Utviklingshemning og habilitering - Jarle Eknes

Utviklingshemning og habilitering

innspill til habiliteringsprosessen

Jarle Eknes (Redaktør) ; Jon Løkke (Redaktør)

Boken presenterer sentrale temaer for habiliteringstilbudet til utviklingshemmede og deres familier. Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme sosial deltakelse, livskvalitet og en positiv utvikling på alle livsområder. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken presenterer sentrale temaer for habiliteringstilbudet til utviklingshemmede og deres familier. Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme sosial deltakelse, livskvalitet og en positiv utvikling på alle livsområder. Det krever en bred tverrfaglig tilnærming, og boken inneholder bidrag som spenner over et mangfold av problemstillinger og tilnærminger.
I boken redegjør forfatterne for ulike syn på habilitering, juridiske rettigheter og selvbestemmelse, samtidig som ulike sider ved å bistå andre til best mulig livskvalitet presenteres. Forfatterne skriver om samarbeid rundt habiliteringsprosesser som inkluderer både kartlegging og påvirkning av rammebetingelser og av relasjoner mellom omsorgspersoner og tjenestemottakere. Boken gir nye innspill til habiliteringsprosessene, og den omhandler:

- perspektiver på habilitering
- fysisk aktivitet
- rett til helse- og sosialhjelp
- arbeidsmuligheter
- selvbestemmelse
- avtalestyring
- livskvalitet
- livssynsfrihet
- sosialt nettverk
- sorg
- seksualitet
- konfliktmekling
- sansesvikt
- rusmisbruk
- aldring
- kriminalitet
- oral helse
- selvskading
- medisinsk oppfølging
- utfordrende atferd
- hjelpemidler
- samtalebehandling

Forfatterne er nasjonale ressurspersoner på emnene de skriver om, og boken er skrevet for bachelorstudenter og ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester, men den vil også være interessant for foreldre og støttepersoner i nettverket til personer med utviklingshemning.

Bokens redaktører er Jarle Eknes og Jon A. Løkke. Eknes er fagsjef i Stiftelsen SOR og har skrevet og redigert flere bøker om psykisk helse og utviklingshemning. Løkke er ansatt ved Høgskolen i Østfold og har tidligere skrevet om psykiske lidelser, veiledning og temaer knyttet til atferdsanalyse.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 292
ISBN: 9788215013428
Utgave: 1. utg.
Format: 26 x 19 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning
I Livskvalitet

II Helse

III Rettigheter og selvbestemmelse

IV Konflikter og utfordrende atferdDEL I LIVSKVALITET
1 Perspektiver på helse og habilitering
Hva er helse?

Definisjoner av helse

Hva er habilitering?

Helse og selvbestemmelse

Selvbestemmelse og kognitiv funksjonshemning

Habilitering i forebyggende perspektiv

Primærforebygging

Sekundærforebygging

Tertiærforebygging

Habilitering i helsefremmende perspektiv

HEMIL-modellen

Aktører i habilitering

Utfordringer i habilitering

Referanser


2 Livskvalitet
Hva er livskvalitet?

Definisjon

Historikk
Hovedområdene i studier av livskvalitet

Fysisk og psykisk velvære

Kunnskap om helse

Høyere levealder

Livsstilssykdommer


Materielt velvære

Selvbestemmelse

Emosjonelt velvære
Bekreftelser på følelser

Positive tilbakemeldinger

Unngå korreksjoner


Personlig utvikling

Gode interpersonlige relasjoner
Brutte bånd og mange relasjoner


Sosial integrering
Tid som viktigste ressurs

Styrken i de svake bånd


Rettigheter
Friheten til å velge

Tro- og livssynsfrihet


Metodiske utfordringer ved kartlegging av livskvalitet

Selvrapportering
Tendens til å rapportere tilfredshet

Selvrapportering utelukker enkelte grupper utviklingshemmede

Test-retest reliabilitet

Perseverering


Bruk av skåringer gjort av andre / på variabler vi mener er av betydning for den subjektive opplevelsen av livskvalitet

