Hvorfor spurte ingen meg?

kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner

; David Keeping (Illustratør)

Ønsker du mer praktisk kunnskap om hvordan du kan kommunisere med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner?

Denne boken beskriver samtalesituasjoner med barn i vanskelige situasjoner i livet. Les mer
Vår pris
429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Ønsker du mer praktisk kunnskap om hvordan du kan kommunisere med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner?

Denne boken beskriver samtalesituasjoner med barn i vanskelige situasjoner i livet. Det kan være når barnet begynner i barnehagen eller på skolen, utsettes for mobbing, innlegges i sykehus, har mistet et nært familiemedlem eller må flytte til et fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon.
Det fremheves tre sentrale prinsipper som kan tjene som en rettesnor for samtalene: å bidra til å skape mening for barnet i situasjonen, la det beholde sin verdighet i samtaler med voksne, og gi barnet anerkjennelse for hvordan det presenterer seg selv og sin historie. De mange eksemplene fra samtalesituasjoner med barn og unge gjør kunnskapen praktisk og lett tilgjengelig.
Boken egner seg som pensum i utdanninger som har barn og ungdom som målgruppe, som helse- og sosialfagutdanningene, og lærer- og førskolelærerutdanningene. Også fagpersoner som møter barn og unge som opplever små og store belastninger, vil kunne ha glede og nytte av boken.
Anne Kirsti Ruud (f. 1953) er klinisk pedagog. Hun er utdannet førskolelærer og logoped og har hovedfag i pedagogikk. Hun har vært ansatt ved Nic Waals Institutt siden 1991 og har i tillegg fast undervisning ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.
Du kan også bestille boken igjennom SMS. Send SMS med kodeord.RUUD til 2030 og få boken portofritt tilsendt.

Fakta

Innholdsfortegnelse
INTRODUKSJON

KAPITTEL 1 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER I KOMMUNIKASJON MED BARN OG UNGE
Tre overordnede prinsipper
Mening

Verdighet

AnerkjennelseKAPITTEL 2 FAKTORER SOM PÅVIRKER KOMMUNIKASJONEN MED BARN OG UNGDOM
Den voksnes holdninger til barnet
Synet på barn/ungdom som samtalepartnere

Er samtalen en mulighet eller en belastning for barnet?

Er det alltid best for barnet å fortelle hvordan det har det?

Må barnet alltid si noe?


Viktige faktorer ved gjennomføring av samtalen
"Å nullstille seg" og ha flere hypoteser i hodet

Å tåle usikkerhet

Å lytte uten å handle

Når barn pålegger deg taushet

Unngå å trøste for raskt

Når barn strever med skyldfølelse

Å støtte følelser før vi forklarer

Hvordan liker vi selv å bli møtt?

Å synliggjøre barnet

Å ha fokus på det barnet ser

Å bekrefte barnets opplevelse mer ennå framheve resultatet


Barns barrierer mot å fortelle
Uløselige dilemmaer


Barrierer hos den voksne


KAPITTEL 3 TEORIGRUNNLAG
Tilknytningsteori
Tilknytningsmønstre


Sterns selvutviklingsmodell

Utvikling av lek og kreativitet

Barns hukommelse

Kognitiv utvikling
0-2 år - sensomotorisk fase

2-6 år - preoperasjonell fase

6-12 år - konkret-operasjonell fase

12-18 år - formal-operasjonell fase

Kritikk av Piaget


Utfordringer i møte med små barn
Egosentrisk tenkning

Små barn er konkrete og praktiske

Begrenset begrepsapparat

Sammenblanding av samtidighet med årsak-virkning

Magisk tenkning

Forhold mellom fantasi og virkelighet


Utvikling av dialog

Traumer og traumereaksjoner
Posttraumatisk stresslidelse hos barn


Resiliens
Individuelle resiliensfaktorer

Familiemessige resiliensfaktorer

Resiliensfaktorer i nettverketKAPITTEL 4 RAMMEN OMKRING, OG ULIKE SAMTALER MED BARN
Hjelpemidler for samtale
Tegning som hjelpemiddel

Metaforer

Lekemateriell

Bøker og eventyr

Historier om en selv


Ulike samtalesituasjoner
Støttende samtaler

Informasjonssamtaler

Undersøkende samtaler

Hvor skal planlagte samtaler foregå?


Samtaleteknikker
Samtale om kommunikasjonsregler

Ta utgangspunkt i det barnet sier eller viser, eller det bekymringen handler om

Aktiv lytting

Nysgjerrig, positiv og verdinøytral innstilling

Å problematisere når vi ikke skjønner

Å gi samtalen retning, uten å være ledende

Tryllestav

Å snakke om ønsker og drømmer

Alltid positiv tilbakemelding etterpåKAPITTEL 5 UTFORDRENDE SITUASJONER DE FLESTE OPPLEVER
Å begynne i barnehage
Alderen1 til 3 år

Alderen 3til6 år


Å begynne på skolen
Støtte ved overgang hjem-barnehage-skole


Å få småsøsken

Når livet er litt vanskelig


KAPITTEL 6 BESØK HOS LEGE OG VED SYKEHUSINNLEGGELSE
Sykehusinnleggelse
Undersøkelser av barns behov mens de er innlagt i sykehus

Møte med barnet

Tips i kommunikasjonen med barn/ungdom

Møte med foreldre

Søsken som pårørendeKAPITTEL 7 BARN OG UNGDOM SOM OPPLEVER DØDSFALL I NÆR FAMILIE
Reaksjoner på sorg og død

Tap av nære personer
Hva er viktig å ta hensyn til når barn opplever dødsfall?


Når en nær person har tatt sitt eget liv
Ungdom som opplever sorg og tap

Skolens rolle etter selvmordKAPITTEL 8 BARN SOM OPPLEVER FORELDRENES SKILSMISSE
Barn og unges reaksjoner ved foreldrenes skilsmisse
Ulike løsningsstrategier

Når barnet utvikler symptomer


Hva er viktig for barnet etter skilsmissen?
Forklaring

Å anerkjenne barnets følelser

Å slippe å stå mellom foreldrene

Noen å snakke med

Utfordringer ved nye familiekonstellasjonerKAPITTEL 9 BARN MED RUSMISBRUK I FAMILIEN
Rusmisbrukets påvirkning på barnet
Dagliglivet

Møte med barna

Erfaringer fra gruppeterapi med barnKAPITTEL 10 BARN MED FORELDRE SOM ER PSYKISK SYKE
Konsekvenser for barna

Hva kan være til hjelp for barna?
Noen å snakke med

Å snakke om andre barn

Å gi sykdommen et ansikt

Adekvat informasjon

Vil jeg bli syk sånn som moren min?

Å bearbeide underlige hendelser

Å snakke om opplevelse av skyld

Familiesamtaler

Deltakelse i barnegrupper

Morildprosjektet på nett

Andre voksne rollemodellerKAPITTEL 11 BARN SOM FLYTTER I FOSTERHJEM
Særpreg ved fosterbarna

Hvordan går det med fosterbarn?

Fosterhjemmet
Samvær med biologiske foreldre

Fosterhjem eller institusjon

Beredskapshjem


Informasjon i forbindelse med flytting
Å gi adekvat informasjon etter alderen

Sentrale temaer som kan dukke opp


Fosterhjem for ungdom
Samtaler med barnet/ungdommen

Kommunikasjon med biologiske barn i familienKAPITTEL 12 BARN MED FLYKTNINGBAKGRUNN OG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE
Glimt fra enslige mindreårige asylsøkeres situasjon
Hvem er de enslige mindreårige asylsøkerne?

Gjør ventetiden kortest mulig

Psykisk helse blant asylsøkere

Behandling?

Skolesituasjonen


Møte med barn og unge


ETTERORD

REFERANSER

STIKKORD