Innholdsfortegnelse corner
InnholdsfortegnelseOrganisk kjemi

INNLEDNING
1 GENERELL ORGANISK KJEMI 1
1.1 Representasjon av molekyler 1
1.2 Fischer-projeksjoner 3
1.3 Liste over funksjonelle grupper 4
1.4 Molekyl- og strukturformler 5
1.5 Strukturisomere 6
1.6 Enkle molekylers form 6
1.7 Hybridisering 6
1.8 Etan og butan; konformasjon og form 8
1.9 Konformasjonene for sykloheksan 11
1.10 Konformasjonene for trans- og cis-dekalin 13
1.11 Konformasjonene forsykloheksen 13
1.12 Konformasjonenefor andre ringsystemer 14
1.13 Torsjonsspenningen 15
1.14 Steriske eller van der Waalske frastøtninger 15
1.15 Pitzer-spenningen 16
1.16 Stereoisomeri 17
1.17 Begrenset rotasjon om dobbeltbindinger 17
1.18 Forekomst av geometrisk isomeri 18
1.19 Kiralitet 19
1.20 Polarimetri og optisk aktivitet 19
1.21 Enantiomerer 21
1.22 Optiskrenhet 23
1.23 Cahn-Ingold-Prelog-reglene (CIP-reglene, eller R- og S-nomenklatursystemet) 23
1.24 R og S fra Fischerprojeksjoner 26
1.25 Utvidelse av CIP-reglene på dobbeltbindinger 26
1.26 D- og L-systemet 27
1.27 Diastereomerer 27
1.28 Mesoforbindelser 28
1.29 Optisk aktivitet med ingen kirale sentre 29
1.30 Oppløsning av en rasemisk blanding til enantiomerer 30
1.31 Reaksjoner ved kirale sentre 31
1.32 Effekten av substituenter i et molekyl 32
1.33 Homolyse av bindinger 32
1.34 Heterolyse av bindinger 33
1.35 Strukturen til karbokationer, karbonradikaler og karbanioner 33
1.36 Nukleofiler 35
1.37 Elektrofiler 36
1.38 Om å tegne reaksjonsmekanismer 36
1.39 Resonans i molekyler 37
1.40 Delokalisering av molekyler 37
1.41 Molekylersladning 37
1.42 Flertrinnssynteser 38
1.43 Retrosyntetisk analyse 39
1.44 Relevante oppgaver 39
2 ALKANER 41
2.1 Generelt om alkaner 41
2.2 Fysikalske egenskaper 41
2.3 Industriell framstilling 42
2.4 Laboratorieframstilling 42
2.5 Framstilling av alkaner ved katalytisk hydrogenering av alkener og alkyner 42
2.6 Framstilling av alkaner ved reduksjon av alkylhalider 42
2.7 Framstilling av alkaner via Grignard- eller alkyllitiumderivater 43
2.8 Framstilling av alkaner ved bruk av hydridreduserende midler og alkylhalider 43
2.9 Framstilling av alkaner ved reduksjon av aldehyder og ketoner 44
2.10 Syntese av alkaner ved sammenkobling av alkylhalider. 44
2.11 Reaksjoner med alkaner 44
2.12 Halogenering av alkaner 44
2.13 Klorering av metan 45
2.14 Mekanismen for klorering av metan 45
2.15 Generelt om halogenering av metan 46
2.16 Halogenering av høyere alkaner 48
2.17 Hammon-postulatet 49
2.18 Relevante oppgaver 49
3 ALKENER 51
3.2 Framstilling 52
3.3 Baseindusert eliminasjon av alkylhalider 52
3.4 Mekanismen for baseindusert eliminasjon av alkylhalider 53
3.5 Syrekatalysert dehydratisering av alkoholer 55
3.6 E1-mekanismen for syrekatalysert dehydratisering av alkoholer 56
3.7 Omleiring av karbokationer 57
3.8 Indirekte (to-trinns) metoder for omdannelse av alkoholer til alkener 58
3.9 Direkte (ett-trinns) metoder for omdannelse av alkoholer til alkener 59
3.10 Alkener ved terminal syklisk eliminasjon av estere 59
3.11 Wittig- og Wadsworth-Emmons-reaksjonene 60
3.12 Alkener ved delvis hydrogenering av alkyner 61
3.13 Alkener ved katalytisk hydrogenering av alkyner 61
3.14 Alkener fra alkyner ved bruk av alkalisk metall i flytende ammoniakk 62
