Kjemisk hypotese eller sikre motiver?


KAPITTEL 18 SMAKER ALKOHOLVARER GODT?
Smakspreferanser: medfødt eller innlært?

Er alkoholen viktig for smaken?

Smaker "gode" alkoholvarer bedre enn "dårlige"?

Alkohol, smak og illusjonerDEL 4 SKADEVIRKNINGENE
KAPITTEL 19 "HVOR MANGE ALKOHOLIKERE OG NARKOMANE HAR VI?"

KAPITTEL 20 SELVRAPPORTERTE PROBLEMER I BEFOLKNINGEN
Problemer av alkohol er langt mer omfattende enn av narkotika

Flest problemer er knyttet til akutt rus

Hvor mange nordmenn opplever problemer av egen alkoholbruk?

Hovedproblemet er fylla, ikke alkoholisme

Problemer av vanlig stoffmisbruk


KAPITTEL 21 HENSYNSLØS RUSATFERD
Hva er å drikke "for mye"?

Befolkningsdata om hensynsløs rusatferd

Særlig kvinner og barn rammes uforskyldt

Alkohol og kriminalitet

Narkotika og kriminalitet


KAPITTEL 22 SKADER, SYKDOMMER OG DØDSFALL
Skader og sykdommer av alkohol

Helsetilstanden blant sprøytemisbrukere

Skader og sykdommer av narkotika

Dødsfall

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av rusmiddelbruk


KAPITTEL 23 HVOR STOR ER RISIKOEN?
Hvor farlige er farlige stoffer?

Gift eller risikofaktor?

Risikoen for helseskader av alkohol

Alkohol som unntak fra vanlig tenkning og regler

Narkotika og grader av helserisiko

Ulykkesrisikoen ved narkotikabruk

Risiko ved bruk av ulike stoffer


KAPITTEL 24 HVA ER AVHENGIGHET?
Fysisk avhengighet: oftest som en influensa

Psykisk avhengighet: en skinnforklaring

Hundre forskjellige avhengigheter?

Men er det en sykdom?


KAPITTEL 25 DIAGNOSE
Hva er en "alkoholiker" og en "narkoman"?

Hvordan er "avhengighet" definert?

Kritikken mot diagnosen "avhengighet"

Diagnostiske spørreskjemaer

Prøver for å påvise høyt alkoholforbruk

Narkotikatester


KAPITTEL 26 POSITIVE HELSEVIRKNINGER?
Alkohol og hjertesykdom

Cannabis som medisinDEL 5 BEHANDLING
KAPITTEL 27 HVEM KOMMER TIL BEHANDLING - OG HVORFOR?
De fleste kommer ikke til behandling

"Spontan helbredelse" er utbredt

Hvem kommer så til rusbehandling?


KAPITTEL 28 HVA SKAL BEHANDLES - HVA ER PROBLEMET?

KAPITTEL 29 PSYKOSOSIALE BEHANDLINGSMETODER
Forandring er en prosess

Motivasjon og motiverende samtale

Mestringstillit: Klarer jeg å leve et annet liv?

Målsetting: måteholdsbruk eller slutte helt?

Forebygging av tilbakefall

Når suget kommer

Glipp eller tilbakefall?

Fjerning av myter om rusmidler

Rusens funksjoner: Hva benytter klienten rusen til?

Familiebehandling

Gruppebehandling

12-trinns-behandling

Terapeutiske samfunn

Hasselapedagogikken

Selvhjelpsgrupper

Trosinnslag i rusbehandling

Ettervern, oppfølging og nettverksbygging

Betaling for rusfrihet


KAPITTEL 30 MEDIKAMENTELLE BEHANDLINGSMETODER
Behandling av avrusning

Avrusning i narkose

Kan medikamenter fjerne rustrangen?

