Perspektiver på psykisk lidelse - Svein Haugsgjerd

Perspektiver på psykisk lidelse

å forstå, beskrive og behandle

; Per Jensen ; Bengt Karlsson ; Jon A. Løkke

Perspektiver på psykisk lidelse gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet.

Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Les mer
Vår pris
779,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 779,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Perspektiver på psykisk lidelse gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet.

Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives er det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske.
I denne nye utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 414
ISBN: 9788205385191
Utgave: 3. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 Å ARBEIDE MED PSYKISK HELSE - EN INTRODUKSJON
Formålet med boka

Perspektivenes bakgrunn

Begrepene psykisk lidelse og psykisk helse

Kunnskapen er situert
Historien


Psykisk helsevern - arbeidsfeltets status og utfordringer
Behandlingskompetanse - eksplisitt og implisitt kunnskap

Sentrale utfordringer i fagfeltet

Framtidsutsikter i psykisk helsevernKAPITTEL 2 FRA FILOSOFI TIL FAGTEORI I PSYKISK HELSEVERN
Innledning

En grunnleggende antakelse

Forholdet mellom vitenskapsteori, fagteori og delt teori

Forholdet mellom teori og praksis

Normalitet og avvik

Normalitetsbestemmelser
Det statistiske normalitetsidealet

Det normative normalitetsidealet

Det teoretiske normalitetsidealet


Psykiatrisk modell

Behavioristisk modell
Den behavioristiske modellens normalitetsbestemmelse


Psykodynamisk modell
Den psykodynamiske modellens normalitetsbestemmelse


Humanistisk modell
Den humanistiske modellens normalitetsbestemmelse


Systemisk modell
Den systemiske modellens normalitetsbestemmelse


Forskning som måling og forskning som tolkning

Taus kunnskap

Forskjellige former for praksis i psykisk helsevern

Anbefalt litteratur


KAPITTEL 3 DET PSYKIATRISKE PERSPEKTIVET
Utviklingen av psykiatri som fag

Klassifikasjon - grunnlaget for vitenskapelig psykiatri

Psykoanalysens innflytelse

Nevrovitenskapenes bidrag

Å forstå
Arv eller miljø?

Samspillet mellom gener og deres (kjemiske) miljø

Plastisitet, læring og hukommelse

Motivasjon

Stressreaksjoner

Affektregulering

Tilknytning og empati

Psykofarmakas virkningsmekanismer

Billeddiagnostikk

Nevropsykologiske undersøkelser

Den nye diagnostikken


Å beskrive
Det psykiatriske intervju

Diagnostisk utredning ved hjelp av instrumenter

Diagnostiske hovedgrupper


Å behandle
Helhetsforståelse og brukerperspektiv

Ulike psykologiske behandlingsformer

Gruppeterapi

Medikamentell behandling

Andre biologiske behandlingsformer


Anbefalt litteratur


KAPITTEL 4 DET BEHAVIORISTISKE PERSPEKTIVET
Innledning

Atferd i det behavioristiske perspektivet

Introspeksjonsproblemet som utgangspunkt for behaviorismen

Kort historisk oversikt
Kritikk av behaviorismen

Terapitradisjoner og teoretiske retninger

Oppsummering


Klassisk, pavloviansk eller respondent betinging - ulike navn, men samme fenomen
Atferdsterapeutisk og atferdsanalytisk behandling av fobi - et eksempel

Effektevaluering ved målinger

Læring ved observasjon

Banduras teori om imitasjon

Behavioristisk intermesso om atferd


Forståelse av psykiske lidelser og språklige utfordringer
Seleksjon som en overordnet forståelsesramme for teori og begreper

Oppsummering


Eksempler på å beskrive og behandle
Oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitetsforstyrrelse som eksempel

Funksjonsanalytiske caseformuleringer og beslutninger om behandling


Kognitiv atferdsterapi (KAT) - en moderne versjon av behaviorisme
KAT som integrering av ulike læringsformer

Klassisk betinging og atferdsterapi

Operant betinging og anvendt atferdsanalyse

Observasjonslæring og KAT


Typiske kjennetegn ved KAT
Eksempel: Behandling av tvangslidelser

Eksempel: Behandling av spesifikk angst med KAT


Å forstå: En filosofisk og vitenskapsteoretisk avslutning
Hvorfor er filosofi og vitenskapsteori relevant?

