Samfunnsøkonomi

en idéhistorie

Samfunnsøkonomi - en idéhistorie er en velskrevet bok som handler om samfunnsøkonomiens tilblivelse, skrevet av en av Norges mest anerkjente samfunnsøkonomer. Den tar deg med på en reise gjennom tid og rom der ideene og teoriene som har bidratt til fagets utvikling blir presentert og drøftet. Les mer
Vår pris
469,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 469,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Samfunnsøkonomi - en idéhistorie er en velskrevet bok som handler om samfunnsøkonomiens tilblivelse, skrevet av en av Norges mest anerkjente samfunnsøkonomer. Den tar deg med på en reise gjennom tid og rom der ideene og teoriene som har bidratt til fagets utvikling blir presentert og drøftet. Dette er den første fremstillingen av samfunnsøkonomisk idéhistorie på norsk.
Her stifter du nærmere bekjentskap med de sentrale og ofte fargerike skikkelsene som har formet og dannet grunnlaget for moderne samfunnsøkonomi, fra Adam Smith, via Karl Marx til John Maynard Keynes og Trygve Haavelmo. Boken gir en bred historisk introduksjon til økonomisk tenkning. Den er fri for kompliserte formler og er tilgjengelig også for ikke-økonomer. Samtidig fyller den et tomrom for alle dem som har studert eller studerer samfunnsøkonomi, men som savner en orientering om fagets historiske utvikling.

"Endelig har vi fått en oppdatert systematisk oversikt i norsk språkdrakt over utviklingen av det samfunnsøkonomiske faget."
Ola Storeng, Aftenposten

"Sandmo har heist den økonomisk-faglige fane, holdt seg til en avgrensning av en fagtradisjon, og gjort dette med glans. Økonomer burde skrive flere slike bøker som Agnar Sandmo har skrevet."
Pål Veiden, Morgenbladet

"En faglig begivenhet"
Rune Slagstad

"Gå å kjøp denne boka!"
Steinar Brox

"Uhyre kunnskapsrik!"
Einar Lie

"Sandmo forteller levende og enkelt om sentrale økonomers tanker og ideer. Nettopp utledningene om fagets sentrale begreper gjør den prisbelønte økonomiprofessorens bok så viktig. Sandmo viser at økonomisk idéhistorie ikke bare handler om en håndfull kjente økonomer, men også om de konkrete modellene økonomer benytter seg av daglig. Sandmos bok ville vært et glitrende grunnlag for en 16-timers obligatorisk forskningsrekke i emnet."
Camilla Bakken Øvald, Klassekampen

"Sammanfattningsvis är Sandmos bok en ovanligt bra bok i alla avseenden. Det är den som jag i första hand - före existerande engelskspråkiga alternativ - skulle rekommendera till en skandinavisk allmänekonom som vill få en rejäl överblick över ämnets historia."
Professor Bo Sandelin, ekonomisk debatt

Fakta

Innholdsfortegnelse
FORORD

KAPITTEL 1 ET FAG OG DETS HISTORIE
Hva er samfunnsøkonomi?

Samfunnsøkonomer og andre økonomer

Hvorfor studere økonomisk idéhistorie?

Stilarter i økonomisk idéhistorie

Teori og empiri

Et faglig spesialområde


KAPITTEL 2 SAMFUNNSØKONOMI FØR ADAM SMITH
Økonomisk tenkning i de eldste tider

Skolastikerne

Merkantilismen

Cantillon

David Hume

Quesnay og fysiokratene

Turgot

To paradoksmakere: Bernoulli og Condorcet

Om periodisering og skoler


KAPITTEL 3 ADAM SMITH
Wealth of Nations

Smiths pristeori

Avlønningen til produksjonsfaktorene

Den usynlige hånd: Hva var det han sa?

Den usynlige hånd og Smiths syn på markedsøkonomien

Fri eller fullkommen konkurranse?

Samfunnets beste

Stat og marked

Økonomisk vekst

Adam Smith og den industrielle revolusjon


KAPITTEL 4 DEN KLASSISKE SKOLE: THOMAS ROBERT MALTHUS OG DAVID RICARDO
Malthus

Befolkningsteorien

Økonomisk politikk: Fattigdom, frihandel og arbeidsledighet

Vennskapet med Ricardo

Ricardo

Pris- og fordelingsteori: Arbeid og kapital

Grunnrenten

Teorien om utenrikshandelen

Skatteteori

Om maskiner


KAPITTEL 5 KONSOLIDERING OG INNOVASJON: JOHN STUART MILL
Metodiske spørsmål

Prisdannelsen

Arbeidsmarked og lønn

Kriser og arbeidsledighet

Den langsiktige utvikling og det stasjonære samfunn

Nye problemstillinger: Sosialismens fremmarsj og arbeiderklassens fremtid

Den offentlige sektor

Utilitarisme, frihet og kvinners rettigheter

Den siste klassiske økonom?


