Klienten - den glemte terapeut - Asbjørn Kärki Ulvestad

Klienten - den glemte terapeut

brukerstyring i psykisk helsearbeid

Asbjørn Kärki Ulvestad (Redaktør) ; Arne Kristian Henriksen (Redaktør) ; Anne-Grethe Tuseth (Redaktør) ; Tor Fjeldstad (Redaktør)

Psykisk helsevern bærer på en forestilling om at hjelperne vet mer og ser bedre, mens klientens stemme skyves i bakgrunnen. Klienten - den glemte terapeut minnes vi på hvor feil denne forestillingen er. Les mer
Vår pris
669,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 669,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Psykisk helsevern bærer på en forestilling om at hjelperne vet mer og ser bedre, mens klientens stemme skyves i bakgrunnen. Klienten - den glemte terapeut minnes vi på hvor feil denne forestillingen er.

Forskning forteller at det er klienten som er den viktigste kilden til endring, og at effektiv behandling derfor må vektlegge klientens kompetanse og erfaringer.

Gjennom klient- og resultatstyrt praksis (KOR) får vi et praktisk verktøy for å drive brukermedvirkning på individnivå i daglig klinisk arbeid. Boken er skrevet av brukere av helsetjenester og fagfolk i fellesskap, og samlet bidrar boken til at klientene får en selvfølgelig og sentral plass i alt endringsarbeid.
Bokens initiativtakere er del av et tverrfaglig nettverk som arbeider for en klient- og resultatstyrt praksis i det norske fagfeltet. Boken henvender seg til nyutdannende så vel som erfarne fagfolk, til studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene, til brukere av sosial- og helsetjenester, og til politikere og ledere innen sosial- og helsefeltet. Boken vil være et viktig bidrag i dialogen mellom brukerorganisasjoner, fagmiljøene og sosial- og helsepolitikere.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 387
ISBN: 9788205371262
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFORORD
Hvorfor begynner vinden å snu?

KOR i Norge

Referanser


KAPITTEL 1 I SKYGGEN AV ELFENBENSTÅRNET
Brukermedvirkning - fra intensjon til handling

Nivåer for brukermedvirkning

Lovfestede rettigheter

Pasient, bruker eller klient?

Bakgrunn for boken - norske erfaringer

Leserveiledning

Referanser


KAPITTEL 2 "STOLT OVER MIN PSYKISK SYKE FAR"
En dag brast det

Etterord


DEL 1 MOT EN KLIENT- OG RESULTATSTYRT PRAKSIS

KAPITTEL 3 MED 40 ÅRS KLINISK FORSKNING SOM VEIVISER
Innledning

Makt og ansvar

Kunnskapsperspektivet og evidensdiskusjonen

Om behandlingsforskning

40 års klinisk forskning som veiviser

Forskning på vanlig klinisk praksis

Mot en kontekstuell modell for psykoterapi

Barn, unge og deres familier

Ny kunnskap viser nye veier

Klientens vurdering av den terapeutiske alliansen

Klientens vurdering av endring i terapi

Ny retning for behandlingsforskning

Fra evidensbasert terapi til praksisbasert evidens

Klient- og resultatstyrt praksis, KOR

Hvor går vi?

Referanser


KAPITTEL 4 VET FAGFOLK BEST? Klienten som kunnskapskilde om veier til endring
Vet fagfolk best?

Bedringsforskning

Når fagfolk velger for brukeren

Endringsmekanismer i fagperspektivene

Hva mener brukere hjelper?

Likt tiltak - ulik erfaring

Du og jeg, og vi

Man blir ikke, man gjør

Maslowsk realisme

Når brukere påvirker praksis?

Berettiget tvi I

Hva så?

