Økonomi på tvers - Svein Kolstad Hansen

Økonomi på tvers

grunnleggende økonomistyring for kommunale ledere

; Arve Negaard

Offentlig sektor har i de siste 20 årene vært under konstant press i forhold til økt lønnsomhet, økt kostnadsbevissthet og økt effektivitet. Denne boka gir en grunnleggende forståelse av hvordan en slik bedriftsøkonomisk tankegang kan overføres til kommunesektoren, samtidig som demokratiske verdier blir ivaretatt. Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Offentlig sektor har i de siste 20 årene vært under konstant press i forhold til økt lønnsomhet, økt kostnadsbevissthet og økt effektivitet. Denne boka gir en grunnleggende forståelse av hvordan en slik bedriftsøkonomisk tankegang kan overføres til kommunesektoren, samtidig som demokratiske verdier blir ivaretatt.

Begreper som resultat og lønnsomhet, produktivitet og effektivitet, konkurranseevne og kost/nytte er utviklet i bedriftsøkonomien for analyse av private bedrifter som fungerer i et marked. Det tas ofte som en selvfølge at begrepene uten videre også har gyldighet i offentlig sektor. Denne boka drøfter hvilke begreper det kan være hensiktsmessig å bruke i økonomistyringen i kommunene, og hvilket innhold disse begrepene bør ha. Boka går igjennom modeller og analyseverktøy som kan være nyttige, og belyser dilemmaer som ledere i kommunene står i, når forskjellige krav og behov skal avveies i forhold til hverandre.
Boka egner seg både som praktisk veiledning for ansatte og ledere i offentlig sektor, og som lærebok i temaet kommuneøkonomi i universitets- og høyskolesystemet.

Litteraturliste

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 288
ISBN: 9788205354692
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING

KAPITTEL 1 SVINGNINGER MELLOM REGULERING OG DEREGULERING
1.1 Fra planøkonomi

1.2 ... til New Public Management (NPM)

1.3 NPM i kommunene

Statens forhold til kommunene

Konkurranseutsetting

Privatisering

Brukermedvirkning, delegering og myndiggjøring av medarbeidere

1.4 Kommunenes formål og økonomistyring i kommunene

1.5 Kommunen og bedriftsøkonomien

Oppgaver


KAPITTEL 2 HVA DREIER ØKONOMISTYRING SEG OM?
2.1 Økonomistyring på samfunns-, organisasjons- og individnivå

2.2 Ressursene som skal hentes inn og fordeles

2.3 Sammensetning av ressurser

2.4 Hvem velger blant alternativer?

2.5 Hvilke alternativer er kjent? Begrenset rasjonalitet

2.6 Er alternativene vurdert godt nok?

2.7 KOSTRA som styringsinformasjon

2.8 Er dataene relevante og pålitelige?

2.9 Har tidspunktet betydning?

2.10 Er perspektivet kortsiktig eller langsiktig, smalt eller bredt?

2.11 Miljøstyring som en del av økonomistyringen

Oppgaver


KAPITTEL 3 VERDISKAPING OG BESLEKTEDE BEGREPER
3.1 Bruk og misbruk av ord

3.2 Verdier og verdiskaping generelt

3.3 Verdier og verdiskaping i økonomistyringen

Bruksverdi og bytteverdi

Aksjonærperspektivet

Bedriftsperspektivet

Samfunnsperspektivet

Bruksverdi og bytteverdi i makroperspektivet og mikroperspektivet

Analyser av verdiskapingen i kommunal tjenesteyting

3.4 Ulike former for samhandling

Bytte

Makt

Inkorporasjon

3.5 Verdikjeden

3.6 Utbetalinger og innbetalinger, utgifter og inntekter, kostnader og verdiskaping

Utbetalinger og innbetalinger

Utgifter og inntekter

Utgiftsarter og inntektsarter

Kostnader

Forholdet mellom kostnader og verdiskaping i privat og offentlig sektor

Oppgaver


KAPITTEL 4 RESULTAT OG LØNNSOMHET
4.1 Formål og resultater

Resultater i private bedrifter

Resultater i en kommune

Resultater i frivillige organisasjoner

Lønnsomme resultater og politisk ønskede resultater

Hierarkiet av normer

Fra norm til praksis

4.2 Hva er det som bestemmer hva som er "lønnsomt"?

4.3 Hvordan måler man "lønnsomheten"?

4.4 Hvem bestemmer hva som er mest "lønnsomt"?

4.5 Hvem skal valgene være mest "lønnsomme" for?

Privat og offentlig virksomhet

Dilemmaer i helsevesenet

Lønnsomhet og politiske verdivalg

Interessekonflikter og kompromisser

4.6 Det økonomiske kretsløpet

4.7 Produktivitet

Innledning

Sammenlignbare enheter

Analyser av produktivitet

Produktivitet i grunnskolen i Måsøy kommune

4.8 Effektivitet

Hvilke interessenter skal tilfredsstilles?

Prioritering av flere interessenter

Hvem avgjør hvilke behov som skal tilfredsstilles?

Effektivitet i offentlig sektor

Oppgaver


KAPITTEL 5 PLAN OG BUDSJETT
5.1 Forholdet mellom plan og budsjett

5.2 Behovet for budsjetter i ulike organisasjoner

5.3 Kommunale planer og budsjetter

Plan for samfunnet og plan for egen organisasjon

Kommunene som en organisatorisk del av staten

Forholdet mellom kommuneloven og plan- og bygningsloven

5.4 Område, tidsperiode og detaljeringsgrad i planer og budsjetter

5.5 Årsbudsjettet

Årsbudsjettet som styringsverktøy

Frie, disponible inntekter og bundne inntekter

Netto finansieringsinntekter og -utgifter

Netto avsetninger

Til fordeling for drift. Sum fordelt til drift og merforbruk/mindreforbruk

Kontoplan

Ansvar

Arter

Funksjoner

Investeringsbudsjettet for kommuner og fylkeskommuner

5.6 Plan- og budsjettprosessen

Metoder for å utvikle et plan- og budsjettforslag

Tid som en knapphetsfaktor

5.7 Gjennomføring og læring

Urealiserte planer

Læringssyklusen

Situasjonsanalyse

SWOT-analyse

Kritiske nøkkelfaktorer

Prognoser

Alternative mål

Strategier og tiltak

Tildeling av ressurser

Informasjon og opplæring

Plansyklusen i en kommune

Oppgaver


KAPITTEL 6 RAPPORT OG REGNSKAP
6.1 Forholdet mellom rapport og regnskap, plan og budsjett

6.2 Forskjellige typer regnskaper og rapporter

Intern og ekstern rapportering

Balanseregnskap og regnskap for en periode

Regnskap etter kontant-, transaksjons- og kostnadsprinsippet

Resultatorienterte og finansielt orienterte regnskaper

Sporbarhet og regnskapsdimensjoner

6.3 Regnskap og rapport etter Regnskapsloven

Balansen

Resultatregnskapet

Kontantstrøm oppstilling

Årsberetning etter Regnskapsloven

6.4 Regnskap og rapport etter Kommuneloven

Grunnleggende bestemmelser

Bevilgningsregnskapet

Balanseregnskap

Kontoplan

Kommunale rapporter

Oppgaver


KAPITTEL 7 MER OM KOSTNADER
7.1 Inndeling av kostnader

7.2 Kostnadsarter

7.3 Kalkulatoriske kostnader

7.4 Kostnadsforløp

Faste kostnader

Enhetskostnader

Variable kostnader

Oppsummering

7.5 Kostnadssted

7.6 Kostnadsbærere

Oppsummering

7.7 Marginalkostnader

7.8 Alternativkostnader og sunk costs

Oppgaver


KAPITTEL 8 MERVERDIAVGIFT
8.1 Innledning

8.2 Eksempel på beregning av merverdiavgift

8.3 Lovendringen av 21. desember 2000 og Lov om kompensasjon for merverdiavgift

Generelle bestemmelser

Offentlige virksomheter og merverdiavgift


KAPITTEL 9 ETTERSPØRSEL OG ELASTISITETER
9.1 Innledning

9.2 Etterspørselsbestemmende faktorer

9.3 Etterspørselskurven og etterspørselselastisiteter

9.4 Mer om elastisiteter

Oppgaver


KAPITTEL 10 MARKEDSFORHOLD
10.1 Monopol

10.2 Fullkommen konkurranse

10.3 Oligopol

10.4 Prisdifferensiering

Oppgaver


KAPITTEL 11 NULLPUNKTANALYSER
11.1 Innledning

11.2 Eksempler

11.3 Sammenhenger og begreper

Oppgaver


KAPITTEL 12 KALKULASJON
12.1 Innledning

12.2 Forkalkyler og etterkalkyler

12.3 Kalkulasjonsprinsipper

12.4 Tilleggskalkulasjon basert på normalsatser

12.5 Service- og tjenesteytende bedrifter

12.6 Eksempel på kalkulasjon av en middagsporsjon ved et kommunalt kjøkken

Oppgaver


KAPITTEL 13 LITT OM PROSJEKTANALYSE
13.1 Innledning

13.2 Tids- og risikoaspektet

13.3 Korttidsrente og årsrente

13.4 Vurdering av prosjekter

13.5 Finansiering

Oppgaver


LITTERATUR

STIKKORD