Kan de ikke bare ta seg sammen

om barn og unge med ADHD og Tourette Syndrom

I de senere årene er det drevet mye forskning og kunnskapsutvikling rundt ADHD og Tourette Syndrom. Mange har derfor økt sin innsikt og handlingskompetanse ovenfor disse personene. Likevel er barn og unge med ADHD og Tourette Syndrom ofte en stor utfordring både for de som samhandler daglig med dem og for fagfolk i 1. Les mer
Vår pris
669,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 669,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

I de senere årene er det drevet mye forskning og kunnskapsutvikling rundt ADHD og Tourette Syndrom. Mange har derfor økt sin innsikt og handlingskompetanse ovenfor disse personene. Likevel er barn og unge med ADHD og Tourette Syndrom ofte en stor utfordring både for de som samhandler daglig med dem og for fagfolk i 1. og 2. linjen. Boken gir innsikt i nyere forskning på årsaksforhold, utviklingsforløp og virksomme tiltak. Forfatteren viser hvordan ADHD og Tourette Syndrom kommer til uttrykk fra førskole- til voksenalder, og hun belyser søvnvansker, raseri, tvang og andre ledsagende tilstander en ofte ser sammen med disse diagnosene. Hun redegjør for moderne medikamentell behandling og ulike alternativ til medisin. Boken er full av eksempler og konkrete ideer til hvordan en kan tilrettelegge situasjoner for å fremme barn og unges faglige og sosiale utvikling, både i hjemmet, i barnehagen, på skolen og i SFO. Forfatteren deler inn i fire typer tiltak: medisinske tiltak, holdningsarbeid, pedagogiske tiltak og atferdskorrigering, og hun har viet et kapittel til hvert av dem.I tillegg har boken et nytt kapittel: Når alt er prøvd - hva gjør vi da? Boken henvender seg til alle som samhandler med og tilrettelegger tilbud for barn og unge med ADHD og Tourette Syndrom.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 308
ISBN: 9788205329928
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 EN SKOLE FOR ALLE
Kunnskap og gode holdninger

Normalitetog avvik

Pedagogiske tips og kjøreregler

Seg selv som referanseramme

Å tape ansikt

"Avansert ADL-trening"

Å "treffe eleven hjemme"

Balanse mellom produktog prosess

Oversikt og forenkling

Ros

Motivering

Forventninger kan bli til selvoppfyllende profetier

Imitasjon ogidentifisering

Grensesetting

Miljøregler

Overordnet perspektiv ved planlegging - "det pedagogiske fjernlyset"

Tilpasset opplæring eller spesialundervisning?

Likeverdig er ikke det samme som likt

Individuelt læreplanarbeid

Systemiskforståelse

Avslutningsvis


KAPITTEL 2 DIAGNOSTISERING OG DIAGNOSEKRITERIER
ADHD

ADHD, diagnostiske kriterier fra DSM-IV

Vurdering av ADHD hos førskolebarn

Diagnostiske kriterier fra diagnosemanualen ICD-10

Tourette syndrom

Kort historikk

Tourette syndrom, diagnostiske kriterier fra DSM-IV

Individ- eller helhetsperspektiv?

Et utviklingspsykologisk perspektiv


KAPITTEL 3 FRA SMÅBARNSALDER TIL UNG VOKSEN. KJENNETEGN PÅ ADHD OG TOURETTE SYNDROM
ADHD eller AD og HD?

Førskolealder: ADHD eller bare litt ekstra urolig?

Kjennetegn på ADHD i skolealder

Overaktivitet og impulsstyrt væremåte

Vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon

Persepsjon

ADHD hos jenter

Ungdom og voksne med ADHD

Tics og andre kjennetegn på Tourette syndrom

Småbarnsalder

Fra 7-8 års alder og oppover


KAPITTEL 4 VANSKER SOM OFTE LEDSAGER ADHD ELLER TOURETTE SYNDROM
Atferdsvansker

Vanlige atferdsproblemer ved Tourette syndrom

Raserianfall knyttet til Tourette syndrom

Opposisjonell atferdsforstyrrelse

Alvorlig (normbrytende) atferdsforstyrrelse

Spesifikke lærevansker og akademisk fungering

Søvnforstyrrelser

Depressive lidelser

Angstlidelser

Tvangsproblematikk

Asperger syndrom

Avslutning


KAPITTEL 5 FORSKNING, TEORI OG FØRINGER FOR PRAKSIS
Grunnlagsforståelse

Genetiske forhold ved ADHD og Tourette syndrom

Kartlegging av hjernen ved bildediagnostikk

De frontale og prefrontale områdene

Hjernens administrerende direktør

Eksekutivfunksjonene

Nevrotransmittere som er involvert ved ADHD og Tourette syndrom

Norskforskning

Et atferdsanalytisk perspektiv på ADHD

Arv og påvirkning

Barkleys modell og føringer for praksis

Arbeidsminne

Internalisering av språket (verbalt arbeidsminne)