KAPITTEL 6 KARL MARX SOM ØKONOMISK TEORETIKER
Liv

Det kommunistiske manifest

Kapitalen

Kapitalismen og merverdien

Arbeidsverdilæren hos Marx

Økonomisk vekst

Den fallende profittrate og kapitalismens sammenbrudd

Marx' betydning

Marx og Engels


KAPITTEL 7 PA SIDEN AV DEN KLASSISKE TRADISJONEN: MARGINALISMENS FORLØPERE
von Thünen

Dyrkningsmetoder og lokaliseringsanalyse

Faktorbruk og lønnsdannelse

Den naturlige lønn

Cournot

Etterspørselsloven

Prisdannelsen under monopol

Konkurranse mellom de få: Duopol

Dupuit

Lønnsomheten av offentlige prosjekter

Etterspørsel og optimal prissetting

Gossen

Konsumentens adferd

Andre bidrag


KAPITTEL 8 DEN MARGINALISTISKE REVOLUSJON I: JEVONS OG MENGER
Jevons

Den matematiske metode

Grensenytteteorien

Etterspørsel og prisdannelse

Solflekkteorien

Menger

Verditeorien

Den store metodestriden

Engel

Den østerrikske skole: Böhm-Bawerk og Wieser


KAPITTEL 9 DEN MARGINALISTISKE REVOLUSJON II: WALRAS
Metodiske spørsmål

Analyse av en bytteøkonomi: To personer, to varer

Generell likevekt

Veien til likevekt: Teorien om tâtonnement

Eksistensproblemet

Likevekt og velferd

En sær episode

Helhetssyn på Walras

Var den marginalistiske revolusjon en realitet?


KAPITTEL 10 PARTIELL LIKEVEKTSTEORI: ALFRED MARSHALL
Stil og ambisjoner

Tilbud og etterspørsel

Partiell og generell likevekt

Nytte, etterspørsel og velferd

Elastisitetsbegrepet

Eksterne virkninger

Faktormarkeder og inntektsfordeling

Økonomi og samfunn

Marshalls betydning


KAPITTEL 11 LIKEVEKT OG VELFERD: EDGEWORTH, PARETO OG PIGOU
Edgeworth

Eksakt utilitarisme

Likevekt i en bytteøkonomi

Pareto

Nyttebegrepet og etterspørselsteorien

Markedslikevekt og optimalitet

Loven om inntektsfordelingen

Pigou

Utilitarisme og materiell velferd

Effektivitet og markedssvikt

Offentlig økonomi

Arbeidsledighet og offentlig politikk

Hvorfor studere samfunnsøkonomi?


KAPITTEL 12 RENTE OG PRISNIVÅ: KNUT WICKSELL OG IRVING FISHER
Wicksell

Produksjon og fordeling

Kapital og rente

Makroøkonomiske teorier

Rettferdig beskatning

Irving Fisher

Konsument- og produsentteori

Sparing og investering

Kvantitetsteorien

Inntekt og skatt


KAPITTEL 13 NYTT SYN PÅ MARKEDET: SEKS PERSPEKTIVER PÅ UFULLKOMMEN KONKURRANSE
Veblen

Chamberlin

Robinson

Hotelling

Stackelberg

Zeuthen

Perspektiver


KAPITTEL 14 DEN STORE SYSTEMDEBATTEN
von Mises' utspill

Lange og Lerner

Hayek

Schumpeter

Perspektiver på systemdebatten


KAPITTEL 15 JOHN MAYNARD KEYNES OG DEN KEYNESIANSKE REVOLUSJON
Liv og virke

The General Theory

Keynes og klassikerne om arbeidsmarked og lønn

Etterspørsel og sysselsetting

Pengenes rolle

Keynesiansk stabiliseringspolitikk

Keynes og keynesianerne

Markedsøkonomiens langsiktige utvikling

Den keynesianske revolusjon

Keynes' øvrige forfatterskap

Hvor original var Keynes?


KAPITTEL 16 SAMFUNNSØKONOMISK FORSKNING I NORGE. RAGNAR FRISCH OG TRYGVE HAAVELMO
Ragnar Frisch

Etterspørsels- og produksjonsteori

Dynamikk og konjunkturteori

Økonometriske metoder

Nasjonalregnskap og planlegging

Frisch som samfunnsdebattant og systemkritiker

Trygve Haavelmo

Økonometrisk teori

Økonomisk teori

Haavelmo som lærer

Leif Johansen

NHH-miljøet: Karl Borch og Jan Mossin


KAPITTEL 17 SAMFUNNSØKONOMISKE HOVEDTEMAER FRA KEYNES TIL 1970
Hicks, Samuelson og moderniseringen av økonomisk teori

Arrow, Debreu og fundamentet for likevekts- og velferdsteorien

von Neumann og Morgenstern og spillteorien

Milton Friedman og kritikken av keynesiansk stabiliseringspolitikk

Robert Solow og vekstteorien

Normative perspektiver på offentlig økonomi


KAPITTEL 18 LANGTIDSTRENDER OG NYERE PERSPEKTIVER
Nye perspektiver i økonomisk teori

"Imperialisme" og tverrfaglighet

Økende formalisering

Mer empiri

Faglig profesjonalisering

Amerikanisering og internasjonalisering

Er samfunnsøkonomer enige om grunnleggende spørsmål?

Plan og marked


LITTERATURHENVISNINGER

STIKKORDREGISTER