Pedagogisk psykologi - Anita Woolfolk

Pedagogisk psykologi

; Marit Nygård (Oversetter)

Denne boka er den mest benyttede innføringsboka innenfor fagfeltet i USA, og er oversatt til flere språk. Bokas hovedfokus er den praktiske anvendelsen av innsiktene fra forskningen på læring, undervisning, kunnskap og barns utvikling og nettopp denne innfallsvinkelen er bokas store styrke. Les mer
Vår pris
699,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 699,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne boka er den mest benyttede innføringsboka innenfor fagfeltet i USA, og er oversatt til flere språk. Bokas hovedfokus er den praktiske anvendelsen av innsiktene fra forskningen på læring, undervisning, kunnskap og barns utvikling og nettopp denne innfallsvinkelen er bokas store styrke. Teori og praksis settes i sammenheng; Woolfolk viser hvordan kunnskapen kan anvendes i skolehverdagen. Boka vil derfor være verdifull for:
lærerstudenter pedagogikkstudenter psykologistudenter lærere i skolen andre som studerer eller arbeider innenfor feltet
Boka har en leservennlig struktur og legger opp til en aktiv tilnærming fra leserens side. Pedagogisk psykologi tilsvarer den amerikanske originalen, bortsett fra at 4 kapitler som er mindre relevante for norske studenter, er tatt ut.
Anita Woolfolk Hoy er professor i pedagogikk ved Ohio State University. Hun har utgitt flere bøker og publisert en lang rekke tidsskriftartikler. Hun har lederverv i The American Educational Association og American Psychological Association, og er redaktør for tidsskriftet Theory Into Practice.
«Anita Woolfolk s readability, approach, and coverage are exactly why I use her book.» - Dr. Nancy F. Knapp, University of Georgia
«Woolfolk is one of the most comprehensive textbooks on Educational Psychology The level of writing and presentation of ideas are very reader-friendly.» - Dr. Cheryl C. Durwin, Southern Connecticut State University
«Med Woolfolk på norsk har vi fått et solid redskap for å minske gapet mellom teori og praksis.» - Tove Pettersson, Pedagogisk institutt, NTNU
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Tapir akademisk forlag
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 480
ISBN: 9788251918633
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Educational psychology
Format: 28 x 21 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord til den norske utgaven

Forord

1 LÆRERE, LÆRING OG PEDAGOGISK PSYKOLOGI
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Har lærerne noen betydning?
Forholdet mellom lærer og elev

Lærerkvalifikasjoner og kvalitet


Hva er god undervisning?
Glimt fra fire klasserom

Ekspertkunnskap

Nyutdannede lærere


Den pedagogiske psykologiens rolle
Er det bare sunn fornuft?

Forskning som hjelp til å forstå og forbedre undervisningen


Hvordan kan denne boka hjelpe deg med å lære?
Struktur og innhold støtter læringen

Å bruke Internett for å fremme egen utvikling

Å bli en god nybegynner


Få større kunnskap ved bruk av IT: Profesjonell utvikling

Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?DEL 1 ELEVENE
2 KOGNITIV UTVIKLING OG SPRÅK
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

En definisjon av utvikling
Generelle utviklingsprinsipper

Hjernen og kognitiv utvikling


Piagets teori om kognitiv utvikling
Faktorer som påvirker utviklingen

Tenkningens grunnleggende tendenser

Fire stadier i den kognitive utviklingen


Implikasjoner av Piagets teori for lærere
Å forstå og støtte elevenes kognitive utvikling

Aktivitet og konstruksjon av kunnskap

Lekens verdi

Piagets teori - noen begrensninger


Vygotskys sosiokulturelle perspektiv
De sosiale kildene til individuell tenkning

Kulturelle verktøy og kognitiv utvikling

Språkets og den private talens rolle

Læring og utvikling

Voksnes og jevnaldrendes rolle


Implikasjoner av Vygotskys teori for lærere
Assistert læring

Den nærmeste utviklingssonen


Språkutviklingen
Språklig mangfold: Tospråklige elevers utvikling

Språkutvikling i skoleårene


Få større kunnskap ved bruk av IT: Språkutvikling og utvikling av lese- og skriveferdigheter

Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?


