Depresjon og mani

forståelse og behandling

Forfatteren beskriver både depressive og maniske tilstander, og gir derfor et bredt bilde av hva stemningslidelser er. Boka inneholder faktakunnskap om forekomst, årsaker og sammenhenger, og informasjon om forskningsbakgrunnen for ulike medisinske og psykologiske intervensjoner. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Forfatteren beskriver både depressive og maniske tilstander, og gir derfor et bredt bilde av hva stemningslidelser er. Boka inneholder faktakunnskap om forekomst, årsaker og sammenhenger, og informasjon om forskningsbakgrunnen for ulike medisinske og psykologiske intervensjoner. Det presenteres også en idébank over strategier man kan bruke i behandling og forebygging. Med litteraturliste og register.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning

Kapittel 1 Depresjon - fenomener og symptomer
Forekomst

Kjønn

Alder

Barn og ungdom

Eldre

Samfunn og kultur

Komorbiditet

Angst

Rusmisbruk

Dystymi

Forløp, varighet og prognose

Restsymptomer

Sykdom og død

Hva er depresjon?

Hvordan beskriver man en typisk deprimert person?

Multidimensjonal

Selvdestruktiv tilstand

Erkjennelse av depresjon

Andre ord og annet fokus

Fysiologiske uttrykk

Nevrokjemiske forandringer

Opplevelser

Symptomer på depresjon

Kognitive symptomer - tanker og følelser

Kroppslige symptomer

Atferdsmessige symptomer

Depresjonsuttrykk i ulike aldersgrupper

Andre symptomer

Psykose

Angst

Katatoni

Forskjellige stemningslidelser

Dystymi

Sesongavhengig depresjon

Mannlig depresjon

Bipolar lidelse

Avslutning

Intervjuspørsmål til helsepersonell


Kapittel 2 Depresjon - årsaker og sammenhenger
Sirkulære sammenhenger

Vanskelige livshendelser

Tidlig tap av omsorgspersoner

Tilknytning

Vanskelige relasjoner og tapt barndom

Sorg og tap av livsledsager

Tap av rolle og status

Skam

Skyld

Omveltninger i livet

Nærhet, fortrolighet og sosial støtte

Svake sosiale ferdigheter

Instrumentell og forenklende versus relasjonell og grublende stil

Lavt selvbilde

Perfeksjonisme

Klare roller

Lært hjelpeløshet

Kognisjoner

Hverdagslige hendelser, bemerkninger og opplevelser

Funksjonshemninger

Somatisk sykdom

Kreft

Hjerteinfarkt

Hjertesvikt

Hjerneslag

Smertetilstander

Epilepsi

Multippel sklerose (MS)

Annen sykdom og skader

Stress

Kortisol

Kjemisk ubalanse

Genetiske variasjoner

Hormoner

Bivirkninger av medikamenter

Alkohol

Røyking

Ecstasy

Søvnforstyrrelser

Kultur, samfunn og livsstil

Sosial smitte

Genetikk

Kald, streng oppdragelse

Selvtillitt

Avvisning og avhengighet

Nervøsitet

Fokus på depresjonstegn

Foreldre til barn med funksjonshemning

Barn til personer med depresjon

Utviklingsteoretiske perspektiver

Urealistiske mål

Andre forhold

Avslutning


Kapittel 3 Psykologisk forebygging og behandling av depresjon
Psykoterapeutiske retninger

Kognitiv terapi

Kognitiv atferdsterapi

Interpersonlig psykoterapi

Psykodynamisk terapi

Rammer for forebygging og behandling

Kurs

Effekt av behandling

Effektmåling

Effekt av intervensjoner for behandling og forebygging hos barn og ungdom

Behandlingseffekt ved komorbide tilstander

Effekt ved kombinasjon psykologisk behandling og medikamentell behandling

Forandringer i hjernen ved behandling

Perspektiver på behandler og behandling

Fortid, nåtid og fremtid

Forebygging

Helhetlig tilnærming til behandling og forebygging - en idébank og kilde til inspirasjon

Overordnede perspektiver

Erkjennelse

Kunnskapsformidling og åpenhet

Sympati, forståelse og oppmuntring

Støtte

Positiv respons

Tillate seg nedstemte dager

Respekter depresjonen

Fokus på årsaker versus sammenhenger

Identifisering av sentrale tanker og følelser

Selvstraff

Skyld og skam

Hva definerer hvem man er

Sammenligne med andre

Offerrolle

Mild med seg selv

Tenkningens betydning

Kognitiv terapi

Automatiske tanker

Identifisering av. de mest sentrale automatiske tankene

Tankefeil

Skrive ned tankene

Tilbakevendende tanker og grubling

Strategier for å svekke og motreagere mot tanker som holder personen nede

Utfordre tankene

Forandringskart

Mestringsskort

Varme og støttende tanker

Atferdseksperimenter

Vurdering av sannheten

100 % sikker

Leveregler og kjernetro

Grubling og bekymringer

Atferd

Aktivitet

Lystbetonte aktiviteter

Kjedelige gjøremål og aktiviteter

Aktivitetsplanlegging

Aktivitetsregistrering

Trim, mosjon og friluftsliv

Kjæledyr

Fremheve egenverd

"Fake it until you make it"

Nettverk

Samlivsutfordringer

Samspill med barna

Andre forhold

Store beslutninger

Måling og kartlegging

Klare mål

Hjemmeoppgaver

Frykt og angst

Stress

Kosthold

Alkohol

Søvn

Bevissthet om de medieskapte løgnene

Kvalitet på terapeutisk relasjon

Forebygging

Konklusjon


Kapittel 4 Medikamentell behandling, lysbehandling, ECT, TMS, akupunktur, kosttilskudd og naturmedisin ved depresjon
Antidepressiva

