Rettsretorikk - Hans Petter Graver

Rettsretorikk

en metodelære

Dette er en bok om de muligheter vi har til å overbevise. I stedet for å fokusere på hvordan vi går frem for å ta standpunkt til rettsspørsmål, undersøker vi hvordan vi overbeviser andre om rettsspørsmål. Les mer
Vår pris
319,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 319,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Dette er en bok om de muligheter vi har til å overbevise. I stedet for å fokusere på hvordan vi går frem for å ta standpunkt til rettsspørsmål, undersøker vi hvordan vi overbeviser andre om rettsspørsmål. Vi tar spranget fra å se på hvordan vi finner rettsregler, til hvordan vi bruker dem i dialog med andre. Analysen av hva slags argumenter som kan anføres for og mot en rettslig løsning, gjør boken nyttig for advokater og studenter og for jurister som er interessert i metodespørsmål. Hans Petter Graver er professor ved Universitetet i Oslo.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 122
ISBN: 9788245011401
Utgave: 1. utg.
Format: 19 x 13 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerÅpning
En annerledes metodelære

Konkret og abstrakt rettslig uenighet

Juridisk problemløsning

Grunner til uenighet

Alminnelig og spesiell retorikk


Betydningen av kunnskap
Demonstrasjon og argumentasjon

Overbevisning og overtalelse

Det ideelle auditorium og den reelle mottaker

Betydningen av kunnskap om saken

Betydningen av generell kunnskap

Hvor hentes rettslige argumenter fra

Lovens plass i rettsordenen

Rettsordenens fragmentariske oppbygging

Grunnleggende rettsprinsipper

Formalisme og pragmatisme


Fastleggelse av reglenes eksistens
Skrevne og uskrevne regler

Skrevne reglers eksistens

Uskrevne reglers eksistens

Høyesteretts dommer som indikasjon på en regel

Praksis fra andre instanser enn Høyesterett

Regler alle er enige om

Prinsipper

Regler som skapes av saken

Den hellige treenighet


Fastleggelse av en regels innhold
Ordlyden ved skrevne regler

Lovens forhistorie som kontekst

Forarbeidene som supplerende normering

Tolkningsstiler ved lovtolkning

Innholdet av regler indikert av Høyesterett

Innholdet av regler som er allment akseptert eller som saken krever

Rettslige standarder


Definisjon av saken
Saksforhold og rettsfølger

Enkle og sammensatte betingelser for å komme inn under saksforholdet

Skarpe og vage kriterier

Helhetlig vurdering

Generalisering av saken

Tolkning og subsumsjon

Presiserende tolkning

Utvidende tolkning

Analogi

Kolliderende og overlappende saksforhold

Kollisjonsprinsipper: Lex superior, lex posterior, lex specialis

Tolkningsprinsipper i grenselandet for kollisjonsprinsipper


Anvendelse av regelen og bedømmelse av saken
Regler, retningslinjer, prima facie-regler og prinsipper

Pliktregler, kompetanseregler, karakteristikker og definisjoner

Formelle og substansielle karakteristikker og rettigheter

Antitese: Motsetningsslutning


Argumenter for ikke å følge en regel
Når loven er teknisk dårlig

Når lovens ordlyd rekker videre enn formålet

Når loven mangler argumentasjon

Når loven strider mot en mer allmenn regel

Når loven passer ikke til forholdet

Vurderingen av lovens rimelighet

Rettferdighet

Hensynet til lovens formål

Formalisme versus innhold

Argumenter mot praksis

Nye avgjørelser

Avgjørelsen er konkret eller har begrenset rekkevidde

Når uttalelsen er utenforliggende

Dissens

Når dommen er kritisert og intet eksempel til etterfølgelse

Høyesterettspraksis og praksis fra internasjonale domstoler

Regler som bygger på annen praksis


Det gangbare og hva er gode argumenter verdt?

Rett, politikk og flytende modernitet

Avslutning

Referanser

Domsregister

Stikkord