HMS

teori og praksis

HMS - teori og praksis er en bok for ledere, HMS-ansvarlige og verneombud som ønsker seg en samlet oversikt over relevante tema og aktuell metodikk om HMS-arbeid i praksis. Boken er et enkelt verktøy som kan nyttes i det daglige HMS-arbeidet i små og mellomstore bedrifter, og også som praktisk veiledning for studenter i høgskolefag, som en oversikt over metodikk og mulige fremgangsmåter. Les mer
Vår pris
395,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 395,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

HMS - teori og praksis er en bok for ledere, HMS-ansvarlige og verneombud som ønsker seg en samlet oversikt over relevante tema og aktuell metodikk om HMS-arbeid i praksis. Boken er et enkelt verktøy som kan nyttes i det daglige HMS-arbeidet i små og mellomstore bedrifter, og også som praktisk veiledning for studenter i høgskolefag, som en oversikt over metodikk og mulige fremgangsmåter. Den vil også være nyttig for lærere som gir undervisning i arbeidsmiljø og internkontroll i den videregående skolen. Roger Beggerud har utdannelse som Master i Samfunnssikkerhet fra Høgskolen i Stavanger og Master i Endringsledelse fra Universitetet i Stavanger. Han har mange års yrkeserfaring, blant annet som HMSK-leder og fagansvarlig HMSK og daglig leder. I dag jobber han som selvstendig næringsdrivende og tilbyr tjenester innenfor HMS, kvalitet, opplæring, lederutvikling og organisasjonsutvikling.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Tapir akademisk forlag
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 216
ISBN: 9788251924566
Utgave: 3. utg.
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innhold