Referanser


KAPITTEL 5 TRENGER TERAPEUTER KOMPASS? Et intervju i tåka med Morten Anker
Når klienter har ulike ønsker

Implementering

Referanser


KAPITTEL 6 Å ARBEIDE I TRÅD MED KLIENTENS ENDRINGSTEORI
Klientens endringsteori

Mål og hensikt - det første benet på krakken

Klientens syn på relasjonen til behandleren - det andre benet på krakken

Tilnærming eller metode - det tredje benet på krakken

Utfordringer

Når teoriene kolliderer

Når andres endringsteorier er viktigst

Når klientens endringsteori er "problemet"

Avslutning

Referanser


KAPITTEL 7 MODELL FOR KLIENTRETTET OG RESULTATSTYRT PRAKSIS
Klienters tilbakemeldinger

Vurderinger av endring og av behandlingsprosess

Oversiktskartet: Skala for endringsvurdering (ORS)

Kompasset: Skala for samtalevurdering (SRS)

Vanlige spørsmål

Oppsummering

Referanser


DEL 2 UTVIKLING AV NYE PRAKSISFORMER

KAPITTEL 8 HØRER DU HVA JEG SIER?
Pårørende bør inkluderes

Kunnskap gir trygghet

Pårørende og taushetsplikten

Barn som pårørende

Piller og tvang

Medisinering - hvorfor så mye?

Tvang og makt - ser du mennesket?

Medbestemmelse og medvirkning

Individuell plan - åpen dialog

Når kan jeg få velge terapeut?

Ser du meg - terapeut?

jeg må gå nå

Kjære medmenneske, hører du hva jeg sier?

Referanser


KAPITTEL 9 ALLE DE TIMENE VI IKKE SPURTE En godt voksen terapeuts refleksjon over menneskerettigheter og kunsten å "snakkekurere"

KAPITTEL 10 BRUKERMEDVIRKNING I RUSBEHANDLING - ER DET MULIG?
Innledning

Kan vi snakke om å ta pasientens perspektiv i rusbehandling?

Pasienten og terapeuten - hvem har ansvar for hva?

Fra pasientproblemer til terapeutiske utfordringer

Å ta for mye ansvar gjennom kontroll

Å ikke tro på det klienten forteller

Å avslutte behandlingen når pasienten viser problemet sitt

Tilrettelegge for pasientens stemme i behandling

Bruk av KOR-skalaer og vurdering av endring

Pasientens endringshistorie

Brukermedvirkning i rusbehandling

Referanser


KAPITTEL 11 HVA SIER KLIENTEN? En evalueringsreise med klienten bak rattet
Hva er det vi gjør som fungerer?

Vi setter ord på det vi gjør sammen med klientene våre

Vi åpner rommene våre

Vi spør klientene

Vi gjør det mulig for klientene å påvirke

Hvordan finner man et passende evalueringsinstrument?

Hvordan utvikler man en dialog om resultater?

Hva skjer dersom behandlingen ikke går framover?

Hvilket resultat gir behandlingen - fungerer samarbeidet vårt?

Er ORS nyttig for oss?

Så hvordan går vi videre?

Referanser

Vedlegg 1

Vedlegg 2


KAPITTEL 12 NÅR BARNS OG FORELDRES BIDRAG GJØR OSS EFFEKTIVE
Hagen før

Hagen nå

Feedbackkultur

Drøftingssamtaler

Deltakelse i møter

Klientevaluering

Klientstyring. Konsekvenser for Hagen

Fleksibel bruk av metode

Fleksibel bruk av ressurser

Fleksibel bruk av behandlingsarena

Fleksibel bruk av tid

Forankring i ledelsen

Forbedrete aktivitetstall

Hvorfor økte aktiviteten?

Paradigmeskifte

Referanser


KAPITTEL 13 FLERSTEMT VEILEDNING
The quiet profession

Paradigmer i veiledning?

Metoder og modeller i veiledning

Noen bilder fra forskningen

Noen funn fra et norsk forskningsarbeid

Ulike perspektiver på læring

Et tradisjonelt perspektiv

Et sosiokulturelt perspektiv

Epistemologiske forestillinger

Klientens stemme i veiledningen

Duncan og kollegaer sin posisjon når det gjelder veiledning

Flere veier å gå

Veiledningskandidatens stemme i veiledningen

Kontrakt i veiledning

Møte mellom ulike praksisteorier

Makt

En eller flere veiledere

Bruk av skalaer i veiledning

Avslutning

Referanser


KAPITTEL 14 DIALOGENS BETYDNING VED PSYKOTISKE KRISER
Noen erfaringer fra en akuttavdeling

Ressursene sees best utenfor sykehus

Demokratisk psykiatri

Nettverkstilnærming og åpen dialog

Psykoseteamet i Tromsø - egne erfaringer

Tilbudet i dag

Spesielle utfordringer ved psykose

Hvorfor er kommunikasjon og medvirkning viktig ved psykose?

Den problematiske ekspertrollen

Makt, avmakt og stigma

Dialogen - en tredje vei

Referanser


DEL 3 NOEN GRUNNLEGGENDE UTFORDRINGER

KAPITTEL 15 DEN STORE PSYKOTERAPIBLØFFEN, ELLER: NESTE HØST I FOLKETS HUS
Er det nødvendig å være så sint?

Det store sitte-og-snakke-mistaket

Trugeaspektet ved psykoterapi

Hva er det psykoterapeuten ser?

Mot et nytt brukergrensesnitt på psykisk helse-feltet

Neste høst i Folkets Hus

Referanser


KAPITTEL 16 KLIENTENS BIDRAG I KUNNSKAPSBYGGING
Om å forske i praksisfeltet

Evidensbasert praksis

De beste forskningsdata

Klinisk kompetanse

Klientens forståelse og bakgrunn

Forståelsen av evidensbasert praksis

Subjektive elementer i forskning

Mening og sammenheng

Bidrag fra praksisfeltet

Samskapende prosesser

Hva skal regnes som evidens?

Hva er god behandling, og hva hjelper?

Klientens stemme

Tilfriskning

Avsluttende kommentar

Referanser


KAPITTEL 17 HVORFOR ER BRUKERPERSPEKTIVET RADIKALT? HVORFOR MÅ VI VÆRE RADIKALE?
En omveg

Hvorfor er brukerperspektivet radikalt

Den store konteksten som omgir den lille

Handling og struktur

Det lukkede rom

Kunnskapsrommet som det lukkede rom

Den lukkede praksis

Kompetanse

Den ansvarlige blir den skyldige

Det dirigentløse orkester

Slik blir brukerperspektivet radikalt

Hvorfor må vi være radikale?

Referanser


KAPITTEL 18 BRUKERPERSPEKTIV OG DEN TERAPEUTISKE RELASJON - BETYDNINGER FOR TERAPEUTISK ARBEID
Relasjon og allianse

Empirisk støttede relasjonsformer

Brukerperspektiv og brukermedvirkning

På vei mot en ny profesjonalitet

Avslutning

Referanser


KAPITTEL 19 TOLERANSE FOR UVISSHET
Stagnasjons - utviklingsmodellen

Visshet og uvisshet i klinisk arbeid

En ikke-vitende holdning

Å vite - eller ikke-vite, er det spørsmålet?

Bevissthet om kompleksitet og profesjonell utvikling

Veien videre

Referanser


KAPITTEL 20 DER ALLE TENKER LIKT - TENKER INGEN. Om bruk av kvalitetsindikatorer i psykisk helsearbeid
Kvalitetsindikatorer

Kliniske retningslinjer for utredning og behandling

Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid?

Forståelser av god hjelp

Brukermedvirkning i lys av organisering

Brukermedvirkning i lys av ledelse

Innsatsområder som kan fremme informert praksis

Virkningsfulle tiltak

Trygge tjenester

Brukermedvirking

Samordning og kontinuitet i tjenestetilbudet

Noen bekymringer

Til slutt

Referanser

Randi Talseth og Karin Källsmyr


EPILOG BRUKERENS OPPLEVELSE AV BEDRING
Kravet om effekt

Maktforhold i en terapeutisk kontekst

Kvalitet og kunnskap

Referanser


APPENDIKS

PRESENTASJON AV FORFATTERNE

STIKKORDSREGISTER