Økotilnærming

Bruk av objektive mål/ levekår og livsbetingelser

Oppsummering

Referanser


3 Nettverkskartlegging
Formål med nettverkskart og nettverkskartlegging

Hvordan komme i gang med kartleggingen
Innhente samtykke

Definere formål og omfang

Form på nettverkskartet


Innhenting av informasjon
Kommunikasjon med hovedperson og nettverk

Opplysninger om nettverksdeltagere

Grad av nærhet i nettverket

Forholdet mellom profesjonelt nettverk og venne- og familienettverk


Egenpresentasjon - "Hvem er jeg"

Bruk av nettverkskart som kommunikasjonshjelpemiddel

Nettverkskartlegging som analyseverktøy

Aktivitetsbasert nettverkskartlegging
Kart 1. Kartlegging av aktiviteter


Eksempel på netterkskart
Kart 2: Nettverkskart med tegnforklaring


Referanser


4 Arbeid og arbeidsrådgivning for mennesker med utviklingshemning
Arbeidets omfang og betydning
Noen tall for sysselsetting for mennesker med utviklingshemning

Betydningen av arbeid

Virkelig arbeid eller "liksom-arbeid"?


Valg og tilpasning av arbeid
Etablering av relasjon

Avklare arbeidssøkerens arbeidsevne og selvforståelse

Utforske mulighetene

Utarbeide strategier og planer


Oppsummering

Referanser


5 Seksualitet - opplæring og veiledning
Sosioseksuelle kunnskaper

Beskrivelse av SexKunn-testen

Opplæringsprogrammer

Utviklingshemmede som foreldre

Prevensjon og sterilisering

Seksuelle rettigheter, samlivsformer, hvordan være kjærester

Referanser


6 Sorg og tap
Hva er sorg?
Tidsaspektet

Aggresjon

Søvnproblemer

Fysiske smerter

Passivitet og hygiene

Ut og inn av sorgen


Sorg og sykdom

Utviklingshemmedes forståelse av sorg og død

Veien gjennom sorgen

Referanser
Anbefalt litteratur
DEL II HELSE
7 Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse
Grunnlag for bevegelse og fysisk aktivitet

Motivasjon

Diagnoser med særtrekk hva bevegelse angår

Down syndrom

Rett syndrom

Epilepsi

Smerte

Tverrfaglig arbeid

Kasus

Fysiske aktiviteter

Valg av aktiviteter

Referanser


8 Hørselssvikt
Årsaker til hørselssvikt hos mennesker med utviklingshemning
Genetiske årsaker

Medfødte, ikke-genetiske årsaker

Ervervede årsaker


Undersøkelsesmetoder
Otoskopi

Undersøkelse av hørselen


Hørselstekniske hjelpemidler
Noen ord om høreapparater

Taleforsterker


Kommunikasjon med hørselshemmede
Tale

Munnavlesning

Lappeskriving

Tegnspråk

Bruk av tolk


Døvblinde

Referanser


9 Utviklingshemning og syn - en tilnærming i habiliteringsarbeidet i forståelse av ulike funksjoners og faktorers betydning for kommunikasjon og samspill
Utviklingspsykologisk perspektiv

Syn og synsfunksjoner hos personer med utviklingshemning

Sluttord om sammenhenger

Referanser


10 Oppfølging fra fastlegen
Før konsultasjonen

Diagnostiske prosedyrer

Hjemmebesøk / kontorkonsultasjoner

Kommunikasjon / språk

"Vil ikke undersøkes"

Symptomer - uttrykksformer

Årlig kontroll - screening

Samhandling

Innleggelse i sykehus

Sluttord

Referanser


11 Oral helse
Lover og regelverk
Sentrale styringsdokumenter innen helse- og tannhelsetjeneste


Generelle tannhelseproblemer hos utviklingshemmede

Oral helse og utvikling av sykdommer
Dentalt plakk (biofilm)

Gingivitt

Periodontitt

Karies

Tannslitasje - erosjoner

Munntørrhet - xerostomi

Tungen

Saliva


Munnhygiene, tilvenning og oral motorisk trening
Munnhygiene

Oralmotorisk trening

Tilvenning til tannbehandling


Hjelpemidler
Tannbørster, tanntråd og tannstikker

Kjemisk renhold

Tannkrem og fluor

Hjelpemidler mot munntørrhet


Kosthold

Avslutning

Referanser
Nettadresser

Anbefalt lesing12 Atterdsanalytisk psykoterapi (ACT) i behandling av psykiske lidelser hos mennesker med lett utviklingshemning
Bakgrunn for ACT

