Barn og ungdommer med Asperger syndrom - Harald Martinsen

Barn og ungdommer med Asperger syndrom

bind 2 : perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning

Harald Martinsen (Redaktør) ; Stephen von Tetzchner (Redaktør)

Boken retter seg mot personer som arbeider med Asperger-syndrom og andre som ønsker å få en bedre forståelse av hva Asperger-syndrom og andre vansker innenfor autismespekteret kan bety i dagliglivet.
Gjennom å relatere utviklingen hos barn og ungdommer med Asperger-syndrom til ulike former for typisk og atypisk utvikling gir boken leseren en innsikt i prosessene som kan ligge til grunn for dette syndromet, som man ikke får i den øvrige faglitteraturen på dette området. Les mer
Vår pris
689,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 689,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken retter seg mot personer som arbeider med Asperger-syndrom og andre som ønsker å få en bedre forståelse av hva Asperger-syndrom og andre vansker innenfor autismespekteret kan bety i dagliglivet.
Gjennom å relatere utviklingen hos barn og ungdommer med Asperger-syndrom til ulike former for typisk og atypisk utvikling gir boken leseren en innsikt i prosessene som kan ligge til grunn for dette syndromet, som man ikke får i den øvrige faglitteraturen på dette området..

Dette er andre bok i en serie om Asperger-syndrom. Den er selvstendig, men utdyper begrunnelsene for prinsippene i den første og praktisk orienterte boken - Barn og ungdommer med Asperger-syndrom: Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet (Gyldendal Akademisk, 2006).

Boken har et vidt spenn i form og innhold. Den drøfter klassiske og moderne teorier om ords bruk, referanse og mening, grunnleggende kognitive funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse og begrepsdannelse, narrativer og individets forståelse av seg selv og andre, stress og psykiske vansker. Dette er kunnskapsområder som er viktige for å forstå de vanskelighetene mennesker med Asperger-syndrom møter intellektuelt, emosjonelt og sosialt.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 345
ISBN: 9788205337602
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


DEL 1 SPRÅK OG TENKNING
KAPITTEL 1 BEGREPER OG BEGREPSFORSTÅELSE
Begreper og mentale representasjoner

Vanlig definisjon og begrepers funksjon

Det tradisjonelle synet på begreper

Problemer knyttet til begrepet "begrep"

Prototyper

Grader av medlemskap og hierarkisk organisering

Familierelasjoner, trestrukturer og vage begreper

Begreper uten begrepskjennetegn

Føringer og begrepsdannelse

Føringer

Føringer som kilde til erfaring, læring og begrepsdannelse

Konklusjoner

Bibliografi


KAPITTEL 2 SPRÅK - MENING OG BRUK
Ulike perspektiver på mening

Mening og bruk

Språk som kodet tenkning

Mening og referanse

Språkets relasjon til den ytre verden

Den ostensive definisjonen

Problemer med en referanseteori for mening

Leksikal mening

Lingvistiske tegn

Variasjon og likhet i ords form og mening

Setninger og setningsmening

Ordboksdefinisjoner

Språket i bruk

Fokus på tolkning ut fra situasjonen

Samtaler

Språkhandlinger

Mening og bruk i perspektiv

Entydig språklig kommunikasjon - et naivt ideal

Dekontekstualisert mening - eksisterende og klassifiserbar

Språkspillet som fasit for god kommunikasjon

Bibliografi


KAPITTEL 3 FIGURATIVT SPRÅK
Typer av figurativt språk

Metaforer

Simile

Metonym

Ironi

Språklige og begrepsmessige metaforer

Mening og forståelse av figurativ bruk av språk

Bokstavelig språk

Utvikling av metaforisk forståelse

Forutsetninger for å forstå figurativt språk

Bibliografi


KAPITTEL 4 HUKOMMELSE OG LÆRING
Hukommelse

Læring

Ulike forskningstradisjoner

Hukommelsens ulike manifestasjoner

Hukommelse er å huske hendelser eller episoder man har opplevd

Hukommelse er kunnskap

Hukommelse er å beherske ferdigheter

Korttidshukommelse og langtidshukommelse

Standardmodellen for hukommelse

Samvirket mellom korttidshukommelsen og langtidshukommelsen

Kognitiv kontroll

Glemsel

Motivasjonelle og emosjonelle faktorer

Hukommelsens utvikling i skolealderen

Hukommelse og språkvansker

Avsluttende kommentarer

Bibliografi


KAPITTEL 5 INTELLIGENS OG INTELLIGENSTESTER
Intelligenstester

Hva måles (og måles ikke) med intelligenstester?

Wason-problemet

Finnes det kulturfrie tester?

