Responsywne i wydajne projekty internetowe. Szybkie aplikacje dla ka?dego

<h3>Superwydajne aplikacje i strony WWW!</h3>1024768, 800600 czy te liczby co? Ci mwi?? To najpopularniejsze rozdzielczo?ci ekranu, ktre obowi?zywa?y w czasach przed mobiln? rewolucj?. Obecnie u?ytkownicy korzystaj? z przer?nych ekranw, wy?wietlaj?cych obrazy w wielu innych rozdzielczo?ciach. Les mer
Vår pris
62,-

(E-bok)
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp
Min side | Adobe Digital Editions
E-boken må lastes ned i løpet av 2 år

E-bok
Legg i
E-bok
Legg i
Vår pris: 62,-

(E-bok)
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp
Min side | Adobe Digital Editions
E-boken må lastes ned i løpet av 2 år

Om boka

<h3>Superwydajne aplikacje i strony WWW!</h3>1024768, 800600 czy te liczby co? Ci mwi?? To najpopularniejsze rozdzielczo?ci ekranu, ktre obowi?zywa?y w czasach przed mobiln? rewolucj?. Obecnie u?ytkownicy korzystaj? z przer?nych ekranw, wy?wietlaj?cych obrazy w wielu innych rozdzielczo?ciach. Jak sobie z tym poradzi?? Jak tworzy? strony WWW, ktre b?d? dzia?a? poprawnie na ka?dym dost?pnym urz?dzeniu? Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci?? Na te i dziesi?tki innych pyta? odpowiada ta niezwyk?a ksi??ka.<br /><br />Si?gnij po ni? i zapoznaj si? z najnowszymi trendami w tworzeniu <strong>responsywnych</strong> i wydajnych stron WWW oraz aplikacji internetowych. W trakcie lektury zdob?dziesz bezcenn? wiedz? na temat mierzenia wydajno?ci aplikacji oraz czynnikw, ktre maj? na ni? wp?yw. Kolejne rozdzia?y dostarcz? Ci wyczerpuj?cych informacji dotycz?cych ciekawych rozwi?za? problemu wydajno?ci po stronie klienta oraz serwera, a ponadto zaprezentuj? techniki ci?g?ego testowania wydajno?ci. Przekonaj si?, jak istotne jest zapewnianie obrazw dopasowanych do urz?dzenia oraz stosowanie pami?ci podr?cznej. Poznaj dost?pne responsywne szkielety oraz ich ocen? wed?ug osobistych kryteriw autora. Jest to doskona?a lektura dla wszystkich osb pod??aj?cych za trendami w tworzeniu stron WWW i aplikacji internetowych.<ul> <li>Uzyskaj podstawowe informacj? dotycz?ce wydajno?ci stron i narz?dzi do jej mierzenia.</li> <li>Pisz funkcjonalno?ci przy wykorzystaniu NodeJS, ktre zaserwuj? zasoby przystosowane do urz?dzenia klienta.</li> <li>Poznaj rozwi?zania dzia?aj?ce po stronie klienta, takie jak leniwe ?adowanie ca?ych sekcji strony w??cznie z obrazami, stylami i zawarto?ci?.</li> <li>Sprawdzaj zgodno?? z umow? SLA poprzez automatyczne testy napisane w PhantomJS.</li> <li>Przeanalizuj kilka responsywnych frameworkw, oraz autorski framework Toma Barkera dzia?aj?cy po stronie serwera.</li></ul><h3>Poznaj sposoby tworzenia wydajnych i responsywnych aplikacji internetowych!</h3><br /><br />Tom Barker jest zwi?zany z wytwarzaniem oprogramowania od lat 90. XX wieku. Aktualnie pe?ni funkcj? dyrektora ds. wytwarzania oprogramowania w firmie Comcast. Interesuje si? analiz? danych i ich wizualizacj?. Szczegln? uwag? przyk?ada do tworzenia kodu wysokiej jako?ci.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?