Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Hilde Traavik (Redaktør) ; Oddrun Hallås (Redaktør) ; Anne Ørvig (Redaktør)

I denne boka har fagfolk fra alle skolefagene, med utgangspunkt i forskning og erfaring, skrevet om hvordan arbeidet med å utvikle de fem grunnleggende ferdighetene hos elevene kan legges opp.

Grunnleggende ferdigheter som begrep kom inn i skolen med Læreplaner for Kunnskapsløftet (LK06). Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

I denne boka har fagfolk fra alle skolefagene, med utgangspunkt i forskning og erfaring, skrevet om hvordan arbeidet med å utvikle de fem grunnleggende ferdighetene hos elevene kan legges opp.

Grunnleggende ferdigheter som begrep kom inn i skolen med Læreplaner for Kunnskapsløftet (LK06). Begrepet kan virke uklart, siden vi tradisjonelt har tenkt på den første lese-, skrive- og regneopplæringen når vi har snakket om det grunnleggende i opplæringen.

Kunnskapsløftet bruker begrepet om ferdigheter som er grunnleggende for læring og utvikling i alle fag og på alle nivåer i det 13-årige skoleløpet. De grunnleggende ferdighetene muntlig bruk av språket, skriving, lesing, regning og bruk av digitale verktøy er skrevet inn i alle fagplanene og nedfelt i kompetansemålene.
Gode grunnleggende ferdigheter i alle fag er avgjørende for at en skal klare seg godt i skole-, arbeids- og samfunnsliv. Innenfor alle fag og områder er det spesielle arbeidsmåter og begreper, ord og sjangrer, også kalt diskurser, som en må forstå og mestre for å kunne lære innenfor fagområdene.

Lærere med god faglig kompetanse er de som best kan undervise elevene i fagenes arbeidsmåter og diskurser. Boka er således skrevet for studier i de fleste fag i lærerutdanningen, både grunn- og videreutdanning. Praktiserende lærere vil også finne mye nyttig stoff i boka.

Fakta

Innholdsfortegnelse




Forord

Innledning
Litteratur


Artikkel 1 Grunnleggende ferdigheter: Hvorfor er de så viktige?
Begrepet grunnleggende ferdigheter

Hvorfor ble grunnleggende ferdighetene integrert i Kunnskapsløftet?
Avklaring av et par viktige begreper

De grunnleggende ferdighetenes plass i Kunnskapsløftet

Å kunne lese

Å kunne uttrykke seg muntlig

Å kunne uttrykke seg skriftlig

Å kunne regne

Å kunne bruke digitale verktøy


Et eksempel: En kort tekst kan bidra til å utvikle grunnleggende ferdigheter

Vurdering av grunnleggende ferdigheter

Avsluttende bemerkning

Litteratur


Artikkel 2 Å kunne uttrykke seg skriftlig i og utenfor fiksjon
Dramakonvensjoner
Kostymer og gjenstander

Møter

Brev, dagbøker, journaler og beskjeder

Tablå

Seremonier

Skriving i konvensjonsarbeid


Den dramatiske fiksjonen

Grunnelementene i den dramatiske fiksjonen

Skriving i og utenfor rolle

Drama i Kunnskapsløftet

Avsluttende kommentar

Litteratur


Artikkel 3 "Å kunne uttrykke seg muntlig" med filosofi som utgangspunkt.
Filosofiens plass i skolen

Filosofi i Kunnskapsløftet

Filosofi og muntlige ferdigheter

Filosofisk arbeidsmåte og utvikling av kritisk evne

Struktur for samtalen
Regler for samtalen

En filosofiøkt


Avslutning

Litteratur


Artikkel 4 "Lese og skrive og rekne er bra ..."
Grunnleggjande ferdigheiter i norsk
Å kunne uttrykkje seg munnleg i norsk

Å kunne uttrykkje seg skriftleg i norsk

Å kunne lese i norsk

Å kunne rekne i norsk

Å kunne bruke digitale verktøy i norsk


Nokre arbeidsmåtar knytt til grunnleggjande ferdigheiter i norsk
1.Stimulering av grunnleggjande ferdigheiter med utgangspunkt i skjønn- og faglitterære tekstar

2.Arbeid med grunnleggjande ferdigheiter gjennom felles tekstskaping


Litt om vurdering

Litteratur


Artikkel 5 Alle lærere er andrespråkslærere
Mye på én gang
"Vis vi menneskene gjer på none i naturen sviner ein art vi treger dyr for vi mat viktig å vare på"

Ordforråd og leseforståelse

Å lese matematikkboka

Det tar lang tid å lære et andrespråk

Førforståelse hjelper!

Gi ord og uttrykk oppmerksomhet!

God tid er nødvendig!

Faglitterære bøker kan være fint!

Bearbeiding og gjentakelse må til!


Litteratur


Artikkel 6 Kompetanse og grunnleggende ferdigheter i matematikk
Bakgrunn

Å kunne regne
Problemløsning i matematikk

Fakta og ferdigheter


Å kunne lese

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig

Å kunne bruke digitale verktøy

Avslutning

Litteratur


Artikkel 7 Å kunne regne i religion, livssyn og etikk
De grunnleggende ferdighetene i RLE

Regning + RLE = sant!

Tid, tidsregning og tidslinjer
Hva er tid?

Tidslinjer og tidsregning

Spill om tall og tid

Religiøs praksis tar tid

Hvordan rekke en jødisk begravelse i Oslo når utgangspunktet er New York?


Prosent, brøk og tros- eller livssynstilhørighet

Estetikk og matematikk
Geometri, mønstre og arkitektur


Matematikk og kulturforståelse

Tall og tallsymbolikk

Etikk og matematikk
Hva vil det si å være fattig?

Mikrokreditt

Etikk og undersøkelser, statistikk og diagram


Avslutning

Litteratur


Artikkel 8 Grunnleggende ferdigheter og bruk av digitale verktøy i naturfag
Innledning

Gode digitale verktøy i naturfag for barne- og ungdomstrinn
Forsøk og feltarbeid

Formidling og kommunikasjon

Visualisering og levendegjøring


Konkrete eksempler på bruk av digitale verktøy i undervisningen
Eksempel 1 Jakten på bokstaver og tall i naturen

Eksempel 2 Interaktive undervisningsprogrammer på www.viten.no

Eksempel 3 Viten-programmet "Skadedyr i museer"


Sluttord

Litteratur


Artikkel 9 The Web of Competencies in English
The development of language competence

Basic skills in the LK06 English curriculum

Basic skills in the classroom
"The Gingerbread Man"

"The Detective Agency"


Conclusion

References


Artikkel 10 Lesing i samfunnsfag - opplevelse, innlevelse og erkjennelse
Kildebruk

Kunnskaps- og ferdighetsområder i samfunnsfagene

Tekst, kompetansemål og komplekse fagferdigheter

Skjønnlitterære kilder - muligheter og begrensninger

Litteratur


Artikkel 11 Grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk
Litt om oppgaveperioder og mappeoppgaver

Et eksempel i tegning

Litteratur


Artikkel 12 Hva er egentlig grunnleggende ferdigheter i musikkfaget?
Å uttrykke seg muntlig i musikk

Å uttrykke seg skriftlig i musikk

Å kunne lese i musikk

Å kunne regne i musikk

Å utvikle kompetanse i å bruke digitale verktøy

Den estetiske erfaring som grunnleggende ferdighet

Sluttkommentar

Litteraturliste


Artikkel 13 Elevaktiv læring med muntlig i mat og helse
Faglige erfaringer med muntlige ferdigheter

Muntlig i læreplanen

Muntlig som del av fagkompetansen

Muntlig i et læringsperspektiv

Muntlig i et sosioøkonomisk perspektiv

Strategi for helsefremmende læring i arbeid med muntlig

Underveisvurdering

Sluttvurdering
Bruk av faste kriterieskjemaer


Læringsperspektiv på muntlige ferdigheter i et praktisk fag

Litteratur


Artikkel 14 Kroppsøvingsfaget og de grunnleggende ferdighetene
Utvikling av hele mennesket

Å bevege seg er å tilegne seg erfaringer

Kroppsøvingsfaget

Alternative læringsarenaer

Læreplan for kroppsøving og de grunnleggende ferdighetene
Å kunne uttrykke seg muntlig

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Å kunne bruke digitale verktøy


Vurdering

Oppsummering: - å øve hele kroppen

Litteratur


Om forfatterne