Avskrekkende behandling

"Motgift"

Metadon

Buprenorfin (Subutex og Suboxone)

Substitusjonsbehandlingen i Norge

Behandling av akutt forgiftning (overdose)


KAPITTEL 31 INTERVENSJON I HELSEVESENET

KAPITTEL 32 KARTLEGGINGSVERKTØY

KAPITTEL 33 SKADEREDUKSJONSTILTAK
En kontroversiell politikk

Skadereduksjonstiltak i Norge

Stadig flere skadereduksj onsti ltak?


KAPITTEL 34 LEGEMIDDELAVHENGIGHET
De rent legemiddelavhengige atskiller seg fra rusmisbrukere

Gjennomføring av avgiftningen


KAPITTEL 35 "DOBBELTDIAGNOSER"
Definisjon og forekomst

Behandling


KAPITTEL 36 ANSVARSGRUPPER OG INDIVIDUELL PLAN

KAPITTEL 37 BEHANDLINGSFORSKNING
"Den medisinske modellen"

"Project Match" og andre store forskningsprosjekter

Sammenfatninger av nyere behandlingsforskningDEL 6 FOREBYGGING
KAPITTEL38 MEDIA: VENN ELLER FIENDE I RUSFOREBYGGING?
Hvordan oppstår meninger i det moderne samfunn?

Forskning om mediebildet av rus

Narkotika i mediene

Alkohol i mediene

Hvorfor dette mediebildet?


KAPITTEL 39 FOREBYGGING I TRADISJONELLE RAMMER
Mange typer fore bygging

Kunnskapsbasert rusopplysning i skolen

Annen forebygging i skolen

Foreldrenes rolle

Lykkelig av forventninger

Andre forebyggende tiltak


KAPITTEL 40 HVORFOR HAR TRADISJONELL FOREBYGGING HJULPET SÅ LITE?
De skjulte politiske føringer

Tabuer i konvensjonell rusopplysning


KAPITTEL 41 GRENSESPRENGENDE FOREBYGGING
Bredere fokus og mer forskningsbasert

Realistisk rusopplysning: Selvsagt finnes argumenter både for og imot

Forventningenes betydning

Forskning om endring av forventninger

Praktisk arbeid med forventninger


KAPITTEL 42 RUSMIDDELPOLITIKK SOM FOREBYGGING
Ruspolitikk - en befolkningsstrategi

Nye bevis for totalforbrukets betydning

A forstå totalforbrukets betydning

Alkoholpolitikk og narkotikapolitikk

Narkotikapolitikkens resultater

Utviklingen i internasjonal narkotikapolitikk

Hvordan kan alkoholskadene reduseres?

Alkoholikerne og restriksjonene

Grensehandel og annet uregistrert forbruk

Skadeutviklingen er forutsigbar

Utviklingen snur


ETTERORD: ER VI PÅ RETT SPOR - ELLER PÅ VILLE VEIER?
De dypt tragiske null komma tre prosent

Skal alle rehabiliteres?

Rusatferdens rolle

Behandlingens begrensninger

Ulike motiver for å bekjempe rus

En mer konsekvent og troverdig ruspolitikk?

Effektiv bekjempelse er mulig

Det utenkelige: Går det an å leve uten rusmidler?


TILLEGG 1 RUSMIDLENE
Alkohol

Cannabis

Amfetamin

Kokain

Ecstasy

Heroin og andre opiumsstoffer

LSD og andre hallusinogener

Løsemidler ("sniffing")

GHB

Khat

Avhengighetsskapende legemidler


TILLEGG 2 LOVENE OG FORSKRIFTENE
Lovene om alkohol

Lovene om narkotika

Lovene om rusarbeidet i kommunene

Lovene om spesialisthelsetjenester

Andre aktuelle lover og forskrifter


TILLEGG 3 SPILLEAVHENGIGHET OG RUSAVHENGIGHET - LIKHETER OG FORSKJELLER
Likheter og forskjeller i selve tilstandene

Likheter og forskjeller i behandling

"Spillavhengighet"


REFERANSER

STIKKORD