Geologi og landformer i Norge

Boka forteller hvordan Norges landskap har blitt til, og tar for seg norges geologiske historie, landformer og landskapstyper, innsjøer, myrer, breer, mineraler, bergarter, jord, olje og gass. Boka kan brukes som innføringsbok for studenter ved høgskoler og universiteter, og som ressursbok i grunn- og videregående skole. Les mer
Vår pris
437,-
Spar
62,-

Veil. pris: 499,-  (Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innbundet
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Innbundet
Legg i
Vår pris: 437,-
Spar: 62,-

Veil. pris: 499,-  (Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Boka forteller hvordan Norges landskap har blitt til, og tar for seg norges geologiske historie, landformer og landskapstyper, innsjøer, myrer, breer, mineraler, bergarter, jord, olje og gass. Boka kan brukes som innføringsbok for studenter ved høgskoler og universiteter, og som ressursbok i grunn- og videregående skole.

Fakta

Innholdsfortegnelse
LANDSKAP I FORANDRING
Struktur, prosess og stadium


HVORDAN LANDET BLE TIL
Urtid

Oldtid

Fjellkjedefolding

Vulkansk aktivitet

Mellomtid

Tertiær

Kvartær - istider

Siste istid

Innlandsisen smelter

Raet

Fjellområdene

Havet trenger inn over land

Landhevningen

Marin grense

Tida etter siste istid

Menneskene forandrer landskapet


LANDFORMER I FAST FJELL
Bergets overflate

Forvitring

Avskalling

Knudrete bergoverflate

Forvitringsgroper

Lagdelte bergarter

Kalksteinsoverflater

Bølgeslagsmerker

Bølgeslagsmerker i folkekulturen

I bratte skråninger

Rassår

Tre kjente fjellras

Rasskar

Avskalling

Spor etter breen

Skuringsstriper

Sigdbrudd

Rundsva

Plastiske skuringsformer

U-daler

Hengende daler

Dal i dalen

Fjorder

Botner

Egger og tinder

Langs elva

Elvegjel

Tørre elvegjel, "tørrdaler"

V-daler

Elvegjel i folkekulturen

Jettegryter

Der bølgene slår

Strandlinjer

Næringer

Rauker

Huler og kløfter

Jettegryter

I kalkfjellet

Huler og grotter

Dryppstein

Fjellets topp

Fjellnavn


LANDFORMER I LØSMASSER
Langs elva

Forgreinet elveløp

Elvesletter

Elvesvinger

Elvevifter

Delta

Terrasser

Flom

Landformer i morene

Randmorener

Drumliner

Stripet morene

"Knaus med hale"

Rogenmorener

Flyttblokk

Flyttblokker i folkekulturen

Breelver og breelvavsetninger

Spylerenner

Eskere

Dødisgroper

Dødisterreng

Brefrontavsetninger

Isranddelta

Bredemte sjøer

I skråninger

Ur

Ura i folkekulturen

Steinbreer

Jordsig

Leirskred

Det store leirskredet i Verdalen (1893)

Raviner

Fårestier

Jordpyramider

Frostfenomener

Utfryste steinblokker

Blokkhav

Steinringer

Steinstriper og steingroper

Små terrasser

Tuemark

Langs stranda

Strandlinjer

Strandvoller

Sandbukter og sandtanger

Hevede strandlinjer - marin grense

Vindformer

Sanddyner


LANDFORMER OG LANDSKAPSTYPER
De gamle landformene

Vidder

Sørlandsheiene - Ryfylke

Grunnfjellsområdene øst for Oslofjorden

Landskap dominert av breerosjon

Alpine landskap

Lavlandet rundt Oslofjorden

Landskapet rundt Trondheimsfjorden

Morenelandskapet på Jæren

Store moreneavsetninger i innlandet

Hoveddaler

Elvemønster

Agnordaler

Landskap og berggrunn

Dypbergarter med kollelandskap

Lavaplatå og brattkant

"Trappetrinnlandskap"

Foldede bergarter

Kysttyper og kystlandskap

Fjordkyst

Næringskyst

Strandflata

Skjærgårdskyst - fjärd

Løsmassekyst

Forkastningskyst


INNSJØER, MYRER OG BREER
Innsjøer

Fjordsjøer

Hvor mange innsjøer er det i Norge?

Fjellsjøer

Botnsjøer

Langs sprekkesoner

Oppdemte sjøer

Dødisgroper

I ujevnt morenedekke

Kroksjøer

Strandsjøer

Når hav blir til innsjø


MYRER
Nedbørmyrer

Grunnvannsmyrer

Palsmyrer

Pollenanalyse

Brenntorv


BREER
Bretyper

Bevegelse i breen

Erosjon og morener

Smeltevann

Breer og klimavariasjoner

Navn på breer


STEIN, JORD, OLJE OG GASS
Mineraler

Kvarts

Feltspat

Bergarter

Eruptive bergarter

Granitt

Larvikitt

Gabbro

Rombeporfyr

Basalt

Sedimentære bergarter

Kalkstein

Omdannede bergarter

Kleberstein

Marmor

Gneis

Skifer

Marmorkirken i København

Jordarter

Morene

Breelvavsetninger

Hav- og fjordavsetninger

Elveavsetninger

Jordsmonn

Podsoljord

Brunjord

Olje og gass

Geologiske betingelser


Litteratur

Referanse til figurene

Internett

Stikkord