3.15 Reaksjoner med alkener 63
3.16 Addisjon av halogensyrer 63
3.17 Regioselektivitet ved addisjon av halogensyrer til en dobbeltbinding : 64
3.18 Mekanismen for addisjon av halogensyrer til alkener 64
3.19 Stabilitet av karbokationer i enkle systemer 64
3.20 Addisjon av HBr til et alken i nærvær av en radikal kilde 66
3.21 Mekanismen for addisjon av HBr til et alken i nærvær av en radikal kilde 66
3.22 Bruk av vann og svovelsyre ved hydratisering av alkener 67
3.23 Addisjon av halogener til alkener 67
3.24 Mekanismen for addisjon av halogener til alkener 68
3.25 Oksidativ addisjon (dihydroksylering) av alkener 69
3.26 Anti-dihydroksylering av alkener 69
3.27 Syn-dihydroksylering av alkener 70
3.28 Oksidativ degradering: indirekte spalting av alkener 70
3.29 Oksidativ degradering: direkte spalting av alkener 71
3.30 Indirekte addisjon av vann: Markovnikov 71
3.31 Indirekte addisjon av vann: anti-Markovnikov 72
3.32 Allylisk halogenering 73
3.33 Mekanismen for allylisk halogenering 73
3.34 Opphavet til stabilisering av allyliske radikaler 74
3.35 Konjugasjon av dobbeltbindinger 76
3.36 Elektroniske strukturer i konjugerte dobbeltbindinger 76
3.37 1,2- og 1,4-addisjon av diener 77
3.38 Kinetisk og termodynamisk kontroll av reaksjoner 78
3.39 Hyperkonjugasjon 80
3.40 Diels-Alder-reaksjonen 81
3.41 Mekanismen i en Diels-Alder-reaksjon 82
4 ALKYNER 83
4.1 Alkyners fysikalske egenskaper 83
4.2 Framstilling av alkyner fra alkener 83
4.3 Framstilling av alkyner fra lavere alkyner 84
4.4 Reaksjoner med alkyner 84
4.5 Hydrogenering av alkyner 84
4.6 Elektrofil addisjon av alkyner 85
4.7 Addisjon av vann til alkyner 85
4.8 Markovnikov-addisjon av vann til alkyner 85
4.9 Anti-Markovnikov-addisjon av vann til alkyner 86
4.10 Oksidativ degradering av alkyner 86
4.11 Metallalkynider (-acetylider) 86
4.12 Alkynerssurhet 87
4.13 Alkyndianioner 88
4.14 Relevante oppgaver 88
5 ALKOHOLER OG TIOLER 89
5.1 Alkoholers og tiolers struktur 89
5.2 Alkoholers og tiolers fysikalske egenskaper 90
5.3 Industriell framstilling 90
5.4 Hydratisering av alkener 90
5.5 Fermentering 90
5.6 Oksyprosessen 91
5.7 Laboratorieframstilling 91
5.8 Hydrolyse av alkylhalider 91
5.9 Oksymercurering-demercurering 91
5.10 Hydroborering-oksidasjon 91
5.11 Grignard-reaksjoner med karbonylforbindelser 92
5.12 Organolitiumforbindelser med karbonylforbindelser 92
5.13 Grignard-reaksjoner med epoksider 92
5.14 Litiumaluminiumhydrid med epoksider 92
5.15 Reduksjon av karbonylforbindelser 92
5.16 Omdannelse av alkoholer til alkylhalider med hydrogenklorid og sinkklorid 92
5.17 Omdannelse av alkoholer til alkylhalider med hydrogenklorid 92
5.18 Omdannelse av alkoholer til alkylhalider med tionylhalider 93
5.19 Omdannelse av alkoholer til alkylhalider med fosforhalider 93
5.20 Alkoholer og syntese av estere 93
5.21 Alkoholer og syntese av acetaler 93
5.22 Alkoholer og syntese av alkylsulfonater 93
5.23 Utbyttingsreaksjoner med alkylsulfonater 93
5.24 Syntese av alkener fra alkoholer 94
5.25 Syntese av etere fra alkoholer, reaksjoner mellom alkoksider og alkylhalider 94
5.26 Oksidasjon av alkoholer 94
5.27 Dioler 94
5.28 Framstilling av tioler fra natriumhydrogensulfid og alkylhalider 95