3 PERSONLIG, SOSIAL OG MORALSK UTVIKLING
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Eriksons arbeid
Førskoleårene: Tillit, selvstendighet og initiativ

Barneskole- og ungdomsskoleårene: Arbeidsomhet eller mindreverdsfølelse

Ungdomstid: Søken etter identitet

Etter skoleårene


Å forstå seg selv og andre
Selvbilde og selvverd

Livet på skolen og selvverd

Kjønn, etnisitet og selvverd

Selvet og andre


Moralsk utvikling
Kohlbergs stadier for moralsk utvikling

Alternativer til Kohlbergs teori

Omsorgsmoral

Moralsk atferd


Sosialisering: Familie, jevnaldrende og lærere
Amerikanske familier i dag

Relasjoner med jevnaldrende og gruppekulturer

Nye roller for lærerne


Utfordringer for barn
Å lede barn gjennom overganger

Barn og unge i fare


Få større kunnskap ved bruk av IT: Emosjonell og sosial utvikling

Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?DEL 2 LÆRING OG MOTIVASJON
4 BEHAVIORISTISKE LÆRINGSTEORIER
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Å forstå læring
Læring. En definisjon

Læring er ikke alltid det vi tror


Tidlige forklaringer på læring: Assosiasjonslæring og klassisk betinging
Pavlovs dilemma og oppdagelse: Klassisk betinging

Generalisering, diskriminering og ekstinksjon


Operant betinging
Thorndike og Skinners arbeid

Ulike typer konsekvenser

Forsterkningsplaner

Utløsende stimuli og atferdsendringer


Anvendt atferdsanalyse
Metoder for forsterkning av atferd

Håndtering av uønsket atferd


Behavioristiske tilnærminger til undervisning og klasseledelse
Mestringslæring

Gruppekonsekvenser

Plan med symbolske forsterkere

Atferdskontrakter


Nyere tilnærminger: Selvregulering og kognitiv atferdsmodifikasjon
Selvstyring

Kognitiv atferdsmodifikasjon og selvinstruksjon


Få større kunnskap ved bruk av IT: Selvstyring

Problemer og innvendinger
Kritikk av behavioristiske metoder

Etiske spørsmål


Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?


5 KOGNITIVE LÆRINGSTEORIER
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Elementer i det kognitive perspektivet
En sammenlikning av kognitive og behavioristiske syn

Kunnskapens betydning for læring


Informasjonsbehandlingsmodellen
Et overblikk over modellen

Sansehukommelsen

Arbeidsminnet


Langtidsminnet: Undervisningens mål
Langtidsminnet: Kapasitet, varighet og innhold

Eksplisitte minner: Semantiske og episodiske

Implisitte minner

Å lagre og gjenhente informasjon fra langtidsminnet


Metakognisjon, regulering og individuelle forskjeller
Metakognitiv kunnskap og regulering

Metakognisjon - individuelle forskjeller

Arbeidsminnet - individuelle forskjeller

Langtidsminnet- individuelle forskjeller


Å bli kunnskapsrik: Noen grunnleggende prinsipper
Utvikling av deklarativ kunnskap

Å bli ekspert: Utvikling av prosedural og kondisjonal kunnskap

Læring utenfor skolen


Få større kunnskap ved bruk av IT: Husketeknikker

Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?


6 KOMPLEKSE KOGNITIVE PROSESSER
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Læring og undervisning om begreper
Oppfatninger om begrepslæring

Strategier for undervisning om begreper

Undervisning om begreper gjennom utforskning

Ausubels undervisningsmodell

Undervisning om begreper i ulike elevgrupper


Problemløsning
Problemløsning: Generell eller spesifikk?

Å identifisere problemet

Definere mål og problem

Utforske mulige løsningsstrategier

Forutse, handle og se seg tilbake

Faktorer som hindrer problemløsning

Effektiv problemløsning: Hva gjør ekspertene?


Få større kunnskap ved bruk av IT: Problemløsning

Å bli en ekspertelev: Læringsstrategier og studieferdigheter

Læringsstrategier
Visuelle redskaper for strukturering av lærestoffet

Lesestrategier

Å anvende læringsstrategier


Undervisning som fremmer overføring av kunnskap
Aktuelle syn på overføring

Undervisning som fremmer positiv overføring


Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?


7 SOSIAL KOGNITIV OG KONSTRUKTIVISTISK LÆRINGSTEORI
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Sosiale prosesser i læringen
Foreldre, jevnaldrende og lærere


Sosial læringsteori og sosial kognitiv teori
Læringgjennom å observere andre

Observasjonslæring i undervisningen

Resiprok determinisme


Konstruktivisme og situert læring
Konstruktivistiske læringssyn

Hvordan konstrueres kunnskap?

Kunnskap: Situert eller generell?

Felles elementer i de konstruktivistiske perspektivene


Anvendelser av konstruktivistiske og situerte læringsperspektiver
Undersøkelseslæring og problembasert læring

Dialog og undervisningssamtaler

Kognitive lærlingordninger

Kognitive lærlingordningerfor tenkning

Et integrert konstruktivistisk program: Fostering Communities of Learners (FCL)

Å samarbeide med elevenes familier


Læring - et tilbakeblikk

Få større kunnskap ved bruk av IT: Kognitive evner

Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?