Selvregulering av affekt og motivasjon

Analyse-syntese

Flyt og kontroll over motorisk aktivitet

Fra nevropsykologi til nevropedagogikk


KAPITTEL 6 MEDIKAMENTELL BEHANDLING
Medikamentell behandling av ADHD

Sentralstimulerende medikamenter

Myter om sentralstimulerende medisin

Andre medikamenter som brukes ved ADHD

Medikamentell behandling ved Tourette syndrom

Nevroleptika

Andre medikamenter som brukes ved Tourette syndrom

Medikamentell behandling ved ledsagende tilstander til ADHD og TS

Søvnforstyrrelser

Aggresjon / patologisk sinne

Tvangsforstyrrelse

Angsttilstander

Stemningsforstyrrelser

Alternativ til medikamentell behandling

Dietterog kosttilskudd

Mat generelt og sukker spesielt

Ulikeformerforterapi

Kiropraktikk og ADH D

EEG biofeedback

Avslutning


KAPITTEL 7 HOLDNINGER OG HOLDNINGSARBEID
ADHD, Tourette syndrom og utfordrende atferd - "sykdom" eller bare dårlig oppførsel?

Hva hører foreldre når dette spørsmålet blir stilt?

Hva legger pedagogen/fagpersonen i spørsmålet?

Misforståelse

Pedagogensarbeid med egne holdninger

Støtteforlærere

Holdningsarbeid overfor hjemmet

Foresatte

Søsken

Medelevers holdningerog hvordan man kan møtedisse

Momenter til holdningsarbeid overfor medelever - et forslag

Arbeid med holdninger hos barnet med ADHD eller Tourette syndrom

Gestalt

REE: Rational Emotive Education


KAPITTEL 8 TILRETTELEGGING I FØRSKOLE, SKOLE OG SFO
Pedagogiske grunnprinsipper

Hovedregel i arbeid med barn og unge med ADHD og Tourette syndrom:

Klasserommet eller inneaktiviteter i førskole/SFO

Hyperaktivitet og impulsivitet

Konsentrasjon

Å motta, tolke og forstå signaler

Språkvanskerog spesifikkelærevansker

Overømfintligesanser

Motorikk

Friminutt, utelek i barnehage / på SFO

Lekser

Forholdet til jevnaldrende

Støttesamtaler og sosiale historier

Samarbeid med hjemmet

Organisering av lærestoff

Organisatorisk tilrettelegging

Spesielle tiltak ved Tourette syndrom

Utløp for tics

Kompensering for forstyrrende tics

Prøver og oppgaver

Rot og uorden

Skriveproblemer

Tourette syndrom og tvangsproblematikk


KAPITTEL 9 KAN DE IKKE BARE TA SEG SAMMEN? ATFERDSVANSKER OG KONFLIKTLØSING
Å handle i samsvar med regler

Atferd og kartlegging

Ulike elementer i forståelsen av ADHD-barns atferd

Bjørn var skolens skrekk

Atferdsteoretisk tilnærming

Karakteristiske trekk ved ADHD

Generelle prinsipper for atferdskorrigering ved ADHD

Forslag til utforming av skjema for systematisk belønning

Foreldrearbeid

Foreldretreningsprogra m

Etlite utvalg av strategierforatferdsendring

Ti tips for strukturering og organisering av livet til et barn med ADHD (Hallowell og Ratey 1994)

Klasseromsbaserte intervensjonsstrategier (DuPaul og Stoner 1994)

Opplæring av barn med Tourette syndrom og lærevansker (Burd og Kerbeshianl992)

Raserianfall ved Tourette syndrom, elementer i et forebyggings- og tiltaksprogram (Leslie Packer, www.tourettesyndrome.net 1999-2000)..

Avslutning


KAPITTEL 10 NÅR ALT ER PRØVD - HVA GJØR VI DA?
Pedagogiske grep når"alt er prøvd"

Et hestehode foran, eller hengende på slep

Samspillvansker er toveis kommunikasjon

Årsaker i barnet?

Årsaker i omgivelsene?

Komplementære samspillferdigheter

Funksjonell kartlegging

Hvilke deler består problemet av?

Vurdering av ens eget bidrag inn i systemet

Kartlegging av barnetsatferd

Beredskapstenkning

Tiltak som 3-trinnsstrategi

Å velge maktkamper med omhu

"Kurvteorien"

Nødvendig - Realistisk - Motiverende

Nødvendige krav

Realistiske krav

Motiverende krav

Hva er motivasjon?

Mestring som pedagogisk virkemiddel

Resilience-begrepet

Islands of competence

Utvikling av resilience

Tenkepause ogstresspause

Tenkepause

Stresspause

Avslutningsvis

Lærende organisasjon og refleksjon over egen virksomhet


LITTERATUR
Referanser

Foredrag