5.29 Framstilling av tioler med tiourea og alkylhalider 95
5.30 Framstilling av tioler fra Grignard-reagenser med svovel 96
5.31 Reaksjoner med tioler 96
5.32 Syntese av disulfider 96
5.33 Ditioler 97
5.34 Relevante oppgaver 97
6 ETERE OG SULFIDER 99
6.1 Williamsons syntese av etere og sulfider 99
6.2 Syntese av etere ved alkoksymercurering av alkener 99
6.3 Syrespalting av etere 100
6.4 Spalting av sulfider med Raney-nikkel 100
6.5 Benzyleteres labilitet og nytte som beskyttelsesgrupper 100
6.6 Oksidasjon av sulfider til sulfoksider og sulfoner 101
6.7 Etere og sulfiders alkalitet: dannelse av oksonium- og sulfoniumsalter 101
6.8 Relevante oppgaver 102
7 EPOKSIDER 103
7.1 Epoksiders generelle egenskaper 103
7.2 Industriell framstilling av epoksider 103
7.3 Laboratorieframstilling fra halohydriner 103
7.4 Laboratorieframstilling ved oksidasjon av dobbeltbindinger med peroksisyrer 104
7.5 Reaksjoner med epoksider 104
7.6 Ringåpning av epoksider med syre 104
7.7 Regiokjemi ved ringåpning av epoksider 105
7.8 Ringåpning av epoksider 105
7.9 Ringåpning av epoksider med hydroksider og alkoksider 105
7.10 Ringåpning av epoksider med Grignard-reagenser 106
7.11 Ringåpning av epoksider med litiumaluminiumhydrid. 106
7.12 Ringåpning av epoksider med ammoniakk og aminer. 106
7.13 Relevante oppgaver 106
8 ALKYLHALIDER 107
8.1 Industriell framstilling av alkylhalider 107
8.2 Laboratorieframstilling av alkylhalider 108
8.3 Alkylhalider fra alkoholer ved bruk av hydrogenhalider 108
8.4 Alkylhalider fra alkoholer ved bruk av tionyl- og fosforhalider 108
8.5 Alkylhalider ved allylisk eller benzylisk halogenering. 109
8.6 Alkylhalider ved halogenering av alkener 110
8.7 Alkyljodider fra alkylbromider eller -klorider 110
8.8 Brom- eller jodalkaner fra sølvsalter av karboksylsyrer 111
8.9 Reaksjoner med alkylhalider: eliminasjon som fører til alkener 111
8.10 Reaksjoner med alkylhalider: dannelse av Grignard- og litiumforbindelser 111
8.11 Reaksjoner med alkylhalider: nukleofile substitusjonsreaksjoner 112
8.12 SN1-mekanismen (unimolekylær nukleofil substitusjon) 112
8.13 Stereokjemien i SN1-mekanismen 114
8.14 Den konkurrende El-eliminasjonen 114
8.15 SN2-mekanismen (bimolekylær nukleofil substitusjon) 115
8.16 Viktig detalj i SN2-mekanismen 115
8.17 Virkningen av R på reaktiviteten til RX i SN2-mekanismen 116
8.18 Konkurranse mellom SN2- og E2-mekanismene 116
8.19 Oppsummering av SN1-, SN2-, E1- og E2-mekanismene 117
8.20 Allylhalider 117
8.21 Vinyl- og fenylhalider 118
8.22 Neopentylhalider 118
8.23 Relevante oppgaver 118
9 AMINER 119
9.1 Aminers generelle egenskaper 119
9.2 Det ledige elektronparet hos aminer 119
9.3 Hydrogenbindingeriaminer 120
9.4 Aminers stereokjemi 120
9.5 Syntese av aminer fra alkylhalider og ammoniakk 121
9.6 Hinsbergs metode for separasjon av primære, sekundære og tertiære aminer 122
9.7 Gabriells syntese av aminer 123
9.8 Curtius- og Hofmann-reaksjonene 123
9.9 Aminer fra reduktive metoder 123
9.10 Ritterreaksjonen 124
9.11 Syntese av sekundære aminer ved reduksjon av iminer 124
9.12 Syntese av sekundære aminer ved nitrosering av dialkylanilin 124
9.13 Syntese av sekundære aminer fra kloracetonitril med Grignard-reagenser 125
