Menneskerettigheter

«Erik Møses bok gir en god oversikt over det internasjonale menneskerettighetsvern, i tråd med det formål som er uttrykt i forordet. Som en innføring er boken et godt hjelpemiddel for praktiserende jurister og studenter.» Advokatbladet»

Formålet med denne boken er å fylle behovet for en norsk fremstilling av det internasjonale menneskerettighetsvernet, med særlig vekt på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Første del av boken gir en oversikt over det internasjonale tilsynet. Les mer
Vår pris
1199,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 1199,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Formålet med denne boken er å fylle behovet for en norsk fremstilling av det internasjonale menneskerettighetsvernet, med særlig vekt på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Første del av boken gir en oversikt over det internasjonale tilsynet. Hovedvekten er lagt på de konvensjonene som har betydning for Norge, særlig de tre som ble inkorporert ved menneskerettsloven av 21. mai 1999: EMK og de to FN-konvensjonene om sivile og politiske og om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (henholdsvis SP og ØSK).


Hoveddelen av boken omhandler de enkelte rettighetene og tilsynsorganenes praksis, særlig dommene om EMK.


Boken vil være av uvurderlig betydning for studenter og praktiserende jurister på menneskerettighetsområdet, og vil være til nytte for alle som interesserer seg for disse viktige spørsmålene.

Fakta

InnholdsfortegnelseDel I. Internasjonalt tilsyn og nasjonal gjennomføring
1 Innledning
1.1 Begrepet menneskerettigheter

1.2 Oversikt over utviklingen av ideene

1.3 Fra idealisering til positivering på det nasjonale plan

1.4 Den første fremvekst i folkeretten


2 Utviklingen av globalt tilsyn
2.1 FN-pakten

2.2 Verdenserklæringen av 1948

2.3 Utarbeidelsen av de to FN-konvensjonene av 1966

2.4 Andre FN-konvensjoner

2.5 FNs særorganisasjoner og menneskerettighetene
2.5.1 Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO)

2.5.2 Organisasjonen for utdannelse, sosiale og kulturelle spørsmål (UNESCO)


2.6 Oversikt over FNs paktbaserte virksomhet
2.6.1 Generelt

2.6.2 Generalforsamlingen

2.6.3 Sikkerhetsrådet

2.6.4 Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC)

2.6.5 Menneskerettighetskommisjonen

2.6.6 Underkommisjonen

2.6.7 Kvinnekommisjonen

2.6.8 Sekretariatet


2.7 Særlig om menneskerettigheter i væpnede konflikter


3 Utviklingen av regionalt tilsyn
3.1 Europa
3.1.1 Europarådet

3.1.2 Utarbeidelsen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

3.1.3 Den europeiske sosialpakt

3.1.4 Andre Europarådskonvensjoner

3.1.5 Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

3.1.6 Den europeiske union (EU)


3.2 Amerika

3.3 Afrika

3.4 Den arabiske menneskerettighetskommisjon


4 Noen generelle spørsmål
4.1 Nasjonal gjennomføring og internasjonalt tilsyn

4.2 Bindende og uforpliktende normer

4.3 Paktbasert og konvensjonsbasert tilsyn

4.4 Globalt og regionalt tilsyn

4.5 Generelle og spesielle menneskerettighetskonvensjoner

4.6 To hovedgrupper av rettigheter.Tre generasjoner?

4.7 Konvensjonsorganenes tilsynsmidler.Rapportering, statsklage, individklage

4.8 Noen materielle spørsmål ved konvensjonsbasert tilsyn
4.8.1 Nasjonal gjennomføring av sivile og politiske rettigheter

4.8.2 Nasjonal gjennomføring av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

4.8.3 Krav om nasjonale prøvningsinstanser.EMKart 13 og SP art.2 (3)

4.8.4 Diskrimineringsforbud og likhetsprinsipper

4.8.5 Derogasjon

4.8.6 Adgangen til å gjøre unntak fra rettighetene Lovskravet og nødvendighetsvurderingen


4.9 Rettskildeprinsipper og tolkningsregler

4.10 Statene som aktører.Utenrikspolitikk og menneskerettigheter.

4.11 Frivillige organisasjoner


5 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
5.1 Innledning.Konvensjonen og protokollene

5.2 Oversikt over tilsynsorganene, før og nå

5.3 Tilsynssystemet til 1998
5.3.1 Den europeiske menneskerettighetskommisjon

Bevisvurderingen

Siling

Forlik

Realitetsbehandlingen

Saksbehandlingen

5.3.2 Ministerkomiteen

5.3.3 Den europeiske menneskerettighetsdomstol


5.4 Den nye permanente menneskerettighetsdomstolen

5.5 Idividklage.Avvisningsgrunnene
5.5.1 Uttømming av nasjonale rettsmidler

5.5.2 Seksmånedersfristen

5.5.3 Uforenlighet

Ratione personae (på grunn av person)