Innledning

1.0 HMS - hva er det?
1.1 "Alt var bedre før" - historisk tilbakeblikk


2.0 Generelt om lovverk
2.1 HMS-lovene
2.1.1 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

2.1.2 Sivilforsvarsloven

2.1.3 Produktkontrol loven

2.1.4 Arbeidsmiljøloven

2.1.5 Forurensningsloven

2.1.6 Genteknologiloven

2.1.7 Strålevernloven

2.1.8 Brann- og eksplosjonsvernloven


2.2 Internkontrollforskriften


3.0 HMS-politikk og HMS-mål
3.1 Eksempel på HMS-politikk

3.2 Eksempel på HMS-mål

3.3 Fastsetting av politikk og mål uten direkte fokus på HMS

3.4 Mål for arbeidsmiljøet i Norge


4.0 Helse (H)
4.1 Fysisk helse
4.1.1 Ergonomi


4.2 Psykososialt arbeidsmiljø

4.3 Helsetruende forhold i arbeidslivet
4.3.1 Subjektive psykologiske forhold og faktorer

4.3.2 Sosiale forhold og faktorer

4.3.3 Organisatoriske forhold og faktorer

4.3.4 Rusmisbruk

4.3.5 Stress

4.3.6 Mobbing, trakassering og maktspill

4.3.7 Fysiske forhold5.0 Miljø (M)
5.1 Arbeidsmiljø

5.2 Ytre miljø


6.0 Sikkerhet (S)
6.1Sikkerhet for mennesker og ytre miljø

6.2 Sikkerhet for materielle verdier

6.4 Sikkerhet for eget omdømme i næringslivet

6.5 Sikring


7.0 Internkontroll - IK
7.1 Prosessorientering


8.0 Praktiske metoder
8.1 Risiko og sårbarhet
8.1.1 Risikoopplevelse og risikoforståelse

8.1.2 Akseptabel risiko

8.1.3 Risikovillighet

8.1.4 Enkel risiko- og sårbarhetsanalyse

8.1.5 Sikker jobb analyse (SJA)


8.2 Kjemikaliehåndtering
8.2.1 Lagring, bruk og kassering

8.2.2 HMS-datablad og stoffkartotek

8.2.3 Risikovurdering av kjemikalier

8.2.4 Substitusjon

8.2.5 Merkesymboler for kjemikalier


8.3 Rapportering
8.3.1 Avviksrapportering og behandling 10

8.3.2 RUH (rapport om uønsket hendelse) og behandling 10

8.3.3 Myndighetsrapportering 10


8.4 Statistikk 10
8.4.1 Sykefravær 10

8.4.2 H- og T-verdier 10

8.4.3 RS-verdi


8.5 Revisjoner

8.6 Kampanjer

8.7 Ulykkesgransking

8.8 Produktkontroll

8.9 Sertifisering
8.9.1 OHSAS 18001

8.9.2 ISO 14001

8.9.3 EMAS

8.9.4 Miljøfyrtårn

8.9.5 ISO9001


8.10 Arbeidsmiljøkartlegging
8.10.1 1Fysisk arbeidsmiljø

8.10.2 Kartlegging av inneklima

8.10.3 Fysisk/ergonomisk tilpasning av arbeidsplassen

8.10.4 Psykososialt arbeidsmiljø

8.10.5 Vernerunde

8.10.6 Arbeidsplassdokumentasjon (APD) - arbeidsplassens HMS-datablad


8.11 Engasjement i alle ledd i organisasjonen
8.11.1 HMS-kultur

8.11.2 Opplæring og holdningsskapende arbeid

8.11.3 Trivselskapende tiltak

8.11.4 Ledelsens gjennomgang


8.12Bruk av verneutstyr
8.12.1 Personlig verneutstyr (PVU)

8.12.2 Spesielt verneutstyr

8.12.3 Verneutstyr som er fastmontert på maskiner eller hjelpemidler

8.12.4 Andre sikkerhetstiltak


8.13 Kartlegging av ytre miljøpåvirkning
8.13.1 Energibruk

8.13.2 Utslipp

8.13.3 Avfall


8.14 Vernetjenesten
8.14.1 Verneombud og hovedverneombud

8.14.2 Arbeidsmiljøutvalg

8.14.3 Bedriftshelsetjeneste

8.14.4 Saksgang


8.15 Sikkerhetsprosedyrer

8.16 Handlingsplan

8.17 Beredskap

8.18 Brannvern

8.19 Medarbeidersamtale


9.0 Ideer til skjemautforming
9.1 Sjekkliste for SJA

9.2 SJA-skjema

9.3 Sjekkliste for gjengsamtale

9.4 Skjema for registrering av risiko og sårbarhet

9.5 Skjema for vernerunde

9.6 Sjekkliste for ulykkesgransking

9.7 RUH-skjema

9.8 Avviksskjema

9.9 Forbedringsrapport

9.10 Kartleggingsskjema for ytre miljøpåvirkning

9.11 Skjema for kartlegging av kjemikaliebruk (risikovurdering)

9.12 Skjema for kartlegging av kjemisk helsefare med mer

9.13 Matrise for plotting av kjemikalier (risikovurdering)

9.14 Skjema for kjemikalieregnskap

9.15 Skjema for HMS-revisjon

9.16 Sluttrapport etter intern-revisjon

9.17 Skjema for enkel leverandørkontroll

9.18 Skjema for bruk/valg av personlig verneutstyr

9.19 Skjema for erfaringsoverføring

9.20 APD-skjema

9.21 Melding om fravær/redusert funksjonsevne

9.22 Individuell oppfølgingsplan/avtale om aktivisering

9.23 Skjema for kompetanseanalyse

9.24 Dokumentasjon av intern opplæring

9.25 Skjema for trivselsundersøkelse

9.26 Skjema for forberedelse til medarbeidersamtale

9.27 Skjema for medarbeidersamtale

9.28 Enkel stressjekk

9.29 ENØK-kontroll

9.30 Sjekkliste for forebygging av ildspåsettelse


10.0 Prosedyreeksempler
10.1 Eksempel på sikkerhetsprosedyre, elektronisk databehandling

10.2 Eksempel på sikkerhetsprosedyre, arbeid på strømførende systemer

10.3 Eksempel på sikkerhetsprosedyre, arbeid i høyden


11.0 Branninstruks og beredskapsplan
11.1 Eksempel på branninstruks

11.2 Eksempel på enkel beredskapsplan


12.0 Ni enkle råd

Litteraturliste