Internasjonal miljøpolitikk

Steinar Andresen (Redaktør) ; Elin Lerum Boasson (Redaktør) ; Geir Hønneland (Redaktør)

Den globale klimakrisen har brakt miljøspørsmålene opp på topplanet i internasjonal politikk. Internasjonal miljøpolitikk gir en oversikt over de mest sentrale internasjonale samarbeidsordningene som er rettet mot å løse verdens miljøproblemer, blant annet dem som knytter seg til klimaendringer, havforurensning og tap av biologisk mangfold. Les mer
Vår pris
425,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 425,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Den globale klimakrisen har brakt miljøspørsmålene opp på topplanet i internasjonal politikk. Internasjonal miljøpolitikk gir en oversikt over de mest sentrale internasjonale samarbeidsordningene som er rettet mot å løse verdens miljøproblemer, blant annet dem som knytter seg til klimaendringer, havforurensning og tap av biologisk mangfold. Forfatterne beskriver hva problemene består i, hvordan de søkes løst i avtalene, og hvilke resultater som er oppnådd globalt og i Norge. Videre forklarer de hvorfor samarbeidsordningene har hatt varierende suksess, og diskuterer hvordan de kan gjøres bedre: Hvordan kan virkeligheten bringes nærmere idealene? Boken er den første samlede framstillingen av internasjonal miljøpolitikk på norsk. Den henvender seg til studenter innenfor samfunnsfag og naturvitenskap, til aktørene i miljødebatten og andre som er interessert i emnet. Steinar Andresen er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og tidligere professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Elin Lerum Boasson er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og ph.d.-student ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Geir Hønneland er forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt og professor II ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø. «Författarna (...) visar tydligt på den imponerande fackkunnskap kring dessa frågor som finns samlad på Fridtjof Nansens Institutt. De olika saksområdena hanteras med betryggande insikter.» - Björn Hassler, Tidsskrift for samfunnsforskning «Dette er ei bok som gjev kunnskap. I kapittel etter kapittel får vi presentert gode samanfatningar av det slaget ein berre møter når kunnskapsrike forskarar skriv kort og popularisert om emne dei har forska på. Og elleve forfattarar har skrive elleve kapittel som kan lesast som ein samanhengande tekst. [...] Kapitla er fortetta av informasjon, presist formulert.» Forskerforum

Fakta

InnholdsfortegnelseI Innledning
1. Framveksten av internasjonal miljøpolitikk
Hvordan kan internasjonal miljøpolitikk forstås?

Internasjonalt miljøsamarbeid- et tilbakeblikk

Det internasjonale systemet for miljøpolitisk samarbeid

Framveksten av norsk miljøpolitikk

Innholdet i bokenII Luftforurensning
2. Reduksjon av langtransportert luftforurensning i Europa
Hva er problemet?

Framveksten av det internasjonale samarbeidet for å redusere luftforurensning

Samarbeidets resultater og virkemåte

Norge og betydningen av luftkonvensjonen

Konklusjoner


3 Internasjonal ozonpolitikk
Oppdagelsen av problemet

Det internasjonale ozonsamarbeidet

Organisering av et nyskapende samarbeid

Løsning avproblemet?

Konsekvenser for Norge

Konklusjoner


4 Internasjonalt klimasamarbeid
Hva er problemet?

Hvordan virker det internasjonale klimasamarbeidet?

Framveksten av det internasjonale klimasamarbeidet

Effekter av det internasjonale klimasamarbeidet - globalt

Effekter av det internasjonale klimasamarbeidet - Norge

KonklusjonerIII Havforvaltning
5. Havrett
Den nye havets folkerett- FNs havrettskonvensjon

Statenes plikt til å beskytte det marine miljø

Statenes myndighet til å hindre, begrense og kontrollere marin forurensning

Globalt og regionalt samarbeid

Havrettens betydning for Norge

Konklusjoner


6 Forurensning av Nordsjøen
Havforurensning som problem: Usikkerhet og behov for "føre var"

Den politiske prosessen: Utviklingen av flere samarbeidsordninger

Gjensidig utfyllende samarbeidsordninger

Positive resultater, men høy usikkerhet og store utfordringer

Norsk havforurensningspolitikk

Konklusjoner


7 Internasjonal fiskeripolitikk
Problemet: For mange fartøyer og for få fisk

Historien: Nasjonalisering av verdenshavene

Samarbeidsordningenes virkemåte
Vitenskapelig rådgivning

Regulering

Håndheving


Effektene: Størrefangster og omfordeling

Internasjonale fiskeriregimer og Norge

KonklusjonerIV Naturvern og naturmangfold
8 Konvensjonen om biologisk mangfold
Tap av biologisk mangfold

Etableringen av biomangfoldkonvensjonen

Hovedtrekkene i biomangfoldkonvensjonen

Effekter avbiomangfoldkonvensjonen

Biomangfoldkonvensjonens påvirkning i Norge

Konklusjoner


9 Plantetraktaten
Problemene som søkes løst med plantetraktaten

Historien bak plantetraktaten

Plantetraktatens innhold
Å sikre bevaring og bærekraftig bruk av sortsmangfoldet

Å beskytte og fremme bønders rettigheter knyttet til sortsmangfold

Å tilrettelegge for tilgang til sortsmangfoldet gjennom et multilateralt system

Å sørge for fordeling av godene fra bruken av disse ressursene gjennom det multilaterale systemet


Iverksetting og foreløpige virkninger

Plantetraktatens betydning for Norge

Konklusjoner


10 Internasjonal skogpolitikk
Avskoging og forringelse av skog

Internasjonalt skogsamarbeid
FNs skogprosesser

Skogprogrammet under biomangfoldkonvensjonen

Regionale samarbeidsprosesser

Internasjonale tiltak for å bekjempe ulovlig hugst

Den internasjonale organisasjonen for tropisk tømmer

Skogsertifisering


Hvordan virker samarbeidsordningene?

Norsk oppfølging
Vern av barskog

Skogpolitikken

Kartlegging av miljøverdier i skog

Skogsertifisering


KonklusjonerV Konklusjoner
11 Idealer og virkelighet i internasjonal miljøpolitikk
Luftforurensning: Omfattende samarbeid, men varierende suksess

Havforvaltning: Fra akseptert rovdrift til definert forsiktighetspolitikk

Naturvern og naturmangfold: Globalt ansvar eller nasjonal ressurs?

Varierende suksess-ulike forklaringer

Kan avtalene bli bedre?


Videre lesning