Følelser som årsaksforklaring?

Oppsummering av det behavioristiske perspektivet


Anbefalt litteratur


KAPITTEL 5 DET PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIVET
Å forstå
Psykoanalysens idègrunnlag

Strukturmodellen og jeg-psykologien

Freuds etterfølgere og splittelsen i fem tradisjoner

Jeg-psykologien

Neofreudianerne og det relasjonelle perspektivet

Melanie Klein og den indre objektverden

Objektrelasjons-teorien(e)

Wilfred Bion og hans innflytelse

Selvpsykologien

Relasjonell psykoanalyse

Tilknytningsteori, affektregulering og mentaliseringsteori

Jacques Lacan og hans innflytelse


Å beskrive
Hva sikter den psykodynamiske forståelsen mot?

Hovedtyper av psykiske lidelser

Nevroser sett fra psykodynamisk perspektiv

Psykodynamisk syn på personlighetsforstyrrelser

Rusmiddelmisbruk sett fra psykoterapeutisk synsvinkel

Psykodynamiske perspektiver på stemningslidelser

Psykotiske tilstanders psykodynamikk


Å behandle
Relasjonen som helbredende kraft

Psykoanalyse som behandling

Behovstilpasset psykoterapi

Gruppeterapi

Miljøterapi


Anbefalt litteratur


KAPITTEL 6 DET HUMANISTISKE PERSPEKTIVET
Innledning

Å forstå
Hermeneutikk og humanistisk psykologi

Fenomenologi og humanistisk psykologi

Eksistensialisme og humanistisk psykologi

Grunnleggende antakelser i humanistisk psykologi


Den humanistiske psykologien og psykisk helse

Å beskrive
Sentrale begreper og forklaringer


Å behandle
Sentrale punkter i det terapeutiske samarbeidet

Hvordan kan man arbeide i et humanistisk perspektiv?

To områder av muligheter: samtale og relasjon


Anbefalt litteratur


KAPITTEL 7 DET SYSTEMISKE PERSPEKTIVET
Innledning

Hva er en familie?
Familien som institusjon


Familieterapiens utvikling
Familieterapibevegelsen

Familieterapi i Norge


Å forstå
Relasjonsperspektivet

Mentale kart

Observasjonsfeltet og systemet

Kontekst

Forandring

Feedback

Relasjonsbeskrivelse

Kommunikasjon

Dobbeltbindingsteorien og familieterapi

I institusjon


Å beskrive
De strategiske tradisjonene

Narrative perspektiver på familieterapi

Ved et distriktspsykiatrisk senter


Å praktisere
Strategiske metoder

Løsningsfokusert terapi

Strukturelle metoder

Narrative metoder


Avslutning

Anbefalt litteratur


KAPITTEL 8 ORGANISERINGEN AV ARBEIDET MED MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER
Innledning

Å møte mennesker med en psykisk lidelse

Det psykiske helsetjenestetilbudet

Organisering
Lokalbasert psykisk helsetjeneste

Spesialisert psykisk helsetjeneste

Psykiske helsetjenester til barn og unge

Psykiske helsetjenester til voksne


Litteratur


KAPITTEL 9 EVIDENS ELLER EMPIRISK STØTTEDE TERAPIFORMER I KLINISK PSYKISK HELSEARBEID EN MOTSETNING MELLOM MANUALER OG TERAPEUTER?
Innledning
En begrepsavdekking

Hvor finnes evidensforskningen- og hva diskuteres i hovedtrekk?

Evidensforskningen som en tradisjon i utvikling


Evidens og evidens - hvor ble det av terapeuten?

Evidensforskningen; noen sentrale innvendinger og noen tentative løsningsforslag
Innen-deltaker-design eller N=1 design som et klinisk, empirisk alternativ


Teorien om "felles faktorer"

Den kontekstuelle modellen

Den terapeutiske relasjonen

Perspektiver på evidensbasert forskning og praksis

Konklusjon

Anbefalt litteratur


BIOGRAFIER

PERSONREGISTER

LITTERATUR

STIKKORD