Risikoanalyse

teori og metoder

; Ingrid Bouwer Utne

Denne boka gir en innføring i risikoanalyse og de mest brukte metodene i slike analyser. Boka bygger på Risikoanalyse - En veiledning til NS 5814 som ble utgitt i 1991. En ny versjon av standarden NS 5814 kom i 2008 (Krav til risikovurderinger), og ga inspirasjon til å skrive ei ny og sterkt omarbeidet bok. Les mer
Vår pris
619,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 619,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Denne boka gir en innføring i risikoanalyse og de mest brukte metodene i slike analyser. Boka bygger på Risikoanalyse - En veiledning til NS 5814 som ble utgitt i 1991. En ny versjon av standarden NS 5814 kom i 2008 (Krav til risikovurderinger), og ga inspirasjon til å skrive ei ny og sterkt omarbeidet bok. Boka har tre hoveddeler. Del I definerer og diskuterer de viktigste begrepene og forklarer de ulike trinnene i en risikoanalyse. Del II beskriver de mest brukte metodene, slik som grovanalyse, FMECA, HAZOP, feiltreanalyse og hendelsestreanalyse. Metodene beskrives så grundig at kunnskapen skal kunne brukes i praktiske analyser. Del III omhandler sikker-jobbanalyse samt noen spesielle risikoanalyser, slik som miljørisikoanalyse, risiko- og sårbarhets-analyser (ROS), risikoanalyse for storulykkeforskriften og produktsikkerhetsanalyse. Boka gir også en kort innføring i grunnleggende sannsynlighetsregning, samt en oversikt over storulykker som har hatt betydning for utviklingen av fagområdet. Målet er at boka skal kunne brukes som støtte for praktiske risikoanalyser, og som lærebok i risikoanalyse for kurs på høgskolenivå. Nyttig stoff om boka, undervisningsmateriell og oppgaver finnes på nettsidene: http://www.ntnu.no/ross/books/risikoanalyse . Marvin Rausand er professor i sikkerhet og pålitelighet ved NTNU. Ingrid Bouwer Utne er post doc. i sikkerhet og pålitelighet ved NTNU.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Tapir akademisk forlag
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
ISBN: 9788251924467
Utgave: 1. utg.
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