8 MOTIVASJON, LÆRING OG UNDERVISNING
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Hva er motivasjon?
Møte med noen elever

Indre og ytre motivasjon


Fire generelle tilnærminger til motivasjon
Behavioristiske tilnærminger til motivasjon

Humanistiske tilnærminger til motivasjon

Kognitive tilnærminger til motivasjon

Sosiokulturelle tilnærminger til motivasjon


Målorientering og motivasjon
Ulike typer mål og målorienteringer

Tilbakemelding og aksept av mål

Mål: Leksjon for lærere


Interesser og følelser
Å knytte faget til elevenes interesser

Begeistring og engstelse

Interesser og følelser: Leksjon for lærere


Selvskjema
Tanker om evner

Mestringsforventning

Selvbestemmelse

Lært hjelpeløshet

Selvverd

Selvskjema: Leksjon for lærere


Motivasjon for å lære på skolen
TARGET - med læring som mål

Læringsoppgaver

Å fremme elevenes autonomi og anerkjenne deres prestasjoner

Gruppering, evaluering og tid


Samle trådene: Strategier for å fremme motivasjon og læring
Kan jeg lykkes med denne oppgaven? Å bygge opp selvtillit og positive forventninger

Ønsker jeg å lykkes? Å innse verdien av læring

Hva må jeg gjøre for å lykkes? Å holde fokus på oppgaven


Få større kunnskap ved bruk av IT: Motivasjon for å lære

Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?DEL 3 UNDERVISNING
9 Å SKAPE ET GODT LÆRINGSMILJØ
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Behovet for organisering
Den grunnleggende oppgaven: Å få elevene til å samarbeide

Målene for klasseledelse


Å skape et positivt læringsmiljø
Noen forskningsresultater

Nødvendige regler og retningslinjer

Å planlegge undervisningsarealet

Å komme i gang: De første skoleukene


Å ivareta et godt læringsmiljø
Fremme engasjement

Forebygging er den beste medisin

Å løse problemer med disiplin

Spesielle problemer med elever i ungdomsskolen og videregående skole


Få større kunnskap ved bruk av IT: Klasseledelse

Behovet for kommunikasjon
Sendt beskjed - mottatt beskjed

Diagnose: Hvem "eier" problemet?

Når eleven eier problemet: Rådgivning

Tydelige og bestemte lærere

Elevkonflikter og konfrontasjoner


Samle trådene: Læringsmiljø for alle elever
Forskning på ulike ledelsestilnærminger

Klasseledelse krever kulturell forståelse

Å kommunisere med foreldrene om klasseledelse


Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?


10 UNDERVISNING
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Det første skrittet: Planlegging
Læringsmål

Fleksible og kreative planer - å bruke taksonomier

Planlegging ut fra et konstruktivistisk perspektiv


Lærerstyrt undervisning
Kjennetegn ved effektive lærere

Forklaring og direkte undervisning

Selvstendig arbeid på skolen og hjemme

Spørsmål og svar

Gruppediskusjoner


Få større kunnskap ved bruk av IT: Spørreteknikker

Lærerforventninger
To typer forventningseffekter

Kilder til forventninger

Påvirker lærernes forventninger elevenes prestasjoner?

Læreratferd og elevreaksjoner


Elevsentrert undervisning: Eksempler fra lesing, matematikk og naturfag
Lære å lese og skrive

Matematikkundervisning og læring

Å lære naturfag

Hinsides debattene


Effektiv undervisning i inkluderende klasserom
Å arbeide med enkeltelever

Teknologi og elever med spesielle behov


Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?DEL 4 VURDERINGSFORMER
11 VURDERINGSFORMER
Lærernes loggbok: Hva ville du gjort?

Formativ og summativ vurdering

Å dra nytte av tradisjonelle tilnærminger
Å planlegge prøver

Objektiv testing

Prøver med skriveoppgaver


Nyere metoder
Autentisk vurdering

Prestasjoner i en kontekst

Å vurdere elevenes mapper, utstillinger og framføringer

Å vurdere elevenes læringspotensial: Dynamisk vurdering


Få større kunnskap ved bruk av IT: Vurderingsformer

Karakterenes effekt på elevene
Virkninger av nederlag

Virkningene av tilbakemelding

Karakterer og motivasjon


Å sette karakterer
Kriterierelaterte oggrupperelaterte karakterer

Poengsystem og prosentbasert karaktersetting

Kontrakter og kriterier

Å vurdere elevenes innsats og framgang

Utfordring: A være rettferdig

Elevmangfold og karakterer


Karakterer er ikke alt: Kommunikasjon

Oppsummering

Lærernes loggbok: Hva ville de gjort?


Engelske definisjoner

Referanser

Stikkord