9.14 Reaksjoner med aminer: dannelse av salter 126
9.15 Reaksjoner med aminer: acylering 126
9.16 Primære aminers reaksjon med salpetersyrling (HNOZ) 126
9.17 Sekundære aminers reaksjon med salpetersyrling (HNOz) 127
9.18 Tertiære aminers reaksjon med salpetersyrling (HNOZ) 127
9.19 Karbylaminreaksjonen 127
9.20 Oksidasjon av tertiære aminer 127
9.21 Hofmann-eliminasjon av kvartenært ammoniumhydroksid 128
9.22 Aminers reaksjoner med karbondisulfid 128
9.23 Relevante oppgaver 128
10 KARBONYLGRUPPEN 129
10.1 Generell bakgrunn for karbonylgruppen 129
10.2 De viktigste karbonylforbindelsene 130
10.3 Faktorer som påvirker karbonylgruppens reaktivitet overfor nukleofiler 130
10.4 Mulige utfall av nukleofile angrep på en karbonylgruppe 131
10.5 Estergrupper 132
10.6 Amidgrupper 132
10.7 Syrekloridgrupper 133
10.8 Karbonylgruppen og syrekatalyse 133
10.9 Framstilling av aldehyder og ketoner ved oksidasjon 134
10.10 Framstilling av aldehyder og ketoner ved reduksjon av karboksylsyrer og karboksylsyrederivater 136
10.11 Rosemnund-reduksjon 136
10.12 Reduksjon av karboksylsyrer og karboksylsyrederivater med LiAIH4 137
10.13 Aldehyder ved reduksjon av nitriler etterfulgt av hydrolyse 138
10.14 Stephens reduksjon av nitriler til aldehyder 138
10.15 Ketoner fra Grignard-reagenser med nitriler, amiderellersyreklorider 138
10.16 Ketoner fra kalsiumsalter av syrer 140
10.17 Aldehyder og ketoner ved hydratisering av alkyner 141
10.18 Spalting av dioler for å oppnå alkoholer og ketoner 141
10.19 Aldehyder og ketoner ved ozonolyse av dobbeltbindinger 141
10.20 Ketoner fra diazometan og syreklorider 141
10.21 Reaksjoner med aldehyder og ketoner: nukleofilt angrep fra vann 142
10.22 Reaksjoner med aldehyder og ketoner: nukleofilt angrep fra alkoholer 142
10.23 Reaksjoner med aldehyder og ketoner: nukleofilt angrep fra tioler 144
10.24 Desulfurering av ditioacetaler 145
10.25 Reaksjoner med aldehyder og ketoner: addisjon av tertiære aminer 145
10.26 Reaksjoner med aldehyder og ketoner: addisjon av ammoniakk 145
10.27 Reaksjoner med aldehyder og ketoner: addisjon av primære aminer 146
10.28 Reaksjoner med aldehyder og ketoner: addisjon av sekundære aminer 147
10.29 Reaksjoner med aldehyder og ketoner: addisjon av hydroksylamin 148
10.30 Beckmann-omleiringen 150
10.31 Ritterreaksjonen 151
10.32 Reaksjoner med aldehyder og ketoner med hydraziner og substituerte hydraziner 151
10.33 Syntese av cyanohydriner 152
10.34 Streckerreaksjonen 153
10.35 Baeyer-Villiger-oksidasjonen 154
10.36 Mekanismen til Bayer-Villiger-oksidasjonen 154
10.37 Reaksjoner med aldehyder, ketoner og estere med Grignard-reagenser 155
10.38 Reduksjon av aldehyder og ketoner via ditioacetal tilen metylengruppe 155
10.39 Clemmensen-reduksjonen av aldehyder og ketonertilen metylengruppe 156
10.40 Wolff-Kishner-reduksjonen av aldehyder og ketoner til en metylengruppe 156
10.41 Pinacol ved reduksjon av ketoner 156
10.42 Pinacol-Pinacolone-omleiringen 157
10.43 Reaksjoner med aldehyder og ketoner via enolisering. 158
10.44 Halogenering av aldehyder og ketoner 159
10.45 Valg av proton ved deprotonering av usymmetriske ketoner 159
10.46 Aldolkondensasjonsreaksjoner 161
10.47 Blandede aldolreaksjoner 162