Del I Innledning
1 Risikoanalyse: Hva og hvorfor?
1.1 Innledning

1.2 Risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

1.3 Lover og forskrifter

1.4 Direktorat som stiller krav til risikoanalyse

1.5 Standarder og retningslinjer for risikoanalyse

1.6 Historisk tilbakeblikk

1.7 Strukturen i boka

1.8 Anbefalt videre lesning


2 Hva er risiko?
2.1 Innledning

2.2 Risiko

2.3 Sårbarhet

2.4 Sikkerhet

2.5 Uønsket hendelse

2.6 Sannsynlighet og frekvens
2.6.1 Frekventist-tilnæermingen

2.6.2 Bayesiansk tilnærming

2.6.3 Frekvens


2.7 Verdier

2.8 Konsekvens

2.9 Sammenstilling

2.10 Anbefalt videre lesning


3 Farekilder og trusler
3.1 Innledning

3.2 Farekilder

3.3 Trusler

3.4 Kategorier av farekilder og trusler

3.5 Menneskelige og organisatoriske faktorer

3.6 Fjerning og reduksjon av farekilder og trusler

3.7 Anbefalt videre lesning


4 Hvordan måle og vurdere risiko?
4.1 Innledning

4.2 Personrisiko
4.2.1 Individuell risiko

4.2.2 PLL

4.2.3 FAR

4.2.4 Grupperisiko


4.3 Andre konsekvenser

4.4 Klassifisering av frekvens og konsekvens

4.5 Risikomatrise

4.6 Akseptkriterier for risiko
4.6.1 MEM-prinsippet

4.6.2 GAMAB

4.6.3 ALARP


4.7 Risiko- og sikkerhetsindikatorer

4.8 Anbefalt videre lesning


5 Risikoanalyse og risikostyring
5.1 Innledning

5.2 Risikostyring

5.3 Ulike typer ulykker

5.4 Hva er en risikoanalyse?

5.5 Risikoakseptkriterier

5.6 Trinnene i en risikoanalyse

5.7 Risikoevaluering

5.8 Risikovurdering

5.9 Risikokontroll og risikoreduksjon

5.10 Nødvendig kompetanse for risikoanalyser

5.11 Kvalitetskrav til en risikoanalyse

5.12 Anbefalt videre lesning


6 Ulykkesteori og ulykkesmodeller
6.1 Innledning

6.2 Energi-barrieremodellen
6.2.1 Reasons sveitserostmodell


6.3 Prosessmodeller
6.3.1 Rasmussen og Svedungs modell

6.3.2 Heinrichs dominomodell

6.3.3 Haddons fasemodell

6.3.4 Haddons matrise

6.3.5 Haddons 10 strategier

6.3.6 STEP


6.4 Logiske tremodeller - MORT

6.5 Normalulykkeperspektivet og HRO

6.6 MTO-analyse

6.7 Anbefalt videre lesning


7 Datakilder for risikoanalyser
7.1 Innledning

7.2 Typer av data

7.3 Ulykkesdata

7.4 Granskingsrapporter

7.5 Pålitelighetsdata
7.5. 1 Generisk pålitelighetsdata

7.5.2 Interne pålitelighetsdatakilder

7.5.3 Data for menneskelige feilhandlinger


7.6 Data dossier

7.7 Anbefalt videre lesningDel II Risikoanalytiske metoder
8 Oppstart og rapportering
8.1 Innledning

8.2 Oppstart av risikoanalysen
8.2. 1 Målsettingen med risikoanalysen

8.2.2 Analysegruppe

8.2.3 Prosjektplan

8.2.4 Systembeskrivelse

8.2.5 Lover, forskrifter og data

8.2.6 Valg av analysemetode


8.3 Presentasjon og dokumentasjon av analysen
8.3.1 Oppdatering av analysen


8.4 Anbefalt videre lesning


9 Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser
9.1 Innledning

9.2 Grovanalyse
9.2.1 Innledning

9.2.2 Hensikt og anvendelsesområder

9.2.3 Metodebeskrivelse

9.2.4 Ressursbehov

9.2.5 Fordeler og begrensninger


9.3 FMECA
9.3.1 Innledning

9.3.2 Hensikt og anvendelsesområder

9.3.3 Metodebeskrivelse

9.3.4 Ressursbehov

9.3.5 Fordeler og begrensninger


9.4 HAZOP
9.4.1 Innledning

9.4.2 Hensikt og anvendelsesområder

9.4.3 Metodebeskrivelse (prosess-HAZOP)

9.4.4 Metodebeskrivelse (prosedyre-HAZOP)

9.4.5 Ressursbehov

9.4.6 Fordeler og begrensninger


9.5 SWIFT
9.5.1 Hensikt og anvendelsesområder

9.5.2 Metodebeskrivelse

9.5.3 Ressursbehov

9.5.4 Fordeler og begrensninger


9.6 Anbefalt videre lesning


10 Årsaks-og frekvensanalyse
10.1 Innledning

10.2 Feiltreanalyse
10.2.1 Innledning

10.2.2 Standarder og retningslinjer

10.2.3 Hensikt og anvendelsesområde

10.2.4 Metodebeskrivelse

10.2.5 Ressursbehov

10.2.6 Fordeler og begrensninger


10.3 Bayesianske nettverk
10.3.1 Innledning

10.3.2 Henskt og anvendelsesområde

10.3.3 Metodebeskrivelse

10.3.4 Ressursbehov

10.3.5 Fordeler og begrensninger


10.4 Anbefalt videre lesning


11 Konsekvensanalyse
11.1 Innledning

11.2 Hendelsestreanalyse
11.2.1 Innledning

11.2.2 Hensikt og anvendelsesområder

11.2.3 Metodebeskrivelse

11.2.4 Ressursbehov

11.2.5 Fordeler og begrensninger


11.3 Konsekvensmodeller

11.4 Anbefalt videre lesning


12 Barriereanalyse
12.1 Hva er en barriere?

12.2 Typer barrierer

12.3 Instrumenterte sikkerhetssystemer

12.4 Barrierer i petroleumsindustrien

12.5 BORA
12.5.1 Hensikt og anvendelsesområder

12.5.2 Metodebeskrivelse

12.5.3 Ressursbehov

12.5.4 Fordeler og begrensninger


12.6 MORT
12.6.1 Hensikt og anvendelsesområder

12.6.2 Barriereanalyse - ETBA

12.6.3 MORT-analyse

12.6.4 MORT-kartet

12.6.5 Ressursbehov

12.6.6 Fordeler og begrensninger


12.7 Anbefalt videre lesning


13 Menneskelige og organisatoriske faktorer
13.1 Innledning

13.2 Human factors

13.3 Analyse av menneskelig pålitelighet
13.3.1 Innledning

13.3.2 Hensikt og anvendelsesområder

13.3.3 Metodebeskrivelse

13.3.4 Ressursbehov

13.3.5 Fordeler og begrensninger


13.4 Organisatoriske faktorer i risikoanalyse
13.4.1 Helicopter Safety Study II

13.4.2 ORIM


13.5 Anbefalt videre lesning


14 Usikkerhet og følsomhet
14.1 Innledning
14.1.1 Typer av usikkerhet

14.1.2 Bidrag til usikkerhet


14.2 Følsomhet

14.3 Usikkerhetsvurdering

14.4 Anbefalt videre lesningDel III Spesielle analyser
15 Sikker-jobbanalyse
15.1 Innledning

15.2 Hensikt og anvendelsesområder

15.3 Metodeheskrivelse

15.4 Ressursbehov

15.5 Fordeler og begrensninger

15.6 Anbefalt videre lesning


16 Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
16.1 Innledning

16.2 Lover og forskrifter

16.3 Kommunale ROS-analyser

16.4 ROS-analyse av vannforsyning

I6.5 ROS-analyse for risikofylte forbrukertjenester

16.6 ROS-analyse for objekt- og informasjonssikkerhet

16.7 Fordeler og begrensninger

16.8 Anbefalt videre lesning


17 Miljørisikoanalyse
17.1 Innledning

17.2 Hensikt og anvendelsesområder

17.3 Metodeheskrivelse

17.4 Ressursbehov

17.5 Fordeler og begrensninger

17.6 IPPC-direktivet

17.7 Anbefalt videre lesning


18 Risikoanalyse og storulykkeforskriften
18.1 Innledning

18.2 Seveso II-direktivet

18.3 Storulykkelorskriften
18.3.1 Sikkerhetsrapport


18.4 MARS og SPIRS

18.5 ARAMIS

18.6 Anbefalt videre lesning


19 Produkt- og maskinsikkerhet
19.1 Innledning

19.2 Forskrift om maskiner

19.3 Hensikt og anvendelsesområder

19.4 Metodebeskrivelse

19.5 Ressursbehov

19.6 Fordeler og begrensninger

19.7 Anbefalt videre lesningDel IV Vedlegg
Litt sannsynlighetsregning
A.1 Sannsynlighetsteori
A.1.1 Utfall og hendelser

A.1.2 Snitt og union

A. 1.3 Sannsynlighet

A. 1.4 Uniforme sannsynlighetsmodeller

A. 1.5 Grunnleggende regler i sannsynlighetsregning


A.2 Stokastiske variabler
A.2.1 Diskrete stokastiske variabler

A.2.2 Kontinuerlige stokastiske variabler


A.3 Pålitelighetsanalyse
A.3.1 Svikt og feil

A.3.2 Enkle systemer

A.4 Noen spesifikke fordelinger

A.4.1 Diskrete fordelinger

A.4.2 Kontinuerlige fordelinger

A.5 Anbefalt videre lesningNoen ulykker

Forkortelser

Terminologiliste

Referanser

Register