ACT og forståelse av språk som grunnlag for psykopatologi

Verbale aktiviteter som kan bidra til utvikling av psykopatologi
Kognitiv fusjon

Unngåelse av opplevelse

Begrunnelse ("reason giving")


Grunnleggende prinsipper i ACT
Aksept

Svekking av tankers og følelsers betydning

Bevege seg i retning av egne, verdsatte mål


Litt om hvordan ACT foregår

Forholdet mellom terapeut og pasient

ACT og lett utviklingshemning

Virker ACT?

Noen følger av tankegangen i ACT

Hva skjedde med den unge?

Referanser


13 Aldring hos personer med utviklingshemning
Hva er aldring?

Forekomst av psykisk utviklingshemning ved økende alder
Fenotype

Levealder/ dødelighet og grad av utviklingshemning

Levealder for spesifikke syndromer


Spesifikke risikofaktorer for tidlig død

Aldersutvikling
Adaptive ferdigheter

Adaptiv og kognitiv utvikling hos personer med Down syndrom

Studier

Adaptiv utvikling hos andre personer med utviklingshemning uten Down syndrom

Kognitiv utvikling


Oppsummering

ReferanserDEL III RETTIGHETER OG SELVBESTEMMELSE
14 Negativ frihet og evne til selvbestemmelse
Begrepsavklaring og grunnleggende vokabular
Selvbestemmelse uten beslutningsevne?

Frihet, tvang og manipulering

Positiv og negativ frihet


Regulering av frihet
Verdien av frihet

Frihet som hovedregel

Grunner til likevel å begrense folks frihet

To prinsipper for tildeling av frihet

Nytteprinsippet i praksis

Respekt for autonomi

Allment og likt menneskeverd

Hva med en kombinasjon?


Evne til selvbestemmelse
Domineringsproblemet

Moralske forventninger og ansvarsevne

Hvem kan ta ansvar?


Oppsummert

Referanser


15 Utviklingshemmedes rett til helsehjelp
Om samtykke som rettslig grunnlag for helsehjelp til utviklingshemmede
Om rettslig handleevne som forutsetning for samtykke

Om utviklingshemmede pasienters

samtykkekompetanse

Representert samtykke som grunnlag for helsehjelp

Kan hjelpevergen være pasientens nærmeste pårørende?


Utviklingshemrnedes rett til helsehjelp fra kommune-, spesialist- og tannhelsetjenesten 166
Pasientrettighetsloven

Kommunehelsetjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Psykisk helsevernloven - etablering av frivillig psykisk helsevern

Tannhelsetjenesteloven


Om tvungen helsehjelp til utviklingshemmede
Pasientrettighetsloven kapittel 4 A - helse-hjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Psykisk helsevernloven - etablering av tvungent psykisk helsevern


Referanser
Litteratur16 Rettigheter og stønader
Lov om folketrygd
Lovens formål § 1-1

Hjelpestønad § 6-4

Forhøyet hjelpestønad til barn og unge § 6-5

Grunnstønad § 6-3

Pleiepenger til personer som har omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon § 9-10