Ratione loci (på grunn av sted)..:

Ratione temporis (på grunn av tid)

Ratione materiae (på grunn av innholdet)

5.5.4 Åpenbart ugrunnet

5.5.5 Misbruk, anonymitet, rettskraft og litispendens


5.6 Særlig om statsklage


6 De to FN-konvensjonene av 1966
6.1 FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Generelt

6.2 Statsrapportering etter SP

6.3 Statsklage etter SP

6.4 Individklage etter SP
6.4.1 Generelt

6.4.2 Avvisning

6.4.3 Realitetsbehandling


6.5 FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
6.5.1 Generelt

6.5.2 Statsrapportering etter ØSK7 Noen andre konvensjoner
7.1 Den europeiske sosialpakt
7.1.1 Generelt

7.1.2 Statsrapportering

7.1.3 Organisasjonsklage


7.2 Den europeiske torturkonvensjon

7.3 Den europeiske minoritetskonvensjon

7.4 FN-konvensjonen mot rasediskriminering
7.4.1 Generelt

7.4.2 Statsrapportering

7.4.3 Statsklage

7.4.4 Individklage


7.5 FN-konvensjonen mot kvinnediskriminering
7.5.1 Generelt

7.5.2 Statsrapportering


7.6 FN-konvensjonen mot tortur
7.6.1 Generelt

7.6.2 Statsrapportering

7.6.3 Statsklage

7.6.4 Individklage

7.6.5 Fortrolig undersøkelse


7.7 FNsbarnekonvensjon
7.7.1 Generelt

7.7.2 Statsrapportering8 Menneskerettighetskonvensjonene i norsk rett
8.1 Innledning

8.2 Utviklingen frem til menneskerettsloven av 1999
8.2.1 Innledning.Rettsteorien

8.2.2 Rettspraksis

8.2.3 Særlige lovbestemmelser


8.3 Grunnloven § 110 c

8.4 MenneskerettslovenDel II. Rettighetene
9 Retten til liv
9.1 Innledning

9.2 Plikten til å beskytte livet ved lov
9.2.1 EMK

9.2.2 SP


9.3 Forbudet mot å to liv
9.3.1 EMK

9.3.2 SP10 Tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling
10.1 Innledning

10.2 Generelt om EMK art.3 og SP art.7
10.2.1 EMK

10.2.2 SP

10.2.3 CAT


10.3 Særlig om forholdene under frihetsberøvelse
10.3.1 EMK

10.3.2 SP


10.4 Særlig om utsendelse fra riket
10.4.1 Innledning

10.4.2 EMK

10.4.3 SP

10.4.4 CAT11 Slaveri og tvangsarbeid
11.1 Innledning

11.2 EMK

11.3 SP


12 Vern mot vilkårlig frihetsberøvelse og andre frihetsinnskrenkninger
12.1 Innledning

12.2 Felles spørsmål ved EMK art.5 og SP art.9
12.2.1 Bestemmelsenes oppbygning

12.2.2 Retten til personlig frihet

12.2.3 Retten til personlig sikkerhet


12.3 Generelt om unntakene i EMK
12.3.1 Domfellelse

12.3.2 Domstolspålegg eller lovbestemt p1ikt

12.3.3 Pågripelse og fengsling

12.3.4 Mindreårige

12.3.5 Sykdom, rusmisbruk og løsgjengeri

12.3.6 Bortvisning, utvisning og utlevering


12.4 Unntakene i SP

12.5 Informasjon i forbindelse med frihetsberøvelsen
12.5.1 EMK

12.5.2 SP


12.6 Fremstilling straks for dommer
12.6.1 EMK

12.6.2 SP


12.7 Hovedforhandling - eller løslatelse - innen rimelig tid
12.7.1 EMK

Grunnene til frihetsberøvelse

Sakens fremdrift

12.7.2 SP


12.8 Domstolskontroll med frihetsberøvelse
12.8.1 EMK

Hva er en "domstol"?

Domstolskontroll med rimelige mellomrom

Omfanget av legalitetskontrollen

Rask avgjørelse

Bindende avgjørelse om løslatelse

12.8.2 SP


12.9 Erstatning ved uberettiget frihetsberøvelse
12.9.1 EMK

12.9.2 SP


12.10 Gjeldsfengsel

12.11 Bevegelsesfriheten


13 Retten til rettferdig rettergang
13.1 Innledning

13.2 Anvendelsesområdet: sivile saker
13.2.1 EMK

13.2.2 SP


13.3 Anvendelsesområdet: straffesaker
13.3.1 EMK

Straffsiktelse.Hva er "straff" ?

Straffsiktelse.Hva er "siktelse" ?

Avgjørelse av straffsiktelse

13.3.2 SP


13.4 Adgang til domstolene

13.5 Overprøvning
13.5.1 EMK art.6

13.5.2 EMK P7 art.2

13.5.3 SP


13.6 Rett til "domstol" som kan avgjøre saken
13.6.1 EMK

13.6.2 SP


13.7 Uavhengighet og upartiskhet
13.7.1 EMK

13.7.2 SP


13.8 Rettferdig rettergang
13.8.1 Likestilling mellom partene

13.8.2 Kontradiksjon

13.8.3 Tilstedeværelse

13.8.4 Selvinkriminering

13.8.5 Krav til begrunnelse

13.8.6 Andre forhold

13.8.7 Offentlig rettsmøte og domsavsigelse.Muntlighet

13.8.8 Særlig om SP


13.9 Rettergang innen rimelig tid

13.10 Uskyldpresumsjonen i straffesaker
13.10.1 EMK

Utsagn fra domstoler

Andre offentlige myndigheter

13.10.2 SP


13.11 Minsterettigheter i straffesaker
13.11.1 Informasjon om siktelsen

13.11.2 Tid og mulighet til å forsvare seg

13.11.3 Personlig forsvar eller rettslig bistand

Retten til å forsvare seg personlig

Retten til forsvarer

Vederlagsfri bistand

13.11.4 Vitneavhør

13.11.5 Tolk


13.12 Erstatning ved rettsfornektelse i straffesaker

13.13 Forbud mot ny strafforfølgning


14 Legalitetsprinsippet og forbudet mot tilbakevirkning i strafferetten.
14.1 Innledning

14.2 EMK
14.2.1 Lovhjemmel for straffedom

14.2.2 Forbud mot strafferettslig tilbakevirkning


14.3 SP


15 Retten til privatliv og familieliv, hjem og korrespondanse
15.1 Innledning

15.2 EMK
15.2.1 Retten til privatliv

Fysisk integritet

Seksuelle forhold

Overvåking mv

Offentlige registre

15.2.2 Retten til familieliv etter art.8

Omsorgsovertagelse

Foreldreansvar og samvær ved samlivsbrudd

Navn

Utlendingers innreise og opphold

15.2.3 Andre regler om retten til familieliv

15.2.4 Retten til hjem

15.2.5 Korrespondansefriheten


15.3 SP


16 Tanke-, samvittighets- og religionsfriheten
16.1 Innledning

16.2 EMK
16.2.1 Oversikt

16.2.2 Retten til å ha livssyn

16.2.3 Retten til å gi uttrykk for sitt livssyn

16.2.4 Unntak etter art.9 (2)


16.3 SP art.18


17 Ytringsfriheten
17.1 Innledning

17.2 EMK
17.2.1 Generelt om rekkevidden av art.10 (1)

17.2.2 Retten til å motta og meddele opplysninger

17.2.3 Vern av andres omdømme

17.2.4 Domstolenes autoritet og upartiskhet

17.2.5 Beskyttelse av helse eller moral

17.2.6 Vern av andres rettigheter

17.2.7 Pressens kildevern

17.2.8 Forebyggelse av uorden eller kriminalitet

17.2.9 Nasjonal sikkerhet, territorial integritet eller offentlig trygghet

17.2.10 Lojalitetsplikt og taushetsplikt

17.2.11 Særlig om lisensordning for radio, fjernsyn og film


17.3 SP


18 Forsamlings- og foreningsfriheten
18.1 Innledning

18.2 EMK
18.2.1 Retten til forsamlingsfrihet

18.2.2 Retten til foreningsfrihet

18.2.3 Særlige unntak for visse yrkesgrupper


18.3 SP


19 Retten til eiendom
19.1 Innledning

19.2 EMK
19.2.1 Oversikt

19.2.2 Prinsippregelen

19.2.3 Avståelsesregelen

19.2.4 Kontroliregelen

19.2.5 Særlig om skatter og avgifter20 Andre rettigheter
20.1 Innledning

20.2 Utdannelse
20.2.1 Retten til utdannelse

20.2.2 Utdannelse i samsvar med foreldrenes overbevisning


20.3 Retten til frie valg
20.3.1 Innledning

20.3.2 EMK

20.3.3 SP


20.4 Vern mot utvisning

20.5 Minoriteter
20.5.1 SP art.27

20.5.2 EMK

EMK-registre

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Dommer av Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetskommisjon

SP-registre

FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter

Avgjørelser fra FNs menneskerettighetskomite

Menneskerettighetskomiteen.Generelle kommentarer

ØSK-registre

FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Generelle kommentarerRegister over andre konvensjoner

Register over norske lover

Register over norske høyesterettsavgjørelser

Stikkordregister