Meistring og myndiggjering - Tor-Johan Ekeland

Meistring og myndiggjering

reform eller retorikk?

Tor-Johan Ekeland (Redaktør) ; Kåre Heggen (Redaktør)

- Korleis kan ein vere "myndig" pasient når ein er sjuk og avhengig av sine hjelparar? - Kan den individretta meistringa og myndiggjeringa også bli skalkeskjul for offentleg ansvarsfråskriving?
Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand). Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

- Korleis kan ein vere "myndig" pasient når ein er sjuk og avhengig av sine hjelparar? - Kan den individretta meistringa og myndiggjeringa også bli skalkeskjul for offentleg ansvarsfråskriving?
Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Eit viktig føremål med denne boka er å drøfte slike spørsmål og gi ei fleirfagleg innføring i kva meistring og myndiggjering inneber for fagfolks måte å tenkje og handle på.

Meistring, myndiggjering og brukarmedverknad er ord som flittig blir brukte i helse- og sosialsektoren, både i politikken og blant fagfolk. Dei handlar om at pasientar, brukarar og pårørande skal kunne ta i bruk ressursane sine, og vere aktive deltakarar i eiga behandling, og ha medbestemming når det gjeld tenester og omsorg som vert ytt dei.

Sjølv om ein legg større vekt på informasjon enn nokon gong, er mangel på informasjon framleis ein vesentleg klagegrunn. Den berande ideen er at dersom meistring og myndiggjering skal bli noko meir enn retorikk, må hjelpearbeidet i helse og sosialsektoren legge større vekt på ein kommunikativ praksis, og ikkje berre reindyrke ei tradisjonell instrumentell tilnærming.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Nynorsk
Sider: 253
ISBN: 9788205374911
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 MEISTRING OG MYNDIGGJERING - REFORM ELLER RETORIKK?
Argumentasjon

Omgrep

Pasientinformasjon

Helsepedagogikk

Forvaltningsideologien

Forholdet mellom ekspert og brukar

Kva boka handlar om

Litteratur


KAPITTEL 2 KOMMUNIKASJON SOM HELSERESSURS
Placebo - psykoterapi naturell

Litt historikk og empiri

Biosemantisk paradigme

Psykoterapi - kulturell medisin

Kropp og sjel

Kommunikativ eller instrumentell tilnærming?

Klinisk kommunikasjon

Objektivering

Subjektivering

Skjøn eller instrumentalisme

Den terapeutiske konteksten

Tillit

Ein strukturmodell

Innhaldsplanet

Relasjonsplanet

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 3 REPARASJON ELLER KOMMUNIKASJON? - Pasient og behandlar i filosofisk perspektiv
Litteratur


KAPITTEL 4 RAMMER FOR MEISTRING
Meistringsomgrepet

Den bioøkologiske modellen

Meistring og identitet

Kontrollstrategiar

Attribusjonsteori

Person og kontekst

Teorien om salutogenese - og resiliens

Meistring som sosial kapital

Meistring og tillit

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 5 MAKT OG MYNDIGGJERING - UTFORDRINGAR FOR HELSE- OG SOSIALARBEIDARAR
Innleiing

Kva er makt?

Kva meiner vi med myndiggjering?

Individuell myndiggjering

Systemperspektiv på myndiggjering

Ei ny profesjonsrolle

Myndiggjering som etisk dilemma

Ideologisk vriding

Del og heilskap: Leiing

Kooptering

Kor mykje myndiggjering?

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 6 MEDBORGARSKAP OG MYNDIGGJERING
Frå institusjon til lokalsamfunn

Medborgarskap - sivile, politiske og sosiale rettar

Menneske med psykiske lidingar - fullverdige medborgarar?

Stigma

Media forsterkar stigmatiserande haldningar

Umyndiggjering gjennom bruk av tvang

Utestenging frå arbeidslivet

Menneske med psykiske lidingar som foreldre

Deltaking i organisasjonslivet

Menneske med psykiske lidingar - fullverdige medborgarar?

Strategiar for myndiggjering og medborgarskap

Psykisk helsevern i lokalsamfunnet

Myndiggjering gjennom å redusere stigma

Arbeid og myndiggjering

Tillit og myndiggjering - å stole på fagfolk

Lokalt medborgarskap

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 7 KORLEIS MEISTRE KVARDAGEN NÅR DEMENS RAMMAR
Innleiing

Generelt om sjukdomen demens

Innsikt i eigen sjukdom

Personorientert omsorgspraksis

Pårørande sin situasjon

Kort om studien

Dei fem familiane

Ulik meistringsevne

Om å få diagnose

Livsminna

Den doble omsorgsbøra eller trippelomsorg

Vilkår som påverkar meistring

Store utfordringar

Litteratur


KAPITTEL 8 BRILLENE VI SER MED - UTFORDRINGAR I PROFESJONELT ARBEID MED FUNKSJONSHINDRA BARN OG UNGDOM
Handlingsteori - "brillene" vi ser med

Meistring, avvik og normalitet - modellar og synsfelt

1 Individuell klassifisering, diagnostisering og behandling

2 Individuell myndiggjering og meistring

3 Kollektiv myndiggjering og meistring i lokalsamfunn. Folkeleg eller historisk-antropologisk diagnostisering

4 Kollektiv komplementær diagnostisering av organisasjonssystem

Til slutt

Litteratur


KAPITTEL 9 SPRÅK OG KOMMUNIKASJON: MYNDIGGJERING ELLER UMYNDIGGJERING?
Kommunikasjonsmodellar

Nokre sentrale analytiske omgrep

Å analysere kommunikasjon

Symmetrisk og asymmetrisk kommunikasjon

Språkhandlingar

Sjanger

Måling av språkkompetanse

Språkkløfter

Skriftleg informasjon

Til slutt

Litteratur


KAPITTEL 10 HELSEARBEIDAREN SOM PEDAGOG
Målmiddel-modellen

Kritikk av målmiddel-modellen

Den didaktiske relasjonsmodellen

Didaktisk relasjonstenking i ein helsefagleg kontekst

Mål for arbeidet med myndiggjering

Innhaldet i pasientopplæring

Pasientar og pårørande sine føresetnader

Rammefaktorar

Læringsmåtar

Vurdering

Å utvikle skjønnet

Litteratur


KAPITTEL 11 LANGE LINJER. LIVSLØPSPERSPEKTIV PÅ HELSE OG VELFERD
Å forske på langs

Nokre sentrale omgrep

Ulike modellar

Ein livsløpsmodell for helse og sosial tilpassing

Overgangar formar helse- og velferdsbaner

Handlingsevne

Sjansespel

Plassering i samfunnsstrukturar på forskjellig nivå

Sosial ulikskap i helse

Konsekvensar for førebygging

Litteratur


KAPITTEL 12 DEN UAVHENGIGE AVHENGIGE. Empowerment-idealet som profesjonsetisk grunnverdi i helse- og sosialsektoren. Eit kulturanalytisk perspektiv
Etiske perspektiv og tilnærmingar i helse- og sosialsektoren

Omsorgsetikk, paternalisme og empowerment

Etiske utfordringar og kulturell kontekst. Ein analysemodell

Empowerment i lys av grunnleggjande livssynsrammer

Individualismen

Trua på fram steg

Empowerment i lys av ulike livssynsretningar

Kristendom og humanisme

Naturalisme

Holisme og forbrukarhedonisme

Den postmoderne (for)brukaren

Myndiggjering - eit postmoderne prosjekt?

Litteratur


FORFATTARANE

STIKKORD