Utvidelser av det klassiske intelligensbegrepet

Intelligensens struktur

Kognitive og nevropsykologiske studier av intelligens

Individuelle forskjeller i IQ-skarer: Arv eller miljø?

Miljøeffekter på IQ-skårer

Oppsummering og konklusjoner

Bibliografi


KAPITTEL 6 KOGNITIVE PROFILER HOS BARN MED ASPERGER-SYNDROM. FASTHOLDING OG OMFORMING AV INFORMASJON
Testenes struktur

WISC-profilene for barn med autisme, språkvansker og lesevansker

CELF-resultater for et barn med Asperger-syndrom

Strukturen i CELF-3

Diskusjon

Bibliografi


KAPITTEL 7 SPRÅK OG FORSTÅELSE HOS MENNESKER MED ASPERGER-SYNDROM
Språkferdigheter hos mennesker med Asperger-syndrom

Ordforråd og grammatikk

Uttale

Lesing

Omfattende forståelsesvansker

Språklige særtrekk ut fra forståelsesproblemene

Forståelse av ikke-språklig kommunikasjon

Forståelse av den sosiale konteksten

Språk i bruk

Mental kapasitet og kognitiv økonomi

Variasjonen i forståelsesproblemer innenfor Asperger-gruppen

Forståelsesproblemer i normal utvikling

Forståelsesproblemer i andre grupper

Forklaringsmodeller

Ulike teoretiske ståsteder

Eksekutive vansker

Sentral koherens

Krav til en god forklaringsmodell

Spesifikk og dekkende forklaring

Variasjon

Fruktbarhet

Behovet for en utviklingsteoretisk tilnærming

BibliografiDEL 2 SOSIALE KUNNSKAPER OG FERDIGHETER
KAPITTEL 8 NARRATIV FORSTÅELSE AV SEG SELV, ANDRE OG SOSIALE HENDELSER
Narrativer

Personlige narrativer

Narrativens bruk og funksjon

Utvikling av narrative ferdigheter

Aldersmessige endringer i barns narrativer

Den sosiale kontekstens betydning

Utvikling av selvforståelse og identitet

Selvbiografiske historier

Bruk av narrativer i opplæring og behandling

Narrativer hos mennesker med problemer

Bruk av narrativer i behandling

Bibliografi


KAPITTEL 9 SOSIALE PROBLEMER HOS MENNESKER MED ASPERGER-SYNDROM
Sosiale problemer hos barn med Asperger-syndrom

Barnehage og skole

Lek med jevnaldrende

Pauser og friminutt

Strukturerte aktiviteter i barnehage og skole

Relasjon til foreldre og familie

Fritidsaktiviteter

Sosiale problemer i ungdomsalderen

Forholdet til foreldre og familie

Sosiale problemer i voksenalderen

Arbeid

Forholdet til jevnaldrende

Reduksjon av sosiale problemer og forebygging av tilleggsvansker

BibliografiDEL 3 TILPASNINGSPROBLEMER OG PSYKISKE VANSKER
KAPITTEL 10 SELVREGULERING, STRESS OG MESTRING
Symptomer på stress

Biokjemiske og fysiologiske endringer ved stress

Den negative emosjonelle opplevelsen ved stress

Tankemessige endringer ved stress

Situasjoner som fører med seg stress

Individuelle forskjeller

Strategier for å mestre stress

Sosial støtte

Konflikter, mobbing og stress

Skole, arbeid og stress

Sosiale relasjoner og stress

Bibliografi


KAPITTEL 11 ENGSTELSE, ANGST OG VEGRING
Angst

Ulike angstlidelser

Panikklidelse

Generalisert angstlidelse

Sosial fobi

Spesifikke fobier

Utvikling av engstelse og angst

Spedbarnsalderen og småbarnsalderen - temperament og tilknytning

Den senere barnalderen - selvbevissthet og flauhet

Tidlige ytringsformer og prediksjon av senere problemer

Særtrekk hos mennesker med engstelse og angst

Selvsentrering og selvoppfattelse

Forhold til andre mennesker

Konsekvenser og følgetilstander

Forventningsangst, unngåelse og vegring

Mestringsstrategier

Fysiske plager og kognitive problemer

Livsproblemer og psykiske vansker

Bibliografi


KAPITTEL 12 SÅRBARHET OG RISIKO FOR SKJEVUTVIKLING, TILPASNINGSPROBLEMER OG PSYKISKE VANSKER HOS MENNESKER MED ASPERGER-SYNDROM
Psykiske vansker

Asperger-syndrom - en utviklingsmessig risiko

Sårbarhetsfaktorer

Andre vanlige vansker

Utvikling av psykiske vansker

Angst

Depresjon og depressiv psykose

Reaktive lidelser

Tegn på skjev utvikling

Bibliografi


FORFATTERNE

PERSONREGISTER

STIKKORD