Terskel for bruk av antidepressiva

Dosering

Alder

Behandlingens varighet

Vurdering av effekt

Effektstudier

Medikamenter mot depresjon

Trisykliske antidepressiva

Monoaminoxydasehemmere (MAO-hemmere)

Nyere antidepressiva

SSRI-preparater (spesifikke serotonin-reopptakshemmere)

Bivirkninger ved bruk av SSRI-preparater

Tilvenning

Forsiktighetsregler

Serotonin-noradrenalin-reopptakshemmere (SNRI)

Noradrenalin-reopptakshemmere (NARI)

Tolvon og Remeron

Benzodiazepiner

Johannesurt

Homøopati

Kosttilskudd

Kombinasjonsbehandling

Lysbehandling

ECT

Transkraniell magnetisk stimulering (TMS)

Deep brain stimulation

VNS (Nervus vagus stimulering)

Akupunktur

Placebo

Kunst eller vitenskap

Behandling på spesifikke indikasjoner

Fremtidens antidepressive medikamenter

Avslutning


Kapittel 5 Depresjon hos personer med utviklingshemning
Forekomst

Autisme og Aspergers syndrom

Downs syndrom

Dystymi og lette depresjoner

Kjønnsforskjeller

Komorbiditet

Symptomer og diagnostisering

Årsaker og sammenhenger

Arvelighet

Livshendelser

Sosiale relasjoner

Selvbilde

Integrering versus segregering

Lært hjelpeløshet

Sorg

Overgrep

Søvnforstyrrelser

Somatisk sykdom

Kognisjoner

Selvskading og utagering

Selvmord

Forebygging og behandling gjennom miljøtiltak

Sosialt nettverk

Kvalitet på relasjonene

Kommunikasjon

Redusere grubling

Betydning for andre

Opplevelser og gjøremål

Realistiske forventninger

Tegnøkonomi

Sosial ferdighetstrening

Psykoterapi

Kognitiv terapi

Medikamentell behandling

Lysbehandling

ECT-behandling

Klienthistorier

Arne

Siri

Kari

Terje

Tanja

Avslutning


Kapittel 6 Bipolar stemningslidelse - fenomen, årsaker og sammenhenger
Bipolare tilstander

Mani

Hypomani

Depresjoner

Blandet episode

Hurtige svingninger

Cyklotymi

Historikk

Forekomst, alder, kjønn

Forekomst

Alder

Kjønnsforskjeller

Symptomer på maniske og depressive faser

Sterke følelser

Tenkning og persepsjon

Søvnvansker

Overdreven, grenseløs og ukritisk atferd

Irritabilitet

Psykose

Innsikt

Selvmord

Symptomer mellom fasene

Overskudd og kreativitet

Forskning

Kunst og kultur

Forfattere

Lederskap

Forløp og tidsperspektiver

Forløp

Tid fra symptomer til riktig diagnose og hjelp

Årsaker og sammenhenger

Biologisk opprinnelse

Biologiske og kognitive forstyrrelser

Psykobiologiske modeller

Døgnvariasjoner

Årstidssvingninger

Påkjenninger og stressorer

Medikamentelle triggere for utvikling av mani eller depresjon

Komorbide tilstander

Alkohol og andre rusmidler

Hovedpersonens og nærpersonenes opplevelser av bipolar lidelse

Hovedpersonens eget forhold til bipolar lidelse

Andres forhold til bipolar lidelse

Relasjoner


Kapittel 7 Psykologisk behandling og forebygging ved bipolar lidelse
Terapeutiske tilnærminger

Psykoedukative strategier

Kognitiv terapi / atferdsterapi

Interpersonlig og sosial rytmeterapi

Integrert familie- og individualterapi (IFIT)

Strategier og intervensjoner

Kritikk, krav og konflikter

Balansert og stabil livsstil

Søvnforstyrrelser

Tidlige tegn

Individuelle forskjeller

Prodromaltegn knyttet til hypomani og mani

Prodromaltegn knyttet til depresjon

Høy sensitivitet og måling av stemningsforandringer

Overfortolkning

Plan for dårlige tider legges når tidene er gode

Tidsforsinkelser

Medikamentell behandling

Alkohol og annen rusbruk

Rekonvalesens

Syn på sykdommen

Sosial støtte

Konklusjon


Kapittel 8 Medikamentell forebygging og behandling ved bipolar lidelse - mani og depresjon
Stemningsstabiliserende medikamenter

Litium

Antiepileptika

Valproat

Karbamazepin

Lamotrigin

Topiramat

Gabapentin

Okskarbazepin

Andre antiepileptika

Antipsykotika

Klozapin

Olanzapin

Risperidon

Quetiapin

Aripiprazol

Ziprasidon

Antidepressiva

Andre medikamenter

Annen type behandling

Kosthold og diettbehandling

Lysbehandling

ECT

Søvndeprivasjon

Kombinasjonsbehandling

Indikasjoner for bruk

Akutte maniske faser

Vedlikeholdsbehandling / forebygging av bipolare episoder

Hurtige svingninger

Bipolare blandingstilstander

Akutte depressive faser

Akutt bipolar depresjon, bipolar II-lidelse

Vedlikeholdsbehandling ved bipolar II-lidelse

Selvmordsforebygging

Graviditet

Utviklingshemning

Avslutning


Litteratur - tematisk

Referanser

Register