Metoder for HMS-regulering

Kravene til regulering av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter er omfattende og ufravikelige. Det norske produksjonslivet har svart på myndighetenes HMS-lovgivning ved å bli stadig mer kompetent og effektivt når det gjelder praktiske forbedringer. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Kravene til regulering av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter er omfattende og ufravikelige. Det norske produksjonslivet har svart på myndighetenes HMS-lovgivning ved å bli stadig mer kompetent og effektivt når det gjelder praktiske forbedringer. Mål om null-skader og null-utslipp, fullt forsvarlig arbeidsmiljø, renere produksjon, effektiv avfallshåndtering og gjenbruk, miljømerking, miljøsertifisering og miljøfyrtårn er koblet til mål om effektiv produksjon og økt konkurransekraft. Forbedringer innen bredden av HMS-regimets målfelt krever dessuten at man har enkle, kraftfulle og veltilpassede HMS-metoder og verktøy.


Metoder for HMS-regulering knytter metodeutvikling og -anvendelse for HMS-regulering til ideen om et bærekraftig produksjonsliv. Bærekraftige virksomheter krever nye ledelsesformer og åpenhet om økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn og motiver, men også at man har tilstrekkelige hjelpemidler i metodekassen for HMS-forbedring. Det siste tiåret har frembrakt stadig nye metodetilskudd på HMS-feltet, og boken presenterer og analyserer de mest sentrale og nyeste bidragene.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

1 Helse-, miljø- og sikkerhetsregulering
1.1 Behov for HMS-forbedring

1.2 HMS-paradigmet

1.3 Endringsledelse av HMS

1.4 Bærekraft og ressursforvaltning

1.5 Arbeidslivets nye verdensbilde
1.5.1 En verdensøkonomi i endring

1.5.2 Globalisering og fleksibilisering

1.5.3 HMS betyr et anstendig arbeidsliv


1.6 Sammenbrudd i reguleringsregimet?

1.7 Bærekraftig HMS-regulering

1.8 Bærekraft gjennom metodisk HMS-innsats?


2 Hvordan velge HMS-metoder og verktøy?
2.1 HMS-regimets teoretiske mangfold

2.2 HMS-robuste organisasjoner

2.3 Modell av et bærekraftig produksjonssystem

2.4 Virksomhetens totalmiljø

2.5 Seks krav til HMS-metoder og verktøy

2.6 Syv perspektiver på valg av HMS-metoder og -verktøy

2.7 Orden i verktøykassen


3 IK-HMS-forskriftens hjemmelsgrunnlag
3.1 Virkeområdet for internkontroll av HMS
3.1.1 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø

3.1.2 Lov om vern mot forurensning og om avfall

3.1.3 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

3.1.4 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

3.1.5 Lov om sivilforsvaret

3.1.6 Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer

3.1.7 Lov om strålevern og bruk av stråling

3.1.8 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

3.1.9 EU-harmonisering av HMS-Iowerk

3.1.10 Begrensninger i virkeområdet


3.2 Regelhjelp - effektiv HMS-veiviser

3.3 Hvordan bygge et internkontrollsystem?

3.4 Hvordan innføre og utøve systematisk HMS-arbeid?

3.5 Virksomhetenes risikoprofil

Vedlegg 3.1: Statusrapport for IK-HMS


4 Systemrevisjon som tilsynsmetodikk for HMS
4.1 Systemrevisjonens mål og IK-HMS-forankring

4.2 Metode for systemrevisjon av HMS
4.2.1 Revisjonstyper

4.2.2 Rammebetingelser

4.2.3 Revisjonsroller i tilsyn av HMS

4.2.4 Aktivitetsplan for en HMS-revisjon


4.3 Evaluering og oppfølging av HMS-revisjonens resultater

4.4 Standard for revisjoner

4.5 Valg av målrettede HMS-verktøy

Vedlegg 4.1: Revisjonsrapport for tilsyn av HMS


5 IK-HMS og målrettede forbedringsverktøy
5.1 Metoder for arbeidsplassundersøkelser
5.1.1 Vernerunder

5.1.2 Grovanalyser

5.1.3 Jobbsikkerhetsanalyser

5.1.4 Sikkerhetsgjennomgang

5.1.5 Teknisk arbeidsplassmåling

5.1.6 Organisatorisk arbeidsmiljø


5.2 Verktøy for helseundersøkelser, helsesikring og helsefremming
5.2.1 Verne- og helsepersonalets HMS-arbeid

5.2.2 Helseundersøkelser og forebyggende helsesikring


5.3 Verktøy for vern mot helse- og miljøskader fra produkter
5.3.1 Kvalitetssikring og internkontroll

5.3.2 Miljømerking av produkter

5.3.3 Livsløpsvurdering


5.4 Verktøy for vern av det ytre miljøet
5.4.1 Miljøstyring og forurensning

5.4.2 Miljørevisjon og avfallshåndtering

5.4.3 Miljøfyrtårn

5.4.4 Miljømerking for utslipp og avfall


5.5 Klimaregnskap for organisasjoner

5.6 HMS-lovgivning og frivillige miljøstandarder

Vedlegg 5.1: Sjekkliste - Vernerunde

Vedlegg 5.2: Sjekkliste - Grovanalyse

Vedlegg 5.3: Sjekkliste - Jobbsikkerhetsanalyse

Vedlegg 5.4: Sjekkliste - Sikkerhetsgjennomgang

Vedlegg 5.5: Sjekkliste - Organisatorisk arbeidsmiljø

Vedlegg 5.6: Forslag til standardkontrakt med BHT

Vedlegg 5.7: Sykefraværsskjema

Vedlegg 5.8: Sjekkliste - Kvalitetssikring

Vedlegg 5.9: Sjekkliste - Avfall

Vedlegg 5.10: Sjekkliste - Miljøfyrtårn

Vedlegg 5.11: Viktige kvalitetsstandarder i ISO 9000-familien


6 Hvordan bygge IK-HMS-systemer?
6.1 Hvordan starter vi?

6.2 Lukket IK-HMS-sløyfe

6.3 IK-HMS som organisasjonslæring

6.4 HMS-policy og mål
6.4.1 Overordnet HMS-policy

6.4.2 Delmål for hver HMS-aktivitet


6.5 Prosedyrer, utførelse og HMS-resultat
6.5.1 Prosedyrer: Planlagt utførelse av HMS-tiltak

6.5.2 Utførelse: Gjennomføring av HMS-tiltak

6.5.3 HMS-resultat


6.6 Løpende HMS-kontroll
6.6.1 Måling av HMS-resultat

6.6.2 Sammenligning mot HMS-mål


6.7 Avvik og korrektive HMS-tiltak
6.7.1 Observasjon av avvik

6.7.2 Årsakssammenhenger og årlig forbedringsgjennomgang

6.7.3 Gjennomføre korrektive HMS-tiltak


6.8 System- og resultatdokumentasjon

Vedlegg 6.1: Kartleggingsskjema for HMS-forhold

Vedlegg 6.2: Årlig forbedringsrapport

Vedlegg 6.3: Registreringsskjema for avvik og korrektive tiltak


7 Integrerte HMS-metoder og -verktøy?
7.1 Ledelsessystem for arbeidsmiljø

7.2 Ressursstyring

7.3 HMS og fremsynsstudier
7.3.1 Miljøteknologiske utviklingsbaner

7.3.2 Fra "end-of-pipe" til "front-of-pipe"


7.4 Tilbakeblikk fra en ønsket fremtid

7.5 Fremtiden må gi en ren produksjon

Vedlegg 7.1: Sjekkliste - Virksomhetens årlige HMS-rapport


Referanser

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

De mest sentrale tilsynsmyndigheter

Stikkordregister