Språk og samfunn i endring

ein studie av tilhøvet mellom lokal identitet og talemålsutvikling

Denne boka handlar om tilhøvet mellom språk og samfunn. By og land og samvariasjonen mellom språkbruk og lokal identitet står sentralt i denne studien. Forfattaren gjennomgår i første del av boka sentrale problemstillingar innafor norsk og nordisk sosiolingvistikk og viser korleis det sosiolingvistiske teorigrunnlaget har endra seg frå 1970-talet og fram til i dag. Les mer
Vår pris
260,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 260,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Denne boka handlar om tilhøvet mellom språk og samfunn. By og land og samvariasjonen mellom språkbruk og lokal identitet står sentralt i denne studien. Forfattaren gjennomgår i første del av boka sentrale problemstillingar innafor norsk og nordisk sosiolingvistikk og viser korleis det sosiolingvistiske teorigrunnlaget har endra seg frå 1970-talet og fram til i dag. I den andre delen av boka blir det gjort greie for ei empirisk gransking av talemålet til 41 ungdommar i Kvinesdal. Til slutt prøver forfattaren å finne ut kva for påverknadsfaktorar som gjer seg gjeldande i, og er avgjerande for talemålsutviklinga på Agder. Med litteraturliste.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Innhald

0 Innleiing
0.1 TranskripsjonDel I - Teoretisk drøfting
1 Sosiolingvistikken - nye emne, nye metodar
1.1 Studium av språk og samfunn i Noreg

1.2 Det psykososiale og det interaksjonelle kjem i sentrum

1.3 Bruken av variablar i sosiolingvistikken

1.4 Sosioøkonomiske og sosiale variablar
1.4.1 Sosial lagdeling og sosioøkonomisk status i byar og bygder


1.5 Tradisjonelle sosiale variablar - region, alder og kjønn
1.5.1 Region

1.5.2 Alder

1.5.2.1 Er ungdommens språk framtidas språk?

1.5.3 Kjønn


1.6 Fleire sosiale variablar i nyare granskingar

1.7 Språk og identitet
1.7.1 Meir om identitet og om knot-omgrepet

1.7.2 Staden og lokal identitet

1.7.3 Tilpassingsteorien

1.7.4 Sosiale nettverk


1.8 "Livsstil" og "sosiale felt" i sosiolingvistikken
1.8.1 Modernitet og tradisjon2 Bygdesamfunnet i endring
2.1 Sosiale nettverk i bygdene

2.2 Kva meiner dei unge om eiga framtid?
2.2.1 Kva er viktig i framtida?

2.2.2 To kulturar blant dei unge


2.3 Urbanisering - tenkemåte og livsstil

2.4 Om tilhøvet by-land
2.5.1 Nytt syn på tilhøvet by-land3 "Personlegdomstenking" i sosiolingvistiske arbeid
3.1 Kva meiner psykologane?
3.1.1 Danninga av "sjølvet"


3.2 "Homo domesticus" og "homo dynamicus" i denne granskinga


4 Utvikling av sosiolingvistisk kompetanse
4.1 Haldningar som born og unge har til språknormer


5 Årsaker til endring og variasjon i talemålet
5.1 Kvifor endrar talemålet seg?
5.1.1 Om leksikalske endringar i talemålet


5.2 Indre og ytre faktorar som drivkrefter i språkutviklinga
5.2.1 Indre (innomspråklege) drivkrefter

5.2.2 Ytre (utanomspråklege) drivkrefter

5.2.2.1 Mobilitet

5.2.2.2 Det "topodynamiske" og det "topostatiske" mennesket

5.2.2.3 Prestisje

5.2.2.4 Tildekt (skjult) prestisje - "covert prestige"

5.2.2.5 Skriftspråk og standardtalemål som normeringsfaktorar

5.2.2.6 Massemedia


5.3 Innflyttarungdom som språklege førebilete?

5.5 Dialektnivellering

5.4 Regionspråk i Noreg
5.4.1 Byen i regionen er viktig

5.4.2 Meir om regionaliseringa

5.4.2 Utjamning innafor bygda6 Rapportert og faktisk språkbruk
6.1 Rapportert og faktisk språkbruk i norske granskingar


7 Validitet i kvantitative studiar


Del II - Ei empirisk gransking av talemålsutviklinga i Kvinesdal, vest på Agder
A Språk og samfunn på Agder

8 Presentasjon av Agder
8.1 Om Kvinesdal

8.2 Agdergeografien

8.3 Agder i eldre tid
8.3.1 Vegar

8.3.2 Administrative inndelingar på Agder før og nå

8.3.3 Kvar bur folket i dag?


8.4 Språkgeografi på Agder
8.4.1 Dialektgrensene - eit resultat av geografi og historie

8.4.2 Tendensar i talemålsutviklinga på Agder dei siste 30 åra

a) Austlege dialektdrag breier seg mot vest

b) Kystmåla breier seg innover i landet

8.4.3 Kristiansand - eit språkleg og kulturelt sentrum?

8.4.4 Kva skjer i Kvinesdal-Flekkefjord-området?9 Utveljing av informantar til granskinga

10 Språklege variablar
10.1 Allment

10.2 Språklege variablar i denne granskinga
10.2.1 Særmerkt språkdrag

10.2.2 Heile storkommunen med unntak av Feda-området

10.2.3 Frekvens

10.2.4 Strukturell variasjon


10.3 Oversyn over dei språklege variablane
10.3.1 Spørjeliste som utgangspunkt for eit strukturert intervju - hovudlista

10.3.2 Forklaring til tabellane11 Intervju og opptakssituasjon

12 OM Innsamling A av det språklege materialet
12.1 Opptak A. Strukturert intervju - sosiale bakgrunnsvariablar og språkleg kartlegging

12.2 Opptak B. Intervju med kvar enkelt om ei teikning og ein teikneserie

12.3 Opptak C. Gruppesamtale om "språk og syn på framtida"
12.3.1 Samsvar mellom rapportert og faktisk språkbruk?


12.4 Opptak D. Oppfølgingsintervju om identitet og lokal tilhøyrsle

12.5 Språkleg materiale som grunnlag for resultatutrekning

12.6 Rapportert språkbruk korrigert med faktisk språkbruk
12.6.1 Datagrunnlag

12.6.2 Gjennomsnittleg bruk av tradisjonelle former

12.6.3 Resultatet viser tendensarB Resultat - Sosiolingvistisk del
Om presentasjonen av dei framkomne resultata


13 Identitet og lokal tilhøyrsle
13.1 Dataregistrering - identitet og lokal tilhøyrsle

13.2 Resultat - identitet og lokal tilhøyrsle
13.2.1 Forklaring til tabellane


13.3 Oppsummering og jamføring med andre forskingsresultat

13.4 Noko om modernitet og tradisjon


14 Språk og personlegdom
14.1 Personlegdomstypar - språklege strategiar

14.2 Resultat - "homo domesticus" og "homo dynamicus" - aldersgruppa 19-28 år

14.3 Alle informantane samla

14.4 Sosiale og kulturelle ulikskapar mellom personlegdomstypane

14.5 Resultat - "homo domesticus" og "homo dynamicus" - alle informantane

14.6 Fare for samvariasjon med andre sosiale variablar?


15 Språk og dei sosiale variablane kjønn, alder, region og foreldrebakgrunn
15.1 Dataregistrering - kjønn, alder, region og foreldrebakgrunn

15.2 Resultat - kjønn, alder, region og foreldrebakgrunn

15.3 Språk og kjønn

15.4 Språk og alder

15.5 Språk og region

15.6 Språk og foreldrebakgrunn - "genuinitet"


16 Språk og sosiale nettverk
16.1 Dataregistrering - sosiale nettverk

16.2 Resultat - sosiale nettverk


17 Språkhaldningar
17.1 Dataregistrering - språkhaldningar

17.2 Resultat - språkhaldningar

17.3 Haldningar til bymåla på Agder

17.4 Andre haldningsresultat


18 Oppsummering - lokal identitet og personlegdomstypar
18.1 Identitet og lokal tilhøyrsle

18.2 Personlegdomstypar


19 Oppsummering - andre sosiale variablar
19.1 Språk og kjønn

19.2 Språk og alder

19.3 Språk og region

19.4 Språk og foreldrebakgrunn

19.5 Språk og sosiale nettverk

19.6 Språkhaldningar


C Talemålsutviklinga

20 Om den konkrete språkutviklinga i Kvinesdal
20.1 Sentrale sørvestlandske språktrekk held seg

20.2 Prosodi
20.2.1 Kvantitet

20.2.2 Tonalitet


20.3 Vokalisme
20.3.1 Diftongering av langvokalane

20.3.2 Norrøn lang ó føre velarane g og k

20.3.3 Motsetnaden /e:/ ~ /æ:/

20.3.4 Motsetnaden mellom kort ò [o] og kort å []

20.3.5 Innskotsvokalen (svarabhaktivokalen)

20.3.6 Dei opphavlege diftongane ei, øy og au

20.3.7 Oppsummering av vokalutviklinga i Kvinesdal


20.4 Konsonantisme
20.4.1 Palatalisering av -g og -k i innlyd

20.4.2 Norrøn rn > dn etter kort vokal

20.4.3. Lenisering av p, t, k til b, d, g

20.4.4 Samanfall av kje- og sje-lyden?


20.5 Formverket
20.5.1 Substantiv

20.5.2 Adjektiv

20.5.3 Pronomen

20.5.4 Verb


20.6 Leksikalske endringar


21 Oppsummering av den konkrete språkbruken
21.1 Særdrag som held seg godt
21.1.1 Infinitiv og svake hokjønnsord ub. eint

21.1.2 Vokalismen

21.1.3 Konsonantismen

21.1.4 Substantivbøyinga

21.1.5 Pronomen

21.1.6 Verb


21.2 Særdrag der endringane er større
21.2.1 Prosodien

21.2.2 Vokalismen

21.2.3 Konsonantismen

21.2.4 Substantivbøyinga

21.2.5 Adjektiv

21.2.6 Pronomen

21.2.7 Verb

21.2.8 Endringar i leksikon22 Hovudlinjer i talemålsutviklinga vest på Agder
22.1 Drivkrefter i dialektutviklinga i vestre Vest-Agder


23 Konklusjon

24 Litteraturliste

25 Vedlegg
Vedlegg 1 - Synet på heimbygda og på tilhøvet by - land

Vedlegg 2 - Synet på dialektbruk - språkhaldningar

Vedlegg 3 - Hovudlista - sosiale og språklege variablar
Vedlegg 3, del A: Sosiale variablar knytte til kvar informant

Vedlegg 3, del B: Språklege variablar - registreringar


Vedlegg 4 - Teikningar som grunnlag for samtale

Vedlegg 5 - Språk og syn på framtida

Vedlegg 6 - Oppfølgingsintervju - intervjuguide

Vedlegg 7 - Informantar i denne granskinga

Vedlegg 8 - Bruken av tradisjonelle og nyare former hos informantane

Vedlegg 9 - Kart over Vest-Agder

Vedlegg 10 - Kart over Kvinesdal kommune