9788205389953Utfordrende foreldreskap KAPITTEL 1 UTFORDRENDE FORELDRESKAP
Bokas tema
Bokas kapitler
Foreldreskap og klasse. Ulike mulighetsrom
Foreldreskap i nye og gamle familieformer
Når samlivsbrudd setter det gode foreldreskap på spill
Barnet: et familiemedlem og et samfunnsmedlem med juridiske rettigheter
Foreldreskap i minoritetskulturer
Foreldre i møte med barnevernet: hjelp eller kontroll?
Foreldrekraften
Barn og unge som analyseenhet når foreldreskap skal forstås - metodologiske refleksjoner
En avrunding
Litteratur
KAPITTEL 2 ET UENDELIG ANSVAR. OM FORELDRESKAP I MIDDELKLASSEN
Innledning
Det gode caset
Metaforer som analytiske redskap
Odas familie
Blikket for det eksepsjonelle
"På alerten"
En klassespesifikk logikk?
Baksiden av medaljen
Kroppsliggjorte disposisjoner
Avsluttende betraktninger
Litteratur
KAPITTEL 3 FORSTERKET FORELDRESKAP
Innledning
Hjelpetiltakenes bakgrunn og begrunnelse
Tidligere forskning om foreldres erfaringer med støttekontakt og besøkshjem
To familier
Små tiltak - stor betydning
Fornøyde barn - positiv selvforståelse hos foreldre
Stabilitet nytter
Lettelse ved å slippe utgifter
Bedre tid skaper mer overskudd
Hjelpernes informasjon om barnet gir håp og realisme
Hjelperne må vise at de er glade i barna
Sorg og mestring, to sider av samme sak
Diskusjon
Skjules materielle problemer bak barneverntiltak?
Styrkes foreldrenes egne ressurser?
Avslutning
Litteratur
Andre kilder
KAPITTEL 4 SKEIVT FORELDRESKAP
Innledning
Hvordan får to av samme kjønn barn?
Heteronormalitet
Å få barn
Litt annerledes
Hva er barnets beste?
Det skeive foreldreskapet og omgivelsene
Barn bestemmer hvem man omgås
Diskusjon og avslutning
Litteratur
KAPITTEL 5 FORELDRESKAP SOM OFFENTLIG OPPDRAG
Innledning
Kulturelle konstruksjoner av barn og foreldreskap
Det empiriske materialet
Det norske fosterfamiliearrangementet
Relasjonsutforming mellom barn og voksne
Forhandling som analytisk begrep
Kjernefamilie som modell
Betydninger av biologisk slektskap
Hvilke følelser skal det være?
Når gjensidighet er vanskelig å oppnå
Fosterfamilie som normaliserende livsform
Tåtegrense for manglende gjensidighet
Fortolking av barnets intensjoner
Fosterforeldre tilpasser seg og omdefinerer relasjonen
Forventninger om gjensidighet
Forventninger om at barnet skal "være seg selv"
"Den rene relasjon"
Nye forventninger til barn som relasjonspartnere
Fra "match" til samskapte prosesser
Forhandlingsprosessenes forankring i en kulturell og historisk kontekst
Avslutning
Litteratur
KAPITTEL 6 MENNS OG KVINNERS FORELDRESKAP ETTER ET SAMLIVSBRUDD
Innledning
To verdener
Oversikt over kapittelet
Barnefordeling
Barnefordeling for retten
Barnefordeling privat
Hva er bra for barn?
Barnets beste som juridisk begrep
Barnets beste som samfunnsfaglig begrep
Barnehensyn og voksenhensyn
Barnets beste som politisk begrep
Motsetninger mellom foreldre
Hva dreier konfliktene seg om?
Hvem tilhører barna?
Kulturkonflikt
Søskenbalanse
Løser domstolene problemer?
Løser megling problemene?
Løser nye regler for saksbehandling problemene?
Foreldre og samfunn
Foreldres verdighet
Samfunnet løser, men driver også fram, konflikter
Samarbeid og "indirekte foreldreskap"
Spørsmålet om rettferd
Stor kjønnsforskjell
Menns emansipasjon
Debatt om delt omsorg
Når er delt omsorg en god løsning?
Hvem skal avgjøre spørsmålet om delt omsorg?
Litteratur
KAPITTEL 7 BARNS SELVBESTEMMELSESRETT ETTER BARNELOVEN § 33: HVA ER DEN VERDT OG HVORDAN KAN DEN UTVIKLES?
Innledning
Virkeområdet for § 33
Selvbestemmelsesretten etter § 33
Bakgrunn
Situasjonen i dag
Flere spesialbestemmelser
Utviklingen i forhold til barneloven § 33
Økonomiske spørsmål knyttet til selvbestemmelsesretten
Håndheving av selvbestemmelsesretten
Rettspolitisk vurdering, utviklingsmuligheter
Avslutning
Litteratur
Offentlige dokumenter
KAPITTEL 8 FORELDRESKAP OVER KULTURGRENSER OG GENERASJONSKONFLIKTER OM OPPDRAGELSE
Innledning
Kapittelets empiriske materiale
Migrasjon og foreldreskap over kulturgrenser
Innvandrerungdom som "balansekunstnere"
De problematiske familiesituasjonene
Autoritære foreldrerelasjoner
Vold i hjemmet
Foreldreskap i en migrasjonskontekst
Kjønnet oppdragelse
Kollektiv sosial kontroll: Sladder i subkulturen
Foreldre abdiserer fra foreldrerollen
Skam
Etter institusjonsoppholdet
Ivaretakelse av søsken
Opprettholdelse av sosiale bånd
Løsrivelse fra foreldrekrav
Ambivalens til foreldrekulturen og egen etnisk gruppe
Minoritetsungdom som kulturfornyere. Individualisering og nyforhandlede generasjonsrelasjoner
Minoritetsforeldre i majoritetssamfunnet
Litteratur
KAPITTEL 9 BARNEVERN OG FORELDRESKAP
Dette kapittelet belyser følgende tema
Innledning
Dialogens funksjon i barnevernarbeidet
Å styrke foreldreskapet gjennom dialog
Dialog med barnet
Fravær av dialog med foreldre og barn i barnevernet?
Dialogens vilkår i barnevernet
Den vanskelige dialogen mellom nærhet og distanse
Kan barnevernet nyttiggjøre seg Bubers dialogiske prinsipper i møtet med familien?
Avslutning
Litteratur
Lover og offentlige dokumenter
KAPITTEL 10 FØLELSER I BEVEGELSE
Innledning
Kapittelets empiriske grunnlag
Et hverdagsperspektiv
Den tøffe starten
Fra mistanke til diagnose
Det er vanlig at foreldre fatter mistanke først
Jakta på en diagnose
Foreldre reagerer forskjellig
Far mer nøktern?
Sorg. Slitasje. Glede. Følelser i bevegelse
Å bli møtt på en god måte
Foreldre etterspør ekte engasjement
Å stå i mot
Aksept - et spørsmål også om språk
Diskvalifiserende kommunikasjon
Foreldrene: grunnvollen i barnas liv
Litteratur
KAPITTEL 11 BARNETEGNINGER SOM EN METODE TIL Å FORSTÅ BARNS RELASJONER
Innledning
Barn som subjekter
Metoder spesielt beregnet på barn
Barns familietegning
Barns familietegninger - en tredelt metode
Familielisten
Familietegning
Samtale
Ulik bruk av metoden
Tegning som felles referansepunkt
Barnetegninger- en god metode?
Hva kan barnetegninger som metode fortelle oss om utfordrende foreldreskap? Eksempel fra stefamilien
Barnas indre bilder av sine familier
Avslutning
Litteratur
KAPITTEL 12 UTFORSKENDE SAMTALER MED UNGE MENNESKER OG FORELDRENE DERES
Innledning
Forståelser av foreldre-barn-relasjoner: Et flerfaglig felt i endring
Fra relasjonell avgrensning til relasjonell utvikling
Barn som rettighetshavere
Hverdagslivsforankrede samtaler med unge jenter og gutter og med foreldrene deres
En kvalitativ forløpstudie
Kvalitative analyser på langs og på tvers
Hverdagslivet - og livet
Relasjonelle aspekter
Forhandlinger mellom foreldre og unge sønner og døtre: Tematiske og analytiske innfallsvinkler
Forhandlinger i to analytiske plan
Skolegang og ansvar
Foreldresensitivitet og de unges "behov"
Avslutning
Litteratur
FORFATTERNE STIKKORD
Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS