Dissosiasjon og relasjonstraumer

integrering av det splittede jeg

Trine Anstorp (Redaktør) ; Kirsten Benum (Redaktør) ; Marianne Jakobsen (Redaktør)

Dette er den første norske boken om traumer og dissosiasjon, skrevet av erfarne fagpersoner innen feltet. Her presenteres ny og aktuell kunnskap om fenomenet dissosiasjon og dissosiative lidelser som kan gjøre symptomene mer forståelige og behandlingen best mulig. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Dette er den første norske boken om traumer og dissosiasjon, skrevet av erfarne fagpersoner innen feltet. Her presenteres ny og aktuell kunnskap om fenomenet dissosiasjon og dissosiative lidelser som kan gjøre symptomene mer forståelige og behandlingen best mulig.
For å kunne utvikle bedre forståelse og behandling av traumerelaterte dissosiative lidelser kreves integrert kunnskap fra faglige retninger som nevrobiologi, tilknytningsteori, kognitiv teori, samt nyere emosjonspsykologi, narrativ og kroppsorientert teori og metode. Forfatterne har i flere år samarbeidet med amerikanske og nederlandske fagmiljøer når det gjelder forståelse av dissosiasjon. Det vil si de fenomenene som terapeuter lenge har observert i terapirommet - som at klienten plutselig enten forsvinner helt i kontakten med terapeuten, begynner å snakke med barnestemme, får sterke kroppslige gjenopplevelser eller blir taus og stivner til.

Øvrige bidragsytere er Eva Dalsgaard Axelsen, Wenche Fjeldstad, Eileen C. Lund, Judith van der Weele og Ellen Wessel, samt Ellert Nijenhuis, Onno van der Hart og Kathy Steele.

Fakta

InnholdsfortegnelseDEL 1 FORSTÅELSE
Kapittel 1 Innledning
Å arbeide med traumer er å arbeide med dissosiasjon
Behovet for en utvidet forståelse

Hvor er kunnskapen hentet fra?

Er dissosiasjon et rollespill iscenesatt av falske minner?

Terapi virker!

Så hva skriver vi om?Kapittel 2 Når tilknytningen blir traumatisert
En psykologisk forståelse av relasjonstraumer og dissosiasjon
Innledning

Relasjonstraumer og den sosiale arven

Gjentatte traumer og tilpasning til en ekstrem situasjon

Når smerten overføres til neste generasjon

Tilknytning: Når det er godt, og når det blir vondt

Tilknytningens betydning for stressreduksjon og affektregulering

Hjernen er relasjonell

Desorganisert tilknytning

Utrygg/unngående og utrygg/ambivalent tilknytning

Bevare tilknytningen

Tilknytning og den terapeutiske relasjonen

Dissosiasjon som svar på uløselig konflikt

Tilknytning og forsvar - to systemer i konflikt

Unngåelse skaper nye problemer

Når den voksne og barnefølelsene må leve i samme kropp

Følelsene har ikke noe hjem

Personligheten og selvet organiseres rundt utmelding og oppdeling

Ansiktet utad

Den indre verden

Oppstykket selvoppfatning

Omfang av oppsplitting

Primær dissosiasjon: Splitting av hukommelsen

Sekundær dissosiasjon: Splitting av følelsene og forsvaret

Tertiær dissosiasjon: Splitting av identiteten

De dissosierte delene reflekterer tilknytningshistorien

Dissosiasjon som både mestring og lidelse

Terapi må være både byggende og bearbeidendeKapittel 3 Kroppen husker
Nevrobiologisk kunnskap om traumetilstander
Innledning

Kroppen husker, godt

Traumatiske gjenopplevelser

Risiko for å bli traumatisert

Fysiologiske dysfunksjoner

Søvnvansker ved PTSD

Dissosiativ amnesi

Dissosiativ hypoaktivering

Stadig på vakt

Patologiske forandringer i hjernens struktur

Forstyrrelser i kroppens kjemiske balanse

Billeddiagnostikk i kartleggingen av normale følelser og patologiske symptomer

Hysteriske lammelser

Dissosiative delpersonligheter

SluttkommentarKapittel 4 Den traumatiserte hukommelse
Hvordan fungerer hukommelsen ved senvirkninger etter traumer?
Innledning

Den vanlige hukommelsen

Det er naturlig å glemme

Hvordan fungerer hukommelsen etter traumer?

Oppmerksomheten splittes

Prosesseringen påvirker organiseringen av minnene

Uorganisert og ute av kontroll

Hukommelse og følelser

Opplevelsen av fare

Den emosjonelle amygdala

Hva er det som gjenoppleves?

Gjenopplevelse og identitet

Feilhukommelse

Falske minner

Hvordan forklare falske minner?

Behandling av hukommelsesproblemer etter traumer

Skape sammenheng og mening i den selvbiografiske hukommelsen

Rekonstruksjon ved å bruke symptomene

Arbeid med selvbilde

Finne og gjenkjenne triggerneKapittel 5 Traumerelatert strukturell dissosiasjon av personligheten
Teoretisk forståelse og begrepsavklaring
Behov for begrepsavklaring

Dissosiative symptomer versus endringer i bevissthetsnivå og bevissthetsfelt

Depersonalisasjon og derealisasjon

Negative og positive dissosiative symptomer

Psykoforme og somatoforme dissosiative symptomer

Konversjon versus dissosiasjon

Strukturell dissosiasjon av personligheten

Dissosiasjon versus utvikling og tilknytning

Personlighet og handlingssystemer

Primær dissosiasjon, lenkens svakeste ledd

Dissosiasjon som forsvar

Bare en personlighet

Strukturelle nivåer og dissosiasjon

Primær strukturell dissosiasjon

Sekundær strukturell dissosiasjon

Tertiær strukturell dissosiasjon

Problematisering av begrepene

Opprettholdelse av strukturell dissosiasjon

Betingede responser

Relasjonelle faktorer som opprettholder strukturell dissosiasjon

Diskusjon

Temaer for videre forskning

Kliniske konsekvenserKapittel 6 Dissosiasjon - noen diagnostiske overveielser
Kritiske innspill og kliniske erfaringer
Litt historie

Hvorfor er det så vanskelig å diagnostisere?

ICD-10 og klassifiseringen av dissosiasjon

Kompleks PTSD

Likheter og forskjeller mellom dissosiasjon og andre psykiske lidelser

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon og dissosiasjon

Personlighetsforstyrrelsene og dissosiasjon

"Nedstemt personlighetsforstyrrelse" - en bedre beskrivelse?

Borderline og/eller dissosiativ lidelse?

Dissosiasjon, psykoser og schizofreni

Dissosiasjon og bipolare lidelser

Hva ser vi etter? Diagnostisering av dissosiative lidelser

Forslag til diagnostiske instrumenter

Avslutning
DEL 2 BEHANDLING
Kapittel 7 Faseorientert behandling av kompleks traumatisering
Arbeid med dissosiasjon og traumerelaterte fobier
Teorien om strukturell dissosiasjon av personligheten gir retningslinjer for terapi

Noen arbeidsområder er sentrale gjennom alle faser av terapien

Behandlingsfase 1: Stabilisering og symptomreduksjon

Fobien for tilknytning

Fobien for egne tanker og følelser

Fobien for dissosiative deler av personligheten

Behandlingsfase 2: Behandling av de traumatiske minnene

Fobien for traumatiske minner

Fobier relatert til engstelig tilknytning til overgriper(ne)

Behandlingsfase 3: Personlighetsintegrasjon og rehabilitering

Fobien for et vanlig liv

Fobien for forandring og for det å ta sjanser

Fobien for intimitet

KonklusjonKapittel 8 Hvordan skape trygghet hos klienter med alvorlige dissosiative lidelser?
Noen utvalgte kjernetemaer og kliniske utfordringer
"Se meg! Hjelp meg!"

Hvordan ser den dissosierte klienten ut?

Skal du som terapeut jobbe med dette?

Formidling av erfaringer fra eget terapeutisk arbeid

Når personen ikke kan være i seg selv

Utestengt fra seg selv

Informasjon gir trygghet

Kan trygghet læres? Eller: Arbeid med relasjonsbygging

Når det modigste er å be om hjelp

Fysisk nærhet - en nødvendig form for personlig profesjonalitet

Terapirommet som trygt sted

Tre sentrale terapeutiske prinsipper - noen konkrete stikkord

Forutsigbarhet

Bekreftelse

Allianse med de dissosierte delene

Å være er å trenge noe for sin egen del - fra andre

Trygghet kan læres!Kapittel 9 Styrk den indre veggen
Arbeid med stabilisering og kontroll av gjenopplevelser
Tidligfase traumearbeid er å få kontroll over dissosiasjonen

Den indre veggen - mental spenst i praksis

De første timene med en klient i kaos

Utfordringer for de ulike delene

Utfordringer for den delen av personen som har fokus på å fungere i hverdagen

Utfordringer for de traumebærende delene

Hvordan hindre gjenopplevelse for å fremme tilstedeværelse

Ikke integrering, men håndtering av gjenopplevelser

Tilstedeværelse i nuet er kongeveien ut av gjenopplevelser

Fjernhet og nummenhet som problem

Om å holde det vonde bak veggen ved hjelp av språk - fokus på ordvalg

"Det skjer ikke nå, det er over!" - Referanse til tid som metode

Nøytralisering av gjenopplevelser

Terapirommet som øvelsesfelt

Relasjonsarbeid i den tidlige fasen

Terapeuten som helhetens forsvarer

Arbeid med å trygge livsrammene

Ressursfokusering styrker den indre veggen

Avslutning