10.48 Claisen-og Dieckmann-kondensasjonene 163
10.49 Michael-addisjonsreaksjonen 164
10.50 Mannich-reaksjonen 164
10.51 Stork-enamin-reaksjonen 165
10.52 Addisjon av et enolat til en nitrosgruppe 165
10.53 Framstilling av karboksylsyrer ved oksidasjon av akoholerelleraldehyder 166
10.54 Framstilling av karboksylsyrer fra reaksjonen mellom et Grignard-reagens og fast karbondioksid 166
10.55 Framstilling av karboksylsyrer ved hydrolyse av nitriler 167
10.56 Framstilling av karboksylsyrer ved haloformreaksjonen 167
10.57 Framstilling av karboksylsyrer ved omdanning av trihalider 167
10.58 Dissosieringskonstanter for karboksylsyrer 167
10.59 Syrekatalysert forestring av karboksylsyrer 169
10.60 Mekanismen for syrekatalysert forestring av karboksylsyrer 169
10.61 Bruk av syreklorider ved syntese av estere 170
10.62 Estere fra sølvsalter av karboksylsyrer med et alkylhalid 170
10.63 Metylestere ved bruk av diazometan 170
10.64 Wolff-reaksjonen 172
10.65 Basisk hydrolyse av estere 173
10.66 Kolbeelektrolyse av syresalter 173
10.67 Hunsdieker-reaksjonen for syntese av alkylhalider 174
10.68 Dekarboksylering av karboksylsyrer 174
10.69 Mekanismen for dekarboksylering av karboksylsyrer. 175
10.70 Dekarboksylering av a,b -umettede karboksylsyrer 176
10.71 Dekarboksylering av karboksylationer 176
10.72 Dekarboksylering av halogensubstituerte karboksylsyrer 176
10.73 Dekarboksylering av dikarboksylsyrer 177
10.74 Hell-Volhard-Zelinskii-reaksjonen 177
10.75 Reaksjoner med estere: reduksjon 178
10.76 Kondensasjonsreaksjoner med estere 178
10.77 Reaksjoner mellom estere og hydrazin 179
10.78 Curtiusomleiringen av acylazider 179
10.79 Industriell framstilling av amider 179
10.80 Laboratorieframstilling av amider 180
10.81 Hoffmann-reaksjonen/-omleiringen: degradering av amider 180
10.82 Hydrolyse av amider 181
10.83 Omdanning av amider til imider 181
10.84 Framstilling av syreklorider fra SOC12 og karboksylsyrer 181
10.85 Framstilling av syreklorider fra PC13 og karboksylsyrer 182
10.86 Framstilling av syreklorider fra PC15 og karboksylsyrer 182
10.87 Omdannelse av syreklorider til syrer 182
10.88 Omdannelse av syreklorider til amider 182
10.89 Schotten-Baumann-reaksjonen: omdannelse av syreklorider til estere 182
10.90 Friedel-Crafts-reaksjonen: omdannelse av syreklorider til ketoner 183
10.91 Organiske kobberforbindelser i omdannelse av syrekloridertilketoner 183
10.92 Framstilling av aldehyder fra reduksjon av syreklorider 183
10.93 Framstilling av anhydrider med eddiksyre og et keten. 183
10.94 Framstilling av anhydrider ved dehydratisering av dikarboksylsyrer 184
10.95 Omdannelse av anhydrider til karboksylsyrer 184
10.96 Omdannelse av anhydrider til amider 184
10.97 Omdannelse av anhydrider til estere 184
10.98 Friedel-Crafts-reaksjonen: syntese av ketoner fra anhydrider 185
10.99 Relevante oppgaver 185
11 AROMATISKE EGENSKAPER: BENZEN OG BENZENDERIVATERS KJEMI 187
11.1 Aromatiske egenskaper 187
11.2 Hückelsregel 187
11.3 Aromatiske egenskaper av syklopentadien 188
11.4 Aromatiske egenskaper av tropon og 7-leddede ringer med 6 elektroner 189
11.5 Aromatiske egenskaper av annulener 189
11.6 Konseptet for anti-aromatiske egenskaper 191
