Innholdsfortegnelse corner
InnholdsfortegnelseRelasjonell ledelse

FORORD 5
KAPITTEL 1 INNLEDNING 13
Bokens struktur og målgruppe15

DEL 1 RELASJONELL LEDELSE

17
KAPITTEL 2 TESER OM LEDERUTVIKLING 19
Ny ledelsesteori er gammel kunnskap i ny innpakning20
Ledelse kan ikke læres på skolebenken21
Læring og handling er to sider av samme sak21
Relasjonell ledelse utvikles gjennom refleksjon og forskning i egen praksis22
Den relasjonelle lederkompetansen utgjør kjernen i god ledelse23
KAPITTEL 3 LEDELSE 25
Ledelse er et komplekst prosjekt27
Lederkompetanser29
KAPITTEL 4 RELASJONELL LEDELSE 31
KAPITTEL 5 RELASJONSPYRAMIDEN 37
Kompetansenivå 1: Handlingskompetanse40
Kompetansenivå 2: Refleksjonskompetanse43
Teoretiskrefleksjon43
Affektiv refleksjon44
Konseptuell refleksjon44
Hypotetisk refleksjon46
Kompetansenivå 3: Å forske i egen praksis46

DEL 2 LEDERUTVIKLING

53
KAPITTEL 6 LEDERUTVIKLING 55
Lederutvikling som planlagt program56
Lederutdanning59
Ledertrening60
Lederopplæring60
Lederskapsutvikling61
KAPITTEL 7 AKSJONSLÆRING 63
Å tilrettelegge for læring66
Aksjonslæring som forskning i egen praksis67
Plan68
Handling69
Observasjon69
Refleksjon70
Aksjonslæringens muligheter og begrensninger70

DEL 3 UTVIKLING AV RELASJONELL LEDELSE

73
KAPITTEL 8 UTVIKLING OG ETABLERING AV LÆRINGSPROSJEKT 75
Etlederutviklingsprogram76
Først: refleksjon over egen læring77
Momentertilvurdering77
Å utvikle eget læringsprosjekt78
Trinn 1: Hva er prosjektets visjon - kartlegging av ønsket situasjon79
Hva erdin visjon?80
Trinn 2: Hva er dagens situasjon - situasjonsanalyse80
Trinn 3: Formuler mål og delmål90
Trinn 4: Din handlingsplan92
Oppsummering92
KAPITTEL 9 REFLEKSJONSOASER 95
Kollega-coaching96
Nettverksgrupper som virkemiddel101
Avslutning: Å skrive tekster104

DEL 4 RELASJONELL LEDELSE: UTVALGTE TEMAER

107
KAPITTEL 10 KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING 109
Kpmmunikasjon og påvirkning: En modell110
Trykkende energi111
Trekkendestiler113
Å dra seg unna114
Gruppensdrøfting115
Noen refleksjoner om stilenes effektivitet117
Kommunikasjon119
Kommunikasjon og effekt120
Oppmerksomhet på det ikke-språklige - noen betraktninger121
Individuell utvikling av kommunikasjon og påvirkning122
Avslutning: Kommunikasjon som tema i et lederutviklingsprogram123
KAPITTEL 11 MAKT OG TILLIT 125
Innledning125
En maktesløs (vei)leder126
Begrepene makt og tillit129
Makt129
Tillit og makt132
Avslutning: Å arbeide med makt og tillit i lederutvikling134
KAPITTEL 12 PRESTASJONSMOTIVASJON OG LEDELSE 135
Motivasjon137
Avslutning142
KAPITTEL 13 GRUPPE- OG TEAMUTVIKLING 145
Ledelse i grupper145
Gruppers innsats146
Gruppers utvikling147
Personlig forskjellighet149
Suboptimalisering154
Avslutning155

DEL 5 LEDERUTVIKLING

157
KAPITTEL 14 ET HELHETLIG LEDERUTVIKLINGSPROGRAM 159
Åpent eller virksomhetstilpasset program160
AVSLUTNING 163
REFERANSER 165

Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS