Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere - Olav Dalland

Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere

Hva kan pedagogikken bidra med i arbeidet med klienter og pasienter?

Helse- og sosialarbeidere møter daglig mennesker som har fått endret sin livssituasjon og som trenger hjelp til å orientere seg på nytt. Les mer
Vår pris
529,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 529,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hva kan pedagogikken bidra med i arbeidet med klienter og pasienter?

Helse- og sosialarbeidere møter daglig mennesker som har fått endret sin livssituasjon og som trenger hjelp til å orientere seg på nytt.
Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere tar utgangspunkt i slike situasjoner.

Det handler om å gå inn i et samarbeid med den hjelpsøkende pasienten eller klienten for å finne ut hva den enkelte trenger. Behovene er mangfoldige, men i store trekk dreier det seg om informasjon, opplæring, trening og veiledning. For at den hjelpsøkende skal få fullt utbytte av helse- og sosialarbeiderens oppfølging, er det viktig at hjelperen har forståelse og kunnskap til å gi riktig hjelp.

Forfatteren drøfter pedagogikk, menneskesyn og verdier, og sosialisering som grunnlag for det pedagogiske møtet. Videre behandles temaer som kunnskap, læring, undervisning, veiledning og vurdering.

Boka dekker det pedagogiske fagområdet for helse- og sosialfaglige utdanningene.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 196
ISBN: 9788205394421
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING
Hva handler boka om?

Ordene vi bruker

Min pedagogiske bakgrunn og erfaring

Bruken av boka


KAPITTEL 1 HELSE- OG SOSIALARBEIDEREN SOM PEDAGOG
Er jeg pedagog?

Hva er pedagogikk?
Pedagogisk arbeid handler om:


Våre egne pedagogiske erfaringer
Læring


Møte med den hjelpsøkende
Det asymmetriske møtet

Det kompliserte møtet

Det pedagogiske møtet


Faget pedagogikk

Oppsummering

Arbeidsoppgave


KAPITTEL 2 HELSE- OG SOSIALARBEIDERENS HVERDAG
Pedagogikk som fellesnevner

Noen hverdagsglimt
Kunnskap og handling

Eksemplets makt

Måltidet som pedagogisk utfordring

En uvanlig innleggelse

Kanoturen


Undervisningen

Med pedagogikk som perspektiv


KAPITTEL 3 SOSIALISERING
Hva er sosialisering?
Sosialisering, den hjelpsøkende og hjelperen

Primærsosialisering

Sekundærsosialisering

Forsterkende sosialisering

Svekket eller uendret primærsosialisering

Ubevisst eller bevisst sosialisering

Tilpasning

Danning


Normalitet og avvik
Fire avvikskriterier


Forventningene til andre

Stigmatisering

Normalitetskravet

Ulike stigmatiseringsprosesser
Medfødt stigma

Beskyttet stigma

Senere stigma

Institusjonspåført stigma


Stigmaets/avvikets ringvirkninger

Sosialisering og samfunn

Arbeidsoppgaver


KAPITTEL 4 GRUNNLAGET FOR PEDAGOGISK HANDLING
Pedagogikken som utfordring
Når læring ikke er mulig


Det pedagogiske møtet

Erkjennelse og anerkjennelse

Merviten
Pedagogisk selvrefleksjon

Deltaker eller tilskuer

Å overtale eller overbevise


Pedagogisk praksis - en målrettet prosess
Erkjennelse som mål


Problembasert læring - undersøkelsesmetoden
Den problemløsende modellen


Gleden over erkjennelse

Arbeidsoppgaver


KAPITTEL 5 LÆRING
Fra sansning til kunnskap
Sansning, oppmerksomhet og konsentrasjon

Tolkning av stimuli, oppfatning og feiloppfatning

Tenkning

Minne og glemsel


Læringsdefinisjoner

Læringsprosessens ulike aspekter
Læring som individuell prosess

Læring som sosial prosess

Læring som kulturell prosess

Læring som prosess og som resultat


Deltakerne i læringsprosessen

Læringsmål og medlæring
Legge planer

Løse problemer

Ta bestemmelser

Se sammenhenger

Observere andre

Motta reaksjoner fra andre


Viljetillæring

Motivasjon
Indre og ytre motivasjon

Hvordan motivere?

Behov som drivkrefter


Helhetlig eller amputert læring
Det amputerte læringsbegrepet

Det helhetlige læringsbegrepet


Ansvar for egen læring
Hva innebærer ansvar for egen læring?


Læringshierarkiet

Læring og erfaring

Arbeidsoppgaver


KAPITTEL 6 UNDERVISNING
Undervisning og handling

Undervisning og autoritet

Undervisningslære
Formål

Deltakerforutsetninger

Mål

Rammefaktorer

Innhold

Arbeidsmåter

Vurdering av undervisningen

Undervisning i en krisesituasjon


Oppsummering

Nysgjerrighet og undervisning
Hvem er du?

Det estetiske

Hva handler dette om? Klargjørende metoder

Kan jeg greie dette?

Det fysiske miljøet


Noen pedagogiske prinsipper

Undervisning i et brukerperspektiv
Undervisningens bør og må


Arbeidsoppgaver


KAPITTEL 7 VEILEDNING
Hva er veiledning?
Innholdet i veiledningen


Veiledning og menneskesyn

Dialog
Diskurs

Forholdet mellom veileder og veisøker

Makt og myndiggjøring


Sentrale sider ved veiledning
Formålet

Deltakernes forutsetninger

Utfordringer i veiledningen

Mål og innhold i veiledningen

Rammer rundt veiledningen

Sekvenser i veiledningen


Veiledning i gruppe
Målet med gruppeveiledningen


Vurdering av veiledningen

Kriser i veiledningen

Veiledning her og nå

Avslutning av veiledningsprosessen

Arbeidsoppgaver


KAPITTEL 8 VURDERING
Vekst gjennom vurdering

Fremme vekst

Sammen om vurderingen

Om å tolke resultatene i lys av formålet

Om å bygge på styrke, ikke på svakhet

En kontinuerlig prosess

En realistisk prosess

Med selvvurdering som basis

Vurdering av grupper

Ulike interesser i vurderingen

Oppsummering

Arbeidsoppgaver


KAPITTEL 9 TEAMARBEIDETS PEDAGOGIKK
Krav om samarbeid

Tverrfaglighet

Det allmenne paradigme
Samarbeidets pedagogiske utfordringer

Modellmakt

Om å bryte modellmakt


Teamet som læringsmiljø

Betydningen av et felles paradigme

Arbeidsoppgaver


KAPITTEL 10 PEDAGOGIKK I PRAKSIS
Velkommen til Avdelingen

Rusbehandling
Den rusavhengige

Den rusavhengige og helse- og sosialarbeideren


Avdelingens opplegg og struktur
Den rusavhengiges møte med Avdelingen

Orienteringsmøte for søkere

Morgenmøte og ettermiddagsmøte

Journalmøte

Regler og konsekvenser

Pasientseminar


På tur med Avdelingen
Den rusavhengiges utbytte av turene

Personalets opplevelse av turene


Pedagogiske utfordringer
Samtalen

Konfrontasjon

Her og nå

Vekkelse, krise og vendepunkt

Ansvarlighet og tillitHVA NA?

LITTERATUR

STIKKORD