11.7 Generell bakgrunn for benzen 191
11.8 Strukturen til benzen: valensbindingsmodellen 192
11.9 Strukturen til benzen: molekylorbitalmodellen 193
11.10 Reaksjoner med usubstituert benzen 193
11.11 Elektrofil aromatisk substitusjon (EAS) av benzen 193
11.12 Protonering (Y = D eller H) av benzen 195
11.13 Halogenering (Y = D eller H) av benzen 195
11.14 Nitrering (Y = NOZ) av benzen 196
11.15 Sulfonering av benzen 196
11.16 Alkylering (Y =alkyl) av benzen 197
11.17 Acylering (Y = RCO) av benzen 199
11.18 Metallering (Y = M+) av benzen 199
11.19 Reaksjoner med substituerte benzener 200
11.20 Kontroll av regiokjemien: dirigering i o-, m- og p-posisjoner med substituerte benzene 201
11.21 Halogener ved dirigering i o-, m- og p-posisjoner 203
11.22 Dirigerende effekter av multisubstituerte benzener 204
11.23 Viktige reaksjoner med benzen 205
11.24 Hydrogenering av substituerte benzener 205
11.25 Oksidasjon av benzen og substituerte benzener 205
11.26 Klorering av benzen 206
11.27 Klorering av brombenzen 207
11.28 Sidekjedehalogenering av benzenderivater 207
11.29 Mekanismen for sidekjedehalogenering av benzenderivater 208
11.30 Virkningen av base/vann på PhCH2C1, PhCHC12 og PhC13 208
11.31 Stabiliserte karbokationer av benzensystemer 209
11.32 Stabiliserte karbanioner av benzensystemer 209
11.33 Omdannelse av alkylsidekjeder hos benzener til syrer. 209
11.34 Omdannelse av benzendisyrer til benzenanhydrider 210
11.35 Nitrering av og reaksjoner med nitrobenzener 210
11.36 Omdannelse av nitrobenzener til aminobenzener: selektivreduksjon med Na2S 211
11.37 Ladningsoverføringskomplekser av benzener 211
11.38 Omdannelse av aminobenzener til nitrobenzener 212
11.39 Omdannelse av aminobenzener til amider 212
11.40 Omdannelse av benzensulfonsyrer til nitrobenzener 213
11.41 Syntese av anilin, MNH2 og substituerte aniliner ved reduksjon av nitroforbindelser 213
11.42 Aniliner ved aminering av egnede aktiverte arylhalider 213
11.43 Aniliner fra omleiringer 214
11.44 Aminobenzenersegenskaper 214
11.45 De basiske egenskapene av aminobenzen 215
11.46 Reaksjoner med aminobenzen: oksidasjon av aminobenzen 216
11.47 Reaksjoner med aminobenzen: diazotering 217
11.48 Reaksjoner med sekundære aminobenzener 217
11.49 Reaksjoner med tertiære aminobenzener 218
11.50 Reaksjoner med aminobenzener: diazoniumsalter 218
11.51 Hydrolyse av diazoniumsalter 218
11.52 Sandmeyer-reaksjonen 219
11.53 Schiemann-reaksjonen 219
11.54 Reduksjon av diazoniumsalter med H3p02 219
11.55 Utvikling av benzyn fra diazoniumsalter 220
11.56 Sammenkobling av diazoniumsalter 220
11.57 Reduksjon av diazoniumsalter til arylhydraziner 221
11.58 Arylhalider 221
11.59 Syntese av arylhalider 221
11.60 Reaksjoner med arylhalider: syntese og sammenkobling av Grignard-forbindelser 222
11.61 Nukleofil utbyttingsreaksjon med aktiverte arylhalider 222
11.62 Framstilling av sulfonsyrer 222
11.63 Reaksjoner med sulfonsyrer 223
11.64 Framstilling og reaksjoner med fenoler 223
11.65 Fenolerssurhet 224
11.66 Benzener og nukleofil aromatisk substitusjon (NAS) 225
11.67 NAS og addisjons-eliminasjons-mekanismen 226
11.68 NAS og eliminasjons-addisjons-mekanismen 226
11.69 Relevante oppgaver 227
APPENDIKS 229
REFERANSER 303