Innholdsfortegnelse corner
InnholdsfortegnelseElektronikk i praksis

1 Elektronikk 11
1.1 Hva er elektronikk? 11
1.2 Elektronikkgrupper 13
2 Analog og digital elektronikk 15
2.1 Hva elektronikk dreier seg om 15
2.2 Analog og digital visning 16
3 Symboler og skjemaer 17
3.1 Elektrotekniske skjemaer 17
3.2 Blokkskjemaer 17
3.3 Koblingsskjemaer 18
3.4 Elektrotekniske skjemasymboler 20
4 Elektronikkomponenter 23
4.1 Elektronikkomponenter 23
4.2 Passive og aktive komponenter 23
4.3 Diskrete og integrerte komponenter 24
5 Passive komponenter 25
5.1 Ulike motstander 25
5.2 Faste motstander 27
5.3 Variable motstander 28
5.4 Ulineære motstander 29
5.5 Standardiserte verdier 33
5.6 Overflatemonterte komponenter 36
5.7 DIL-motstander 36
5.8 Kondensatorer 38
5.9 Upolariserte kondensatorer 39
5.10 Polariserte kondensatorer 40
5.11 Overflatemonterte kondensatorer 41
5.12 Spoler 41
5.13 Forskjellige typer spoler 42
5.14 Transformatorer 42
5.15 Spenningstransformering 44
5.16 Skilletransformatorer 45
6 Dioder og nettlikerettere 47
6.1 Litt atomteori 48
6.2 Halvledere 50
6.3 N-materiale 50
6.4 P-materiale 51
6.5 Dioder 52
6.6 Diodesymbol og noen diodedata 55
6.7 Diodekarakteristikker 56
6.8 Feilsøking på dioder 58
6.9 Merking av dioder 58
6.10 Overflatemonterte dioder 59
6.11 Nettlikeretter 59
6.12 Transformatorer 60
6.13 Forskjellige likeretterkoblinger 62
6.14 Ladekondensator 64
6.15 Rippelspenning 65
6.16 RC-filter 66
6.17 Zenerdioder 67
6.18 Karakteristikkene til zenerdioder 67
6.19 Spenningsstabilisering med zenerdiode 68
6.20 Lysdioder 68
6.21 Feilsøking på en likeretterkobling 72
7 Transistor som bryter 74
7.1 Transistorer 74
7.2 Navnet på strømmer og spenninger i en transistor 75
7.3 Likestrømmene til en transistor 76
7.4 Enkel strømkilde 77
7.5 Transistorkarakteristikker 77
7.6 Dimensjonering av bryterkobling med transistor 79
7.7 Transistoren som lysstyrt bryter 81
7.8 Transistoren styrer et rele 83
7.9 Temperaturregulering 83
7.10 Temperaturregulering med Schmitt-triggerkobling 84
7.11 Ulike typer transistorer 85
7.12 Feilsøking på transistorer 86
8 Transistoren som signalforsterker 88
8.1 Lavfrekvensforsterker 88
8.2 Hvordan signalforsterkeren virker 90
8.3 Felles emitterkoblet forsterkertrinn 92
8.4 Grafisk beregning av spenningsforsterkningen 94
8.5 Fasedreining og kobling mellom trinnene 96
8.6 Temperaturdrift 98
8.7 Parallellmotkoblet forsterkertrinn 99
8.8 Seriemotkoblet forsterkertrinn 102
8.9 Merking av transistorer 106
8.10 Metningsområde og sperreområde 108
8.11 Inngangsresistans 109
8.12 Utgangsresistans 110
8.13 Hvordan kjenner signalet kretsen? 111
8.14 Økning av inngangsresistansen ved hjelp av emittermotstanden 112
8.15 Hvorfor ønsker vi stor inngangsresistans? 114
8.16 Felles kollektorkoblet forsterkertrinn 115
8.17 Faseforholdet mellom utgangssignalet og inngangssignalet I17
8.18 Felles basiskoblet forsterkertrinn 118
8.19 Motkobling 118
8.20 Ulike former for motkobling 121
8.21 Motkobling over flere trinn 122
8.22 Feilsøking på et forsterkertrinn 124
9 Operasjonsforsterker 125
9.1 Hvordan en operasjonsforsterker virker 126
9.2 En enkel modell av operasjonsforsterkeren 127
9.3 En ideell operasjonsforsterker og de virkelige dataene 127
9.4 Eksempel på spenningsforsterkning med operasjonsforsterker 128
9.5 Driftsspenning 130
9.6 Nullpunktsforskyvning 130
9.7 Praktiske regler for bruk av operasjonsforsterkere 132
9.8 Ikke-inverterende forsterkerkobling 132
9.9 Inverterende forsterkerkobling 134
9.10 Spenningsfølger 136
9.11 Summerende forsterker 136
9.12 Differensialforsterker 138
9.13 Komparator 140
9.14 Bruk av enkel driftsspenning 141
9.15 Koblinger med enkel driftsspenning 143
9.16 Feilsøking på en krets med operasjonsforsterker 144
10 Utgangsforsterker 146
10.1 Effektforsterker 146
10.2 Klasse A-, B- og AB - forsterkere 150
10.3 Innstilling av arbeidspunktet 154
10.4 Integrerte forsterkere 155
10.5 Feilsøking på utgangsforsterkertrinn 157
11 Effektfelttransistor 158
11.1 Historikk 158
11.2 FET og MOS-FET 158
11.3 Effektfelttransistor (Power MOS-FET) 158
11.4 Oppbygning og funksjon 161
11.5 Kretser med effektfelttransistor 163
11.6 Beskyttelse av effektfelttransistor 166
11.7 Ulemper og fordeler med effektfelttransistorer 168
11.8 Lineære forsterkere med effektfelttransistorer 169
12 Spenningsstabilisering 171
12.1 Den indre resistansen i strømkildene 171
12.2 Seriestabilisator 173
12.3 Spenningsstabilisator med operasjonsforsterker 177
12.4 Integrert spenningsstabilisator 179
12.5 Feilsøking på spenningsstabilisatorkretser 182
13 Tyristor, dobbelbasisdiode, triac og diac 184
13.1 Fasestyring med tyristor 184
13.2 Tyristor 185
13.3 Oppbygning og virkemåte 185
13.4 Dobbelbasisdiode (UJT) 187
13.5 Styrekrets med tyristor og dobbelbasisdiode 189
13.6 Triac og diac 191
13.7 Styrekrets med triac og diac 193
13.8 Fordeler med tyristor- og triacstyringer 194
13.9 Demping av radiostøy 195
13.10 Praktisk bruk av tyristor og triac 195
13.11 Feilsøking på tyristorkretser 000
14 Feilsøking på analogt elektronikkutstyr 200
14.1 Hvordan strømforsyninger er oppbygd 200
14.2 Feilsøking på enkle, stabiliserte strømforsyninger 200
14.3 Feilsøking på enkle lavfrekvensforsterkere 202
14.4 Feilsøking på enkle effektkretser for styring av lys, varme og små motorer 204
14.5 Feilsøking på en effektkrets med tyristor 205
14.6 Feilsøking på en effektkrets med triac 206
15 Digitalelektronikk 208
15.1 Begrepet "digital" 208
15.2 Digitalteknikk 208
15.3 Bruk av digitalteknikk 209
15.4 Begrepet "logikk" 209
15.5 Logiske avgjørelser 209
15.6 Logiske funksjoner 212
15.7 Digitalelektronikk 213
15.8 Digital informasjon 213
15.9 Brytere 214
15.10 Kretser for logiske avgjørelser 215
16 Logiske funksjoner og portkoblinger 216
16.1 Logiske grunnelementer 216
16.2 Kort om boolsk algebra 217
16.3 Innføring i det binære tallsystemet 218
16.4 Funksjonstabeller 219
16.5 Strømkrets 219
16.6 OG-funksjon 220
16.7 ELLER-funksjon 222
16.8 INVERTERER-funksjon 225
16.9 NOG-funksjon 226
16.10 NELLER-funksjon 228
16.11 EKSKLUSIV ELLER - funksjon 230
17 Boolsk algebra 233
17.1 Bruk av boolsk algebra 233
17.2 Boolske operatorer 233
17.3 Regneregler 235
17.4 de Morgans teoremer 235
17.5 Bruk av de Morgans teoremer 236
17.6 Fra funksjonstabell til logisk krets 238
17.7 Motorstyring med logiske kretser 242
17.8 Spermingssignaler og signaler fra kontaktpåvirkning 244
18 Vipper 247
18.1 Sekvensielllogikk 247
18.2 Sekvensielle kretser 247
18.3 Astabil vippe 248
18.4 Monostabil vippe 250
18.5 Bistabile vipper 252
18.6 SR-vippe 252
18.7 SR-vippe med NELLER-porter 252
18.8 SR-vippe med NOG-porter 254
18.9 Taktstyrt SR-vippe 256
18.10 Dominansforhold for SR-vipper 257
18.11 Datavippe 258
18.12 JK-vippe 260
18.13 Schmitt-trigger 261
19 Tallsystemer 263
19.1 Desimalsystemet 263
19.2 Binærsystemet 264
19.3 Omregning fra desimaltall til binærtall 264
19.4 Omregning fra binærtall til desimaltall 267
19.5 Binærkodet desimalsystem (BCD) 267
20 Tellere 269
20.1 Binærtellere 269
20.2 Firebiters binærteller 270
20.3 Bruk av tellere 273
20.4 Desimal avlesning 274
20.5 Integrerte tellere 277
21 Integrerte digitale kretser 279
21.1 Integrasj onstetthet 279
21.2 Kapsler 280
21.3 Egenskaper 281
21.4 Familier av logiske kretser 282
21.5 TTL-kretser 282
21.6 Hvordan TTL-kretser er oppbygd 283
21.7 CMOS-kretser 285
21.8 CMOS 4000-familien 286
21.9 Sammenlikning av CMOS- og TTL-kretser 288
21.10 Utgangstrinn : 288
21.11 Datablad for CMOS-kretser 291
22 Digitale styringer 295
22.1 Kodelås 1 295
22.2 Kodelås 2 296
22.3 Motorstyring av veibom 298
22.4 Motorstyring av potensiometer 299
22.5 Alarm for pumpeanlegg 300
23 CMOS-kretser i bruk 303
23.1 Behandling av CMOS-kretser 303
23.2 Lodding 304
23.3 Koblinger 304
24 Feilsøking på digitale kretser 307
24.1 Digitale kretser 307
24.2 Logisk feilsøker (logisk probe) 307
24.3 Eksempel på bruk av feilsøker 308
24.4 Annet feilsøkingsutstyr for digitale kretser 310
24.5 Feilsøking på en kombinatorisk krets 311
24.6 Feilsøking på en sekvensiell krets med integrert teller 312
24.7 Feilretting : 313
25 Integrering av analog og digital elektronikk 315
Stikkordliste 317

Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS