Petroleumskontrakter

med kommentar til NF 05 og NTK 05

Boken tar for seg NF 05 og NTK 05 som i stor grad setter standarder for bygging av oljeinstallasjoner i Norge.

Virksomheten på norsk kontinentalsokkel har hatt betydelig innflytelse på utviklingen av norsk kommersiell kontraktspraksis. Les mer
Vår pris
1099,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 1099,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boken tar for seg NF 05 og NTK 05 som i stor grad setter standarder for bygging av oljeinstallasjoner i Norge.

Virksomheten på norsk kontinentalsokkel har hatt betydelig innflytelse på utviklingen av norsk kommersiell kontraktspraksis. Den har også resultert i flere såkalte "agreed documents", der representanter for oljeindustrien og leverandørindustrien forhandlet frem standardkontrakter som anvendes i meget stor utstrekning.

Offshorekontraktene har siden tidlig i 1970-årene hatt meget betydelig innflytelse på norsk kontraktspraksis også utover offshoresektoren.

Knut Kaasen har deltatt i utviklingen av de standardiserte petroleumskontraktene fra 1984, i de senere år som oppmann. Han har erfaring fra forskjellige sider av feltet, og er siden 1989 professor ved Universitetet i Oslo.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Innledning
A. Kort presentasjon av NF 05 og NTK 05

B. Tilblivelsen av NF 05 og NTK 05

C. Protokollene

D. Den praktiske anvendelse av standardene

E. Rettskilder ved tolkning

F. Opplegget for kommentarenDel I. Alminnelige bestemmelser

Art. 1-3: Oversikt

Art. 1. Definisjoner

Art. 2. Kontraktsdokumentene. Tolkningsregler
Art. 2.1 [Kontraktsdokumentene]

Art. 2.2 [Vedleggene som definerte begreper]

Art. 2.3 [Prioritet ved motstrid]


Art. 3. Partenes representanter og personell
Art. 3.1 [Partsrepresentanter]

Art. 3.2 [Delegasjon]

Art. 3.3 [Selskapets adgang til Byggeplassen, m.v.]

Art. 3.4 [Nøkkelpersoner. Utskiftning]
Del II. Utførelsen av Arbeidet

Art. 4-10: Oversikt
A. Generelt

B. Selskapets "instruksjonsrett"


Art. 4. Leverandørens plikter - hovedregler
Art. 4.1 [Utførelsen av Arbeidet]

Art. 4.2 [Leverandørens omsorgsplikt]

Art. 4.3 [Samarbeidsplikt. Selskapets arbeid på Kontraktsgjenstanden]

NTK 05 art. 4.4 ["Integrerte team" m.v.]

NTK 05 art. 4.5 [Selskapets plikter]


Art. 5: Oversikt

Art. 5. Myndighetskrav. Tillatelser
Art. 5.1 ["Eksterne krav" til leverandøren]

Art. 5.2 [Nødvendige eksterne tillatelser]

Art. 5.3 [Opplysninger om leverandøren m.v.]


Art. 6: Oversikt
A. Leverandørens undersøkelsesplikt: Plassering

B. Selskapets ytelser under kontrakten

1. Prosjekteringen

2. Naturalytelser

3. Sammenfatning: Kontraktens regulering

C. Leverandørens undersøkelses- og varslingsplikter


Art. 6. Tegninger. Spesifikasjoner. Selskapets leveranser
Art. 6.1 [Tegninger og Spesifikasjoner]

Art. 6.2 [Selskapets Leveranser]

Art. 6.3 [Selskapets retteplikt m.v.]


Art. 7. [Ikke i bruk]
NTK 05 art. 7. [Leverandørens spesifikasjon]


Art. 8: Oversikt
A. Behov og hensyn

B. Hovedtrekk av reguleringen

C. Reguleringen i NTK 05


Art. 8. Underleveranser
Art. 8.1 [Leverandørens adgang til å bruke underleverandører]

Art. 8.2 [Ansvar for underleverandør]

Art. 8.3 [Underkontraktens innhold]


Art. 9. Sikkerhetskurs og fagforeningsvirksomhet
Art. 9.1 [Sikkerhetskurs]

Art. 9.2 [Fagforeningsvirksomhet]


Art. 10: Oversikt
A. Grunntankene bak kontraktsreguleringen

B. Selskapets kontroll med leverandørens ytelser


Art. 10. Kvalitetsstyring
Art. 10.1 [Leverandørens kvalitetsstyring]

Art. 10.2 [Selskapets revisjon og verifikasjon]
Del III. Fremdrift i Arbeidet

Art. 11: Oversikt
A. Kontraktens regulering av fremdriftsproblemer: Utgangspunkter

B. Leverandørens plikt til fremdrift

C. "Forsinkelse" - "manglende fremdrift"

D. Konsekvenser av sviktende fremdrift: Oversikt og grunnleggende spørsmål

1. Identifisering av fremdriftsproblemer

2. Tiltak

3. Hvordan besluttes tiltak mot forsinkelse?

4. Forseringstiltak der det foreligger VO

5. Forseringstiltak der det foreligger DVO

6. Uavklarte situasjoner

7. DVO som aksepterer fristforlengelse

E. Forseringstiltak der leverandøren har risikoen for forsinkelsen

1. Situasjonen

2. Problemet: Leverandørens "offergrense"

3. Leverandørens naturalplikt

4. Begrensninger i den økonomiske eksponering?

5. Virkningen for risikofordelingen av at selskapet pålegger tiltak

F. Samlet oversikt over plassering av risikoen for fremdriftsproblemer

1. Systemene

2. Praktiske aspekter

G. Oversikt over art. 11


Art. 11. Fremdriftsplan. Forsinket fremdrift
Art. 11.1 [Plikt til fremdrift. Varsling av sviktende fremdrift]

Art. 11.2 [Fremdriftsproblemer pga. forhold selskapet har risikoen for]

Art. 11.3 [Melding hvis leverandøren har risikoen]

Art. 11.4 [Selskapets pålegg om tiltak]
Del IV. Endringer og avbestillinger

Art. 12-16: Oversikt
A. Endringsordren som "koblingssentral"

B. Hovedtrekk av endringssystemet brukt for tradisjonelle formål

1. Behov, rammer, grunntrekk

1.1 Endringsbehov, endringsteknikker

1.2 Krav til reguleringen

1.3 Hovedtrekk av kontraktens endringssystem

1.4 Avgrensninger: "quantity updates", avbestilling, midlertidig innstilling

2. Materielle regler

2.1 Hva kan endres?

2.2 Når og hvordan kan endringer foretas?

2.3 Konsekvensene av endringer: Oversikt

2.4 Endringens virkning for vederlaget

2.5 Endringens virkning for fremdriftsplanen

3. Prosessuelle regler: Tvist om endringer

3.1 Oversikt

3.2 Tvist om hvorvidt det foreligger en endring

3.3 Tvist om konsekvensene av en endring

4. Oppsummering: De sentrale trekk av endringssystemet

C. Endringsreglene utenfor deres opprinnelige område

1. Behovet, hensynene

2. Kontraktens bruk av endringsreglene

3. Kontraktsrevisjon som følge av bristende forutsetninger eller urimelighet: Forholdet til endringsreglene

4. Selskapets mulighet til å intervenere i leverandørens oppfyllelse

D. Litt om uenighet om endringer som rettslig og praktisk problem

E. Hovedtrekkene av art. 12-16


Art. 12. Rett til endring av arbeidet
Art. 12.1 [Rammene for endringer]

Art. 12.2 [Overslag]

Art. 12.3 [Leverandørens rett til å foreslå og kreve endring]


Art. 13: Oversikt

Art. 13. Virkningene av endring i arbeidet
Art. 13.1 [Generelt om leverandørens forpliktelser mht. endringsarbeider]

Art. 13.2 [Betaling for endringsarbeider]

Art. 13.3 [Kompensasjon ved netto reduksjon av kontraktsprisen]

Art. 13.4 [Justering av fremdriftsplanen ved endringsarbeider]

Art. 13.5 [Endringer leverandøren har risikoen for]


Art. 14. Utstedelse av endringsordre
Art. 14.1 [Kravet om endringsordre. Tegningsrevisjon]

Art. 14.2 [Krav til endringsordrens form og innhold]


Art. 15. Konsekvenser av utstedt endringsordre. Tvist om konsekvenser
Art. 15.1 [Iverksettelse ("hoppeplikten")]

Art. 15.2 [Tvist om vederlag for endring]

Art. 15.3 [Tvist om justering av fremdriftsplanen]

Art. 15.4 [Forbehold]


Art. 16: Oversikt
Art. 16. Tvist om hvorvidt Endring av Arbeidet foreligger. Omtvistet Endringsordre

Art. 16.1 [Krav om endringsordre]

Art. 16.2 [Selskapets standpunkt til kravet]

Art. 16.3 [Ekspertprosedyren]

Art. 16.4 [Virkning av ekspertavgjørelse]

Art. 16.5 [Frist for å angripe DVO]

Art. 16.6 [Endringer som følge av forhold selskapet har risikoen for]


Art. 17 Avbestilling
Art. 17.1 [Rett til avbestilling]

Art. 17.2 [Betaling ved avbestilling]

Art. 17.3 [Avbestillingsgebyr]

Art. 17.4 [Underleveranser]

Art. 17.5 [Leveringsprotokoll]

Art. 17.6 [Fjerning av kontraktsgjenstanden m.v.]


Art. 18. Selskapets rett til midlertidig å innstille arbeidet
Art. 18.1 [Rett til å innstille arbeidet]

Art. 18.2 [Betaling for innstilling]

Art. 18.3 [Forsinkelse pga. innstillingen]

Art. 18.4 [Rett til oppsigelse pga. innstilling]
Del V. Levering og betaling

Art. 19: Oversikt
A. Levering: Oversikt over vilkår og virkninger

B. Uferdig eller mangelfullt arbeid


Art. 19. Levering og fullføring av arbeidet
Art. 19.1 [Materielle vilkår for levering]

Art. 19.2 [Prosessuelle vilkår for levering. Leveringsprotokoll]

Art. 19.3 [Ferdigattest]

Art. 19.4 [Samtidig leveringsprotokoll og ferdigattest]

Art. 19.5 [Delleveranser]


Art. 20. Betaling av kontraktsprisen, fakturering og revisjon
Art. 20.1 [Hovedregler]

Art. 20.2 [Fakturering]

Art. 20.3 [Betaling]

Art. 20.4 [Sluttoppgjør]

Art. 20.5 [Revisjon]

Art. 20.6 [Finansieringsbistand m.v.]


Art. 21. Sikkerhet for selskapets krav
Art. 21.1 [Garanti: Type og beløp]

Art. 21.2 [Gyldighetstid]

NTK 05 art. 21. Etablering og avregning av målsum og fast pris


Art. 22. Eiendomsrett til kontraktsgjenstanden. Utleveringsrett
Art. 22.1 [Eiendomsrett]

Art. 22.2 [Krav til heftelsesfrihet]

Art. 22.3 [Rett til registrering]

Art. 22.4 [Utleveringskrav]


Art. 23: Oversikt

Art. 23. Leverandørgaranti. Godkjennelsesattest
Art. 23.1 [Leverandørgaranti]

Art. 23.2 [Garantiperioden]

Art. 23.3 [Garantiansvar for garantiarbeider]

Art. 23.4 [Underleverandørgarantier]

Art. 23.5 [Godkjennelsesattest]
Del VI. Kontraktsbrudd

Art. 24-27: Oversikt
A. Partenes kontraktsplikter

B. Ikke-oppfyllelse: Oversikt

C. Sanksjoner: Behov og hensyn

D. Typer sanksjoner

E. Kontraktsplikt, naturaloppfyllelse, mislighold og ansvarsbegrensning

1. Oversikt

2. Hva består kontraktspliktene i?

3. Plikt til naturaloppfyllelse?

4. Mislighold: Begrensning av ansvaret

5. Tilsidesettelse av begrensningsreglene?

F. NTK 05


Art. 24. Forsinkelse fra leverandørens side
Art. 24.1 [Definisjon av forsinkelse]

Art. 24.2 [Dagmulkt]

Art. 24.3 [Uferdig levering]

Art. 24.4 [Uttømmende regulering]


Art. 25: Oversikt
A. Plassering

B. Hovedtrekkene av art. 25

C. Forholdet til art. 29


Art. 25. Leverandørens mangels- og garantiansvar
Art. 25.1 [Mangler. Reklamasjon]

Art. 25.2 [Utbedringsplikt]

Art. 25.3 [Erstatningsplikt m.v.]

Art. 25.4 [Ansvarsbegrensninger]

Art. 25.5 [Uttømmende regulering]


Art. 26: Oversikt

Art. 26. Heving på grunn av leverandørens kontraktsbrudd
Art. 26.1 [Selskapets rett til å heve]

Art. 26.2 [Virkning av hevning]

Art. 26.3 [Selskapets øvrige krav ved hevning]


Art. 27. Kontraktsbrudd fra selskapets side
Art. 27.1 [Mislighold av annet enn betalingsplikten]

Art. 27.2 [Endringsordre ved selskapets mislighold]

Art. 27.3 [Betalingsforsinkelse]
Del VII. Force majeure

Art. 28: Oversikt
A. Virkninger av force majeure

B. Begrepet "Force Majeure"

C. Force majeure under NTK 05


Art. 28. Virkninger av force majeure
Art. 28.1 [Hovedregel om virkningen av force majeure]

Art. 28.2 [Varsel om force majeure]

Art. 28.3 [Kostnader og forsinkelse som følge av force majeure]

NTK 05 art. 28.4 [Force majeure som påvirker underkontrakt om marine tjenester]

Art. 28.4 [Oppsigelse pga. force majeure]

Art. 28.5 [Uferdig levering ved force majeure]
Del VIII. Ansvar og forsikringer

Art. 29-31: Oversikt
A. Behovet for regulering

B. Ansvarsreguleringen

C. Forsikringsreguleringen

D. NTK 05

E. Rimelighetssensur?


Art. 29. Tap av eller skade på kontraktsgjenstanden eller selskapets leveranser
Art. 29.1 [Leverandørens utbedringsplikt]

Art. 29.2 [Omkostningene ved utbedring]


Art. 30 Ansvarsfrihet. Skadesløsholdelse
Art. 30.1 [Leverandørens ansvar for skade på leverandørgruppen]

Art. 30.2 [Selskapets ansvar for skade på selskapsgruppen]

Art. 30.3 [Skade på tredjemann]

Art. 30.4 [Krav på grunnlag av patentinngrep m.v.]

Art. 30.5 [Prosedyre ved tilfeller omfattet av art. 30]


Art. 31. Forsikringer
Art. 31.1 [Selskapets forsikringer]

Art. 31.2 [Leverandørens forsikringer]

Art. 31.3 [Opplysningsplikt. "Intervensjonstegning"]

Art. 31.4 [Varsling av forsikringstilfelle]
Del IX. Ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelse

Art. 32. Indirekte tap
Art. 32.1 [Indirekte tap]

Art. 32.2 ["Globalbegrensning"]
Del X. Opphavsrett m.v

Art. 33-34: Oversikt

Art. 33. Rettigheter til informasjon, teknologi og oppfinnelser
Art. 33.1 [Informasjon/oppfinnelser som hovedsakelig må tilskrives selskapet]

Art. 33.2 [Informasjon/oppfinnelser som hovedsakelig må tilskrives leverandøren]


Art. 34. Hemmeligholdelse av informasjon
Art. 34.1 [Plikt til hemmeligholdelse]

Art. 34.2 [Informasjoner vedrørende arbeidet og kontrakten]

Art. 34.3 [Informasjon til myndigheter m.v.]
Del XI. Øvrige bestemmelser

Art. 35. Overdragelse av kontrakten
Art. 35.1 [Selskapets rett til å overdra]

Art. 35.2 [Leverandørens rett til å overdra]


Art. 36. Varsler, krav og meldinger
Art. 36.1 [Skriftlighet]


Art. 37. Norsk rett og tvister
Art. 37.1 [Norsk rett]

Art. 37.2 [Tvister]Forkortelser
1. Kontrakter

2. Tidsskrifter, domssamlinger

3. Lover, forskrifter

4. Andre forkortelser


Litteratur

Stikkordregister