Rett til pleiepenger når barnet er alvorlig eller livstruende sykt § 9-11

Omsorgspenger § 9-5

Uføreytelser kapittel 12

Uførepensjon § 12-9

Tidsbegrenset uførestønad § 12- 9

Ung og ufør § 3-21


Stønad til bil §§ 10-6, 10-7 h

Hjelpemidler §§ 10-6, 10-7a

Lov om sosiale tjenester
Enkeltvedtak vedrørende kommunale tjenester


De sosiale tjenestene § 4-2
Praktisk bistand og opplæring

Brukerstyrt personlig assistanse

Avlastning

Støttekontakt

Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester

Omsorgslønn


Brukermedvirkning § 8-4

Individuell plan § 4-3a

Bolig § 3-4

Økonomisk stønad §§ 5-1, 5-2

Ytelser fra Husbanken
Lån og tilskudd

Bostøtte


Referanser


17 Hjelpemidler for forståelse, selvstendighet og deltagelse
Hjelpemidler for kommunikasjon
Talemaskiner

Dynamiske kommunikasjonsbøker

Aktivitetstavler og tematavler

Konkreter og konkrethyller


Hjelpemidler for omgivelseskontroll
Deltagelse i lek, spill og hyggeaktiviteter

Deltagelse i dagliglivsaktiviteter og arheidsaktiviteter


Hjellpemidler for forståelse av tid og rekkefølge
Klokker

Kalendere og avtalehjelpemidler

PC som kompensatorisk hjelpemiddel i skolen


Hjelpemidler: Ansvar og anskaffelse

Nærpersonenes viktige rolle: Kartlegging - opplæring - oppfølging

Referanser


18 Avtalestyring
Et eksempel

Hvem er avtalestyring aktuelt for?

Et dynamisk styringsverktøy
"Skal"- og "Bør"-oppgaver


Faglige prinsipper
Positiv forsterkning

Tegnøkonomi

Stimuluskontroll


Tilrettelegging og forberedelser
Møtearrangering

Forberedelser

Progresjon


Effekter av avtalestyring

Referanser


19 Tros- og livssynsfrihet
Historikk

Faglig utrygghet

Helhetlig menneskesyn

Den åndelige dimensjon

Rettigheter

Selvbestemmelse
Røtter, tradisjon og erfaring

De gode spørsmål

Å tolke signaler

Tverrfaglig samarbeid


Individuell plan

Årshjulet

Tros- og livssynsperm

Veien videre

ReferanserDEL IV UTFORDRENDE ATFERD
20 Konfliktmekling
Konflikter
Konflikttema

Mekling

LØFT


Samhandlings- og konfliktmeklingsprosessen
Fase en

Fase to

Fase tre

Fase fire


Oppsummering

Referanser


21 Utagering - utfordrende atferd
Begrepsavklaring

Utbredelsen av utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemning

Varigheten på utfordrende atferd

Kjennetegn ved mennesker med utfordrende atferd

Utfordrende atferd og psykiske lidelser

Genetiske syndromer og atferdsmessige fenotyper

Referanser


22 Selvskading hos mennesker med alvorlig og dyp grad av utviklingshemning
Selvskading hos personer med utviklingshemning - diagnostisering
Diagnostiske kriterier

Forekomst av selvskading


Form og funksjon
Selvskadingens form

Selvskadingens funksjon


Behandling basert på funksjoner

Atferdsbiologiske forklaringer og konsekvenser for behandling
Atferdsfenotyper

Medisinske tilstander som kan medføre selvskading

Utviklingsmessige risikofaktorer

Nevrotransmittermodeller; forklaring og behandling

Biologiske forhold

Sentral litteratur om selvskading


Referanser


23 Rusbruk og rusproblemer hos personer med utviklingshemning
Rus og rusmidler

Bruk - overforbruk - misbruk og avhengighet

Forekomst av rusbruk og rusproblemer

Sårbarhetsfaktorer og konsekvenser av rusproblemer

Kartlegging og diagnostisering av rusbruk

Behandlingsplanlegging

Behandling og behandlingsprinsipper

Referanser

Anbefalt litteratur og nettsteder


24 Utviklingshemning og kriminalitet
Innledning

En kort historisk oversikt

Definisjoner og avgrensninger
Utviklingshemning og lærevansker brukt i litteraturen om kriminalitet

Ulike betydninger av begrepet "kriminalitet"


Lovbrudd oppdages oftere hos utviklingshemmede

Lovbrudd anmeldes ikke/påtales ikke

Lovbruddet etterforskes uten hensyn til utviklingshemningen

Rettssak og dom tar ikke hensyn til utviklingshemningen

Fengsel er ikke tilpasset mennesker med psykisk utviklingshemning

De strafferettslige særreaksjonene og personer med utiklingshemning

Oppsummering og konsekvenser for tilbudet til utviklingshemmede som begår lovbrudd

Referanser


Om forfatterne

Register